Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, June 5, 2015

Raichur District Reported Crimes

     
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-     

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ದಿನಾಂಕ-03/06/2015 ರಂದು  ಸಂಜೆ 6-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ. ಬಾಲಚಂದ್ರ  ತಂಧೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ರಾಠೋಡ್ , ವಯಸ್ಸು: 55 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಂಭಾಣಿ , : ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಛತ್ರ ರಾಮಜಿ ನಾಯಕ ತಾಂಡ. ತಾ.ಲಿಂಗಸೂಗುರ FvÀನು ಪುಂಡಲಿಕ ಈತನ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ತಿರ  ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ 1) ಕೃಷ್ಣಾ ತಂದೆ ಪತ್ತೆಪ್ಪ 2) ಲಾಲಪ್ಪ ತಂಧೆ ದೇವಪ್ಪ 3) ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ  ದೇವಪ್ಪ 4) ರಘುವೀರ ತಂಧೆ  ಕೃಷ್ಣಾ 5) ಪ್ರವೀಣ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣಾ 6) ಹನುಮಪ್ಪ ತಂಧೆ ರೂಪ ಚಂದ್ರ 7) ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ತಂದೆ ಹನುಮಪ್ಪ 8) ರಾಮಕೃಷ್ಣ ತಂದೆ  ಹನುಮಪ್ಪ 9)ಗೋವಿಂದ ತಂದೆ ಹನುಮಪ್ಪ 10) ಅಮರೇಶ ತಂದೆ ಹನುಮಪ್ಪ 11) ಶಶಿಧರ ತಂದೆ ನೀಲಪ್ಪ 12) ರವಿಚಂದ್ರ ತಂಧೆ ನೀಲಪ್ಪ 13) ರಘೂವೀರ ತಂದೆ ನೀಲಪ್ಪ 14) ರಾಮಕೃಷ್ಣಾ ತಂಧೆ  ಕೇಶಪ್ಪ 15) ನಾಗೇಶ ತಂದೆಕೇಶಪ್ಪ 16) ರಮೇಶ ತಂದೆ ಭೀಮಪ್ಪ 17) ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ಪತ್ತೆಪ್ಪ 18) ಮೋತಿಲಾಲ್ ತಂದೆ ದುರಗಪ್ಪ  19) ಸುನೀಲ್ ತಂದೆ ಮೋತಿಲಾಲ್ 20) ಅಮರೇಶ ತಂಧೆ ದುರಗಪ್ಪ 21) ವಾಸುರಾಮ ತಂಧೆ  ದುರಗಪ್ಪ 22) ತಿರುಪತಿ ತಂಧೆ  ವಾಸುರಾಮ 23) ಅಮರೇಶ ತಂಧೆ ಖೇಮಪ್ಪ 24) ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಪೀಕೆಪ್ಪ 25) ಪಾಂಡುರಂಗ ತಂದೆ ಖೇಮಪ್ಪ 26) ಗೋಪಾಲ ತಂಧೆ ನಾರಾಯಣ  27) ನಾರಾಯಣ ತಂದೆ ತೇಜಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ  28) ರಾಘವೇಂಧ್ರ  ತಂದೆ ಕಾಮಣ್ಣ 29) ರಿಂದ ಬಾಯಿ ತಂಧೆ ಕೃಷ್ಣಾ 30) ಜಮಲಿ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ನೀಲಪ್ಪ 31) ಯಮನಿಬಾಯಿ  ಗಂಡ ಕೆಶಪ್ಪ 32) ಸುಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹನುಮಪ್ಪ 33) ಚಾಂದಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಅಮರಪ್ಪ  34) ಸೀತಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕೇಮಪ್ಪ 35) ದರ್ಮಿ ಬಾಯಿ  ಗಂಡ ಕಿಷ್ಟಪ್ಪ 36) ಕ್ರಿಷ್ಟಪ್ಪ ತಂಧೆ ಗುಂಡಪ್ಪ 37)  ರಾಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ 38) ರವಿಚಂದ್ರ ತಂದೆ ಲಚಮಪ್ಪ  39) ಗೋಪಾಲ ತಂಧೆ ಪೀಕೆಪ್ಪ ನಾಯಕ ಲ್ಲಾರು ಸಾಛತ್ತರ ರಾಮಜಿ ನಾಯಕ ತಾಂಡ ಹಾಗೂ  ಹಡಗಲಿ ಹುಲಿಗುಡ್ಡ ತಾಂಡ EªÀgÉ®ègÀÄ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು, ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು  ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಅಕ್ಷಯ ಕುಮಾರನ  ಅಂಗಿಯನ್ನು  ಹಿಡಿದು ಎಳೇದಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ  ಹೊಡೆದು  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕಡೆಯವರು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ರೋಪಿತರೆಲ್ಲರು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ  ಮನ ಬಂದಂತೆ ಮೈ ಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಗೀತಾಳ ಸೀರೆ ಮತ್ತು  ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಅಪಮಾನಡಿದ್ದು,ಅಲ್ಲದೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ  ಮನ ಬಂದಂತೆ  ಹೊಡೆದರೆ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದರು  ಸಹಿತ ಹೊಡೆದು , ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದವರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ನೀಡಿದ  ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 98/2015. PÀ®A-143,147,148,323,324,354,308,504,506,109 ¸À»vÀ 149 L¦¹.        CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà gÁªÉÄñÀ vÁ¬Ä AiÀÄ®èªÀÄä  eÁw:ªÀiÁ¢UÀ,ªÀAiÀÄ-35ªÀµÀð,   G: ªÉÄøÀ£ÀPÉ®¸À, ¸Á:gÁfêÀ£ÀUÀgÀ ¹gÀªÁgÀ FvÀನು ದಿ.04-06-2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ2-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಸಿರವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿ vÁAiÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ eÁw:ªÀiÁ¢UÀ FvÀ£ÀÄ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಎನಲೇ ಸೂಳೇಮಗನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನೋಡುತ್ತಿಯೇ ನಲೆ ಅಂತಾ ಅಂದವನೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡಕಿವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಭಾವು ಬಂದಂತಾಗೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಎಡಗಾಲು ತೊಡೆ ಹತ್ತಿರ ಹೊಡೆದು ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಡುತ್ತೇನೆಂದು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಆರೋಪಿ ²ªÀÅ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ eÁw:ªÀiÁ¢UÀ E§âgÀÆ ¸Á:¹gÀªÁgÀ ಬಂದು ಈ ಸೂಳೇಮಗ ನದು ಬಹಳಾಗಿದೆ ಒದಿ ಅಂತಾ ಅಂದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದಿರುತ್ತಾನೆಂದು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೇಲಿಂದ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ,  UÀÄ£Éß £ÀA: 87/2015, PÀ®A:341. 323, 324,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
            
                ದಿನಾಂಕ 04-06-2015 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ವೀರೇಶಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕರಡಿ ವಯ 50 ವರ್ಷ ಜಾ : ಕುರುಬರು ಉ : ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ : ಸಿಂಗಾಪೂರ ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು FvÀನು ತನ್ನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ. 272 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಮ್ಮನಾದ ಆರೋಪಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಮುತ್ತಮ್ಮ ಇವರು ಆರೋಪಿ ನಂ.3 ಸಣ್ಣ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಈತನಿಂದ  ಟಿಲ್ಲರ್ ಹೊಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಆರೋಪಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪನಿಗೆ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಟಿಲ್ಲರ್ ಹೊಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಿಯಾ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಮುತ್ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮೊವರು ಕೂಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಆರೋಪಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪನು ಲೇ ಲಂಗಾ ಸೂಳೆಮಗನೆ ಈ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಭಾಗ ಬರುತ್ತೇ ನೀನು ಯಾರಲೇ ಮಗನೆ ಕೇಳೋಕೆ ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದು, ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಆತನಿಗೆ ಹೊಲಗಳು ಅವಾಗಲೇ ಹಂಚಿಕೊಟಿದ್ದು, ಇದು ನನ್ನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಟಿಲ್ಲರ್ ಹೊಡಿಬೇಡ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಣ್ಣ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಮ್ಮ ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸಿದ್ದಪ್ಪನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಎಡ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಮ್ಮ ಇವರು ಕೈಗಳಿಂದ ಮೈಕೈಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಉಳಿದುಕೊಂಡಲೇ ಸೂಳೆಮಗನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಸಿಗು ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ದೂರನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ.  ಗುನ್ನೆ ನಂ. 152/2015 ಕಲಂ 504, 341, 324, 323, 506 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ : 04-06-2015 ರಂದು 09-30 ಎ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಹಿರೇಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ 01 ದುರುಗೇಶ ತಂದೆ ಅಂಬಂಡೆಪ್ಪ ವಯ; 23 ವರ್ಷ, : ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜನ್  ನಂ ZJXG02221 & ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ, ಸಾ: ಸುಕಾಲ್ ಪೇಟೆ ಸಿಂಧನೂರು.ಈತನು ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜನ್ ನಂ ZJXG02221 ನೇದ್ದರ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಳುವಿನಿಂದ ಮರಳು ತುಂಬಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ  ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿ 01 ನೇದ್ದವನನ್ನು ಹಿಡಿದು , ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯ ಸಮೇತ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ 01 ನೇದ್ದವನಿಗೆ ಆರೋಪಿ 02 [ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜನ್ ನಂ ZJXG02221 & ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ನೇದ್ದರ ಮಾಲೀಕ ] ನೇದ್ದವನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಳುವಿನಿಂದ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೇಲಿಂದಾ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ. 91/2015, ಕಲಂ: 379 .ಪಿ.ಸಿ & ಕಲಂ 43 OF KARNATAKA MINOR MINIRAL CONSISTANT RULE 1994 & 15 OF ENVIRONMENT PROTECTION ACT 1986 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .  
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 04-06-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ JA.Dgï §ÄqÀظÁ§ EªÀgÀ mÁæPÀÖgï £ÀA PÉ.J-36 n.©-1606 £ÉÃzÀÝgÀ°è w¥Éà UÉƧâgÀ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ wªÀÄätÚ EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÁQ ªÁ¥À¸ï gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀ¼Éà ¨ÉAZÁ®zÉÆrØ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ ªÉÄãï PÉ£Á¯ïzÀ°è ¥À°Ö ºÉÆqɹzÀÝjAzÀ mÁæPÀÖgï PÉ£Á¯ï M¼ÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ ZÁ®PÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: mÁæPÀÖgï qÉæöʪÀgï ¸Á: ¨ÉAZÁ®zÉÆrØ UÁæªÀÄ vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ  ºÁUÀÆ wªÀÄätÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¨ÉAZÁ®zÉÆrØ UÁæªÀÄ vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ (ªÀÄÈvÀ) EªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¦ügÁå¢ DzÉ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà PÀA¨sÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 18 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ  G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÀ¼Éà ¨ÉAZÁ®zÉÆrØ UÁæªÀÄ vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ FvÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï mÁæöå°¬ÄAzÀ fV¢zÀÝjAzÀ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:75/2015 PÀ®A : 279, 337, 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.