Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, March 7, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

 
 

CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

 
 

  ¢.06-03-2013gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è ZÁUÀ¨sÁ« UÁæªÀÄzÀ°è dUÀ°AiÀÄ ªÀÄÄA¢lÖ ¢Ã¥ÀzÀ ¥ÀtwAiÀÄÄ CPÀ¹äPÀªÁV GgÀĽ©zÀÄÝ CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ PÁ¼ÀÄPÀr,§mÉÖ §gÉUÀ¼ÀÄ,ªÀÄ£É §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ® ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ,UÀÄgÀÄw£À aÃnUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj zÀAvÉ J¯Áè ¸ÉÃj C.Q.gÀÆ.79,000=00 gÀÆ,¨É¯É¨Á¼ÀĪÀµÀÄÖ CPÀ¹äPÀªÁV ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛªÉ EzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæt,¥Áæt ºÁ¤AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ²æà gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà UÀtf° ¸ÁBZÁUÀ¨sÁ« gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 03/2013 gÀ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÉ.

 
 

 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

  ¢£ÁAPÀ 06-03-2013 gÀAzÀÄ 21-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄvÀÛ£ÀUËqÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÀUËqÀ ªÀAiÀÄB24 ªÀµÀð eÁwB °AUÁAiÀÄvÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-22 ©-657 ZÁ®PÀ ¸ÁB PÀ®ºÁ¼À vÁB gÁªÀÄzÀÄUÀð fB ¨É¼ÀUÁªÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA PÉJ-22 ©-657 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥ÀAPÀÑgï DzÀ PÁgÀt PÀ«vÁ¼ÀzÀ eÁÕ£ÀªÁ»¤ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ EArPÉÃlgï ºÀaÑ eÁQ Kj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ZÉ£Àߧ¸Àì¥Àà ªÀAiÀÄB35 ªÀµÀð eÁwB PÀÄA¨ÁgÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-36-5389 ZÁ®PÀ ¸ÁB ªÀĸÀgÀPÀ¯ï vÁB zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ¯Áj £ÀA PÉJ-36-5389 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ-C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ¯ÁjUÀ¼ÀÄ dRAUÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÝ ¯Áj QèãÀgï ªÉÆøɥÀ£À §®UÁ°UÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2013 PÀ®A 279,338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.¸ÀܽÃAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

¢:06-03-2013gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30UÀAmɬÄAzÀ ¸ÀAeÉ 5-45 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è 1] ªÁqïð £ÀA: 23 gÀ C¨sÀåyðAiÀiÁzÀ ©.eÉ.¦. ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyðAiÀiÁzÀ zÉÆqÀتÀįÉè±À¥Àà 2] ªÁqïð £ÀA: 28 gÀ°è ¥ÀPÉëÃvÀgÀ C¨sÀåyðAiÀiÁzÀ ®QëöägÉrØ,3] ªÁqïð £ÀA: 24 gÀ°è ©.eÉ.¦. C¨sÀåyðAiÀiÁzÀ J£ï.²æäªÁ¸ÀgÉrØ,4] £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ UÉÆÃgÀ®AiÀÄå ¥ÀÆeÁj 20ªÀµÀð, UÉÆ®ègÀ, ¸Á:UÀzÁé® gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀ5] ¸ÀtÚ
¸ÀÄAPÀèªÀÄä
PÁ½zÁ¸À£ÀUÀgÀ
gÁAiÀÄZÀÆgÀ. [AiÀiÁªÀÅzÉÃ
DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß
zÀ¸ÀÛVj
ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢®è] EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÁqïðUÀ¼À°è gÁAiÀÄZÀÆgÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÀPÀëzÀ eÁ»gÁwUÁV ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál° ºÁUÀÄ ¹ÃgÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀAa, ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛÛzÁÝUÀ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸À¥Àà 30ªÀµÀð,°AUÁAiÀÄvÀ, ¥Àj¸ÀgÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ºÁUÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ -2013 gÀ ¸ÉPÀÖgï D¦üøÀgï. gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 180 JAJ¯ï ªÀżÀî 203 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CA.Q.gÀÆ: 9900/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÄ 16 ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ CA.Q.gÀÆ. 1600/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁr ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀ£ÀÄß C°è¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðAiÀiÁqÀð
¥Éưøï
oÁuÉ
gÁAiÀÄZÀÆgÀ
UÀÄ£Éß £ÀA.22/2013 PÀ®A.171[ºÉZï] L.¦.¹. & 32, 34 PÉ.E.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 07-03-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 01-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩êÀÄAiÀÄå vÀAzÉ zÉÆqÀØ wªÀÄäAiÀÄå zÀAqÀÄ 50 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.AiÀÄgÀUÉÃgÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ©UÀ ºÁQUÉÆAqÀÄ UÀzÁgÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV vÀ£Àß dAvÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁQëzÁgÀgÁzÀ zÀAqÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FvÀ¤UÉ JZÀÑgÀªÁV £ÉÆÃr ¨ÉAQ Cj¸ÀĪÀ UÁrUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¸ÁQëd£ÀgÉÆA¢UÉ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß Cj¸À®Ä DgÀ°®è CµÀÖgÀ°è ¨ÉAQ Dj¸ÀĪÀ UÁr §AzÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß Dj¹vÀÄ ¨ÉAQ Dj¸ÀĪÀ UÁr §AzÀÄ ¨ÉAQ Dj¸ÀĪÀµÀÖgÀ°è dAw ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) 2 JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ CA.Q. gÀÆ. 50,000/-2) 2 ¥ÁQl CQÌ C.Q. gÀÆ. 4,000/-3) 6 QéAmÁ¯ï ºÀwÛ CA.Q. gÀÆ. 20,000/-4) 4 ¥ÁQmï eÉÆüÀ CA.Q. gÀÆ. 4000/-5) £ÀUÀzÀÄ ºÀt. gÀÆ. 40,000/-6) ¸ÀA¥ÀÆtð dwÛ ªÀÄ£É ¸ÀnÖzÀÄÝ CA.Q. gÀÆ. 4,10,000/- ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV DVzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA.01/2013 £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Special Press Note

¸ÀܽÃAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


 

     ¢£ÁAPÀ:-06-03-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAmÉUÉ ªÁqÀð £ÀA. 14 gÀ eÉ.r.J¸ï. C¨sÀåyðAiÀiÁzÀ eÉ. ªÁ¸ÀÄzÉêï vÀAzÉ dA§tÚ ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹., ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 4-5-100 £ÀÆå ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¥ÉÃmÉAiÀÄ DAd£ÉÃAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è C¨sÀåyðAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÀAZÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w UÉÆvÁÛV ºÉÆÃV ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä DvÀ£À PÀqɬÄAzÀ 500 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ 33 £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ 100 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ 5 £ÉÆÃlUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 17,000/- ºÀt zÉÆgÉwzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¨sÀåyðAiÀÄÄ CPÀæªÀĪÁV ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀAa ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.  PÁgÀt ªÁqÀð £ÀA. 14 gÀ eÉ.r.J¸ï. C¨sÀåyð eÉ. ªÁ¸ÀÄzÉêï vÀAzÉ dA§tÚ  ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 4-5-100 £ÀÆå ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ²æà Dgï. J¸ï. PÀt§Vð f¯Áè AiÀÄĪÀ d£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉêÁ ªÀÄvÀÄÛ QæÃqÁ¢üPÁj gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ºÁUÀÆ ¸ÉPÀÖgï C¢üPÁj ªÁqÀð £ÀA. 14 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07.03.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2013 PÀ®A PÀ®A 171(ºÉZï) L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
 

  ¢£ÁAPÀ: 06.03.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.30 UÀAmÉUÉ ¹.¦.L. UÁæ«ÄÃt gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ 7 £Éà ªÉÄʯï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ PÀ¸Éâ PÁåA¦£À ºÉÆÃmÉ°£ÀªÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À @ a£ÀÄß FvÀ£ÀÄ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ªÀÄvÀºÁPÀ®Ä C«ÄõÀªÉÇqÀØ®Ä ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ºÀAZÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß vÀA¢nÖgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ ¨Áwä w½zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆÃmÉ®£À°èzÀÝ ¥ÀæPÁ±À @ a£ÀÄß FvÀ£ÀÄ ¥Éưøï fÃ¥À£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃV vÀ¦à¹PÉÆArzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr MlÄÖ 77,924/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ 180 JA.J¯ï.£À Mjf£À¯ï ZÁ¬Ä¸ï rîPïì «¹ÌAiÀÄ MlÄÖ 16 ¨Ál® ºÁUÀÆ 650 JA.J°ß MAzÀÄ £ÁPï Omï ©AiÀÄgï d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 64/2013 PÀ®A: 171 (ºÉZï) L.¦.¹ & 32, 34 PÉ.E DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

  ¢£ÁAPÀ: 06.03.2013 gÀAzÀÄ ¹.¸ÀÄgÉñÀ ¸ÉPÀÖgï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÁqÀð £ÀA: 01 jAzÀ 07 gÀªÀgÉUÉ ºÁUÀÆ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ EAf¤ÃAiÀÄgï eɸÁÌA E¯ÁSÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁqÀðUÀ¼À°è ¥Àj«PÀuÉ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ gÁªÀiÁAd£ÉÃAiÀÄå PÁ¯ÉÆäAiÀÄ zÀQët ¨ÁUÀzÀ SÁ° eÁUÉAiÀÄ ¸ÀPÀð¯ïzÀ°è eÁ°VqÀUÀ¼À ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ EnÖgÀĪÀ gÀnÖ£À qÀ©âUÀ½gÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦.J¸ï.L. ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁVªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀļÀî gÀnÖ£À qÀ©âUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä 10 gÀnÖ£À qÀ©âUÀ½zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À°è 7 qÀ©âUÀ¼À°è AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì 180 JA.J¯ï ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ½zÀÄÝ MlÄÖ AiÀÄÄ.J¸ï. «¹ÌAiÀÄ MlÄÖ 7 ¨ÁPÀÄìUÀ¼À°è 328 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ½zÀÄÝ,vÀ¯Á ¨Ál°UÉ gÀÆ: 43/- gÀAvÉ EªÀÅUÀ¼À C.Q.gÀÆ: 14,104/- E£ÀÆß 3 ¨ÁPïì UÀ¼À°è Mjf£À¯ï ZÁ¬Ä¸ï «¹ÌAiÀÄ 180 JA.J¯ï £À ªÀÄzÀåzÀ ¨ÁPïì£À°è 137 ¨Ál°UÀ½zÀÄÝ vÀ¯Á ¨Ál°UÉ gÀÆ: 43/- gÀAvÉ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ C.Q.gÀÆ:5891/- AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì & Mjf£À¯ï ZÁAiÀiïì £À ªÀÄzÀåzÀ MlÄÖ 405 PÁélgï ¨Ál°UÀ¼À C.Q.gÀÆ:19,995/- EzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà £ÀUÀgÀ¸À¨sÉAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤«ÄvÀå C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV vÀAzÀÄ EnÖzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¸ÉPÀÖgï C¢üPÁjAiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 36/2013 PÀ®A: 171 (E) L¦¹ & 32, 34 PÉ.E AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ ಒಂದು ಸಾವು:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಅನೀಲ ತಂದೆ ಅಂಬಾರಾಯ ಸರಡಗಿ ವಯಾ:20 ವರ್ಷ,ಉ:ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ  ಸಾ:ಸುಂದರ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ:06-03-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6=45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ:ಕೆಎ-32 ವಾಯ್-1114 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹೊರಟಾಗ ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ಇತನು ನನಗೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಯಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಆರ್.ಪಿ.ಸರ್ಕಲ್ ದಿಂದ ರಾಮ ಮಂದಿರ ರೋಡ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸನ್ ಇಂಟರ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಹೊಟೇಲ್ ಎದುರುಗಡೆ ಟಂಟಂ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಓವರ ಟೇಕ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ರೋಡ ಡಿವೈಡರಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ತಾನು ಭಾರಿಗಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದನು. ನನಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಿಬಣ್ಣನಿಗೆ  ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು 108 ಅಂಬುಲೆನ್ಸ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರ್.ಪಿ.ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಸಾಯಂಕಾಲ 7=10 ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯ ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ಇತನು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಗಾಯಾಳು ಅನೀಲ ಇತನು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:14/2013 ಕಲಂ:279, 337, 304(ಎ)  ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:06-03-2013 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1-00 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಶೋಕ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ.39 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೆ.ಜೆ.ಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ  ತನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗರೊಂದಿಗೆ ಅಟೊ ರೀಕ್ಷಾ ನಂ. ಕೆಎ-32 ಬಿ-3962 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಗುರುತಿನ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳು ಸುಮಾರು 80-90  ಗಳು ಅಟೊದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತದಾರರಿಗೆ ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಂತರ ಅಟೊ ಚಾಲಕ ಜಗದೀಶ ಮತ್ತು  ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾರರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು ತಂದಿರುವ  ಟೆಂಗಗಳು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದು ಚುನಾವಣೆಯ ಅಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಪಕ್ಕದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗುರುಶರಣ ನೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ  20 ಜನರು ಇದ್ದು ಸುಮಾರು 200 ಕರ ಪತ್ರಗಳು ಶ್ರೀ.ಸುರೇಶ ಜಾಧವ  ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  ಹಾಗು ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಅಧಿಕಾರಿ ರವರು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:34/2013 ಕಲಂ 171 (ಇ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಪ್ರಕರಣ:
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:06-03-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಬಡಾವಣೆಯ ವಾರ್ಡ ನಂ:40 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಗತಸಿಂಗ ಚೌಕನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತ ವಡ್ಡರ ಸಾ:ವಡ್ಡರಗಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನು 3300/- ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತದಾರರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ  ಶ್ರೀ ಡಿ ಸುರೇಶ ಜಾಧವ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗು ಚುನಾವಣಾ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:23/2013 ಕಲಂ 171 (ಇ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.