Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, July 10, 2010

BIDAR DISTIRICT DAILY CRIME UPDATE : 10/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àwæ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 10/07/2010

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2010 PÀ®A 279, 304 [J] L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 09/07/10 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉæüAiÉƢݣÀ vÀAzÉ G¸Áä£À C° AiÀiÁPÁvÀ¥ÀÄgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA, G: PÀÆ° ¸Á gÁdVÃgÁ EªÀgÀÄ vÁ¬Ä QgÁuÁ CAUÀrUÉ §AzÁUÀ DmÉÆà £ÀA PÉJ-32/J4659 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬ÄUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬ÄUÉ §®UÀtÂÚUÉ ºÀuÉUÉ, ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgï f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ®Ä aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 39/2010 PÀ®A 394 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 09-07-2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è±ÉÃmÉ¥Áà zÀvÀÛ£ÀPÉÃgÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: AiÀÄ£ÀUÀÄAzÁÀ vÁ: OgÁzÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹zÀݪÀÄä EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆV UÀÄr¸À®Ä ºÀwÛgÀ PÀĽvÁUÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ §AzÀÄ DPÀ¼ÀÄ PÀ¼É¢zÉ JAzÀÄ £É¥ÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß £É®PÉÌ ºÁQ ¨Á¬Ä ªÀÄÄaÑ JzÉAiÀÄ ªÉÄ¯É PÁ®Ä ElÄÖ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ PÀjªÀÄtÂAiÀÄ°è£À §AUÁgÀzÀ UÀÄAr£À ªÀÄtÂUÀ¼À ¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ Q«AiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ N¯ÉUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆÃqÉzÀÄ NrºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ D¼ÀĪÀÄ£ÀĵÀ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ ºÉÆîPÉÌ vÀAzÀgÀÄ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 126/2010 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/07/10 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨sÉÆÃduÁÚ ªÀįÉèò ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£ÀÀ ¸Á: ªÁUÀ®UÁAªÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁjAiÀÄ°è DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð E£ÀÆß 4 d£À J®ègÀÆ ¸Á ªÁUÀ®UÁAªÀ vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¸ÁzÁUÁAiÀĪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 127/2010 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/07/10 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£ÀÀ ¸Á: ªÁUÀ®UÁAªÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨sÉÆÃduÁÚ ªÀįÉèò ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð E£ÀÆß 4 d£À J®ègÀÆ ¸Á ªÁUÀ®UÁAªï EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §®PÁ®Ä vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀÄÝ ºÁUÀÆ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 206/ 2010 PÀ®A 353, 504, 323 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/07/2010 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÉêÀgÁªÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ GzÀVÃgÉ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G: PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ïì PÀAqÀPÀÖgÀ ¸Á qÉÆÃtUÁ¥ÀÄgÀ vÁ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ¤«ÄvÀå gÀÆmï £ÀA-9 qÉʪÀlð ¨sÁ°Ì-WÉÆÃqÀªÁr ªÀiÁUÀðzÀ §¸ïì £ÀA-PÉJ 38/J¥sï 97 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì ¬ÄAzÀ WÉÆÃqÀªÁr UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ §¹ì£À°è ¹mï ¥sÀƯÁèV PÉ®ªÀÅ d£À ¤AzÀÄ PÉÆÃArzÀgÀÄ CzÀgÀ°è M§â ªÀåQÛ DgÉÆæ CdÄð£ï vÀAzÉ ¥ÁAqÉÆgÀAUÀ ªÀÄgÁoÀ ¸Á: ºÀÄt¸À£Á¼ÀUÁæªÀÄ EªÀgÀÄ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É vÀÄUÁqÀÄvÁÛ ©¼ÀÄwÛzÀ£ÀÄ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj PÀAqÀPÀÖgÀ §¹ì£À°è F jÃw ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ¸Àj¬Ä¯Áè §¹ì£À°è ¤®è®Ä DUÀ¢zÀÝgÉ §¹ì¤AzÀ E½zÀÄ ¨ÉÃgÉ §¹ìUÉ ¨Á JA¢zÀPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ºÀÄt¸À£Á¼À UÁæªÀÄ §AzÀ PÀÄqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆÃvÉ dUÀ¼ÀPÉÌ ¤AvÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨Á¬Ä Q«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ N¢ÝgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 175/2010 PÀ®A 332, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 09-07-2010 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀégïC° vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ªÀAiÀÄ: 50ªÀµÀð G: PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ qÉæöʪÀgÀ ¸Á ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ §¸ï ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹r 100 ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA ¹J£ïL 1196 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʪÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ UËqÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj ¥ËæqÀ ±Á¯É ¸ÀºÀ-²PÀëPÀgÁzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà zÀ£ÀUÉÆAqÀ 53 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ ¥Àæw¢£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:15.06.2010 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀģɬÄAzÀ UËqÀÆgÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉýà ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ, FªÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸ï §A¢gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ FªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV CªÀgÀ EgÀÄ«PÉAiÀÄ «¼Á¸ÀzÀ §UÉÎ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ²PÀëPÀgÀ ¥ÀÄvÀæ CªÀÄgÉñÀ SÁ¸ÀV ±Á¯É ²PÀëPÀgÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:09.07.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ªÀĺÀäzïgÀ¦ü vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ 25 ªÀµÀð, ºÉÆÃl¯ï ªÁå¥ÁjAiÀÄÄ PÀ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¥ÀwßAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃV, C°è dUÀ¼Á ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ CªÀ£À ªÀiÁªÀ ºÀĸÉãï EªÀgÀÄ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è CfðAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, F §UÉÎ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉAiÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ªÀĺÀäzïgÀ¦ü «gÀÄzÀÝ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è CªÀgÀ ªÀiÁªÀ ºÀĸÉãï Cfð PÉÆnÖzÁÝ£É «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ ¦J¸ïL ¹gÀªÁgÀ oÁuÉgÀªÀjUÉ ¨sÉÃnAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ºÉý PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä CªÀ£À CwÛUÉUÉ w½¹zÀÝ£ÀÄß CªÀ£À CwÛUÉ w½¹zÀÝjAzÀ vÀ£Àß ªÉÄÃ¯É PÉøï DVzÉ CAvÁ w½zÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:08.07.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹ C¸ÀÛªÀå¸ÀÛUÉÆArzÀÄÝ PÀÆqÀ¯É CªÀ£À£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ CAvÁ gÀfAiÀiÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ £ÀfÃgÀ ¸Á: ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄPÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ AiÀiÁ¥À®¥À«ð ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀtÚ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà ¸Á:ªÀ®ÌA¢¤ß EªÀgÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉÃð¸ÀASÉå: 20 «¹ÛÃtð 4J-35 UÀÄAmÉ d«Ää£ÀÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è PÉÆUÀAn ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ §A§Ä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀzÉ ºÁQzÀÄÝ EwÛÃZÉUÉ ªÀļÉ-UÁ½¬ÄAzÁV §A§Ä & ¥ÀgÀzÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀtÚ CAiÀÄå¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è §AzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ F§UÉÎ ¢£ÁAPÀ:21.06.2010 gÀAzÀÄ PÉÆUÀAn ¥sÁåPÀÖjAiÀĪÀjUÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¹ÃvÀgÁªÀÄAiÀÄå ¸ÀÆ¥ÀgÀªÉÊdgï ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâgÀÄ ¸ÉÃj CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ F d«ÄãÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ¥ÁåPÀÖjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¸ÀtÚ CAiÀÄå¥Àà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:09.07.2010 gÀAzÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ D®¨sÁ«vÁAqÁ ¤ªÁ¹, ¨Á®¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ 34 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ 30 ªÀµÀðzÀ ¥ÀwßUÉ JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄzsÀå¸ÉêÀ£É ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV, «£Á:PÁgÀt ¥ÀwßUÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:05.07.2010 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀwßAiÀÄ ²Ã® ±ÀAQ¹, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀt ¢£ÁAPÀ: 09.07.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:08.07.2010 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ wgÀĪÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ PÀAmÉ¥Àà 55 ªÀµÀð ¸Á: CgÀPÉÃgÁ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÁÝUÀ CzÉÃUÁæªÀÄzÀ FgÀ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§AiÀÄå & w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ¸Á§AiÀÄå E§âgÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ wgÀĪÀÄ®èAiÀÄå EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ wgÀĪÀÄ®èAiÀÄå ¢£ÁAPÀ:09.07.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:09.07.2010 gÀAzÀÄ 06.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå: ¹eÉ.04,E.9565 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ PÀ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è gÀ¸ÉÛ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ AiÀiÁzÀªï 14 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ®ÆègÀÄ EªÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¨Á®PÀ£À vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:09.07.2010 gÀAzÀÄ 16.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¤gÀÄ¥Á¢ vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ ¸Á:E.eÉ. ºÉƸÀ½î PÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ ¥ÀªÀgïmÁæPï -434 mÁæPÀÖgï£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ PÁgÀĸÀASÉå:PÉJ.36,JA.3407 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁj£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ FgÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Á: ¥À£ÁߥÀÆgÀÄ EªÀjUÉ §®vÉÆqÀUÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ FgÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:09.07.2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀiÁåQìPÁå¨ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36,2164 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÀĨÉÃgÀ£ÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-UÀÄqÀzÀ£Á¼ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ UÀÄqÀzÀ£Á¼ï gÉÆÃqï zÉÆuÉÚ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ mÁæPÀÖgï¸ÀASÉå:PÉJ.36,n.5728 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀiÁåQìPÁå¨ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà 70 ªÀµÀð ¸Á: UÀÄqÀzÀ£Á¼À EªÀ£À PÉʪÀÄÄjzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÁWÀªÉÃAzÀæ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    

    ²æà ²æÃzsÀgÀ ºÉZï.ªÀiÁ¼ÀUÉÃgï ¹¦L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æà ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀAiÀÄå ¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:09.07.2010 gÀAzÀÄ 17.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà £ÁUÀgÀ¨ÉAa 42 ªÀµÀð, ¸Á: ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹ ªÀÄlPÁaÃn, £ÀUÀzÀĺÀt:1720/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ «ÃgÀAiÀÄå¸Áé«Ä PÀÄgÀÄPÀÄAzÁ EªÀ¤UÉ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ w½zÀħA¢zÀÝjAzÀ E§âgÀ «gÀÄzÀÝ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

«zÁåyð¤ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æà dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ªÉÄÃAUÀf ¸ÁB ¥Áèl £ÀA-6 ©zÁÝ¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀÆeÁ ªÀAiÀÄB 18 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀB 08-07-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ ZÁºÀ PÀÄrzÀÄ ©zÁÝ¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èAiÀÄgÀĪÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ zÀ±Àð£ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀĪÀzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ C°èAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄ¢¯Áè J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¥ÀvÉÛ CVgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ :PÀÄ. ¥ÀÆeÁ vÀAzÉ dUÀ¢Ã±À ªÉÄÃAUÀf, 18 ªÀµÀð, r¥ÉÆèêÀiÁ «zÁåyð¤,     zÀÄAqÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄR, zÀ¥Àà£ÉAiÀÄ ªÀÄÆUÀÄ, ¨É¼Àî£É §tÚ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÀ£ÀßqÀ, »A¢, EAVèõÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀëwæAiÀÄ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É, 5 ¦üÃmï JvÀÛgÀ, PÀ¥ÀÄà §tÚ, ZÀÆrzÁgÀ M¼ÀUÉ ºÀĪÀÅ EgÀĪÀÅzÀÄ, ¥ÉÊeÁªÀÄ QæêÀÄ PÀ®gÀ PÀ¥ÀÄà ZÀÄQÌ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É

ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¤gÀvÀ ªÀåQÛAiÀÄ §AzsÀ£À :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 09-07-2010 gÀAzÀÄ ºÉÆ£ÀUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/-gÀÆ. PÉÆqÀĪÀzÁV £ÀA©¹ ªÀÄlPÁ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr wæÃ¥ÀÄAqÀAiÀÄå vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄAiÀÄå ¸ÁܪÀgÀ ªÀÄoÀ ¸Á: ºÉÆ£ÀUÀÄAmÁ EvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 6080/- ªÀÄlPÁ aÃn ,¥É£ÀÄß, KgÀqÀÄ ªÉÆèÁ¬Ä¯ïUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ zÁ½ PÁ®PÉÌ E£ÉÆßçâ DgÉÆæ »ÃgÁ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÉÄùÛç ¸Á: ±ÀºÁ¨ÁzsÀ EvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£É PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀÄwß¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ®§UÁð :²æÃ. ¸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ ¨Á®PÀȵÀÚ zÉñÀªÀÄÄR, ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA: 10-3-76 «oÀ®£ÀUÀgÀ J£ï.«í ¯ÉÃOl UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ É vÀªÀÄä ªÀÄ£É £ÀA: 10-3-76 AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¢: 07,08-07-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°zÀÝ C®ªÀiÁjAiÀÄ Qð ºÁUÀÆ ¯ÁPÀgï ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀV£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZɯÁè ¦°è ªÀiÁr PÀ¼ÀîvÀ£ÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀ PÁgÀt¢AzÀ £ÉÆAzÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ oÁuÉ :®PÀëöät vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÀÄAeÉÆüÀPÀgÀ ¸Á; ªÁUÀÝgÀV EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw gÀªÀiÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ¤¸ÀUÀð PÀgÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ 1.¸ÉƪÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ ªÀÄqÉØ 2.²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ ªÀÄqÉØ 3.¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ gÉêÀtÚ ªÀÄqÉØ 4.¸ÀĤvÁ UÀAqÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ ªÀÄqÉØ J®ègÀÆ ¸Á: »ÃgÉƽî. EªÀgÀÄ «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÀÄ£À £ÉÆAzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ªÉÄà JtÂÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ZÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ½AzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

1] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 14/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡.

ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀªÉÄñÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà qÁV ªÀAiÀiÁ:7 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gï. G: «zÁåyð ¸Á: w¥Àà£Á¼À EvÀ£ÀÄ ¢ 04-07-10 gÀAzÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆzÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀPÁgÀPÀ ºÁªÀÅ JqÀUÉÊUÉ PÀaÑzÀÄÝ F PÀÄjvÀÄ SÁ¸ÀV OµÀzÀ PÉÆnÖzÀÄÝ. UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÀ PÁgÀt EAzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖVAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉà ¢ 09-07-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2010 PÀ®A 279, 337 & 187 LJªÀiï« PDåPïÖ.

¢£ÁAPÀ: 09-07-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ±ÀQïÁ©Ã EªÀ¼ÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀqÀØgÀºÀnÖAiÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ ªÀĹ¢üAiÀÄ PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/PÀÆå-252 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ½UÉ JqÀUÀqÉAiÀÄ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¨É£ÀÄß»AzÉ ªÀÄÆR ¥ÀmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/2010 PÀ®A 354, 506 L¦¹.

¢£ÁAPÀ : 09-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¤AUÀ¥Àà EvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ®Qëöäà FPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆUÀ¯ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ®Ä ºÉÆzÁUÉÎ DPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ°®è. DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ¤AUÀ¥Àà vÁ¬Ä UÀAUÀªÀÄä ºÀjd£À EvÀ£ÀÄ EzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ M¼ÀUÉ ¨Á CAvÁ PÀgÉzÀÄ DPÉUÉ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É §AzÀªÀ£Éà PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ DUÀ ©qÀÄ ©qÀÄ CAvÁ aÃgÁqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ CµÀÖPÉÌ ©qÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ "¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt F jÃw ªÀÄ»¼ÉUÉ ªÀiÁ£ÀPÉÌ PÀÄAzÀÄAmÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¹zÀªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/2010 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ:- 09-07-2010 gÀAzÀÄ »gÉèÉtPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢AiÀÄ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 70/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É ºÉüÀÄvÁÛ, ªÀÄlPÁ £ÀA§gï aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¥ÉÃ¥ÀgïzÀ°è §gÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ EzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛ®Æ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä J¯Áè d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÀåQÛ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ
AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ºÀPÀ̯ï, ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ G: ¥Á£ï±Á¥ï ¸Á: »gÉèÉtPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ£ÀÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 310-00 gÀÆ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgɬÄvÀÄ. F §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.