Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, January 2, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 02-01-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 02-01-2011
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 01/2011 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 01/01/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀA¢Ã±ÀégÀ ©. PÀÄA¨ÁgÀ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ PËrAiÀiÁ¼À (J¸ï) UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܽAiÀÄjAzÀ w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ²æÃ¥Àw vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£À ºÉAqÀw vÀAUɪÀiÁä ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: PËrAiÀiÁ¼À (J¸ï) EªÀj§âgÀÆ ºÁUÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼À ºÉÆîUÀ¼ÀÄ PËrAiÀiÁ¼À(J¸ï) UÁæªÀÄPÉÌ ºÀwÛ EzÀÝ vÀqÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ºÀwÛ EzÀÄÝ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À »AzÉ ²æÃ¥Àw ©gÁzÁgÀ EªÀ£ÀÄ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ©ÃgÁzÁgÀ EªÀ£À ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É C£ÀÄߪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è CªÀgÀªÀgÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 24/11/2010 gÀAzÀÄ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ©gÁzÁgÀ EªÀ£À ºÉAqÀw ¸ÀzÀj vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è EzÁÝUÀ CªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è£À C¯Áè (±ÀÄAp) ¨É¼ÉAiÀÄ°è£À ¸Àé®à ¨sÁUÀ AiÀiÁgÉÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ UÉÆüÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆîzÀªÀ£ÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr UÉÆüÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄzsÀå D¹ÛºÁ¤ ºÁUÀÄ fêÀ ºÁ¤AiÀiÁUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 02/2011 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/01/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀA¢Ã±ÀégÀ ©. PÀÄA¨ÁgÀ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) §.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ PËrAiÀiÁ¼À (J¸ï) UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃnÖ ¤ÃrzÁÝUÀ ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܽAiÀÄjAzÀ w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£À ºÉAqÀw ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: PËrAiÀiÁ¼À (J¸ï) EªÀj§âgÀÆ ºÁUÀÆ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ²æÃ¥Àw vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼À ºÉÆîUÀ¼ÀÄ PËrAiÀiÁ¼À(J¸ï) UÁæªÀÄPÉÌ ºÀwÛ EzÀÝ vÀqÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è MAzÀPÉÆÌAqÀÄ ºÀwÛ EzÀÄÝ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À »AzÉ ²æÃ¥Àw ©gÁzÁgÀ EªÀ£ÀÄ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ©ÃgÁzÁgÀ EªÀ£À ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉ¢gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ 01.01.2011 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-°AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà 30 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÉÊzÁ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ J 36 «-6418 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ ¨Á®¥Àà£À£ÀÄß PÀĽîj¹PÉÆAqÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV »gÉúÀtV ºÀwÛgÀzÀ UÁ½ ªÀiÁgɪÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Á: ¨ÁUÀ®ªÁqÀ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°èUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¨ÁUÀ®ªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ,30 ªÀµÀð, ZɮĪÁ¢, PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¨ÁUÀ®ªÁqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄÄ vÀªÀgÀÆgÁzÀ D£Àéj UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 31.12.2010 gÀAzÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÀAvÉ w½¹zÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ DPÉAiÀÄÄ §gÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄgÀ«PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ . F §UÉÎ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ01.01.2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀªÀÄzÁ¤ vÀAzÉ ±ÀjÃ¥ï ¸Á§ ¸Á: d£ÀvÁPÁ¯ÉÆä ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ ¥sÀUÀÄðóµÀ£ï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 36 n J 6058 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ° £ÀA§gÀ PÉJ 36 n J 6059 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §æºÁäf EªÀgÀ ¸ÀÆAiÀÄð ¥ÀæPÁ±À mÉæÃqÀgÀì UÉƧâgÀ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¥À®ìgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 36 PÀÆå-3003 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ ¨ÁdÄ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ ¸Á:PÀgÉUÀÄqÀØ vÁ: ªÀiÁ£À«, FvÀ£À ºÉAqÀw d¯Á®©Ã ºÁUÀÆ 10 wAUÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ U˹AiÀiÁ EªÀgÀÄUÀ½UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ£À«AiÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ U˹AiÀiÁ 10 wAUÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .F §UÉÎ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¨Á§Ä EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 01.01.2011 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ PÉ J¸ï Dgï n ¹ §¸ï £ÀA§gÀ PÉ J 34 J¥sï 972 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ- UÀÄ®§UÁð gÀ¸ÉÛAiÀi°è UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ UËqÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §¸À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 25 AiÀÄÄ-3160 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀªÁgÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà£ÀÄ wêÀæUÁAiÀĺÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸ï£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà CA§jñÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¸Á: ¥À®¢¤ß EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 01.01.2011 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ £ÀUÀgÀzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ mÁQÃ¸ï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ®Ä ¸Á: UÁjUÁ¥ÀÆgÀA FvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA§gÀ J¦ -21 qÀ§Æè-2535 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀAzÀæªÀi˼ÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ dAeï ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ vÀ£ÀUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸Á§tÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¨ÉƪÀÄä£ÀºÁ¼À 40 ªÀµÀð, ¸Á: ¨Éë£À¨ÉAa FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

    ¢£ÁAPÀ 01.01.2011 gÀAzÀÄ 00.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸Á¢ÃPÀ vÀAzÉ E¸ÀÆ¥ï 28 ªÀµÀð,¸Á: ¹gÀªÁgÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà 26 ªÀµÀð ¸Á: ¹gÀªÁgÀ FvÀ£À£ÀÄß PÀĽîj¹PÉÆAqÀÄ ¸ÉÖõÀ£ï ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆäAiÀÄ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV J¯ï L ¹ D¦üù£À ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¹ÌÃqÁØV ©¢ÝzÀjAzÀ E§âjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CªÀÄgÉñÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.                        

    ¢£ÁAPÀ 01.01.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 1230 UÀAmɬÄAzÀ 1330 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ DgÉÆæ ¸ÀvÀågÀrØ ¸Á:ªÀÄPÀÛ¯ï¥ÉÃmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ- ºÉÊzÀgÁ¨Ázï gÀ¸ÀÛAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ¨Á¯Áf ªÉéæqïÓ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀÆPÀÄ ªÀiÁr¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV §gÀĪÀ ¯ÁjUÀ½UÉ ¤®ÄUÀqÉAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrü¸ÀzÉ ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CqÁØ¢rØAiÀiÁV ¤°è¹ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà £ÀgÀ¹AºÀ®Ä ¹¦¹ 543 £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 31.12.2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¯Áj £ÀA§gÀ JªÀiï ªÉÊ Dgï 6346 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ NªÀgÀ ©æqïÓ ªÉÄÃ¯É C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj jÃwAiÀÄ°è ¤°è¹PÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CzsÀð UÀAmÉAiÀÄ PÁ® vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà ®PÀëöät ¦¹ 176 £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æÃ. ²ªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ CdÄð£À¥Áà £ÁªÀÄzÁgÀ ¸Á|| w®PÀ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¹zÀÝgÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ.01-01-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀå gÁwæ CªÀ¢üAiÀÄ°è, frJ «ÃgÉÃAzÀæ ¥Ánïï PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁðzÀ°è£À F±ÀégÀ UÀÄrAiÀÄ PÀA¥ËAqÀ£À°è AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÀPÀ C¸ÀÛçUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÄѪÀ PÀÄjvÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt :

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ, ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà ¸ÀgÀqÀV, ¸Á|| ¨Á¥ÀÆ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀjUÉ ¸ÀA¢Ã¥À FvÀ£ÀÄ ¥sÉÆ£À ªÀiÁr L.©.¦ ¥ÉmÉÆæî §APÀ ºÀwÛgÀ PÀgɬĹ £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ ¥Àæw¨sÀl£É ªÀiÁqÀÄwÛAiÀiÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ PÉʬÄAzÀ JqÀUÀqÉ PÀ¥Á½UÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ mÁmÁ ¸À¥sÁjzÀ°èzÀÝ EvÀgÀ 10 d£ÀgÀÄ PÀÆqÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀA¢Ã¥À FvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ J¼À£ÀÆgÁ LªÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt : 

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà gÀªÉÄñÀ ¸ÁvÀ°AUÀ¥Àà ªÀiÁ¼ÀV ¸Á|| gÉÃtÄPÁ ¸ÀÄUÀgÀì ¥ÁåPÀÖj DqÀ½vÀ C¢üPÁj ºÀªÀ¼ÀUÁ gÀªÀgÀÄ, gÉÃtÄPÁ ¸ÀÄUÀgÀì ¥ÁåPÀÖj UÉÆÃzÁªÀÄzÀ°è ¸ÀPÀÌgÉ aîUÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀ滹 EnÖzÀÄÝ, ¸ÀAUÀ滹 EnÖzÀÝ ¸ÀPÀÌgÉ aîUÀ¼À ªÉÄïɠgÉÃtÄPÁ ¸ÀÄUÀgÀì JAzÀÄ ªÀÄÄ¢ævÀ bÁªÉ EgÀĪÀ MlÄÖ 153 ¸ÀPÀÌgÉ aîUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt :

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ
:²æÃ.«£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ gÁeÁ ¥Ánî, ¸Á|| ¨Á¥ÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ £À£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ ¢µÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ Q±ÉÆÃgÀ G¥ÁzÀå, ¸Á|| ¨Á¥ÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉƸÀ ªÀµÀðzÀ ¤«ÄvÀå CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÆÖà ºÉÆwÛ¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÉÆÖÃzÀ JuÉÚ ºÉÆgÀUÉ a«Ää ªÉÄÊUÉ Gj ºÀwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.