Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, April 6, 2016

Yadgir District Reported Crimes


Yadgir District Reported Crimes


AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 75/2016 PÀ®A.279, 337,338 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ  05-04-2016 gÀAzÀÄ 12 ¦.JªÀiï PÉÌ AiÀiÁzÀVj f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÝjAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr  D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà C§Äݯï R¢üÃgÀ vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄÃAiÀiÁ ¥ÀmÉÃ¯ï ªÀAiÀiÁ:50 G: §mÉÖ ªÁå¥ÁgÀ eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: eÉÊ£ÀªÁr AiÀiÁzÀVj EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ FUÀ JgÀqÀÆ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ §mÉÖ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä £À£Àß n.«í.J¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA; PÉ.J-32/JPÀì-3186 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃVzÉÝ£ÀÄ. EAzÀÄ  ¢£ÁAPÀ 05-04-2016 gÀAzÀÄ AiÀiÁzÀVjUÉ ¨É¼ÀUÉÎ £Á®ªÁgÀzÀ°è wgÀÄUÁr C°èAzÀ ªÀÄgÀ½ AiÀiÁzÀVjUÉ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ £À£Àß n.«í.J¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÉÝ£ÀÄ. ¨É¼ÀUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 11-30 UÀAmÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄÄzÁß¼À PÁ湤AzÀ ºÉƸÀzÁV ¤ªÀiÁðtªÁzÀAvÀºÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAUÁ£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÀwÛPÀÄt gÉÆÃrUÉ §AzÀÄ PÀÆrPÉƼÀÄîªÀAvÀºÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §AzÀÄ UÀAUÁ£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ºÀwÛPÀÄt ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃgÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÀUÉ AiÀiÁzÀVj PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ CmÉÆÃjPÁë  CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß ¸ÀzÀé®à ¤zsÁ£À ªÀiÁrzÁUÀ £Á£ÀÄ gÉÆqÀ PÁæ¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝAvÉ  ªÀÄvÉÛ CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÉÄä¯É vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  £À£Àß n.«í.J¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®èPÉÌ eÉÆÃgÁV rQÌ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄÅ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÉÝ£ÀÄ. DUÀ £À£ÀUÉ JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀzÀzÀ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ.  C®èzÉà CmÉÆÃjPÁëzÀ°è PÀĽvÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ UÀ£Áå eÁzsÀªÀ ¸Á: ¸ËzÁUÀgÀ vÁAqÁ EvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ. JzÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖ ºÁUÀÆ JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVvÀÄÛ. UÉÆëAzÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á® gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ¸ËzÁUÀgÀ vÁAqÁ EvÀ¤UÉ §®PÉÊUÉ ,§®ªÉÆtPÁ°UÉ §®UÀqÉ UÀzÀÝPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ CmÉÆÃjPÁë £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV  PÉ.J-33/8438 CAvÁ DzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ gÁªÀÄÄ vÀAzÉ QñÀ£À eÁzsÀªÀ ¸Á: ¸ËzÁUÀgÀ vÁAqÁ CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÉîègÀÆ G¥ÀZÁgÀPÉÌ AiÀiÁzÀVj ¸ÀPÀðj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁzÉêÀÅ. ¸ÀzÀj  WÀl£ÉAiÀÄÄ  CmÉÆà £ÀA: PÉ.J-33/8438 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ  gÁªÀÄÄ vÀAzÉ QñÀ£À eÁzsÀªÀ ¸Á: ¸ËzÁUÀgÀ vÁAqÁ  EvÀ£À C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ dgÀÄVzÀÄÝ. F §UÉÎ CmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ 1-15 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 75/2016 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 76/2016 PÀ®A.279, 337,338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.«í JPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ  05-04-2016 gÀAzÀÄ 4-45 ¦.JªÀiï PÉÌ AiÀiÁzÀVj- ªÁr gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉƸÀ r.¹ D¦üøÀ ºÀwÛgÀ CmÉÆà £ÀA: PÉ.J-33/J-5775 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß ªÁr gÉÆÃr£À PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁzÀVj PÀqÉUÉ ºÉÆgÀl ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-33/Dgï.7294 £ÉÃzÀÝPÉÌ MªÀgÀ mÉÃPÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ¥Àr¹ vÀ£Àß CmÉÆà PÀÆqÁ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ  CzÀgÀ°è PÀĽvÀ M§â½UÉ ¨Áj UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀl E§âgÀÆ ¸ÁzsÁ UÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¦ügÁå¢ü ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 76/2016 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L,JªÀiï.«í JPÀÖ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 22/2016 PÀ®A 457,380 L¦¹ :- Á£ÀÄ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ZÀ£ÀßAiÀÄå ªÀ|| 37 ªÀµÀð, G|| ¤±Á ¸ÀÄ¥ÀgÀªÉøÀgÀ ¸Á||gÁAiÀÄZÀÆgï §gÉzÀÄPÉÆqÀĪÀ ¦AiÀiÁð¢ J£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ:04-04-2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.45 UÀAmÉUÉÀ §½ZÀPÀæ UÁæªÀÄzÀ £ÀªÀÄä JgÀmÉÃ¯ï ¸ÉÊn£À £ÀA. ©.J¯ï.¹.Dgï1 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÉPÀÆåjn UÁqÀð DzÀ ©üêÀıÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ¸Á|| §½ZÀPÀæ EªÀgÀ ªÉƨÉÊ® £ÀA. 8549804090 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ E§âgÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä JgÀmÉ® ¸ÉÊn£À M¼ÀUÉ §AzÀÄ r.f.UÉ ºÁQzÀ qÉÆÃgÀ ¯ÁPÀ£ÀÄß QwÛ M¼ÀUÉ ºÉÆV rf ¨ÁåljAiÀÄ D¼À«r¹zÀÝ£ÀÄß QwÛPÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ C°èAiÉÄà ªÀÄ®VzÀÝ £Á£ÀÄ ±À§Ý PÉý JzÀÄÝ £ÉÆÃr CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CªÀgÀ£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä AiÀÄwß¹zÁUÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr ¨ÁånjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwzÀݪÀgÀÄ  PɼÀUÉ ©¸ÁQ NrºÉÆUÀÄwzÀݪÀgÀ£ÀÄß ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »r¢zÉÝªÉ PÀÆqÀ¯Éà ¤ÃªÀÅ ¸ÀܼÀPÉÌ §jæ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉÀ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀܼÀPÉÌ zÁ«¹ §AzÀÄ ¸ÀܼÀÀ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃr ¹QÌ©zÀÝ E§âjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ 1)ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ¨ÉÆìģÉÆgÀ ¸Á||§½ZÀPÀæ 2)zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ZÀAzÉ£ÉÆgÀ ¸Á||§½ZÀPÀæ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ DUÀ ¸ÀܼÀPÉÌ zÁ«¹ §AzÀ £ÀªÀÄä PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÀÄ¥ÀgÀªÉøÀgÁzÀ ²æà §£À±ÀAPÀgÀ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ CªÀj§âgÀ£ÀÄß ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÉݪÉ. ªÉÄð£À E§âgÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä PÀA¥ÀÀ¤AiÀÄ ¸ÉÊn£À M¼ÀUÀqÉ ºÉÆV rf ¨ÁåljAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ¸ÉPÀÆåjn UÁqÀð ©üêÀıÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ Hj£ÀªÀgÁzÀ §¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå G¥ÁàgÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà ªÀiÁ¸ÀÛgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ¨sÀdAwæ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr E§âgÀ£ÀÄß, PÀ¼À«£À ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ »r¢gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ¨Áålj £ÀªÀÄä ¸ÉÊn£À ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt EAzÀÄ ªÉÄîÌAqÀ E§âgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ £ÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üÃPÁjUÀ¼ÉÆA¢UÉ ZÀað¹ zÀÆgÀ PÉÆqÀÄwzÀÄÝ, PÁgÀt ªÉÄð£ÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä «£ÀAw.

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 24/2016 323, 353, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:06/04/2016 gÀAzÀÄ 01.00 J.JªÀiïPÉÌ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ²æà PÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄ¥Àà PÀqÀZÀ®ð ªÀAiÀÄ:44  eÁ|| PÀ§â°UÀ G||  QjAiÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ PÉ.¦.n.¹.J¯ï ¸ÉÃqÀA ¥Àæ¨sÁj ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ±ÁSÉ ¸Á|| «zÁå£ÀUÀgÀ ¸ÉÃqÀA f|| PÀ®§ÄgÀV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁ±ÀAªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:05/04/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉάÄAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ ZÀªÁít E.E, £ÁUÀgÁd AiÀiÁ¼ÀPÀgï J.E.E, zÉÆqÀØ¥Àà ªÉÄPÁå¤Pï, gÁªÀÄtÚUËqÀ ¯ÉÊ£ï ªÀiÁ£ï ¸ÉÊAiÀÄzï ºÀ«ÄÃzÀ, £Á£ÁUËqÀ ¯ÉÊ£ïªÀiÁå£À J®ègÀÆ 110 PÉ.«í, ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ-PÉA¨sÁ« «zÀÄåvï ªÀiÁUÀðzÀ PÁjqÁgï ¤ªÀðºÀuÉUÁV ºÀwÛUÀÆqÀÄgÀÄ 220 PÉ.«í «vÀgÀuÁ PÉÃAzÀæ¢AzÀ PÁAiÀÄð ¥ÁægÀA©ü¹, PÉA¨sÁ«, ±ÉnÖPÉÃgÁ UÀAUÀ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ D UÁæªÀÄzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃzÀAvÀ 110 PÉ.«í «zÀåvï ªÀiÁUÀðzÀ lªÀgï £ÀA. 51 & 52 gÀ ªÀÄzÀåzÀ°ègÀĪÀ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄUËqÀ vÀAzÉ zÁåªÀ¥ÀàUËqÀ PÀ¨ÉâÃgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀªÀÅ «zÀåvï ªÀiÁUÀðPÉÌ vÀUÀÄ°zÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÀÄgÀ ¨sÁUÀ±ÀB ¸ÀÄnÖvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹, «zÀÄåvï ¸ÀA¥ÀPÀð¢AzÀ fêÀ ºÁ¤ DUÀĪÀzÀ£ÀÄß vÀ¦à¹  ¸ÀzÀj ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß «zÀÄåvï ¸ÀA¥ÀPÀð¢AzÀ ¨ÉÃ¥Àðr¸À®Ä PÀvÀÛj¹ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ 5.30 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ D ªÀÄgÀzÀ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄUËqÀ vÀAzÉ zÁåªÀ¥ÀàUËqÀ PÀ¨ÉâÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á|| UÀAUÀ£Á¼À PÀÆr §AzÀÄ ¨ÉÆøÀr, ¸Àƽ ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ §AzÀÄ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄUËqÀ EvÀ£ÀÄ MªÀÄä¯É zÉÆqÀØ¥Àà ¯ÉÊ£ÀªÀiÁå£À EvÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ DUÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è §AzÀªÀgÀ°è ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ ZÀªÁít EªÀjUÉ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¸Àƽ ªÀÄPÀÌ¼É VqÀ AiÀiÁPÉ PÀvÀÛj¹zÀj CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgÁd AiÀiÁ¼ÀPÀgï J.E.E, gÁªÀÄtÚUËqÀ ¯ÉÊ£ï ªÀiÁ£ï ¸ÉÊAiÀÄzï ºÀ«ÄÃzÀ, £Á£ÁUËqÀ ¯ÉÊ£ïªÀiÁå£À £ÀªÀÄUÀÆ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉ £ÁªÀÅ ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß PÀvÀÛj¸À®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ PÀlgï ªÀIJãï vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj PÀvÀÛj¹zÀ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀzÀ 15 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÀt PÉÆlÄÖ PÀlgï ªÀIJãï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVj ¸Àƽ ªÀÄPÀÌ¼É E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀ  ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄUËqÀ vÀAzÉ zÁåªÀ¥ÀàUËqÀ PÀ¨ÉâÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á|| UÀAUÀ£Á¼À EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦AiÀiÁð¢ zÀÆj£À DzÁgÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA.24/2016 PÀ®A 323, 353, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ.

 

Kalaburagi District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 08-02-2016 ರಂದು ಸಾಯುಂಕಾಲ 6=00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ರೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಈತನು ತನ್ನ ಮೊ/ಸೈಕಲ್ ನಂ; ಕೆಎ 32 ಡಬ್ಲೂ 9856 ನೆದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಸಚೀನ ಈತನಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಗಂಜ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ದಿಂದ ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೇಟ ರೋಡ ಕಡೆಗೆ ರೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯಾ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೆಹರು ಗಂಜ ಎಸ್.ಬಿ.ಹೆಚ್. ಬ್ಯಾಂಕ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಶಿವಾಜಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಡಾ ಎದುರಿನ ರೋಡ ಮೇಲೆ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ಸ್ಕಿಡ್ಡಾಗಿ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದರಿಂದ ಸದರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಚೀನ ಈತನ  ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮೂಗಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಕಿವಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಆನಂದ ತಂದೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪಾ ಮತ್ತು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಒಂದು ಅಟೋರೀಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೆಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಚೀನ ಈತನು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಾಯಹೊಂದಿ  ದಿನಾಂಕ: 08-02-2016 ರಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 05/04/2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5=30 ಎ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಆದ ಗಾಯವು ಉಪಚಾರ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 02-04-2016 ರಂದು ಕೆರಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ರವರ ಹೊಟೇಲ್ ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದು ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸದರಿ ಮಹಾರಾಜ ಈತನು ತನ್ನ ಮೊ.ಸೈ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಸದರಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ರವರ ಹೊಟೇಲ್ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿಂತಿದ್ದು ನಾನು ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಕೆಳದೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ಬಾಂದಾರಿ ಯಾಕೆ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ ಯಿಂದ ಹಡ್ಡಿದಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಿನಿ ಲೇ ಭೋಸಡಿ ಮಗನೆ ನೀ ಯಾರಲೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಮಗನಾ ನಿಂದು ಬಾಳ ನಡದದ ಅಂತ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದು ಆಗ ನಾನು ಊರಿನ ಹಿರಯರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೊರಿಸ್ತಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸೈಕಲ್ ಚೈನ್ ದಿಂದ ಏಕಾ ಏಕಿ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ & ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ & ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಆಗ ಅಲ್ಲೆ ಇದ್ದ ಶರಣಪ್ಪ ಹೂಗಾರ & ಭಾಗಪ್ಪ ಜಮಾದಾರ ಇವರು ಸದರಿ ಜಗಳವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ನಂತರ ಸದರಿ ಮಹಾರಾಜನು ಸುಳೆ ಮಗನೆ ಈಗ ನೀ ಉಳಕ್ಕೊಂಡಿದಿ ನೀನಗ ಜೀವ ಸಹಿತಾ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಮಗನಾ ನಿನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಿನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಜೀವ ಭಯ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಟಾಘವೇಂದ್ರ ತಂದೆ ದತ್ತಪ್ಪಾ ಜಮಾದಾರ ಸಾ : ಕೆರಕನಳ್ಳಿ  ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಆಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಟಿಪ್ಪರ ವಶ :
ದೇವಲಗಾಣಗಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 05-04-2016 ರಂದು ದೇವಲಗಾಣಗಾಪೂರದ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ ಚೌಕ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ 01 ಟಿಪ್ಪರ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮರಳು ತುಂಬಿ ಕೊಂಡು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ದೇವಲಗಾಣಗಾಪೂರ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವವರಿ ಚೌಕ ಸಮೀಪ ಜೀಪ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೋಡಲು ತೆಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ರೋಡಿನ ಮುಂದಿನಿಂದ 1) ಟಿಪ್ಪರ ನಂ ಕೆಎ 32 ಸಿ 5433 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮರಳು ತುಂಬಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಟಿಪ್ಪರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಟಿಪ್ಪರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಟಿಪ್ಪರನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದನು . ನಂತರ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸದರಿ ಟಿಪ್ಪರನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲು ಟಿಪ್ಪರ ನಂ 1) ಟಿಪ್ಪರ ನಂ ಕೆಎ 32 ಸಿ 5433 ಇದ್ದು ಸದರಿ ಟಿಪ್ಪರದಲ್ಲಿ ಮರಳು ತುಂಬಿದ್ದು ಸದರಿಯವನು ಅನದಿಕೃತವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮರಳು ತಗೆದು ಟಿಪ್ಪರದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಟಿಪ್ಪರನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ 5-45 ಪಿ.ಎಂ ದಿಂದ 6-45 ಪಿ.ಎಂ ವರೆಗೆ ಟಿಪ್ಪರಗಳ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚ ನಾಮೆ ಮೂಲಕ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನು. ಸದರಿ ಟಿಪ್ಪರದಲ್ಲಿನ ಟಿಪ್ಪರ ಮರಳಿನ ಅಂದಾಜ ಕಿಮ್ಮತ್ತು 5000/- ರೂ ಟಿಪ್ಪರಿನ ವಾಹನದ ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 6,0000/- ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೇದ್ದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವಲಗಾಣಗಾಪೂರ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-04-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 06-04-2016

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2016, PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 05-04-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀIJîPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà qÁPÉƼÀUÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: n.ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢ü AiÉıÉÃ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁd qÁPÉÆüÀUÉ E§âgÀÄ AiÉıÉÃ¥Áà FvÀ£À §eÁd r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/Dgï-0868 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£Áß½ UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ E§âgÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É £ÁUÀÆgÁ ªÀiÁUÀðªÁV vÀªÀÄÆäjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÉıɥÁà FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ, vÀªÀÄÆägÀ gÉÆÃr£À ©æd zÁn ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ JzÀÄj¤AzÀ rQÌ ¥Àr¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, AiÉıɥÁà FvÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä DvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°è ºÀuÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀiÁA¸À RAqÀ ºÉÆgÀ §A¢zÀÄÝ, §® PÀtÂÚUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV AiÉıÀ¥Áà FvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßKSÉÍÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2016, PÀ®A 392 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzï ºÁf vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï SÁ¹A ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: ¯Áj £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-25/AiÀÄÄ-2223 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ°PÀ, ¸Á: Q¯Áè KjAiÀiÁ zÉÆé UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÉÃR ±ËPÀvÀ° vÀAzÉ ±ÉÃPÀ G¸Áä£À¸Á§ ¸Á: UÁrªÁ£À UÀ°è  §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ ¸Á: GzÀVgÀ CAvÁ ZÁ®PÀ EgÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ 02-04-2016 gÀAzÀÄ ©ªÀAr ªÀÄÄA¨ÉÊ£À°è ¯ÁjAiÀÄ°è ¥Áè¹ÖPÀ zÁ£Á ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C°èAzÀ CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ©lÖ §UÉÎ ZÁ®PÀ PàgÉ ªÀiÁr ºÉ½gÀÄvÁÛ£É, ¢£ÁAPÀ 03-04-2016 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ¯Áj §A¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¯Áj £ÀA. JA.JZÀ-25/AiÀÄÄ-2223 EzÀÄÝ CzÀgÀ°è ¥Áè¹ÖPÀ zÁ£Á ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ r¸Éî ºÁPÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ RaðUÁV 10,000/- ºÀt ¤rzÀÄÝ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §AUÀ¯ÁzÀ ºÀwÛgÀ r¸Éî ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ©lÄÖ gÁºÉ-9 gÀ ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¢£ÁÀAPÀ 04-04-2016 gÀAzÀÄ PàgÉ ªÀiÁr w½¹zÉÝ£ÀAzÀgÉ ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ ²ªÀgÁzÀ E£ÀÄß ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ PÁæ¸À 150 Cr CAvÀgÀ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 03-04-2016 gÀAzÀÄ MAzÀÄ lªÉgÁ ªÁºÀ£ÀzÀ°è £Á®ÄÌ d£À C¥ÀjZÀvÀgÀÄ §AzÀÄ ¯Áj £ÀA. JA.JZÀ-25/AiÀÄÄ-2223 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¯Áj Jj CzÀgÀ°è M§â vÀ£Àß eÉ©¤AzÀ ¥ËqÀgÀ vÉUÉzÀÄ £À£Àß PÀtÚ°è ºÁQ PɼÀUÉ E½¹ ªÀÄƪÀgÀÄ lªÉgÁ ªÁºÀ£ÀzÀ rQÌAiÀÄ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è MAiÀÄÄÝ CªÀjUÉ ¨É®Ö¢AzÀ PÉÊ PÁ®Ä PÀnÖ ºÁQ C°èAzÀ ©lÄÖ ªÀÄÆgÀÄ d£À ºÉÆVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¨É®Ö¤AzÀ PÀnÖ ºÁQzÀÝ£ÀÄ ©r¸ÀPÉÆAqÀÄ gÁºÉ 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆV C°è MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ D ¯Áj ZÁ®PÀ¤AzÀ ªÉÆèÉʯï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß PÀgÉ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÀÄÝ CAvÁ ºÉýzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 04-04-2016 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ©lÄÖ ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ §gÀ®Ä CªÀ£ÀÄ w½¹zÀ eÁUÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ¯Áj EgÀ°è¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ£ÁßJSɽîUÁæªÀÄzÀ°è ¨sÉÃnAiÀÄV ªÀÄvÉÛ ªÉÄð£À «µÀAiÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj ¯Áj ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ vÁAqÀÆgÀ GªÀÄUÁð ©ÃzÀgÀ PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¯Áj ¹UÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¯Áj £ÀA. JA.JZÀ-25/AiÀÄÄ-2223 ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°èAiÀÄ ¯ÉÆÃqÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 15 ®PÀë AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀjUÉ ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ PÁæ¸À E£ÀÄß 150 Cr CAvÀgÀzÀ°ègÀĪÁUÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ZÁ®PÀjUÉ PÀnÖ ºÁQ ºÉzÀj¹ ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2016, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-12-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ azÁ£ÀAzï vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà §dAwæ, ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. (PÉÆgÀªÀgÀ), ¸Á: ©ÃzÀgï ªÀÄrªÁ¼À ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÁ¼ÉÃPÀgï gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ ¸ÀéAvÀ HgÀÄ UÀÄqÀÆgÀ (J¸ï.¹), vÁ: ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ, f: ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß  §eÁeï ¥À®ìgï-220 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-25/EPÉ-6840 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÁ¼ÉÃPÀgï PÁA¥ÉèÃPïì£À ¥ÁQðAUï ¸ÀܼÀzÀ°è ©ÃUÀ ºÁQ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÁºÀ£À EgÀ°®è, £ÀAvÀgÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ PÀȵÀÚªÀÄÆwð vÀAzÉ PÀjAiÀÄtÚ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÁºÀ£À ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀ°®è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®ªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï «ªÀgÀ 1) §eÁeï ¥À®ìgï-220 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-25/EPÉ-6840, 2) ZÁ¹¸ï £ÀA. JªÀiï.r.2.J.13.E.gÀhÄqï.0.¹.¹.r.09137, 3) EAf£ï £ÀA. r.PÉ.gÀhÄqï.¹.¹.r.09232, 4) ªÀiÁqÀ¯ï-2012, 5) §tÚ: PÉA¥ÀÄ §tÚ, 6) C.Q 49,000/- gÀÆ. DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-04-2016 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.