Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, December 31, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¹zÀÝ°AUÀªÀÄä @ PÀ«ÃvÁ UÀAqÀ zÉêÀgÁd ªÀAiÀÄB 26 ªÀµÀð eÁw B °AUÁAiÀÄvÀ GB ªÀÄ£ÉPÉ®¸À s¸ÁB dPÀÌ®¢¤ß vÁB ªÀiÁ£À« FPÉUÉ FUÉÎ 6 wAUÀ¼À¬ÄAzÉ zÉêÀgÁd£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ D PÁ®PÉÌ ªÀgÀzÀPÀëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è 10 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ MqɪÉUÀ¼ÀÄ , £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,50,000/- gÀÆ 60,000/- gÀÆ ªÀÄ£É §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸À«zÁÝUÀ 1 wAUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ZÀ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÀUÀ¼À°è CPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀqÀÄvÁÛ ¢£Á®Ä ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀÄ PÉÆqÀÄvÁÛ CPÉUÉ UÀAqÀ CvÉÛ ªÀiÁªÀ, EªÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á DAvÁ CAzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ºÀt vÀgÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-12-2011 gÀAzÀÄ dPÀÌ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ CPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀAqÀ£ÀÄ CPÉAiÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑ PÉƯÉUÉ ¥ÀæAiÀiÁvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 211/2011 PÀ®AB 498 [J],323,307, L¦¹ & 3&4 r.¦. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 30.12.2011 gÀAzÀÄ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀÀ°è AiÀiÁgÉÆà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ PÀÆr C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀįÁV ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ²æÃgÁªÀÄÄ®Ä ªÀÄļÀîAV ªÀAiÀiÁ: 48 eÁ: PÀªÀÄä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÉÆߧ£ÀÄß zÉÆgÀwÛzÀÄÝ CªÀjAzÀ MlÄÖ 2518/-gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ C®èzÉà «ZÁj¸À¯ÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁvÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 210/11 PÀ®A. 32,34 PÉ.E AiÀiÁPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 29-12-2011 gÀAzÀÄ DzÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ²æà ªÀÄw CA§ªÀÄä UÀAqÀ FgÀtÚ ªÀAiÀÄ-35 ªÀµÀð eÁ-PÉÆgÀªÀgÀÄ G-ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á-¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÀiÁ£À« FPÉAiÀÄ vÀAV ºÀ£ÀĪÀÄAwAiÀÄ
UÀAqÀ NAPÁgÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ DzÉÆäUÉ ºÉÆÃV ±ÀªÀ¸ÀA¸ÁÌgÀPÁÌV CA§ªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CPÉAiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ DzÉÆäAiÀÄ°è ±ÀªÀ¸ÀA¸ÁÌgÀ DzÀ£ÀAvÀgÀ gÁwæ §¹ì£À°è ªÀiÁ£À«UÉ §AzÀÄ §¸ï줯ÁÝtzÀ°è E½zÀÄ ªÀiÁ£À« ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ »rzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀĺÁzÉë ºÁUÀÆ ªÀÄ®èªÀÄä EªÀjUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ¹Azs£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. CAvÁ CA§ªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 30.12.2011 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 287/11 PÀ®A 279 337 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 29.12.2011 ¸ÀAeÉ 6.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä¼ÀÄ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ vÀgÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀiÁ£À« ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ r¹Öç§Æålj PÁ®ÄªÉ £ÀA. 85 gÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀÄ£À¸ÀÆgï SÁ£À FvÀ£À QgÁt CAUÀrUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁ£À« PÀqÉUÉ C¥Éà CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA. PÉ.J. 36/8704 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä½UÉ lPÀÌgÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CPÉAiÀÄ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ C®°è vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ Mr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ©üêÀÄtÚ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 286/11 PÀ®A 279 337 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

£ÁUÀgÁd vÀAzÉ µÀqÀPÀëj, 23 ªÀµÀð, eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ, G-«zÁåyð, ¸Á:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀÄ©üêÀÄgÁªï, 35 ªÀµÀð, eÁ-¨ÁæºÀät, G-ºÉÆêÀiï UÁqÀð, ¸Á:ªÀAzÀ° vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð, £ÉÃzÀݪÀgÀÄ
¸ÉÃj UÀÄgÀÄgÁd FvÀ£À SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå vÀ£Àß £Áå£ÉÆà PÁgï £ÀA. PÉJ-36/JA-8756 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ 30-12-2011 gÀAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 31-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 03-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - UÀzÁé¯ï gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀqÀªÀnÖ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ PÉ.E.© ¸À¨sï ¸ÉÖõÀ£ï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §®UÀqÉAiÀÄ ¥sÀƯïUÉ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁj£À §®UÀqÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À mÉÊgï §¸ÀÖð DV PÁgÀÄ dRAUÉÆArzÀÄÝ, PÁj£À°è PÀĽvÀ £ÁUÀgÁd¤UÉ ªÀÄÆVUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, PÀÄwÛUÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ PÁgÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ UÀÄgÀÄgÁd¤UÉ ¨Á¬ÄUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÉmÁÖV ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¢£ÁAPÀ: 31.12.2011 gÀAzÀÄ £ÁUÀgÁd gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 233/2011 PÀ®A. 279, 337, L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¢£ÁAPÀ:30/12/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æêÀÄw AiÀÄAPÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd, ªÀ: 32 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ, G:PÀÆ° PÉ®¸ÀÀ, ¸Á:CªÀÄgÁ¥ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄÄ
PÀÆ° PÉ®¸À¢AzÀ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ CPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ §¸Àì¥Àà, 38ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á:CªÀÄgÁ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt ¨ÉÃPÁVzÉ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ£À°è zÀÄrzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀ 4 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV¢Ý D zÀÄqÀÄØ vÁ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ K£À¯Éà £À£ÀߣÀÄß ºÀt PÉüÀªÀµÀÄÖ zÉÊAiÀÄð §AvÉãÀÄ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ JqÀ PÀtÄÚ ¨ÁwzÀÄÝ, §® PÀ¥Á¼À, JqÀUÉÊ, §®UÉÊ, ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 30.12.2011 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw AiÀÄAPÀªÀÄä gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖªÉÄÃgÉUÉ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.139/2011 PÀ®A:-323, 324, 504, 506 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.12.2011 gÀAzÀÄ 209 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 31,900/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಆಳಂದ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣ ಪೊಲೇಸೆ ಪ್ರಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು ಸಾ: ಶುಕ್ರವಾಡಿ ಶಾಲೆ ತಾ:ಆಳಂದ ರವರು, ದಿ: 14-11-11 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ದಿ: 15-11-11 ರ ಮುಂಜಾನೆ 09.30 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ 1500 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಲೆ ಬಾಳುವ ಇಂಡೇನ್ ಸಿಲೆಂಡರ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಕಳುವು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ವಿರುದ್ದ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಆಳಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 303/2011 ಕಲಂ 457, 380 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲಾವತಿ ಗಂಡ ಸೈದಪ್ಪಾ ಬಿದನೂರ ಸಾ: ಆಶ್ರಯಾ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ರಮಾಬಾಯಿ ಇವಳು ದಿ: 27-12-11 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿ ಹೋದವಳು ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂದಿಕರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಇವಳು ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲಾ. ವಿಕ್ರಮ ಇತನ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯವಿದ್ದು ರಮಾ ಇವಳಿಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶ ಮೇಲಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 129/2011 ಕಲಂ 363 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಸಾಃ ಎ.ಇ.ಸಿಸಿಡಿಐ ಜೇಸ್ಕಾಂ ಯುನಿಟ್ ನಂ (8) ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು,ದಿ: 30-12-2011 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1-30 ಎ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಹನ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ದರ್ಗಾ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜೀನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಲೈಟಿನ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜೀನ್ಸ್ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯ ಶಟರಗೆ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ವಾಹನ ಸಮೇತ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದು ಅಪಘಾತದಿಂದ ಲೈಟಿನ ಕಂಬ ಜಖಂಗೊಂಡು ಅಂದಾಜು 14000/- ರೂ. ಹಾನಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 79/2011 ಕಲಂ 279, 427 ಐಪಿಸಿ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ಣಾಪೂರ್ಣ ಗಂಡ ಚಂದಪ್ಪಾ ಕೋಳಿಗೇರಿ ಸಾ: ಜಿ.ಡಿ.ಎ. ಲೇಔಟ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ದಿ:30-12-11 ರಂದು 10-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಒಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲ್ ಬಂದು ರಾಜು ಸುಪಾರಿ ದೇವ ಅಮ್ಮಾ ಅಂತಾ ಹಿಂದಿ ಬಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ನಾನು ರಾಜು ಸುಪಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟು ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸದರಿ ಯುವಕರು ನನ್ನ ಎರಡು ಕೈ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ದ್ದ ಒಟ್ಟು 5 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರದ 4 ಬಿಲ್ವರ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಓಡಿಹೋದರು. ಕಾರಣ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಬಂಗಾರದ ಬಿಲ್ವಾರ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ನಂ.387/2011 ಕಲಂ. 392 ಐಪಿಸಿ ನೆದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.