Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, October 13, 2008

Daily Crime Update Bidar - 13-10-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13-10-2008

¸Á®¨ÁzsÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ : gÉÊvÀ£À ¸ÁªÀÅ

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 31/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 12/10/2008 gÀAzÀÄ UÀÄgÀ£ÁxÀ @ UÀÄgÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è±ÉÃnÖ gÀªÀgÀÄ   ¦.PÉ.¦.J¸ï. ¨ÁåAPï DtzÀÆgÀ. J¸ï.©.JZï. ¨ÁåAPï¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.©.L. ¨ÁåAPï (ªÀiÁAdgÁ ¨ÁåAPï) ©ÃzÀgÀ¢AzÀ CAzÁdÄ 3 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ F ªÀµÀð ºÉÆîzÀ°è ¨É¼É ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼ÉAiÀÄzÀ PÁgÀt ¸Á® ºÉÃUÉ wÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸Á® ¨ÁzsɬÄAzÀ   ¢£ÁAPÀ 11/10/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18.30 UÀAmÉUÉ ºÉÆîzÀ°è ªÀiÁ«£À VqÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¢éZÀPÀæªÁºÀ£À¢AzÀ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 382/08. PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12/10/08 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è ºÀÄqÀÄV EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ. ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀ¥Áà zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÉ gÀªÀgÀÄ vÉÆÃl¢AzÀ n«íJ¸ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ  »rvÀ vÀ¦à ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÀÝ 6 dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ §AzsÀ£À

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ  :-

¢£ÁAPÀ 12-10-08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ gÁªÀÄ¥ÀÄgÉ  PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è  PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ “CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ” JA¨Á E¹àl dÆeÁl CqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ  RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ r.J¸ï.¦ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Éð£ÀzÀ°è, ¹¦L ªÀiÁPÉðl ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è ¦J¸ïL(C.«) UÁA¢ü UÀAd oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ  zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÀÄÆV¹zÀ ºÀt 5,650=00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ¸ÉÊzÀ¥Áà ¸Á: ¹zÁÝgÉÆÃqÀ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

¨ÉÊPï rQÌ ªÀåQÛAiÉÆêÀð¤UÉ UÁAiÀÄ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 12/10/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ²æêÀÄw ¸ÀĪÀuÁð UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Á; gÁªÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 12/10/08 gÀAzÀÄ ¸Á¬ÄAPÁ® fUÁð [©] PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38 JZï-6598 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¸ÀzÉ Nr  ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/08 PÀ®A 341, 504, 323, 324 eÉÆvÉ 34, L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ:  11/10/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉñÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ºÀ®UÉ£ÉÆÃgï ¸Á: ºÉÆäßPÉj EvÀ£ÀÄ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÉÃr zsÀjAiÀÄ°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀĺÉñÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ°è ¨É£Àß°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ PɼÀUÉ CAUÉÊAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢: 12-10-2008 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/08 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:12-10-08  gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ SÁ°PÀ, ªÁºÉÃzÀ, C§Äݯï gÀºÉªÀiÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ¥sÁgÀÆPï gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀĺÀäzï C° vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzï gÀªÀgÀ  ¨sÁfªÀÄArAiÀÄ°ègÀĪÀ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀr ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmɬÄAzÀ ¥ÁægÀA©ü¸À¨ÉÃPÀÄ CzÀQÌAvÀ ªÀÄÄAZÉ ¥ÁægÀA¨sÀ ªÀiÁrzÀPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/08 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:12-10-08  gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ dºÀÆgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® CfÃd  gÀªÀgÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ¤AiÀĪÀiÁªÀ½ «gÀÄzÀÞ KPÉ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ DgÉÆævÀgÁzÀ C§ÄÝ® gÀ»ÃªÀÄ,  C§ÄÝ® ºÀ«ÄÃzÀ ¯Á¯Á  ªÀĺÀäzÀ CºÀäzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzÀ ªÉÆ¢£ï gÀªÀjUÉÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ CªÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ  PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

 

 

Raichur District reported crimes

: C¥ÀjavÀ ¯Áj rQÌ, NªÀð£À ¸ÁªÀÅ, NªÀð¤UÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ: 12.10.2008 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëÀvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ Q±ÉÆÃgÀªÀªÀiÁð vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀægÁdÄ 35 ªÀµÀð & ¸ÀºÀ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ¸ÀħæªÀÄtåA vÀAzÉ ¥ÀzÀägÁdÄ 21 ªÀµÀð, E§âgÀÆ ¸Á: ªÀÄÄZÀѼÀPÁåA¥ï EªÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀÄwÛgÀĪÁUÀ Q±ÉÆÃgÀ ªÀªÀiÁð ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀħæªÀÄtåA f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀħæªÀÄtåA PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA:272/2008 PÀ®A:279, 338, 304(J) ¨sÁ.zÀA.¸ÀA ¸À»vÀ 187 ªÉÆÃ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ZÁ®PÀ£À ¤®ðPÀë, ¯Áj ¥À°Ö :

¢£ÁAPÀ: 11.10.2008 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀj§¸À¥Àà vÀAzÉ ªÉÊd£ÁxÀ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqï(©),vÁ: ºÀĪÀiÁߨÁzï EªÀ£ÀÄ ¯Áj¸ÀA: JA.ºÉZï.24,J.2721 £ÉÃzÀÝgÀ°è °PÀÌgï ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-UÀÄ®§UÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëÀvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÀÝjAzÀ ºÀ¼ÉÃUÉÆî¥À°è ºÀwÛgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¸ÀºÀ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ¯Áj ªÀiÁ°ÃPÀ ¸ÉÊAiÀÄzï ªÀÄÄgÁzï ¸Á: ºÀ½îSÉÃqï(©) PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ºÀnÖ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 128/2008 PÀ®A:279 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

: ¹¯ÉAqÀgï¤AzÀ UÁå¸ï ºÉÆgÀ§AzÀÄ E§âjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ: 12.10.2008 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀA:J¦.22, n.5786 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀA¢zÀÝ PÁ¨ÉÆÃð¤Pï UÁå¸ï vÀÄA©zÀÝ ¹¯ÉAqÀgïUÀ¼À£ÀÄß C©ÝC° vÀAzÉ C¨Áâ¸ïC° ªÀiÁå£ÉÃdgï J¸ï.J¸ï.¹.PÀA¥À¤ Keɤì gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸ÀÆa¹zÀAvÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀzÁðgï ªÀ®è¨sÀ¨sÁ¬Ä ¥ÀmÉÃ¯ï ªÀÈvÀÛzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÄgÀPÀëvÁ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀzÉà C®PÀëÀvÀ£À¢AzÀ ¹¯ÉAqÀgïUÀ¼À£ÀÄß E½¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ MAzÀÄ ¹¯ÉAqÀgï ¯Áj¬ÄAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ CzÀgÀ ªÀÄÄZÀѼÀ vÉgÉzÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ CAUÀr PÀqÉUÉ UÁå¸ï §A¢zÀÝjAzÀ CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¨Á§Ä vÀAzÉ PÀȵÀÖ¥Àà EªÀ¤UÉ wêÀævÀgÀªÁzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV, JA.PÉ.¨sÀAqÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà EªÀ¤UÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÉAPÀmÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀoÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA:220/2008 PÀ®A: 285, 337¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ, ¥ÀvÉÛUÁV wêÀæ±ÉÆÃzsÀ :

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ CAdļÀ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà 49 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08.10.2008 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ºÁ®¨sÁ« ªÀÄoÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è w½¹, ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ F¢£ÀzÀªÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸ï §A¢gÀĪÀÅ¢®è. ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©½AiÀÄ PÀ«ÄÃeï, ©½AiÀÄ ±ÁAqï §¤AiÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ ©½ zsÉÆÃvÀgÀ zsÀj¹zÀÄÝ CAzÁdÄ 5'-2" JvÀÛgÀ«zÀÄÝ ¸ÁzsÁ PÀ¥ÀÄà§tÚ, PÉÆîĪÀÄÄR vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è PÀÆzÀ®Ä EgÀĪÀÅ¢®è. vÀ¯ÉAiÀÄ°è ©½«Ä²ævÀ PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ¥ÀÄwæ gÀvÀߪÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉUÀÄ£Éß ¸ÀA:164/2008 PÀ®A:ªÀÄ£ÀĵÀåPÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt oÁuÉ : PÉʨsÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä d¦Û :¢£ÁAPÀ 12/10/08 gÀAzÀÄ oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ ªÀÄÄzÁß¼À ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ vÁAqÁzÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV PÉʨsÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁl ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹.¦.L.AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÄzÁß¼À ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ vÁAqÁzÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ zÁ½ ªÀiÁr CPÀæªÀĪÁV PÉʨsÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ PÁ¹£ÁxÀ vÀA/ ºÉªÀiÁè gÁoÉÆÃqÀ , CgÀ«AzÀ vÀA/ ¥ÀÆ£Áå Z˺Át , ¥Àæ«Ãt vÀA/ zÉêÁå gÁoÉÆÃqÀ , gÁªÀÄÄ vÀA/ ©üêÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á/ J®ègÀÆ ªÀÄÄzÁß¼À ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ vÁAqÁ gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛgÀVÃgÀ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 100 °Ãlgï PÉʨsÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q. 1000 gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀ®A 32&34 C§PÁj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ : d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ : ¢£ÁAPÀ 10-10-08 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ¹zÀݪÀÄä UÀAqÀ ¸Á§tÚ dUÀ°AiÀĪÀgï ¸Á|| PÉÆÃlUÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀĪÀ PÀÄjvÀÄ CªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ zÉëAzÀæ¥ÀàgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ JvÀÄÛUÀ¯ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 1 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ AiÀÄAPÀmÁå @ ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÉÆUÀj ºÉÆ®zÀ°è MAiÀÄÄÝ d¨sÀgÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A 376 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

JA.©.£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ : ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt : ¢:11-10-2008 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw PÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á® UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¸Á:UÀÄ©â PÁ®¤ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, vÀªÀÄä ªÀÄUÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ @ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄÝ ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ ¦Ãr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀAvÉÆö ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ, eÉÆÃgÁV £ÀÆQ PÉÆlÖ£ÀÄ. DUÀ CªÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, mÉÆAPÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è UÀÄ¥ÀÛ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ PÉýzÁUÀ gÉÆPÀÌ PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ JªÀiï.© £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A.341,323,504,506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæÀPÀgÀt zÁR°¹ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 58/2008 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¸ÀÄgÉñÀ vÀA. ¸ÀÆUÀ¥Àà ¸ÁªÀAvÀVj, DgÉÆæAiÀiÁzÀ ±ÀAPÀgÀ¸Á ¸Á||ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï EªÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. PÉ.J-36 / PÀÆå- 1384 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄ D£ÉUÀÄA¢ PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ gÁªÀÄÄ®Ä PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §®ªÀAvï ªÉÊzÀå EªÀjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ©¢ÝzÀÄÝ F C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ ºÁUÀÄ DgÉÆæAiÀÄ JqÀªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ UÀzÀÝzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉà ¥ÁzÀZÁjAiÀiÁzÀ §®ªÀAvï ªÉÊzÀå FvÀ£À §® vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EzÉ. ²æà ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/08 PÀ®A. 498(J) L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ²æäªÁ¸À ¥ÉǰøÀ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð eÁw: ªÁ°äÃQ ¸Á: UÁtzÁ¼À, ªÀÄjAiÀĪÀÄä EªÀgÀÄ F »AzÉ CzÉ Gj£ÀªÀgÁzÀ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀªÀÄUËqÀ ¥ÉǰøÀ ¥Ánî EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æäªÁ¸À EvÀ£ÉÆA¢UÉ 2006 £Éà ¸À¥ÉÖA§gï wAUÀ¼À°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ £ÀA¢ ¨ÉÃlÖzÀ zɪÀ¸ÁÛ£ÀzÀ°è UÀÄgÀÄ-»jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ ªÁgÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸À UÁtzÁ¼ÀPÉÌ §AzÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß UÀAqÀ EvÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ¨Á¼ÉéªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV avÀæ»A¸É PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ºÉ½zÀgÀÄ PɼÀzÀ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Àà J.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.