Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, August 28, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :


 

zÉêÀzÀÄUÁð vÁ®ÆQ£À ±ÁAw£ÀUÀgÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ: ¸ÀÄPÀĪÀÄĤAiÀÄ¥Àà, °AUÁAiÀÄvï,ªÀQî, ¸Á: UÁtzÁ¼À.EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:27-08-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.30 UÀAmɬÄAzÀ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß CPÀÌ£À ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ¨ÉÃPÁVzÀÝjAzÀ, vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉvÀAiÀÄ°èzÀÝ 1,06,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ¥Áèöå¹ÖPï PÀªÀgïzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï EArAiÀiÁ zÉêÀzÀÄUÁð ±ÁSÉAiÀÄ°è vÀ£Àß CPËAmï zÀ°èAiÀÄ 99,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß qÁæ ªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ ¨ÁåAQUÉ §AzÀÄ PËAlgï ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ElÄÖ, ¹è¥ï£ÀÄß §gÉzÀÄ CzÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PËAlgï£À°è PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, PËAlgï ªÉÄÃ¯É EnÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀtzÀ ¥Áèöå¹ÖPï PÀªÀgï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÀUÉ zÉêÀzÀÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ 1) £ÀÆgï dºÁ£ï UÀAqÀ C§ÄÝ¯ï ¸À°ÃA ºÁUÀÆ U˸ï¥ÁµÁ vÀAzÉ ZÁAzï¥Ánïï (¯Áp ªÀIJ£ï ¸Á: UÀAUÁªÀw gÉÆÃqï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ) EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ C§ð£ï PÉÆà D¥ÀgÉÃnªï ¸ËºÁzÀð ¸ÀºÀPÁj ¤AiÀÄ«ÄvÀ ¨ÁåAQ£À°è ¢£ÁAPÀ :27-09-2008 gÀAzÀÄ PÀ£ÀPÀªÀµÀð ¹ÌêÀiï£À CrAiÀÄ°è §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß Rjâ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¥Áæ«Ä¸Àj £ÉÆÃmï ¨sÀzÀævÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ 200000/-(JgÀqÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Áw) UÀ¼À£ÀÄß ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ , ¸ÀzÀj ¸Á®zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¤UÀ¢vÀ CªÀ¢üAiÀÄ PÀAw£À°è ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw¸ÀzÉà EzÀÄzÀÝjAzÀ ¨ÁåAPï ªÀiÁå£ÉÃdgïgÀªÀgÀÄ ¸Á®zÀ PÀAvÀÄUÀ¼À ºÀtªÀ£ÀÄß PÀlÖ®Ä PÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-07-2011 gÀAzÀÄ ZÉPï £ÀA. 224793 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ DzÀgÉà ZÉPï PÉÆlÖ PÁå£ÀgÁ ¨ÁåAPïzÀ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ZÉPï PÉÆlÖ SÁvÉ ¸ÀASÉå EgÀĪÀ¢®è . CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¸Á®ªÀ£ÀÄß JwÛ ¨ÁåAQUÉ ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw¸À®Ä P˱À®åvɬÄAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ¨ÁåAQUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr £ÀA©PÉzÉÆæúÀªÉ¸ÀVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ . CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ C§ð£ï PÉÆà D¥ÀgÉÃnªï ¸ËºÁzÀð ¸ÀºÀPÁj ¤AiÀÄ«ÄvÀ ¨ÁåAQ£À ªÀiÁå£ÉÃdgï gÀªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¥ÉÃmÉ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ªÀĺÀäzï SÁeÁ vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ¸À¯ÁA §mÉÖ CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:-22-08-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÉÊ £ÀA PÉJ-36/PÀÆå-985 ªÀÄvÀÄÛ Zɹì¸ï £ÀA JAr625JJ¥sïL662J7461 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÄgÀÄ gÉʯÉé ¸ÉÖñÀ£ï ¥Á¸Àð¯ï D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ ¤°è¹ gÉʯÉé ¸ÉÖñÀ£ï M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©lÄÖ 11.00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°¯Áè ¢£ÁAPÀ: 22.08.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 10.30 UÀAmɬÄAzÀ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀĺÀäzï SÁeÁ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-08-11 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ¨ÉƪÀÄä£Á¼À UÁæªÀÄzÀ FgÀ¥Àà £Á¬ÄPÀgï vÀAzÉ §Ä®è¥Àà ªÀÄvÀÄÛ agÀvÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä £ÁAiÀÄPÀgï UÀAqÀ ¢:PÀ£ÀPÀ¥,Àà gÁd¥Àà £ÁAiÀÄPÀgï vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà, ºÁUÀÆ §Ä®è¥Àà £ÁAiÀÄPÀgï vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÉà PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁVgÀÄvÁÛgÉ. E£ÀÆß½zÀªÀgÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà £ÁAiÀÄPÀgï vÀAzÉ ¸Á§tÚ ¸Á: agÀvÀ£Á¼À, CªÀÄgÀ¥Àà @ CªÀÄgÉñÀ UÁåAUÀªÀiÁå£ï ¸Á: ¨ÉƪÀÄä£Á¼À, wªÀÄäAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀgï vÀAzÉ DzÉ¥Àà ¸Á: ¨ÉƪÀÄä£Á¼À ºÁUÀÆ gÀªÉÄñÀ £ÁAiÀÄPÀgï vÀAzÉ DzÉ¥Àà ¸Á: ¨ÉƪÀÄä£Á¼À EªÀgÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. F J¯Áè PÀÄlÄA§zÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÀªÉð £ÀA 14 gÀ°è 4 JPÀgÉ d«ÄäzÀÄÝ, CzÀÄ ¦vÁæfðvÀ D¹ÛAiÀiÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ FgÀ¥Àà £Á¬ÄPÀgï vÀAzÉ §Ä®è¥Àà FvÀ¤UÉ ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀAzÁAiÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀgÀ d«ÄãÀ£ÀÄß DgÉÆæ ¥ÁªÀðvɪÀÄä £Á¬ÄPÀgï FPÉAiÀÄ ºÉ¸Àj¯É ªÀUÁð¹PÉÆAqÀÄ ªÀAa¹zÀÝjAzÀ FgÀ¥Àà £Á¬ÄPÀgï FvÀ£ÀÄ PÉýzÀPÉÌ 12-07-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ FgÀ¥Àà £Á¬ÄPÀgï gÀªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÀÆgÀÄ ¸À°èzÀÝgÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.8.2011 gÀAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À J¸ï.J£ï PÁåA¥ï (J¯ÉPÀÆqÀèV) ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 37/2 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÉÃtÄPÀªÀÄä vÀAzÉ ±ÁªÀÄ¥Àà ªÀiÁ¢UÀ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß 1 JPÀgÉ 20 UÀÄAmÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß CzÉ PÁåA¦£À«ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ °AUÁAiÀÄvï FvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 14 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ©lÄÖPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÄß½zÀ 3 JPÀgÉ 38 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ R¨ÉÓAiÀÄ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ C°èAiÉÄ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ d«ÄãÀÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛ¼É DzÀgÉ 27-08-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-45 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ DzÉ PÁåA¦£À «ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ, CªÀÄgÉÃUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà »AzÀ®ªÀÄ£É, ±Á¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀuÉÃUËqÀ, CªÀÄgÉÃUËqÀ vÀAzÉ wªÀÄä£ÀUËqÀ, ±ÁAvÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ wªÀÄä£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ ±ÉÃRgÀUËqÀ a®PÀgÁV J®ègÀÆ eÁ: °AUÁAiÀÄvï ¸Á: ¢Ã£À¸ÀªÀÄÄzÀæ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj §AzÀÄ gÉÃtÄPÀªÀÄä½UÉ ¤£Àß d«Ää£À°è E£ÀÄß CzsÀð JPÀgÉ ºÉÆ® £ÀªÀÄUÉ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, eÁw JwÛ ¨ÉÊzÁr, mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉ.J 36 n.J 7814 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÉÆ®zÀ°è vÀAzÀÄ £Án ªÀiÁrzÀ ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß £ÀµÀÖ¥Àr¸À°PÉÌ §AzÁUÀ gÉÃtÄPÀªÀÄä¼ÀÄ PÉýzÀPÉÌ DPÉAiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà¤UÉ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrwÛgÀĪÁUÀ gÉÃtÄPÀªÀÄä¼ÀÄ. ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸zÀjAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ DPÉAiÀÄ ªÉÄÊ.PÉÊ ªÀÄÄnÖ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ gÉÃtÄPÀªÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.08.2011 gÀAzÀÄ 162 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 27300/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 28-08-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 28-08-2011

PÀÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 27/08/2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ 75 ªÀµÀð eÁ PÀÄA¨ÁgÀ G: QgÁuÁ CAUÀr ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¥sÀ½ vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ 1) ¸ÀAvÀÆgÀ ¸Á§Ä£À 2 qÀd£ï C.Q. 400/- gÀÆ 2) UÉƯïØ¥sÁå÷èPï ¹UÀgÉÃmï 20 ¥ÁQÃmï C.Q. 600/- 3) ©æ¸ÁÖ¯ï ¹ÃUÀgÉÃmï 10 ¥ÁQÃmï C.Q. 400/- gÀÆ. 4) ¸ÀÆgÀeï dzÁð 10 ¥ÁQÃmï C.Q. 600/- 5) ¸ÀPÀÌgÉ 20 PÉf C.Q. 600/- 6) ±ÉAUÁ 8 PÉf C.Q. 400/- 7) ¸ÁUÀgÀ UÀÄlSÁ 5 ¥ÁQÃmï C.Q. 250/- 8) UÉÆêÁ UÀÄlSÁ 3 ¥ÁQÃmï C.Q. 300/- ºÁUÀÆ 9) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 300/-gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ C.Q. 3850/- gÀÆ.UÀ¼À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤îPÀAoÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÉÆý 25 ªÀµÀð eÁ PÀ§â°UÉÃgÀ G: QgÁuÁ CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¥sÀ½ vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ 1) ¹» JuÉÚ 2 qÀ©âUÀ¼ÀÄ C.Q. 400/- gÀÆ.2) «í¯ï ¥ËqÀgï 10 ¥ÁQÃmï C.Q. 300/- gÀÆ. 3) mÉAUÀÄUÀ¼ÀÄ 15 C.Q. 150/- gÀÆ. 4) CqÀPÀįï 10 PÉf C.Q. 400/- gÀÆ. 5) UÀuÉñÀ ©r ¥ÀÄrUÀ¼ÀÄ 2 C.Q. 400/- gÀÆ. 6) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 600/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ C.Q. 2250/- gÀÆ.UÀ¼À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/2011 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 27/08/2011 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÁAvÀ vÀAzÉ CA§uÁÚ ªÀÄZÀPÀÄj, 21 ªÀµÀð, eÁ J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ºÀtªÀÄAvÀªÁr (JA) EªÀgÀÄ §AUÁè¢AzÀ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Áà ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÉ, 26 ªÀµÀð, eÁw °AUÁAiÀÄvÀ, DmÉÆ £ÀA-PÉJ-39-1162 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: SÁ£Á¥ÀÄgÀ (PÉ) EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ¨sÀÄdzÀ ¸ÉÆAlzÀ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2011 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-08-2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ PÁ²ÃgÁªÀÄ ¸Á ªÀiÁºÁqÉÆÃtUÁAªÀ EªÀgÀÄ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ nÃZÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ¨ÉÃtPÉÆÃt UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ gÀÄ¥ÁªÀw ¸ÉÆÃgÁ½ gÀªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ £À©¸Á§ vÀAzÉ ªÀĸÀÄzÀ ¸Á§ UÀæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸Á ¨ÉÃtPÉÆÃt EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ J£ï.JA.Dgï AiÀiÁPÉ vÉÃUÉ¢¯Áè CAvÀ PÉýzÀÄ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ eÁ§ PÁqÀð £ÀA§gÀ PÉÆÃrj CAvÀ PÉýzÀPÉÌ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ±Àlð »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 136/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦. DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 27/8/2011 gÀAzÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÉÆïÁPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄ 4 d£ÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 31 ªÀµÀð eÁ- °AUÁAiÀÄvÀ G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB ©© UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 7680=00 gÀÆ ºÁUÀÄ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj 4 DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA 20/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.
¢£ÁAPÀ : 27/08/2011 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧®ªÀAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ¸ÀAUÉÆüÀPÀgï, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ J¸ï.¹.ºÀjd£À ¸Á »¥ÀàUÁð ¨sÁUÀ EªÀgÀ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀįÁ²æà UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À gÀ£ÀߪÀįÉè ªÀAiÀÄ : 20 ªÀµÀð, ¸Á AiÀÄgÀAqÀV EªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, J¯Áè PÀqÉ G¥ÀZÁj ¤ÃrzÀgÀÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. EAzÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ ºÉZÁÑVgÀĪÀ¢AzÀ £ÉÆë¤AzÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÁªÀtÂUÉ £ÉÃtÄ ºÁQUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 134/2011 PÀ®A 179, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CAd£Á UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À UÉÆPÀ¯É ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÀ° ªÀ¸Àw «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 25/08/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2045 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ gÉÆÃr£À°è «zÁå²æà ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄdPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÁÝUÀ f.J£ï.r PÁ¯ÉÃd PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ39JZï5764 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀgÁªÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ¤UÀ ¸ÀzÁ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉì¬ÄAzÀ UÀÄtªÀÄÄRgÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :-

ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಣ್ಣಗೌಡ ತಂದೆ ಗುರಣ್ಣಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ ಸಾ: ಸಾಥಖೇಡ ರವರು, ನಾನು ಮತ್ತು ಇತರರೂ ಕೂಡಿ ಜೇವರ್ಗಿಯಿಂದ ಬಸ್ ನಂಬರ ಕೆ.ಎ. 32 ಎಫ 1310 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ 3-00 ಪಿಎಂಕ್ಕೆ ಕೇಲ್ಲೂರ ದಾಟಿ ಬ್ರಡ್ಸ ಹೀಲ್ ಶಾಲೆಯ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಎದುರುನಿಂದ ಇನ್ನೋಂದು ಬಸ ನಂಬರ ಕೆ.ಎ. 32 ಎಫ 1382 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಈರಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪನು ತನ್ನ ಬಸ್ಸನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಹೊರಟ್ಟಿದ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಜೊರಾಗಿ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಬಸ್ಸಿನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ಭಾರಿಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ನಮ್ಮೂರ ಗೌರಮ್ಮ ಇವಳೂ ಭಾರಿ ಗಾಯ ಹೊಂದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಬಸ್ಸಿನ ಚಾಲಕ ಈರಪ್ಪನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸರಕಾರಿ ಅಸ್ಪತ್ತೆಗೆ ಒಯ್ಯದಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ಆತನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.