Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, August 22, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :


 

    ¢£ÁAPÀ 20/08/11 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¥ÀUÀ¯ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzï vÁºÉÃgï C° vÀAzÉ gÀdÓ¨ï C°, 65 ªÀµï, ªÀÄĹèA, MPÀÌÀ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ¥ÀUÀ¯ï EªÀjUÉ ¸ÉÃjzÀ ºÉÆ® ¸À.£ÀA. 26/C, 26/D ªÀÄvÀÄÛ 173 PÀ¥ÀUÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°èzÀÄÝ FUÉÎ 40 ªÀµðUÀ½AzÀ ¸ÀA¥ÀÆtð ªÀiÁ°ÃPÀvÀé ºÉÆA¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ PÀ¨ÁÓ PÀÄjvÀÄ DgÉÆæ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, 45 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ¥ÀUÀ¯ï ºÁUÀÄ EvÀgÉà 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉò¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ F §UÉÎ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 21/08/11 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà JªÀiï.©. ¹zÀÝgÁªÀÄAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁdAiÀÄå ¸Áé«Ä, 42 ªÀµÀð, dAUÀªÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀĢݩA§ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ªÀgÀ¢UÁgÀgÀÄ, ¸Á: dƤAiÀÄgï PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ ªÀiÁ£À«, ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ªÀiÁ£À« ¸ÁéUÀvÀ qsÁ¨sÁzÀ°è Hl ªÀiÁr vÀªÀÄä ¨ÉÊPÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ¤zsÁ£ÀªÁV £ÉqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁ£À« PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸Àì £ÀA PÉ.J.01/J¥sï-9064 £ÉÃzÀÝÀgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ GªÀiÁgÀ§â ºÉZï. vÀAzÉ CºÀäzï PÀÄAa, PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA PÉ.J.01/J¥sï-9064 gÀ ZÁ®PÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ ¸ÉÊqï PÉÆqÀzÉ ¸ÀÄzÀ±Àð£ï ªÀQîgÀÄ £ÀqɸÀĪÀÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J. PÉ.J.36/PÉ-2776 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÀ rüQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÀÄzÀ±Àð£ï gÀªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV aQvÉìUÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°ègÀĪÀ C¥ÉÆïÉÆà D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0615 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    


 

¢£ÁAPÀ: 20-08-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 21-08-11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5.00 UÀAmÉ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è ¦ügÀå¢ ¸ÀÄzÀ±Àð£À vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ¸Á. gÁuÁ ¥ÀævÁ¥À PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ wjPÉÆAqÀ ¢ªÀ¸À vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀÄlÄÖA§ ¸À»vÀ HjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ©ÃUÀ ºÁPÀĪÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°èzÀÝ C¯ÁäjAiÀÄ°ènÖzÀÝ MlÄÖ 64 UÁæA §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 128000=00 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ £ÀUÀgÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-


 

¢£ÁAPÀ.21/08/2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.30 UÀAmÉUÉ ªÀiÁPÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ¸ÀAUÀtÚ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà VtªÁgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üÃPÀÈvÀªÁV ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ gÀÆ.4875/-UÀ¼À£ÀÄß ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀå¥Á£ÀUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ F §UÉÎ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ..


 


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.08.2011 gÀAzÀÄ 150 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 30,100/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 22-08-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 22-08-2011

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2011 PÀ®A 380, 457 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/08/2011 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÉµÀ£ïì £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ PÀA¥ÀÆålgï PÉÆÃuɬÄAzÀ yA£ïPÉèöÊAmï AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß C.Q. 7000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ AiÀÄAvÀæ G¥ÀPÀgÀtªÀ£ÀÄß gÁwæ CªÀ¢üAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J¸ï.JªÀiï.JªÀiï. SÁ¢æ ªÀÄÄRå DqÁ½vÀ¢üPÁj f¯Áè ¸ÉµÀ£Àì £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ©ÃzÀgÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-08-2011 gÀAzÀÄ 1530 ¦üAiÀiÁð¢ vÁdĢݣï vÀAzÉ ZÁAzÀ¥Á±Á ªÀAiÀÄ: 38 ¸Á: vÁ¼ÀªÀÄqÀV EªÀgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ý£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 32 AiÀÄÄ 6679 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: vÁ¼ÀªÀÄqÀV EªÀgÀÄ C®ÄègÁ - ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ªÀiÁUÀðªÁV vÁ¼ÀªÀÄqÀV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀ¤ß¸Á§ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀUÀΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ £ÁUÀ±ÉnÖ EªÀ¤UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 14/11 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ: 45 G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: £ÀªÀÄzÁ¥ÀÆgÀªÁr EªÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ zsÀ£ÀgÁd ªÀAiÀÄ: 45 G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: £ÀªÀÄzÁ¥ÀÆgÀªÁr EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DPÀ¹äÃPÀªÁV PÀgÉAmï vÀUÀÄ° ªÉÄÊJ¯Áè ¸ÀÄnÖzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁSÁ®Ä ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/08/2011 gÀAzÀÄ 115 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ gÁeÉÃAzÀæ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ZÁAqÉñÀégÀ EªÀgÀ UÀAqÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EªÀjUÉ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ E®èzÀ PÁgÀt £ÁUÀgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ UÀAUÀ±ÉÃnÖ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£É C½AiÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÄ CªÀ£À ºÉAqÀw ¸Á: ZÁAqÉñÀégÀÀ EªÀgÀ ªÀÄ£É MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ºÀwÛ EzÀÄÝ E§âgÀ ªÀÄzÀå MAzÀÄ UÉÆÃqÉ EzÀÄÝ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ vÁPÀĪÀAvÉ PÀÄA¨Áå PÀlÄÖwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/08/2011 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ZÁAqÉñÀégÀ EªÀgÀÄ EªÀgÀ ºÉAqÀw ²æzÉë ¸Á: ZÁAqÉñÀégÀ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÄA¨Áå PÀlÄÖwzÁÝUÀ DgÉÆæ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ UÀAUÀ±ÉnÖ ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÄ CªÀ£À ºÉAqÀw ¸Á: ZÁAqÉñÀégÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÄA¨Áå AiÀiÁPÉ PÀlÄÖw¢Ýj CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÁUÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ
:
ಶ್ರೀ.ಅಂಬರಾಯ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಅಂತಪನಾಳ ಸಾ|| ತಾಜಸುಲ್ತಾನಪೂರ ತಾ;ಜಿ;ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪ್ಪಾ ಚಿಮಟೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ.20/08/11 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂಬು ಬಜಾರದಿಂದ ಸುಲ್ತಾನಪೂರಕ್ಕೆ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ನಂ.ಕೆ.ಎ 32 ಎ-2422 ನೆದ್ದರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಕಮಲನಗರ ಕಾಲೂನಿಯ ಹತ್ತಿರ ಆಟೋ ಚಾಲಕನು ಅತೀವೇಗ & ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿ ಆಟೋ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದನು ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗುಪ್ತ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ :

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ.20/08/11 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಸೈಯದ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಸ್ತೆ ಖೇಮಜಿರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತ್ಮಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ರವರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ ದುಗಲಗುಂಡಿ ಸಾ: ಗಂಗಾನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಪ್ಯಾಟಿ ಸಾ; ಮೇಳಕುಂದಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ದಸ್ತಗಿರಿ ತಂದೆ ಮೃತುಜಾ ಸಾ: ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗ, ಶರಣು ತಂದೆ ಜೇಮುಸಿಂಗ ಚವ್ಹಾಣ ಸಾ: ವಿಷ್ಣು ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಒಟ್ಟು ಹಣ 6800/- ರೂ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಮೋಬೈಲಗಳು ಅ, ಕಿ 2500/- ರೂ ಹಾಗೂ ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ್ಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ :

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ.20/08/11 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಸೈಯದ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಬಾಷ ರಾಠೋಡ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣ ನೆಲೋಗಿ ಸಾ: ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಕೋಟನೂರ ಸಾ; ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪ ಚರಕಾರ ಸಾ: ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ಶಾಂತಪ್ಪ @ ಶಾಂತು ತಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಖ್ಯಾಡ ಸಾ:ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ರವ ರು ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದು ಇವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವರಿಂದ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ನಗದು ಹಣ 850/- ರೂ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಮೋಬೈಲಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಹಾಗೂ ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ್ಡಿದರಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.