Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, July 31, 2012

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ.30-07-2012 gÀAzÀÄ 1.¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¯Áj.£ÀA.PÉJ-19-J¹-2349 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á.ªÀÄ£ÉßÃgÁ¼À vÁ.PÀĵÀÖV.2.ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝgÁªÀÄAiÀÄå ¯Áj.£ÀA.PÉJ-05-J-3213 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á.ªÀdÓ¯ï vÁ.ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¯ÁjUÀ¼À°è vÀ¯Á JgÀqÉgÀqÀÄ UÁæ£ÉÊmï PÀ®Äè ¢«ÄäUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁUÁtÂPÉAiÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ/ ¸ÁUÁtÂPÉ(gÀªÁ£É) zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆAzÀzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ¥Àj²Ã°¹ ²æà CgÀÄuï.r.E UÀt & ¨sÀÆ«eÁÕ£À E¯ÁSÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  gÀªÀjUÉ °TvÀ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ  §AzÀÄ ¯ÁjUÀ¼À°èzÀÝ PÀ®Ä被ÄäUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ CAzÁdÄ gÀÆ.1,23,460/-UÀ¼ÀµÀÄÖ gÁdzsÀ£À £ÀµÀÖªÀÅAlÄ ªÀiÁr PÀ®Ä被ÄäUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ °TvÀ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 97/12 PÀ®A.379 L¦¹. ¤AiÀĪÀÄ 42, 43, PÉ.JA.JA.¹.Dgï.1994 PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                      PÉƯÉAiÀiÁzÀ ±ÉÃRgÀUËqÀ£À ºÉAqÀw .±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ±ÉÃRgÀUËqÀ. ªÀÄPÀ̼ÀÄ .¤Ã®PÀAoÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀUËqÀ. 3.²¯Áà vÀAzÉ ±ÉÃRgÀUËqÀ J®ègÀÆ ¸Á.D²ºÁ¼À. ºÁUÀÆ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀUËqÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀ 8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ±ÉÃRgÀUËqÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£É ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁr¢ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀvÀÛgÉ ªÀÄUÀ¤UÉ £ËPÀj §gÀÄvÀÛzÉ & 10 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁj ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ªÉÆ£Éß ¢£ÁAPÀ.28-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ²ªÀ§¸ÀªÀÄä UÀAqÀ «gÀÄ¥ÁPÀë¥ÀàUËqÀ ªÀiÁ°Ã ¥Ánïï eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.D²ºÁ¼À. FPÉAiÀÄÄ ©r¸À°PÉÌ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ DPÉUÉ PÀÆqÁ ºÉÆqÉAiÀÄ°PÉÌ §A¢zÀÄÝ EzÉ. £ÀAvÀgÀ CzÉà ¢£À gÁwæ ²ªÀ§¸ÀªÀÄä¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ DzÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ. ¢£ÁAPÀ.30-07-12 gÀAzÀÄ 4-30 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²ªÀ§¸ÀªÀÄä¼ÀÀ ªÉÄÊzÀÄ£À£À ªÀÄUÀ ±ÀAPÀgÀUËqÀ£ÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ±ÉÃRgÀUËqÀ CtÚ£ÀÄ EAf£ï ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è wÃjPÉÆArzÁÝ£É ºÉt ªÁ¸À£É DVzÉ JAzÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²ªÀ§¸ÀªÀÄä, ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀÄAUÀ¼Á & ªÉƪÀÄäUÀ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ.28-07-12 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÉÄîÌAqÀ 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁQë £Á±À¥Àr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ D ºÉtªÀ£ÀÄß EAf£ï ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÁQzÀÄÝ EzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 96/12 PÀ®A.302.201 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..
£ÁAiÀÄ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
                  ¢£ÁAPÀ :25-07-2012 gÀAzÀÄ AiÀÄgÀdAwAiÀÄ ²æà ¸ÀtÚ wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ªÀ:42 G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: :AiÀÄgÀdAw ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA:53/¹ gÀ°è AiÀÄgÀdAw ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¸ÀtÚ wªÀÄäAiÀÄå EªÀgÀ  ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA: 53/¹ £ÉÃzÀÝgÀè° 2 JPÀgÉ 20 UÀÄAmɬÄzÀÄÝ, vÀ£Àß ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß vÁ£Éà H¼ÀÄwÛzÀÄÝ .CzÉ UÁæªÀÄzÀ 1)¸ÉÆêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ªÀ:40 G:MPÀÌ®ÄvÀ£À2)wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå ªÀ:25 eÁ:MPÀÌ®ÄvÀ£À EªÀgÀÄ  CtÚ vÀªÀÄäA¢AiÀÄgÁVzÀÄÝ,  ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ  £ÉÃzÀݪÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀtÚ wªÀÄäAiÀÄå¤UÉ  CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ   §rzÀÄ ¸ÁQë £ÀA:01 ªÀÄvÀÄÛ 02 £ÉÃzÀݪÀgÀ G©¸À°PÉÌ §AzÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ vÀ½î DvÀ¤UÉ  PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨ÉÆøÀrà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà , £Á¬Ä ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ü CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ UÀtQÃPÀÈvÀ SÁ¸ÀVà ¦üAiÀÄð¢ü ¸ÀASÉå 47/12 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¦¹-16 gÀªÀgÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄð¤AzÀ  ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 86/2012 PÀ®A. 143,323,324,447,504,506, ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.   
DvÀä ºÀvÉåUÉ  AiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
            ²æêÀÄw ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ²æäªÁ¸À ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð eÁ: UÉÆîègï G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: PÉÆvÀÛzÉÆrØ vÁ;f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ²æäªÁ¸À  FvÀ£À «gÀÄzÀÝ JgÀqÀÄ PÉøÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ  PÉÆnðUÉ wgÀÄUÁqÀ®Ä ºÀtzÀ DqÀZÀ£ÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ 3 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á®À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EªÉ®èªÀÅUÀ¼À PËlÄA©PÀ PÁgÀt¢AzÀ ªÀÄ£À£ÉÆAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è ¨ÉøÀgÀ¥ÀlÄÖPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 30.07.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr CvÀä ºÀvÉåUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÁÛzÉ.  CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀw PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 78/2012 PÀ®A: 309 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 
 £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀgÀzÀQëuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À gËqÀPÀÄAzÀ UÁæzÀ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ  FvÀ£ÀÄ 2008 £Éà ¸Á°£À°è ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAw FPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ DPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ 50,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÁUÀÆ ªÀÄ£É §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃzÁUÀ C°è UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ  ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ DPÉUÉ E£ÀÄß 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ¸ÉÆzÀgÀ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 24-07-2012 gÀAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAw  ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ PÀÆr UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr DPÉUÉ  PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr E£ÀÄß 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¢zÀÝgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.07.2012 gÀAzÀÄ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 226/2012 PÀ®A. 498(J),323,504,506,L¦¹ & 3, 4 r.¦. DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÀAqÀ¤AzÀ QgÀÄPÀļÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt:_ 498 (J) L.¦.¹.
                ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ±ÁåªÀÄtÚ ªÀAiÀÄ: 25 , eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ° ¸Á: »gÉèÉgÀV ºÁ:ªÀ : ¸ÀĨÁâgÁªï gÉÊ¸ï «Ä¯ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ  FUÉÎ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ±ÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà ªÀ: 32 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: PÀÆ° ¸Á: PÀÆ° ¸Á: »gÉèÉgÀV ºÁ:ªÀ : ¸ÀĨÁâgÁªï gÉÊ¸ï «Ä¯ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ , 02 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ DvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlÖPÉÌ ©zÀÄÝ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ PÀÄrzÀÄ RZÀÄð ªÀiÁrzÀgÉ ¸ÀA¸ÁgÀ £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ CAvÁ CAzÁUÀ DvÀ£ÀÄ DPÉUÉ ºÉÆr §r ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÄÝ ¢: 30-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÉAiÀÄÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¸ÀĨÁâgÁªï gÉÊ¸ï «Ä¯ï£À°è vÁ£ÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ ±ÉrØ£À°è EzÁÝUÀ CªÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÁUÀ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ JµÀÄÖ ºÉýzÀgÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀÄ ©ÃqÀĪÀÅ¢¯Áè RZÀÄð ªÀiÁr ¸ÀA¸ÁgÀ D¼ÀÄ ªÀiÁrnÖ¢Ý CAvÁ CAzÁUÀ DvÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¹nÖUÉzÀÄÝ ¸ÀƼÉà £À£ÀUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ ºÀaÑzÀ a«Ät §ÄrØAiÀÄ£ÀÄß DPÉAiÀÄ  vÀ¯ÉUÉ ºÉÆUÉ¢zÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ PÀÆzÀ°UÉ ªÀÄÄRPÉÌ ¨É¤ßUÉ aªÀÄt JuÉÚ ©zÀÄÝ ¨ÉAQ ºÀwÛ ºÀuÉUÉ ¨É¤ßUÉ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß 168/2012 , PÀ®A. 498(J) 504 324 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
                    ¢£ÁAPÀ 30/07/12 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀâ 1.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-ªÀÄ¹Ì ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄzÁâ¼À PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥À w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ±ÉÃl¥Àà ®ªÀiÁt ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £ÀA PÉJ-33/PÉ-5745 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸ÁB £ÁgÁAiÀÄt ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV, C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-35/PÉ-9675 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¸ÉÊqÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¥ÀªÀ£ï vÀAzÉ ¸ÀÄAzÀgÀ 22 ªÀµÀð eÁwB CA©UÉÃgÀ GB QgÁt ªÁå¥ÁgÀ ¸ÁB £ÁgÁAiÀiÁt¥ÀÆgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ±ÉÃl¥Àà ®ªÀiÁt ºÁUÀÆ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-35/PÉ-9675 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀjUÉ ¸ÁzsÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 81/12. PÀ®A 279.337.338 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.07.2012 gÀAzÀÄ  243  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  42,000  /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 31-07-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 31-07-2012

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2012 PÀ®A 306 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-01-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀ¼ÀAqÉ ¸Á: ¨ÉƼÉUÁAªÀ, ¸ÀzÀå: ¨sÁ°Ì, 2) QgÀt vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ AiÀiÁzÀªÀ ¸Á: ¨sÁqÀ¹AUÁ«, ¸ÀzÀå: ¨sÁ°Ì, 3) ¸ÀĤî vÀAzÉ ¢°Ã¥ÀgÁªÀ ¹AzsÉ ¸Á: UÉÆÃgÀaAZÉƽ, ¸ÀzÀå: ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÁà ¹zÉÝñÀégÉ ªÀAiÀÄ: 51 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: RAqÉæ UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¹zÉÝñÀégÉ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, EvÀ¤UÉ ¨sÁ°Ì UÀÄgÀÄ PÉÆïïØ ræAPïì ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ²æÃPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉÃ¸ï ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj PÉøï EUÀ ¸ÀzÀå ¨sÁ°Ì PÉÆÃlð£À°è «ZÁgÀuÉUÉ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, DzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ JgÀqÀÄ wAUÀ½¤AzÀ ²æÃPÁAvÀ EvÀ¤UÉ PÉÆÃmïð£À°èzÀÝ PÉÃ¸ï ªÁ¥À¸ï vÉUÉzÀÄPÉÆ CxÀªÁ gÁfAiÀiÁUÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ ºÉzÀj¹ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æÃPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ºÉzÀj ¢£ÁAPÀ 30-07-2012 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2012 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30-07-2012 gÀAzÀÄ WÉÆÃmÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝ£ÉazÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J£ï.ªÉÊ. UÀÄAqÀÄgÁªÀ ¦.J¸ï.L. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀPÀtð eÁzsÀªÀ  ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÉÊPÁr, ¸Á: WÉÆÃmÁ¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è aîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É MªÉÄäÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯Éʸï£ïì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄ aîzÀ°è £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 180 JA.J¯ï. £ÀA 31 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 1300/- ¨É¯É ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 01/2012 PÀ®A DPÀ¹äÃPÀ «zÀÄåvï C¥ÀWÁvÀ :-
¢£ÁAPÀ 30/07/2012 gÀAzÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV UÁ½ ©nÖzÀÝjAzÀ vÁd¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À KqÀ¨sÁUÀzÀ°èzÀÝ PÉ.E.© «zÀÄåvÀ PÀA§zÀ MAzÀÄ ¸À«ð¸ï ªÉÊgÀ PÀmÁÖV ¸ÀzÀj ±Á¯ÉAiÀÄ UÉÆqÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¨É¼ÉzÀ ºÀÄ°è£À aUÀÄgÀ£ÀÄß w£ÀÄßwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: vÀ¼ÀWÁl, EvÀ£À MAzÀÄ JªÉÄäUÉ ºÁUÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà qÉÆuÉ ¸Á: vÀ¼ÀWÁl EªÀgÀ JgÀqÀÄ JªÉÄäUÀ½UÉ »ÃUÉ MlÄÖ 3 JªÉÄäUÀ½UÉ «zÀÄåvÀ vÀUÀÄ° ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÀÛªÉ, ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ 3 JªÉÄäUÀ¼À C.Q MlÄÖ 84,000/-gÀÆ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30/07/2012 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠨Á®PÀȵÀÚ vÀAzÉ vÁ£Áf xÉÆÃmÉ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: ZÀAqÀPÁ¥ÀägÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÆß ªÀÄƪÀgÀÄ ±ÁæªÀtzÀ 2 £É ¸ÉƪÀĪÁgÀ«zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CªÀÄÈvÀPÀÄAqÀzÀ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£ÀPÁÌV ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ ¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀÄÈvÀPÀÄAqÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ C¥ÀjavÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ E£ÀÆß ªÀÄƪÀgÀÄ d£ÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £Á®ÄÌ d£ÀjUÀÆ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2012 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :- 
¢£ÁAPÀ 25/07/2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl vÀAzÉ «oÀ×® dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀægÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj «dAiÀÄ®Qëöä vÀAzÉ ªÉAPÀl dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, G: «zÁåyð¤, EªÀ¼ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ ²æà ²ªÀAiÉÆÃV ¹zÀÝgÁªÉÄñÀégÀ ¦.AiÀÄÄ.¹. PÁ¯ÉÃdUÉ ºÉÆÃV ¦.AiÀÄÄ.¹. 2£Éà ªÀµÀðzÀ CAPÀ¥ÀnÖ vÀgÀÄvÉÛãÉAzÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, CªÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É, EªÀwÛ£ÀªÀgÉUÉ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ ªÀÄ£É CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ UÁæªÀÄUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ UɼÀwAiÀÄgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, «dAiÀÄ®Qëöä ªÀÄ£É ©qÀĪÁUÀ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ (£ÀÆj) ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ ¥ÉêeÁªÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ PÉÆgÀ¼À°è 10. UÁæA §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉÃl ªÀÄvÀÄÛ Q«AiÀÄ°è 5. UÁæA gÀhÄĪÀÄPÁ EgÀÄvÀÛªÉ, CªÀ¼ÀÄ UÉÆâü ªÉÄʧtÚ, JvÀÛgÀ 5.2 CAzÁdÄ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ:
ಯಡ್ರಾಮಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ, ಸೋಮಯ್ಯ ತಂದೆ ಭೀಮಯ್ಯ ಒಡ್ಡರ ಸಾ|| ಅರಳಗುಂಡಗಿ ರವರು ನನಗೆ ರೇಶ್ಮಾ ಅಂತಾ 13 ವರ್ಷದ ಮಗಳಿದ್ದು,  ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯವನೆಯಾದ ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಯಂಕಯ್ಯ ಕಲ್ಲೂರ ಇತನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಗಾಗ ಮನಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು.ದಿನಾಂಕ: 23-07-2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-00 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಗೌಂಡಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಕುರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆನು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ನಾಗಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಗಳಾದ ರೇಶ್ಮಾ ಇವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮೂರಿನ ಭೀಮಯ್ಯ ತಂದೆ ಯಂಕಯ್ಯ ಕಡಕೋಳ, ರಾಜು ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯ ರವರು  ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಾದ ರೇಶ್ಮಾ ಇವಳಿಗೆ ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಯಂಕಯ್ಯ ಕಲ್ಲೂರ,. ಶಿವಾನಂದ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಒಡ್ಡರ, ಮಾಹಾಂತೇಶ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಒಡ್ಡರ, ಮಾರ್ಖಂಡಯ್ಯ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಒಡ್ಡರ ಮತ್ತು ನಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಒಡ್ಡರ ಹೀಗೆಲ್ಲರೂ ಎರಡು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದವರೆ ರೇಶ್ಮಾ ಸಂಡಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕುಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆ ಅಂತಾ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿದರು ಆಗ ರೇಶ್ಮಾ ಇವಳು ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತಾ ಚೀರಾಡಿದರೂ ನಿನಗೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಹಣಮಂತನು ತನ್ನ ಗಾಡಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 73/2012 ಕಲಂ 143, 366 (ಎ) 109 , 506 ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.