Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, March 4, 2015

Raichur District Special Press Note and Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                                 
       ¢£ÁAPÀ: 05/03/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ CZÀj¸À°gÀĪÀ ºÉÆý ºÀ§â ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è          .                     C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÁUÀzÀ PÀlÄÖ ¤nÖ£À ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À §UÉÎ

1] ¢£ÁAPÀ 05/03/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 12.00 UÀAmÉAiÉƼÀUÁV PÁªÀÄ zÀºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

 2)  §tÚzÀ ºÉÆÃPÀ½ DqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÁ¸ÁAiÀĤPÀ «Ä²ævÀ §tÚUÀ¼À£ÀÄß, ªÁ¤ð¸ï, D¬Ä¯ï  ¥ÉAmï,  E¤ßvÀgÉà DgÉÆÃUÀåPÉÌ ºÁ¤PÀgÀªÁzÀ §tÚUÀ¼À£ÀÄß  §¼À¸ÀzÀAvÉ  £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

3)  §tÚzÀ ºÉÆÃPÀ½ DqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÉÆý ªÉÆmÉÖUÀ¼À£ÀÄß §½¸À®Ä ¤µÉâü¹zÉ, MAzÀÄ ªÉüɠ PÉÆý ªÉÆmÉÖUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹zÀ°è  ¤zÁðPÀëtåªÁV PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 

4) §®ªÀAvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É §tªÀ£ÀÄß ºÁPÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zsÁ«ÄðPÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ½UÉ zsÀPÉÌ DUÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

5) ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ «zÁåyð¤AiÀÄgÀ ªÉÄÃ¯É §tÚªÀ£ÀÄß ºÁPÀ PÀÆqÀzÉAzÀÄ 
 
6) PÁªÀÄ zÀºÀ£ÀzÀ ¤«ÄvÀå ¸ËzÉ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÁgÀzÀÄ ºÁUÀÆ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÀºÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÀÄ 

7) AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌAiÀiÁUÀzÀAvÉ  £ÀqÉzÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

             ªÉÄÃ¯É vÉÆÃj¹zÀ J¯Áè ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ ±ÁAwAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀÅzÀÄ. F ºÀ§â DZÀgÀuÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è  PÁ£ÀÆ£ÀÄ G®èAWÀ£ÉAiÀiÁzÀ°è ¤zÁðQëtåªÁV PÁ£ÀƤ£À CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ F ªÀÄÆ®PÀ ²æÃ. JA.J£ï £ÁUÀgÁeï f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÀ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ªÀÄ£À« ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.
                                                                               


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:- 
J¸ï.¹/ J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ದಿನಾಂಕ 03-03-15 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಊರಿನ ಶ್ರೀ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಿ ಗುಡಿಯ ಪೂಜಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪಂಡಿತರಾದ ಶಿವಕುಮಾರ ಮತ್ತು ವಿಜಯಕುಮಾರ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸದ್ರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅರ್ಚಕನಾಗದ್ದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಮುಸಲೆಪ್ಪ ಬೋವಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಕಡೆಯವರು ಹಾಗೂ ಈಗ ಅರ್ಚಕರಿರುವ ವೆಂಕಟೇಶ ಆಚಾರ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಾಗೂ ಆತನ ಕಡೆಯವರು ಕೂಡಿದ್ದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂಧಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಹಾಗೂ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಕೂಡಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ 1) ªÉAPÀmÉñÀ DZÁAiÀÄð ¥ÀÆeÁj eÁ: ¨ÁæºÀät 2) ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ¯ÁªÀ ªÀiÁgÉAiÀÄå eÁ: £ÁAiÀÄPÀ 3) ¸ÀtÚ gÁªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ zÉÆqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå eÁ: £ÁAiÀÄPÀ     4) ºÀÄ°UÉAiÀÄå vÀAzÉ ZËn gÁªÀÄAiÀÄå eÁ:£ÁAiÀÄPÀ 5) ¨Á®UËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ eÁ: £ÁAiÀÄPÀ 6) AiÀÄAPÀAiÀÄå vÀAzÉ vÁAiÀÄtÚ UÀÄgÀÄAiÀÄAPÀAiÀÄå£ÀªÀgï, £ÁAiÀÄPÀ 7) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ vÁAiÀÄtÚ UÀÄgÀÄ AiÀÄAPÀAiÀÄå£ÀªÀgï, £ÁAiÀÄPÀ J®ègÀÆ ¸Á: CgÉÆð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾರಕ ಅಸ್ತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ತಡೆ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಮಾದೀಗ ಸೂಳೇಮಕ್ಕಳೇ, ಲಂಗಸೂಳೇಮಕ್ಕಳೇ, ಕೀಳುಜಾತಿಯವರಾದ ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಲಸು ಮಾಡುತ್ತೀರೀ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಅಹವಾಲನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಳೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ, ಬೈದು, ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.71/2015 ಕಲಂ 143, 147, 148, 323, 504, 506, 341, ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3(1)(10) ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟಿ. ಪಿ.ಎ.ಕಾಯಿದೆ-1989 ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡೆನು.

   ದಿನಾಂಕ:-03-03-2015 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು  ಪಿರ್ಯಾಧಿ ಮರಿಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಮನಪ್ಪ ವ, 48 ಜಾ: ಕುರುಬರು ಉ: .ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ. ತುರ್ವಿಹಾಳ FvÀನ ಹೆಂಡತಿ ತುರ್ವಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ  ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವಾಗ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ  ವ,35 ಇತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಸಿಮೆಂಟಿನ ಉಸುಕಿನ ಮೇಲೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಅಂತ  ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರನ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ  ವ,35 ಅಂಬಣ್ಣ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ವ. 30ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ವಿರುಪಣ್ಣ ವ.20ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ವ.30 ಅಮರಮ್ಮ ಗಂಡ ನಾಗಪ್ಪ ವ.60 ಎಲ್ಲಾರು ಜಾತಿ  ಕುರುಬರು ಸಾ.ತುರ್ವಿಹಾಳ  ತಾ. ಸಿಂಧನೂರ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾಧಿಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ಹೆಂಡತಿ, ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಇಟ್ಟಂಗಿ ಎಳ್ಳೆಯಿಂದ ಪಿರ್ಯಾಧಿಗೆ, ಮತ್ತು ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರನ ಮಗಳ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ಹೆಂಡತಿಯ  ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ    ಕುಪ್ಪಸ  ಹರಿದು ಅವಮಾನ ಪಡಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 20/2015 ಕಲಂ 143.147.341 504.323.324.354.506 ರೆ/ವಿ 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆøÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 03.03.2015 ರಂದು 1800 ಗಂಟೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯರವರಾದ ಭಾಸ್ಕರ ಸಿ ಪಿ ಸಿ 590 ರವರು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ಸಂಖ್ಯೆ 54/2015 ನೇದ್ದನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ 1)ಮಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ತಂದೆ ಮಖಬುಲ್ ಅಹೇಮದ್ 58 ವರ್ಷ 2) ರಹೇಮತುಲ್ಲಾ ತಂದೆ ಮಖಬುಲ್ ಅಹೇಮದ್ 48 ವರ್ಷ3)ಹಜರಾ ತಂದೆ ಮಖಬುಲ್ ಅಹೇಮದ್ 42 ವರ್ಷ 4) ರಜೀಯ ಮಖಬುಲ್ ಅಹೇಮದ್ 40 ವರ್ಷ 5) ಶಲಂ  ಎಲ್ಲಾರೂ ಸಾ: ಮರ್ಚೆಡ್ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ತಮ್ಮ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯಾದ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ 212 ನೇದ್ದನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕರಣವು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಮತ್ತು 2 ರವರು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಖುತುಬುದ್ದೀನ್ ತಂದೆ ಮಖಬುಲ್ ಸಾಬ್ 54 ವರ್ಷ ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ :ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ: ಮರ್ಚೆಡ್ EªÀgÀ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಕಲಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸಿ ಅವನ್ನೆ ನೈಜ ದಾಖಲಾತಿಗಳೆಂದು ತಯಾರಿಸಿ ಆರೋಪಿ ನಂ 3 ಮತ್ತು 4 ರವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ 5 ರವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಖಾಸಗಿ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ    UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆ°Ã¸ï  oÁuÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:55/2015 PÀ®A 420,460,465,468,471, s¸À»vÀ 149  L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-03-2015


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-03-2015
©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/15 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï.«í.DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 02/03/2015 gÀAzÀÄ 17:45 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ¸ÀA¥Àw EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀ ¥Á¥À£Á±À ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ UÉÃl JzÀÄj£À gÉÆÃr£À°è gÀ¸ÉÛ zÁlĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÆ¸ï §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ04EAiÀÄÄ5563 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÃUÀªÁV ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ²æêÀÄw ¸ÀA¥Àw EªÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiËTPÀ ºÉýÃPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.                                                                         
UÁA¢üUÀAd  ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀªÀÄ. 34/15 PÀ®A 380 L¦¹ :-                                                                  
¢£ÁAPÀ: 02-03-2015 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. C±ÉÆÃPÀ §®ªÁ¤ vÀAzÉ ¯ÁzÁ gÁªÀÄ ªÀAiÀÄ 58 ªÀµÀð eÁ: ¹A¢ G: ¸À¨ï ¥ÉÆøÀÖ ªÀiÁ¸ÀÖgÀ UÁA¢üUÀAd CAZÉ PÀZÉÃj ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 1-3-115/116 G¸Áä¤AiÀiÁ ªÀÄfÓÃzÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ UÁA¢üUÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üüAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©ÃzÀgÀ ªÀÄÄRå CAZÉ PÀbÉÃjUÉ ºÉÆÃV ªÀĤ DqÀðgÀ(E.JªÀiï.N) ºÀAZÀ®Ä UÁA¢üUÀAd CAZÀ PÀZÉÃjUÉ 6 ®PÀë gÀÆ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆrj CAvÀ ¥ÀvÀæ PÉÆlÄÖ §A¢gÀÄvÉÛãÉ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄzsÁå£À CAzÁdÄ 1245 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ ªÀÄÄRå CAZÀ PÀZÉÃjAiÀÄ ªÀÄÄRå ºÉqÀ ¥ÉÆøÀÖ ªÀiÁå£À FgÀtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ EªÀgÀÄ UÁA¢üUÀAd CAZÉ PÀbÉÃjUÉ §AzÀÄ £ÀUÀzÀÄ 6 ®PÀë gÀÆ. vÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÁ£ÀÄ PÀĽvÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ mÉç® qÁæ zÀ°è ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UÁA¢üUÀAd CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ 16 d£À ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀºÀ ºÁdjzÀÄÝ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀĪÀ mÉ箢AzÀ JAzÀÄ C¯Éè ¨ÁdÄzÀ°è CzÉà gÀƪÀÄzÀ°è EzÀÝ ºÀµÁð ¦.J gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ºÉZï.PÀÆå.¢AzÀ  §AzÀ  ºÀtªÀ£ÀÄß ©.N UÀ½UÉ ºÁQjà CAvÀ ºÉýzÀÄÝ DUÀ ºÀµÁð ¦.J EªÀgÀÄ PÀA¥ÀÆålgÀ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛ¯Áè. ¸Àé®à vÀqÀ ªÀiÁr §¤ß CAvÀ ºÉýzÀÄÝ. DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥ÀÄ£ÀB §AzÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ mÉç® qÁæ zÀ°è ºÀtªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV FgÀuÁÚ ºÉqï ¥ÉÆøÀÖ ªÀiÁ¸ÀÖgÀ EªÀgÀÄ vÀAzÀÄ PÉÆlÖ. 6 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½ 3 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ. ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß 3 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ (1000X300) £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß qÁæzÀ°è EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt vÁ£ÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ J¯Áè ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀ¢¯Áè. ºÀtzÀ §UÉÎ £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÉÆwÛ¯Áè. CAvÀ w½¹zÀjAzÀ £ÀAvÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è J¯ÁèPÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ  ¸ÀzÀj 3 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt ¹UÀ°è¯Áè. ¸ÀzÀj 3 ®PÀë  gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä UÁA¢üUÀAd CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¹§ãA¢AiÀĪÀgÀ°è AiÀiÁgÁzÀgÀÆ PÀ¼Àî£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/15 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹:-
¢£ÁAPÀ:-03-03-2015 ªÀÄÄqÀ© UÁæªÀÄzÀ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ «zÁåyðAiÀĪÀgÀ£ÀÄß mÁmÁ ¸ÀĪÉÆzÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ AiÀÄgÀAqÀV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ªÀÄgÀ½ ªÀÄÄqÀ© PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀÄÄqÀ©-§¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀÄAvÀªÁr ²ªÁgÀzÀ°è ¨Á§Ä¯Á® ±ÀªÀiÁðgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ,  vÀ£Àß mÁmÁ ¸ÀĪÉÆzÀ ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ »ÃgÉÆà ¸Éà¯ÉÃAqÀgÀ ¥Àè¸ï ¥ÉÆæà £ÀA: PÉJ-32-Er-7189 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀÄ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄqÀ© PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ ªÀÄAUÀªÀÅ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV zÁlĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ¸ÀzÀj ªÀÄAUÀPÉÌ £ÉÆÃr vÀ£Àß ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ®PÉÌ ¨ÉæÃPï ºÉÆÃqÉzÁUÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï MªÉÄäÃ¯É l£Àð DV ¤AvÁUÀ ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ eÉÆÃgÁV©zÀÝ vÀPÀët £Á£ÀÄ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ ¤°è¹ PÉüÀUÉ E½zÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ®£À »AzÉ PÀĽvÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ  vɯÉAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ JqÀ Që¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ ¨ÉúÉÆñÀ ¹ÜwAiÀÄ°è ©zÀݼÀÄ C°èAiÉÄà ºÁdjzÀÝ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸Àaãï vÀAzÉ ²ªÀgÀÄzÀæ¥Áà ¹AUÉà ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁ: J¸ï ¹ ¸Á: PÀ®èPÀÆlV CAvÁ w½¹ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ¸À«vÁ UÀAqÀ ²ªÀgÀÄzÀæ¥Áà ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ¸Á: PÀ®èPÀÆlV CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ.  £ÀAvÀgÀ   ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸À«vÁ UÀAqÀ ²ªÀgÀÄzÀæ¥Áà ¹AUÉà EªÀ¼À aQvÉì PÀÄjvÀÄ £À£Àß  mÁmÁ ¸ÀĪÉÆzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è 1730 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸À«vÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀªÀÅ ¢£ÁAPÀ:03-03-2015 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÁV «£ÀAw. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/15 PÀ®A 19 PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉæöʪÉmï ªÉÄrPÀ¯ï J¸ÁÖ©èµÀªÉÄAmï DåPïÖ 2007 ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-03-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ²æà C§ÄÝ® ¸À¯ÁªÀÄ vÀAzÉ C§zÀÄÝ® R¢ÃgÀ ¸Á;ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ MAzÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉæöʪÉÃl ªÉÄÃrPÀ® (PÉ.¦.JA.E) gÀªÀjAzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉ d£ÀjUÉ aQvÀì ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ qÁ:ªÀÄzÀ£Á ªÉÊf£ÁxÀ f¯Áè CgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt C¢üPÁj,   eÉÆÃvÉAiÀÄ°è qÁ;d¨ÁâgÀ L.r.J¸ï.¦ C¢üPÁj, ²æà ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ PÉÆÃj gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁ£Àå qÁ;gÁeÉÃAzÀæ ¥Àæ¸ÁzÀ ¨sÁ.C.¸Éà (¨ÉÆæèÉõÀ£Àj ) gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è EgÀĪÀ PÉÃgÀ Qè¤PÀUÉ EAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj CAUÀrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÃgï Qè¤PÀ  qÁ:C§ÄÝ® ¸À¯ÁªÀÄ, JA.©.©.J¸ï, JA.r CAvÁ §gÉ¢zÀÄÝ EzÀÄÝ CAUÀr M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è M§â ªÀåQÛ EzÀÄÝ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ C§ÄÝ® ¸À¯ÁªÀÄ vÀAzÉ C§ÄÝ® R¢ÃgÀ ¸Á;ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£É.  ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ ¤ªÀÄä ºÀwÛgÀ C¸ÀàvÉæ £ÀqɬĸÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ ºÁUÀÆ C¢üPÁjAiÀĪÀjAzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀ §UÉÎ zÁR¯ÁwUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt C§ÄÝ® ¸À¯ÁªÀÄ vÀAzÉ C§ÄÝ® R¢ÃgÀ ¸Á;ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉæöʪÉl ªÉÄÃrPÀ® (PÉ.¦.JA.E) JPÀÖ CrAiÀÄ°è C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÃgÀ QèäPÀ qÁ:J ¸À¯ÁªÀÄ, JA.©.©.J¸ï, JA.r.CAvÁ ¨ÉÆÃqÀð ºÁQ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉƸÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ PÉ.¦.JA.E JPïÖ 2007 ªÀÄvÀÄÛ PÉ.¦.JA.E gÉƯïì 2009 gÀ ¥ÀæPÁgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/15 PÀ®A 279, 304(J) ¨sÁ.zÀ.¸ÀA. ¸ÀAUÀqÀ 187 ªÉÆÃ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-
¢: 04/03/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09:50 UÀAmÉUÉ CdÄð£À vÀAzÉ ¢: ¨Á§ÄgÁªÀ vÀÄPÀzÉ, ¸Á|| qÁªÀgÀUÁAªÀ. ºÁ° ªÁ¸À ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ39eÉ7350 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ©ÃzÀgÀzÀ £Ë¨ÁzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ PÉJ¸ïDgï¦ PÁåA¥À¸À PÀqÉUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨sÀªÁ¤ JAlgÀ¥ÉæöʸÉÃ¸ï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® §®PÉÌ wgÀÄV¹ PÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ, CAzÀgÉ, £Ë¨ÁzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA.JªÀiï.JZï.12¹n9172 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CdÄð£À£À ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ CdÄð£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ CdÄð£À£À ¸ÉÆAlzÀ §®¨sÁUÀ ¯ÁjAiÀÄ §®UÀqÉ mÉÊgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁzÀÄ CdÄð£À ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀÅ ©æªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¹gÀÄvÉÛêÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ rQÌ¥Àr¹zÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆV ¤°è¹ ZÁ®PÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆÃvÁÛV®è. ¥ÀÄ£À: £ÉÆÃrzÀ°è UÀÄwð¸ÀÄvÉãÉ. F §UÉÎ £À£ÀßzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ EzÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಂಧನ :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 03-03-2015 ರಂದು ಅಫಜಲಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ನ್ಯಶನಲ್ ಪಂಕ್ಷಶನ್ ಹಾಲ್ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಇಸ್ಪೆಟ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ  ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಡಿ.ಸಿ.ಐ.ಬಿ ಘಟಕದ ಶ್ರೀ ಹೇಮಂತ ಕುಮಾರ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರವರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗು ನಮ್ಮ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಎಸ್.ಪಿ.ಸಾಹೇಬರು ಕಲಬುರಗಿ ರವರ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಆಳಂದ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಪಂಕ್ಷಶನ್ ಹಾಲದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೊಡಲು ನ್ಯಾಶನಲ್ ಪಂಕ್ಷಶನ್ ಹಾಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಜನರು ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಜೂಜಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಿ ಅಂಗ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿ 1. ಚಂದು ತಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಸಾಯಿ ಸಾ|| ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಅಫಜಲಪೂರ 2. ಸೋಮನಾಥ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ನೂಲಾ ಸಾ|| ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಗರ ಅಫಜಲಪೂರ 3. ಶ್ರೀಕಾಂತ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಮ್ಯಾಳೇಸಿ ಸಾ|| ರಾಜುಗಾಂದಿ ನಗರ ಅಫಜಲಪೂರ 4. ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಪಂಚಪ್ಪ ದೇವಾನಿ ಸಾ|| ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಚೌಕ ಅಫಜಲಪೂರ 5. ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ದರ್ಮಣ್ಣ ಭುಜರಿ ವ|| ಸಾ|| ಅಳ್ಳಗಿ (ಬಿ) ಹಾ|||| ರೇವಣ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಅಫಜಲಪೂರ 6. ಮಾಹಾವೀರ ತಂದೆ ಕುಲಭೂಷಣ ವರ್ದಮಾನ ಸಾ|| ಅಫ್ಜಲಖಾನ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಅಫಜಲಪೂರ 7. ಶಿವಾನಂದ ತಂದೆ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸಾ|| ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಅಫಜಲಪೂರ ಇಒವರುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸದರಿಯವರಿಂದ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ನಗದು ಹಣ 65,600/- ರೂ ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೆಟ ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಸೂರಜ ತಂದೆ ಮಾನಸಿಂಗ ಚಿಂಡಾಲಿಯಾ ಸಾ; 9 ನೇ ಕ್ರಾಸ ತಾರಫೈಲ ಸ್ಟೇಷನ ಎರಿಯಾ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರ ಮಗಳಾದ ಸುಮನ ವಯ 15 ವರ್ಷ ಇವಳಿಗೆ ಮಂಜುನಾಥ ಇವನು ಚುಡಾಯಿಸುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಆಗ ನಾನು ಮಂಜುನಾಥನಿಗೆ ಸಮಜಾಯಿಸಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 02.03.2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 10 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಂಜುನಾಥ ಇತನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಸುಮನ್ ಇವಳಿಗೆ ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಅವನ ದ್ವೀ ಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ನನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಲತಾಬಾಯಿ ಇವರು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಸುಮನ್ ಇವಳಿಗೆ ಮಂಜುನಾಥ ಇತನು ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಯ್ದಿರುವದರಿಂದ ಅವನ ವಿರುದ್ದ ಸೂಕ್ತ ಕಾನುನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ ೦1.03.2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಕುಮಾರ ಅಕ್ಷಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಹೊಸಮನಿ ವಯಾ : 13 ವರ್ಷ ಸಾ :  ಮುರಗಾನೂರ ಈತನು ಕೆಲ್ಲೂರದಲ್ಲಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಡಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ಯಾವುದೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ತಂದೆ ಮರಳೆಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ ಸಾ : ಮುರಗಾನೂರ ತಾ : ಜೇವರ್ಗಿ  ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದುರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಭಗವಂತ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ಕೋಗನೂರ ಸಾ: ಕೋಗನೂರ ಹಾ:ವ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿ ರವರು ದಿನಾಂಕ 02-03-2015 ರಂದು ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಕುಲಾಲಿ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನ್ ದಿಂದ ಯಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕುಲಾಲಿ ಸ್ಟೇಶನ್ ದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಲ್ಲಿ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಜೀಪ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಜೀಪನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿ ಹೊಲದ ಬಾಂದಾರಿಗೆ ಗುದ್ದಿ ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆಸಿ ಜೀಪನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಸದರಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ  ತಲೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಕಪಾಳಕ್ಕೆ, ತೋಡೆಗೆ, ಬಲಬುಜಕ್ಕೆ ತರಚಿತ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.   
ಕಿರುಕಳ ಪ್ರಕರಣ :
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ   ಶೀತಲ ಗಂಡ ನಾರಾಯಣ ಸಾಲುಂಕೆ ಸಾ|| ದುತ್ತರಗಾಂವ ಇವರಿಗೆ 19/05/2014 ರಂದು ನಾರಾಯಣ ತಂದೆ ಕಿಶನ ಸಾಲುಂಕೆ ಸಾ|| ದುತ್ತರಗಾಂವ ಇತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆಯಾದ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದು ನಂತರ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬರುವದಿಲ್ಲ, ನೀನು ನೋಡಲು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೆಪ ಹೇಳಿ ದಿನಾಲು ನನಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ಯುವದು ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದು ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 02/03/2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಗಂಡನು ಏ ರಂಡಿ ಇವತ್ತು ನೀನು ಅಡುಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ತಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.