Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, June 13, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 13/06/2010

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 06/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¦gÀ¥Áà ºÀ®UÉ£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: UÉÆgÀ£À½î EvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ PÀ®èªÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ZÀAzÀæ¥Áà zÀÆqÀتÀĤ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¹Ãr®Ä §rzÀÄ ªÀÄÈvï ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà zÀÆgÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 11/06/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ gɪÀtAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: dAUÀªÀÄ, ¸Á; ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À CdÓ£ÁzÀ ¹zÁæªÀÄ¥Áà vÀAzÉ zÁ£ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á: ¨ÉÆî¸ÀÄj, vÁ:¤®AUÁ gÀªÀgÀÄ PÀªÀįÁ gɹqɤì JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AwgÀĪÁUÀ zÀ£ÀUÀ¼À §eÁgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-39/J¥sï- 5356 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CdÓ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CdÓ£À §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2010 PÀ®A 323, 324, 204 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ; 29 ªÀµÀð, eÁw; J¸ï.¹, ¸Á; SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ, vÁ; OgÁzÀ EvÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀ̪ÀÄä vÉdªÀÄä UÀAqÀ CdÄð£À ªÉÄÃvÉæ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄ¹Û §A¢zÉ CAvÀ ºÉý J®ègÀÆ PÀÆr CªÁZÁåV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ºÀuÉAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/2010 PÀ®A 323, 324, 204 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/06/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ²æêÀÄAvÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠹êÀÄ£À vÀAzÉ CdÄð£À ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ; 19 ªÀµÀð, eÁw; J¸ï.¹, ¸Á; SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ, vÁ; OgÁzÀ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁr ¤£ÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ, PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è, vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2010 PÀ®A 504, 324 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/06/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÁºÉÃgÀSÁ£À vÀAzÉ eÁ¥sÀgÀSÁ£À ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî EvÀ¤UÉ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ C° vÀAzÉ C§ÄÝ® £À©Ã ±ÉÃPï ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ UÁf£À UÁ蹤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2010 PÀ®A 498(J), 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¥ÉæêÀiÁ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ªÀÄ®UÀAqÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: ¨ÉqÀ¸ÀÆgÀ ¸ÀzÀå: ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ EPÉAiÀÄÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉÃ¥Áà ªÀÄ®UÀAqÀ ¸Á: ¨ÉqÀ¸ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqɪÀiÁr, zÉÊ»PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆÃqÀÄwÛzÀÝjAzÀ MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ vÀªÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ G½¢gÀÄvÁÛ¼É ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ 09/06/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ºÁUÀÆ ªÉÄÊzÀÄ£À ¨sÁgÀvÀ E§âgÀÄ ¹AzsÀ£À PÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 152/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 427, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-06-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀPÀªÀiÁgÀ PÁgÀAeÉ ºÁUÀÆ 24 d£ÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ DPÀæªÀÄ PÉÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä UÀAqÀ ¨ÉÃAd«ÄãÀ ¸Á: PÉ.ºÀZï© PÁ¯ÉÆä EqÀ§ÆèJ¸ï 37 ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÁQ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ©r¸À®Ä ºÉÆzÁUÀ CªÀ¤UÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉÊ£À¢AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß MqÉzÀÄ ®ÄPÁ£Àì ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.43/10 PÀ®A.279, 337, L¦¹ & 187 L.JªÀiï.«.CPïÖ

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà PÀvÀªÁ®gï ªÀAiÀÄ-21 ªÀµÀð eÁ// °AUÁAiÀÄvÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á//ªÀiÁ¸ÀPÀnÖ EªÀvÀ ¨ÉÊPï £ÀA.PÉ.J.19/PÀÆå.8074 ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß CtÚ ºÁUÀÆ vÀAVAiÀÄgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¨ÉÊPï ºÀwÛgÀ ¤AwzÁÝUÀ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉÊPï UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ CtÚ ªÀÄvÀÄÛ vÀAVAiÀÄjUÉ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ.

PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.80/10 PÀ®A.308, 338, L¦¹.

¦üAiÀiÁ𢠤AUÀ¥Àà vÀAzÉ PÉAZÀ¥Àà ªÀqÀgÀnÖ ªÀAiÀÄ-45 PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// N§¼À§Ar ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA¸ÀªÉãÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄ [1]gɺÀªÀiÁ£À ¸Á¨ï PÀ¥Á° PÉ.E.©. ¯ÉÊ£ÀªÀiÁå£ï PÀ£ÀPÀVj WÀlPÀ [2] dA§AiÀÄå PÉ.E.©.dƤAiÀÄgï EAf¤AiÀÄgï PÀ£ÀPÀVj WÀlPÀ EªÀgÀÄ «zÀÄåvÀ vÀAw PÀmï CVzÀÝ£ÀÄß j¥ÉÃj ªÀiÁr¸ÀzÉà C®PÀëvÀ£À vÉÆÃj¹zÀÄÝ «zÀÄåvï vÀAw jÃ¥ÉãjAiÀÄ£ÀÄß SÁ¸ÀV ªÀåQÛ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà ªÀqÀØgÀºÀnÖ EªÀ£À PÀqɬÄAzÀ jÃ¥ÉÃj ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ «zÀÄåvï vÀUÀÄ° gÁªÀÄtÚ¤UÉ PÉÊ, PÁ®ÄUÉ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 09/2010 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹

ªÀÄÈvÀ½UÉ FUÉÎ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt vÉÆÃj¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ UÁtzÁ¼À¢AzÀ UÀÄqÀØzÀºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 08-06-2010 gÀAzÀÄ 4.00 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß ºÀvÀÄÛªÁUÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄðAzÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj PɼÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ, §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ, §® ¨sÀÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ zÀħâPÉÌ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ ¤Ã®ªÀÄä FPÉUÉ ºÉaÑ£À E¯Áeï PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁÝUÀ E¯Áeï ¥sÀ°¸ÀzÉà ¢£ÁAPÀ 11-06-2010 gÀAzÀÄ 11.45 ¦.JA PÉÌ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 09/10 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2010 PÀ®A. 323, 324, 504, 506 gÉ.« 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 12-06-2010 gÀAzÀÄ 10.00 J.JA PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀiÁzÉÃUËqÀ vÀA/ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÀÆqÀÆègÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀ PÀqɬÄAzÀ 6-7 ªÀµÀðzÀ »AzÉ JgÀqÀÄ ºÁ¸ÀÄ §AqÉUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄÄAzÉ PÉýzÁUÀ §AqÉ CxÀªÁ ºÀt PÉÆlÖgÁ¬ÄvÀÄ CAvÁ ªÀiÁvÀ£ÁrPÉÆArzÀÄÝ, FUÉÎ 4 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ §AqÉ PÉÆqÀªÀAvÉ PÉýzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý PÀ½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 12-06-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07.00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀzÉà EzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÁ¸ÀÄ §AqÉ PÉÆqÀzÉà EzÀÄÝzÀ£ÀÄß £É¥À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÁ¬Ä ºÁUÀÆ CtÚ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ PÉÊUÉ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁrzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÁ¬ÄUÉ PÀ°è¤AzÀ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBSÁ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/10 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 gÉ.« 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 12-06-2010 gÀAzÀÄ 10.30 ¦.JA PÉÌ vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¦qÀتÀÄä ¸Á.ªÀÄÄzÀÝ®UÀÄA¢ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¨Á®¥Àà vÀA/ UËqÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ, ªÉÆ£Éß ªÀļÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ ªÉÄÃ¯É UÀÄzÀÄÝ ©zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀļÉAiÀÄ ¤ÃgÀÄ ¸ÉÆÃjzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 11-06-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉUÉ ¤ZÀÑtÂPÉ vÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ ¤ZÀÑtÂPÉ ElÄÖ ªÀiÁ½UÉ ºÀwÛ UÀÄzÀÄÝ ªÀÄÄaÑzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV¨ÉÊ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 08.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ Hj¤AzÀ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ DgÉÆæ ¨Á®¥Àà¤UÉ ¤£Éß AiÀiÁPÉ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¨ÉÊzÁr¢j CAvÁ «ZÁj¸À®Ä DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀªÀÄä ¨Á®¥Àà, vÀAV ºÀA¥ÀªÀÄä, ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ ¥sÀQÃgÀ¥Àà EªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr zÀÄBSÁ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ 11.30 ¦.JA PÉÌ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/10 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 gÉ.« 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 12-06-2010 gÀAzÀÄ 10.00 ¦.JA PÉÌ vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ gÉÃtªÀÄä UÀA/ ¨Á®¥Àà AiÀÄgÀzÁ¼À ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð eÁ.PÀÄgÀħgÀ G.ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á.ªÀÄÄzÀÝ®UÀÄA¢ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, DgÉÆævÀgÁzÀ ¦qÀتÀÄä EªÀgÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 11-06-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤ZÀÑtÂPÉ vÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EnÖzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÉUÉzÀÄ ¦qÀتÀÄä¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EnÖzÀÝjAzÀ CzÉà «µÀAiÀĪÁV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 08.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¨Á®¥Àà¤UÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ JzÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ UÉeÉÓ ZÀ¦àUÉ M¢ÝzÀÄÝ C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ 11.00 ¦.JA PÉÌ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:11.06.2010 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉAPÀlgÉrØ @ ªÉAPÀtÚ vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ 28 ªÀµÀð, ¸Á: §¸ÀªÀtÚPÁåA¥ï AiÀÄzÀÝ®¢¤ß EªÀ£ÀÄ AiÀÄzÀÝ®¢¤ß ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸ÀªÀiÁr, «±ÁæAwUÁV ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ ªÀÄ®VzÁÝUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ PÀÆqÀ¯É gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ ¢£ÁAPÀ:12.06.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:11.06.2010 gÀAzÀÄ 23.30 jAzÀ 12.06.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 07.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ Dgï.Dgï. PÁ¯ÉÆäAiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CAzÁdÄ 25 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¦ümïì §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀ ±ÀªÀ ©¢ÝgÀĪÀÅzÁV ªÀÄAZÁ® ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ¨Á®AiÀÄå ««Vj gÀ¸ÉÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄoÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr, ±ÀªÀ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV CAzÁdÄ 25 ªÀµÀðzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ±ÀªÀ«zÀÄÝ PÉÆîĪÀÄÄR, ZÀÆ¥ÁzÀªÀÄÆUÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀ dÄlÄÖ EzÀÄÝ 5' -6" Cr JvÀÛgÀ PÉA¥ÀÄ ªÉÄʧtÚzÀªÀ¤zÀÄÝ mÉjPÁmï ¦APï PÀ®gï ZÀPïìªÀżÀî vÀÄA§Ä vÉÆý£À ±Àlð, ©½¥ÁåAmï, ¤Ã°§tÚzÀ PÀA¥À¤ CAqÀgïªÉÃgï ªÀÄvÀÄÛ SÁQ §tÚzÀ §ÆlÄ zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÈvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸ÀzÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ PÀÄgÀĺÀÄUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. ªÀÄÈvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀtzÀ ¤dªÁzÀ PÁgÀt w½AiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:12.06.2010 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ¹Ì ¥ÀlÖtzÀ PÀ«vÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ mÁæ£ïì¥sÁªÀÄðgï C¼ÀªÀr¹gÀĪÀ eÉÆÃqÀÄ PÀA§UÀ¼À CyðAUï ªÉÊgïUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ºÀ¸ÀÄ«£À ªÉÄÊvÀUÀÄ°zÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ:11.06.2010 gÀAzÀÄ ¸ÀÄjzÀ zsÁgÁPÁgÀ ªÀļÉUÉ CyðAUï ªÉÊgï£À°è «zÀÄåvï ºÀjzÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ºÀ¸ÀÄ«UÉ «zsÀÄåvï ±Ámï¸ÀPÀÆåðmï DV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀwÛgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀ¸ÀÄ«£À ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà ¸Á: ªÀÄ¹Ì PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:12.06.2010 gÀAzÀÄ 17.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:J¦.22,ªÉÊ.4468 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÁªÀÄÄ®Ä vÀAzÉ ©ÃZÀ¥Àà ¸Á: vÁAqÀÆgÀÄ & ¯Áj¸ÀASÉå:JA.ºÉZï.12, PÀÆå.2425 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁvÀðAqÀ¥Àà ¸Á: avÁÛ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÉÆñÁ¯Á gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄ£Àì¯Á¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÀÄUÀªÀÄ gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ ²æà ¹zÁæªÀÄAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¦J¸ïL ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ »vÀzÀȶ׬ÄAzÀ E§âgÀÆ ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:11.06.2010 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²æà £ÀgÀ¸ÀgÉrØ JJ¸ïL ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ gÁUÀªÀiÁ£ÀUÀqÀØ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ «ªÀįÁQë UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, 20 °Ãlgï ¸ÉÃA¢üAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄoÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :²æà ¹PÀAzÀgÀ vÀAzÉ ¸À°A C£Áìj ¸Á || 6 £Éà PÁæ¸ï «±Á® £ÀUÀgÀ vÁgÀ¥sÉʯï UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-05-2010 gÀAzÀÄ vÁfêÀÄ ±ÉÃR JA§ÄªÀªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ £À£Àß ¥ÀwßUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀÄ®§UÁðzÀ°èzÉÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 07-06-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ºÉÆÃgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£Àß vÀªÀÄä£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ D±Á© ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw vÁfêÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝgÀÄ £Á£ÀÄ gÁwæ ªÁ¥À¸Àì §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè J°èUÉ ºÉÆÃVzÁÝ¼É CAvÁ D±Á© EªÀ½UÉ PɽzÁUÀ ¹PÀAzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr §gÀ®Ä ºÉýzÁÝ£É. CAvÁ ºÉý ¸ÀAeÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¹r®Ä §rzÀÄ E§âgÀÄ PÀÆ° PÁ«ÄðPÀgÀ ¸ÁªÀÅ :-

D¼ÀAzÀ oÁuÉ :²æà ¸Á®Ä vÀAzÉ PÀ®Äè ¥ÀªÁgÀ ¸Á :PÀªÀĸÀÆgÀ £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ EªÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¢£ÁAPÀ 11-06-2010 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ FgÀ¥Àà vÀAzÉ ±Á®Ä ¥ÀªÁgÀ ºÁUÀÆ gÀWÀÄ£Áx¢ªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ J¯É£ÁªÀzÀV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÀå PÉÆqÀ®ºÀAUÀgÀUÁ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è 4 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À¢AzÁV ¹r®Ä FgÀ¥Àà ºÁUÀÆ gÀWÀÄ£ÁxÀgÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ ¹r°£À ±ÁR¢AzÀ FgÀ¥Àà ªÀAiÀÄ/40 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ªÉÄʸÀÄlÄÖ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ gÀWÀÄ£ÁxÀ¤UÉ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉ ¹r°£À ¨sÁj ¸À¥Àà¼À¢AzÀ JgÀqÀÄ Q«UÀ¼ÀÄ PÉüÀÄwÛ®è ¸ÀzÀå G¥ÀZÁgÀzÀ°ègÀÄvÁÛ£É.CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ D¼ÀAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ :²æà ±ÁºÁ¨ÉÆâÝãÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï¸Á§ ZËzsÀj eÁ: eÉÆUÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11-6-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆäj£À°è ªÀÄ¼É UÀÄqÀÄUÀÄ «ÄAZÀÄ ¸À¥Àà¼À DUÀÄwÛvÀÄÛ. £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¯Á¯ÁºÀäzÀ vÀAzÉ ±ÁºÁ¨sÉÆâ£À ZËzsÀj ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄÆäj£À ¨ÉÆÃgÀªÉÃ¯ï ºÀwÛgÀ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¨sÁj UÀÄqÀÄUÀÄ «ÄAZÀÄ ªÀÄ¼É ¸À¥Àà¼À §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¨ÉÆÃgÀªÉÃ¯ï ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ ºÀÄt¹ªÀÄgÀzÀ VqÀzÀ PɼÀUÉ ¤AwzÀÝ£ÀÄ. DUÀ DPÀä¹PÀªÁV UÀÄqÀÄUÀÄ «ÄAZÀÄ DV ¹r®Ä §rzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ZËPÀ oÁuÉ :²æêÀÄw ¸Á«wæ UÀAqÀ ±ÀgÀt§¸À¥Àà ¨sÁ¸ÀV ¸ÁB ºÀgÀªÁ¼À vÁB eÉêÀVð ºÁ® ªÀ¸Àw zÀĨÉÊ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt§¸À¥Àà EªÀgÀÄ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ ±ÀºÁ§eÁgÀzÀ°è QgÁt CAUÀr ElÄÖ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¥Àæw ¤vÀå vÀ£Àß n.«.J¸ï JPÀì¯ï PÉJ-32-J¸ï-9895 UÁrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨É¼ÀUÉÎ 8 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »ÃVzÀÄÝ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 09-06-2010 gÀAzÀÄ JA¢£ÀAvÉ £À£Àß UÀAqÀ ±ÀºÁ§eÁgÀzÀ°èAiÀÄ QgÁuÁ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV gÁwæAiÀiÁzÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°¯Áè ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À §UÉÎ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀ°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ «±Á® £ÀUÀgÀgÀzÀ 5 £Éà PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ 10-06-2010 ¸ÁAiÀÄAPÁ® M§â C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ªÀåQÛ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ M«ÄäAzÉÆêÉÄä¯É ZÉPÀæ §AzÀÄ ©zÀÄÝ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æà JªÀiï.r E¸ÀÆ¥sÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¸Á§ EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.