Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, September 3, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 03/09/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 03/09/2010

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 02/09/10 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÉ®AUÉ ¸Á ¸ÁªÀgÀUÁAªÀ EªÀgÀ ºÉjUÉ ¸À®ÄªÁV zÁ§PÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢zÀÄÝ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ GzÀVÃgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CgÀÄuÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUÀ vÉ®AUÉ ªÀAiÀÄ: 35 ¸Á ¨ÉÆÃAw EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 16/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 01/09/10 gÀAzÀ 2130 UÀAmÉUÉ ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁ: °AUÀAiÀÄvï ¸Á C±ÀÆÖgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ ¸ÀAdÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvï ¸Á C±ÀÆÖgÀ EªÀgÀÄ ¸Á®zÀ ¨ÁzÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ºÁUÀÆ ¨É¼ÉzÀ ¨É¼ÉAiÀÄÄ ªÀļɬÄAzÀ ¸ÀA¥ÀÆtð £ÁµÀªÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ QÃl£ÁµÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2010 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 03-09-2010 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ PÁ±À¥Áà gÁUÀ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð G: £ÉlªÀPÀð EAf¤AiÀÄgÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 11-1-59 ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® PÉÆAr ¸À®PɬÄAzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁj ¯ÁPÀgÀ£À°èzÀÝ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½î D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ C.Q. 1,90,000/- gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 134/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ: 02/09/2010 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÁå¸À£ÉÆÃgÀ, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð ¸Á PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀÄ ¸ÉÃj mÁmÁ ªÀiÁåfÃPï £ÀA. PÉJ-38/5181 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ UÁA¢üUÀAd §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ a¢æ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆr£À ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ rªÉÊqÀgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ JqÀªÀÄUÀΰUÉ ¥À°ÖªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ E¤ßvÀgÀjUÉ ¸ÀzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DgÉÆæ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 145/2010 PÀ®A PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ eÉÆvÉ 177, 187 L.JªÀiï.« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 2/09/10 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 41 eÁ: G¥ÁàgÀ G: ªÉÄÊPÉÆæà E¯ÉÃQÖçÃPÀ¯ï EAf¤AiÀÄgï ¸Á gÀAUÀ£ÁxÀ¥ÀÆgÀ f avÀæzÀÄUÁð ¸ÀzÀå ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1925 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA JªÀiï.ºÉZï.25-©-9586 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÆZÀ£É E®èzÉ ºÁUÀÆ EArPÉÃlgÀ E®èzÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤Ã°è¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ PÁj£À ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 144/2010 PÀ®A 279, 337. 338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 1/09/2010 gÀAzÀÄ 2325 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥Àæ«Ãt vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ¸ÉïïªÁ¤ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: ZËzÀj G: PÉÆý ¥ÁgÀA ªÀiÁ°PÀ ¸Á ¤uÁð EªÀgÀÄ ¤uÁð-ªÀÄ£ÁßJSÉýî gÉÆÃqÀ r.PÉ PÉÆý ¥ÉÆðÖçà ¥ÁªÀÄð ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 10/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 02/09/2010 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉñÀéj UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀĸÀÌ¯É ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á £ÁUÀÆgÀ(©) EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀĸÀÌ¯É ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á £ÁUÀÆgÀ (©) EªÀgÀÄ ¸Á®zÀ ¨ÁzÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QæÃ«Ä £Á±ÀPÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ EzÀÄÝ aPÀvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÄgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 176/2010 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 02-09-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£ï vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð eÁ: PÀ§â°UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ¹vÁ¼ÀUÉÃgÁ EªÀG PÉ®¸ÀPÉAzÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ £ÀÄVÎ ªÀÄ£É M¼ÀVzÀÝ ¸ÀAzÀÆPÀÄ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ §AUÁgÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ C.Q 2,40,000/- EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 135/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 01-9-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁzÀ¥Áà vÀAzÉ PÉÆAr¨Á ªÁgÀPÀgÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ ¸Á ¹JA¹ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄUÀ DgÉÆæ ¢Ã¥ÀPÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ªÁgÀPÀgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ ¸Á ¹JA¹ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¸À¯ÁPɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C£ÉÊwPÀ ¸ÀA¨sAzÀ PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

JA.©.£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ.2-9-2010 gÀAzÀÄ ²æà ªÀĺÀªÀÄäzÀ eÁAVÃgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ¹¢ÝQ ¸Á; ¤AiÀÄgÀ ªÀÄPÁÌ ªÀÄfÃzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ®Æ¤ ºÉƸÀ§qÁªÀuÉ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ 1-9-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀågÁwæ 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÁå£À ZÁ®PÀ ªÀĺÀäzÀ ¥sÀAiÀiÁd £ÀªÀÄUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w w½¹zÉÝ£ÀAzÀgÉ ¤ªÀÄä C½AiÀiÁ ¸ÉÊAiÀÄzÀ SÁzÀgÀ EvÀ£À PÉƯÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. DUÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀÀ£Àß ºÉAqÀw ²æêÀÄw GªÉÄ PÀįï¸ÀĪÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C§ÄÝ® d¨ÁâgÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ®Æ¤AiÀÄ vÀÀªÀÄä C½AiÀÄ ¸ÉÊAiÀÄzÀ SÁzÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÉÊAiÀÄzÀ SÁzÀgÀ EvÀ¤UÉ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ½AzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ SÁzÀgÀ EvÀ¤UÉ ªÀiÁgÀPÀ C¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ. ¸ÉÊAiÀÄzÀ SÁzÀgÀ£À ºÉAqÀw d«Ä¯Á ¨ÉÃUÀA ªÀÄvÀÄÛ «Ä£Ád E§âgÀÄ C£ÉÊwPÀ ¸ÀªÀÄäAzÀ ºÉÆA¢zÀÄÝ F «µÀAiÀÄ ¸ÉÊAiÀÄzÀ SÁzÀgÀ¤UÉ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ EªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr©qÉÆÃt CAvÁ d«ÄïÁ ¨ÉÃUÀA ºÁUÀÆ «Ä£Ád ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 3-4 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÉÊAiÀÄzÀ SÁzÀgÀ£À£ÀÄßÀ PÉÆ¯É ªÀiÁr PÁé°Ã¸À ªÁºÀ£À £ÀA. JA.ºÉZÀ. 13 JPÀì. 1991 £ÉzÀ£ÀÄß ºÀwÛ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©.£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

±ÁAw PÀzÀqÀ®Ä AiÀÄvÀß:

ªÁr ¥Éưøï oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ 02-09-2010 gÀAzÀÄ 8-00 ¦.JªÀiï PÉÌ gÁªÀÇgÀ UÁæªÀÄzÀ eÁ«ÄAiÀiÁ ªÀÄfÃzÀ£À°è ªÀÄĹèA ¨ÁAzsÀÀªÀgÀÄ ¥ÁæxÀð£É ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è C°èAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ PÀȵÀÚ d£ÁäµÀ׫ÄAiÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è£À PÉ®ªÀÅ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄfÃzÀzÀ°è PÀ®Äè J¸ÉzÀ PÁgÀt ªÀÄfÃzÀ£À°èzÀÝ 1)E¥sÁæ£À vÀA. C§Äݯï CfÃeï 2)C§Äݯï UÀ¥sÀÆgÀ vÀA. UÀÆqÀĨÁ¬Ä 3)ªÀĺÀäzÀ £ÀAiÀÄƪÀÄ vÀA. ¥ÀågÁ«ÄAiÀiÁ 4) v˹åsï ªÀi˯Á£Á gÀªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C£ÁªÀ±ÀåPÀªÁV PÉÆêÀÄÄ ¸ËºÁzÀðvÉ PÉr¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼À «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ ²æà ªÀıÁPï vÀAzÉ C§Äݯï CfÃeï ±ÉÃmï CzÀåPÀëgÀÄ eÁ«ÄAiÀiÁ ªÀÄfÃzï PÀ«ÄÃn gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀgÀPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ 02.09.2010 gÀAzÀÄ UÀÄgÀÄ¥Àæ¸ÁzÀ ªÀAiÀiÁ 06 ªÀµÀð ,PÀªÀiÁä ,AiÀÄÄ.PÉ.f «zÁåyð ¸Á: §Æ¢ºÁ¼À PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ E.eÉ.ºÉƸÀ½î PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ²æà .PÀȵÀÚzÉêÀgÁAiÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ, ªÀÄzÁåºÀß 3-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ M§â ªÀåQÛ ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ºÀÄqÀÄUÀ£À ¥ÉzÀݪÀÄä½UÉ §ºÀ¼À ¹ÃjAiÀĸï EzÉ UÀÄgÀÄ¥Àæ¸ÁzÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzÁåAiÀĤAiÀiÁzÀ ¢Ã¥Á eÉ UÀAqÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt EªÀjUÉ w½¹ ±Á¯É¬ÄAzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÁAiÀÄAPÁ®7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄgÀÄ¥Àæ¸ÁzÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ PÉ.gÁdÄ gÀªÀgÀ ªÉÆèÉÊ°UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¤£Àß ªÀÄUÀ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ¸ÀÄgÀQëvÀªÁVzÁÝ£É J°èAiÀÄÆ ºÀÄqÀÄPÀ ¨ÉÃqÀ £ÀªÀÄUÉ 15 ®PÀë gÀÆ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ ºÀt J°èUÉ vÀAzÀÄ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ £Á¼É w½¸ÀÄvÉÛÃªÉ F «µÀAiÀÄ ¥ÉÆðøÀjUÉ w½¹zÀgÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß G½¸ÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉý ºÀtzÀ D¸ÉUÁV UÀÄgÀÄ¥Àæ¸ÁzÀ£À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzÁåAiÀĤAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ¢Ã¥Á EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 02.09.2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ mÁQÃ¸ï ºÀwÛgÀzÀ ¨ÉÃPÀjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¯Áj £ÀA§gÀ J¦ 29 l.J 4756 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ZÀAzÀæªÀi˼ÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ UÀAeï PÀqÉUÉ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÉÆgÀnzÀÝ »ÃgÉÆ ¥ÀÄPï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 36 eÉ 9125 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ²æà ªÀÄÄvÁ°¨ï C°Ã vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ C° ,¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ . ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà gÀ¦üÃPï CºÀäzÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ SÁzÀgÀ ¥ÁµÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ zÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 27.08.2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J¯É ©ZÁÑ° ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ²æà CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå ¸Á: V¯É¸ÀÆÎgÀÄ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ §¸ÀtÚ vÀAzÉ £ÀƤ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ºÁUÀÆ EvÀgÉà 3 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ºÀƼÀÄwÛzÁÝUÀ ²æà CªÀÄgÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è AiÀiÁPÉ PÀ®Äè ºÀƼÀÄwÛ¢ÝÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁrzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ ºÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr,PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBSÁ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà CªÀÄgÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    AiÀÄzÁè¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ZÉ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ,PÀÄgÀħgÀ, 24 ªÀµÀð, ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ UÉÆ®ègÀ d£ÁAUÀzÀ wgÀĪÀÄ®ªÀÄä¼À£ÀÄß ¦æÃw¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 02.09.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ vÀ£Àß PÁj£À°è wgÀªÀÄ®ªÀÄä¼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹AUÀ£ÉÆÃr ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®PÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ PÉýPÉÆArzÀÝPÉÌ DPÉAiÀÄÄ vÀ£ÀUÉ FUÁUÀ¯É ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÉ CAvÀ ºÉý ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ®Ä ¤gÁPÀj¹zÀÝjAzÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÀV£À 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà 1600 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ CAiÀiÁå¼¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

                                    

    
 

                    

    ¢£ÁAPÀ 02.09.2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄAqÀgÀV UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà ZÉ£ÀߥÀà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CzÉà UÁæªÀÄzÀ £ÀgÀ¸tÚ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ºÉÃgÀÄAr ºÁUÀÄ E¤ßÃvÀgÀ 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É F »AzÉ PÉøÀÄ ªÀiÁr¹zÀÝgÀ°è £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ºÉÃUÉ ¸ÁQë ºÉüÀÄwÛ CAvÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr ,PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBSÁ¥ÁvÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ²æà ZÉ£ÀߥÀà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 02.09.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 0800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ,30 ªÀµÀð, ºÀjd£À ,PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: zÉÆAqÀA§½ FvÀ£ÀÄ ²æà ¥Àæ¨sÀAiÀÄå¸Áé«Ä EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ°UÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ aPÀvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀÄwÛzÁÝUÀ 0900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 01.09.2010 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀzÀÄUÁðzÀ ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ GvÀÛ¥Àà EªÀgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ UÁågÉÃfUÉ CPÀ¹äPÀªÁV «zÀÄåvÀÛ ¸ÀàµÀð¢AzÀ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ Kgï mÁåAPï ªÀÄvÀÄÛ 3 ºÉZï.¦. ªÉÆÃmÁgÀ ,lÆå¨ï mÉÊgï, ºÁUÀÆ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀiÁr¹zÀ UÁågÉÃeï qÀ©â MlÄÖ C.Q.gÀÆ 1,10,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ï ªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 01.09.2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¹gÀªÁgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ²æà D®A¨ÁµÁ ¦.r.N gÀªÀgÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ªÁ»Ãzï ªÀÄvÀÄÛ SÁ¹ÃA¸Á§ EªÀgÉÆA¢UÉ UÁæªÀÄ¥ÀAZÁAiÀÄgÀ CzÀåPÀëgÁzÀ CªÀÄgÉñÀ, G¥ÁzÀåPÀë §AzÉãÀªÁd ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ªÀÄ°èPï ,AiÀÄAPÉÆç, PÀjAiÀÄ¥Àà PÉÆÃj, zÉêÀgÁd ,zÀÄgÀUÀtÚ, ¸ÀA¢Ã¥ï ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸ÀPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁr ,CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß £Á¼ÉAiÉÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ ,£ËPÀj¬ÄAzÀ vÉUÉzÀÄ ©¸ÁPÀÄvÉÛêÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ²æà D®A¨ÁµÁ ¦.r.N gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 01.09.2010 gÀAzÀÄ 1535 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²Ã ªÁ»Ãzï vÀAzÉ ±ÀÄPÀÆgÀ¸Á§ ¸Á: ¹gÀªÁgÀ EªÀgÀÄ ªÁqÀð £ÀA§gÀ 8 £ÉÃzÀÝgÀ°èAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ §UÉÎ ¹gÀªÁgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÁÝUÀ D®A¥ÁµÁ ¦.r.N gÀªÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr.ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ²æà ªÁ»Ãzï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAz ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 02.09.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0500 UÀAmÉU ¨Á®PÀgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ ¹AiÀiÁvÀ¯Á§ gÁAiÀÄZÀÆgÀ¢AzÀ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉAzÀÄ ºÉý ¨Á®ªÀÄA¢ügÀ PÀlÖqÀzÀ »A¢£À ¨ÁV°¤AzÀ ºÉÆÃV UÉÆÃqÉ fVzÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ²æà °AUÀ¥Àà C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¨Á®PÀgÀ ¨Á®ªÀÄA¢gÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.