Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, February 29, 2016

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 50/2016 PÀ®A.279,338 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 27-02-2016 gÀAzÀÄ 10-30 ¦.JªÀiï PÉÌ PÁgÀ £ÀA:PÉ.J-51/JªÀiï.r-3451 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¸Á: ¨Á¯Áf £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj EvÀ£ÀÄ  vÀ£ï PÁgÀ£ÀÄß £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉà D¦Ã¸ïÀ PÀqɬÄAzÀ UÁA¢ü ZËPÀ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦ügÁå¢üzÁgÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-33/PÀÆå-9137 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦ügÁå¢üzÁgÀgÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢ü ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR¯Á¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.                                                            
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA :- 14/2016 498(J), 306 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ &  3, 4 r¦ AiÀiÁPïÖ :- ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ ZÀAzÀæPÀ¯Á EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÀÄt¸ÀV gÀWÀÄ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ PÁåA¥ïzÀ £ÁUÀ§¸ÀªÀ ¥ÀZÀÑAZÀnÖ EªÀ¤UÉ 10 vÉÆ° §AUÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀgÀzÀQëuÉ zÀÆ¥ÀzÀ°è PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄZÉÑ EgÀĪÀzÀjAzÁ £ÀªÀÄä C½AiÀÄ £ÁUÀ§¸ÀªÀ CwÛ ¥ÁªÀðw ªÀiÁªÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt J®ègÀÆ PÀÆr ¤£Àß ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄZÉÑ EzÉ E£ÀÄß ºÉaÑUÉ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É PÉÆqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¢:28/02/2016 gÀAzÀÄ UÀAqÀ ªÀiÁªÀ CwÛ J®ègÀÆ PÀÆr E£ÀÄß ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ¨Á E¯ÁèAzÉæ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ JtÂÚAiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ ¸Á¬Ä CAvÁ ¥ÀæZÉÆÃzÉ£À ªÀiÁrzÀÝjAzÁ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ QæëģÁ±ÀPÀªÀ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ºÀÄt¸ÀVAiÀÄ°è ºÁUÀÆ PÉA¨sÁ«AiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÉÌAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀå ¹AzÀVAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À gÁwæ 7.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ºÉtªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ ºÀÄt¸ÀV ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁQgÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-02-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 29-02-2016

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2016, PÀ®A 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-02-2016 gÀAzÀÄ w¥ÀàªÀiÁä UÀAqÀ w¥ÀàuÁÚ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ, ¸Á: UÁzÀV UÁæªÀÄ, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ UÀAqÀ w¥ÀàuÁÚ gÀªÀgÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆV gÁwæAiÀiÁzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è, CªÀgÀ gÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ w½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀÄPÉÆÌA¢UÉ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 28-02-2016 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aPÀÌ ªÀiÁªÀ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ¨Á§UÉÆAqÀ ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ “£Á£ÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É £ÀªÀÄÆägÀ ªÀÄĦü£ÀSÁ£À gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄĦü£ÀSÁ£À gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¤£Àß w¥ÀàuÁÚ FvÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà ºÉÆqÉzÀÄ ºÁQ ©¸ÁrgÀÄvÁÛgÉ” CAvÀ w½¹zÀ vÀPÀët ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÀÆ¥Á ºÁUÀÆ ªÉÄÊzÀÄ£À vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ¸ÀAUÉÆAqÁ ªÉÄÃvÉæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢ü «gÀ¥Áà vÀAzÉ ¦gÀ¥Áà gÀªÀgÉ®ègÀÄ ªÀÄĦü£ÀSÁ£À gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ £ÉÆqÀ®Ä CªÀgÀ ºÀuÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è, vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ ZÀÄ¥ÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ CªÀgÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄAUÉÊ PÀqÉzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄÄAUÉÊ ¸ÀܼÀzÀ°è E¢ÝgÀĪÀÅ¢¯Áè, F ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ½AzÀ UÀAqÀ w¥ÀàuÁÚ gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÁªÀ£ÀߦàzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ w¥ÀàuÁÚ gÀªÀjUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ d£ÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÄgÀÄzÉÞñÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ. 05/2016, ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರೆ ವಯ: 45 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕುರುಬ, ಸಾ: ಚಂದಾಪುರ್, ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ರವರಿಗೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾಶೆಂಪುರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 40 ರಲ್ಲಿ 3 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಾಗಮ್ಮಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿಯೆ ಒಕ್ಕಲುತನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಈಗ ಸುಮಾರು 3-4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬಿಳದೆ ಯಾವುದೆ ಬೇಳೆ ಬೇಳೆದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ, ಈ ವರ್ಷವು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ವರ್ಷವು ಸಹ ಸರಿಯಾದ ಮಳೆಯಾಗದೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಉಪಜೀವನಾಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲುತನಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಊರಿನ ಗುರುತಮಲ್ಲಮ್ಮ ಸಂಘದಿಂದ 20,000/- ರೂ., ಜನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಘದಿಂದ 30,000/- ರೂ. ಮತ್ತು ಬಾಳುರ್ ಪಿ.ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್ ಸಂಘದಿಂದ & ನಿಟ್ಟುರ್ ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕನಿಂದ ಒಟ್ಟು 50,000/- ರೂ. ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲಾರದ ಕಾರಣ ಮಾಡಿದ ಸಾಲ ತಿರಿಸಲಾಗದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿ ನಾಗಮ್ಮ ವಯ: 40 ವರ್ಷ ಇವಳು ಸಾಲ ಹೇಗೆ ತಿರಿಸಬೆಕೆಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವಳಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯವರು ಸಮಧಾನ ಹೇಳಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 23-02-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಕೊಸಮ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಬಂದಿಕರ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕುರಿತು ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೋಲದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಇರುವ ಬಬಲಿ ಗೀಡದ ಕೇಳಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಲಗಿದ್ದು ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಅವಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲು ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಅವಳು ಮಾತಾಡುವ ಸ್ಥತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವಳ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಯಾವುದೋ ವಿಷದ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಮಗನು ಕೂಡಿ ಬೆರೊಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು  ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿ ನಾಗಮ್ಮ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮೇತ್ರೆ ವಯ: 40 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕುರುಬ, ಸಾ: ಚಂದಾಪುರ, ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಇವಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ದಿನಾಂಕ 28-02-2016 ರಂದು ಮರಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾಳೆ, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಬೇಳೆಯಲಾರದ ಕಾರಣ ಮಾಡಿದ ಸಾಲ ತಿರಿಸಲು ಆಗದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಗುಣಮುಖಳಾಗದೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾಳೆಂದು ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಲಿಖಿತ ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.