Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, April 30, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¤Ãw ¸ÀA»vÉ »£ÉßïÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

r.J¸ï ºÀÆ®UÉÃj °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ PÁAUÉæ¸ï C¨sÀåyð FvÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ EzÀÝgÀÆ, ¢£ÁAPÀ: 29-04-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÄUÀÆj£À AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà zÀUÁð(gÁd§PÁë zÀUÁð) zÀ°è d£ÀgÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ¥ÀPÀëPÉÌ ªÀÄvÀºÁPÀĪÀAvÉ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀæZÁgÀªÀiÁr ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢AiÀiÁzÀ gÁeÉÃAzÀæPÀĪÀiÁgÀ ¥sÉèöʬÄAUï ¸ÁÌ÷éqï °ÃqÀgï °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ-57 gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÉÆA¢UÉ «ZÁj¹PÉÆAqÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦ügÁåzÀ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 147/2013 PÀ®A 188 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

  ¢£ÁAPÀ 29-04-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 06-30 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ²æà ¹.f.«eÉÃAzÀæ ¥ÉèöʬÄAUï ¸ÁÌ÷éqï PÀ«vÁ¼À-3 PÀ«vÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà eÉ.E. ªÀÄvÀÄÛ ²æà w¥ÀàtÚ J.J¸ï.L.PÀ«vÁ¼À gÀªÀgÀÄ 2013 £Éà ¸Á°£À ¸ÁªÀðwæPÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ §¸ÁÖAqÀ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁ£À« «zsÁ£À ¸À¨sÉ C¨sÀåyð ²æà UÀAUÁzsÀgÀ £ÁAiÀÄPÀ gÀªÀjUÉ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ¥ÀlÖ PÀæ±Àgï ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉJ-36 JA-3844 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÉPï ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀPÉÌ JgÀqÀÄ §¢UÉ 3`x 5` PÉeɦ ¥ÀPÀëzÀ vÉAV£ÀPÁ¬Ä UÀÄgÀÄvÀÄ EgÀĪÀ ¥ÉÆøÀÖgïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥Àà ¨sÁªÀ avÀæ EgÀĪÀ PÉ.eÉ.¦.¥ÀPÀëzÀ MAzÀÄ ¨ÁªÀÅl ºÁQzÀÄÝ EªÀÅUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ eÉÆvÉUÉ JgÀqÀÄ ¥ÉÆøÀÖgïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨ÁªÀÅlªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÀ¥Àr¸ÀÄwÛzÀÄÝ PÀ£ÁðlPÀ d£ÀvÁ ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyðAiÀiÁzÀ ²æà UÀAUÁzsÀgÀ £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀ DgÉÆÃ¥ÀzÀr PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2013 PÀ®A 171(ºÉZï),188 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ

¦ügÁå¢ ²æÃ. Dgï.J¸ï £ÁUÀgÁeï vÀAzÉ ¢:JA. ±ÁAvÀªÀÄÆwð ¸ÀºÁAiÀÄPÀ EAf¤AiÀÄgï £ÀA 4 PÁ®ÄªÉ G¥À-«¨sÁUÀ ªÀÄ¹Ì ºÁUÀÆ Flying Squad-3 vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À, UÀÄAd½î ºÉÆç½ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ¹Ì «zsÁ£À ¸À¨sÁ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ UÀÄAd½î ºÉÆç½AiÀÄ Flying Squad-3 vÀAqÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁVgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ:-29-4-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 10-00 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ PÀĪÀiÁgÀ ªÉÄÃzÁgï ©.eÉ.¦ C¨sÀåyð «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ 2013 ªÀÄ¹Ì «zsÁ£À ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ -59 C¨sÀåyð EzÀÄÝ EªÀgÀÄ gÉÆÃqï ±ÉÆà PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀAqÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÉÆA¢UÉ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ EgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁzÀj ªÀÄvÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀAazÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀiÁzÀj ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÀ ©wÛ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß «vÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 92/2013 PÀ®A 171 (ºÉZï). 188 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¦ügÁå¢ ²æÃ. Dgï. PÀĪÀiÁgÀ ¸Áé«Ä J.E.E ªÀÄ¹Ì £Á¯Á G¥À-«¨sÁUÀ ªÀÄ¹Ì ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ¹Ì «zsÁ£À ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ Flying Squad-2 ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁVgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ:-29-4-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉUÉ ºÀA¥À£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn PÉÆmÁÖUÀ ²æÃ. ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀÄ¹Ì «zsÁ£À ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ ©.J¸ï.Dgï PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyð FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæZÁgÀPÁÌV qÉƽî£À ªÉÄgÀªÀuÉUÉ ªÀiÁr CUÀ¹ PÀmÉÖUÉ §AzÀÄ zsÀ餪ÀzsÀðPÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄvÀAiÀiÁZÀ£ÉUÉ ¥ÀæZÁgÀ ¨sÁµÀuÁ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¦üAiÀiÁðzï PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 93/2013 PÀ®A 171 (ºÉZï). 188 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¢£ÁAPÀ: 29-04-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 jAzÀ 13-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ: ªÉÃAPÉƧ £ÁAiÀÄPÀ, 22ªÀµÀð, PÀÆ° ºÁUÀÄ PÉ.eÉ.¦ ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀð ¸Á: PÉÆüÀÆgÀÄ vÁ: zÉêÀzÀÄUÀÀð gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¥ÀPÀëzÀ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ, ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤«ÄvÀåªÁV ¥ÁzÀAiÀiÁvÉæ £Àqɹ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ ¸À®ÄªÁV ¥ÀPÀëzÀªÀw¬ÄAzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä zÉêÀzÀÄUÀÀðzÀ «Ä¤ «zsÁ£À¸ËzsÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ 1) AiÀÄ®è£ÀUËqÀ ²PÀëPÀgÀÄ 2) ZÀAzÀæºÁ¸À £ÁAiÀÄPÀ, ²PÀëPÀgÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C°èzÀÝ ©.J¯ï.N ²PÀëPÀjUÉ ¤ÃªÀÅ ªÀÄvÀ aÃn ºÀAZÀĪÁUÀ ©.eÉ.¦ ¥ÀPÀëPÉÌ ªÀÄvÀªÀ£ÀÄß ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ vÀ¯Á 5,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀAvÉ ºÀt PÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ CªÀjUÉ «ZÁj¹zÀÝPÉÌ F jÃw ¤ÃªÀÅ ²PÀëPÀgÁV ºÀt ºÀAZÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ CqÀØUÀnÖ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 143/2013 PÀ®A. 341,323,504,506, ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ.29-04-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ªÉÄîÌAqÀ ¦ügÁå¢ ®PÀëöät vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä, 35 ªÀµÀð, ªÁå¥ÁgÀ, £ÁAiÀÄP,À ¸Á-zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÁåªÁV vÁ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ½UÉ ¨ÉÃnAiÀiÁUÀ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ Dgï.N D¦Ã¹£À ¥ÀPÀÌzÀ gÀÆA£À°è ²PÀëPÀgÀÄ CAZÉ ªÀÄvÀzÁ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ 1) AiÀÄ®è£ÀUËqÀ ²PÀëPÀgÀÄ 2) ZÀAzÀæºÁ¸À ²PÀëPÀgÀÄ E§âgÀÆ ¸ÀºÀ²PÀëPÀjUÉ '¤ÃªÀÅ ©eɦUÉ ªÀÄvÀ ºÁQ' CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ DgÉÆæü £ÀA. 2 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ²PÀëPÀjUÉ ºÀAZÀÄwzÀÝ J£ÀÄߪÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ DgÉÆæ £ÀA.1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁV 'zÀÄqÀÄØ vÉUÀzÀÄPÉƽî' CAvÁ ¥ÉÆævÁ컸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ "CªÀjUÉ ¤ÃªÀÅ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ£ÁV ºÀt ºÀAazÀgÉ ºÉÃUÉ" CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæ £ÀA.2 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ "J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£ÉÃ" JAzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ DgÉÆæü £ÀA.1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ eÉÆÃgÁV PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ zÀ©â ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÁUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ DgÉÆævÀj§âgÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr, "¤Ã£ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è" fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.144/2013 PÀ®A. 341,504,323,506 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 05.05.2013 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ »£É߯ÉAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A:107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 02 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 08 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.CrAiÀÄ°è MlÄÖ 01 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 01 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.04.2013 gÀAzÀÄ 291 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 51,000/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-04-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-04-2013

ºÉÆPÁæuÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 05/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ದಿನಾಂಕ 13-04-2013 ರಂದು Q±À£À vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Áà ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: UÀuÉñÀ¥ÀÆgÀ (AiÀÄÄ) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄzÀ°è ವಿಷ ಸೇವಿಸಿzÀÝರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಉಪಚಾರದ ಕುರಿತು ಲಾತೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲ¹zÁUÀ Q±À£À EvÀ£ÀÄ ಲಾತೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 14-04-2013 ರಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ qÁ:  ¸ÉîÄPÀgï ªÉÊzÁå¢üPÁj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¯ÁvÀÆgÀ (JªÀiï.J¸ï) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 13/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¦üAiÀiÁ𢠥ÀªÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ gÀhiÁå vÀAzÉ ²æÃPÀȵÀÚ ZÀAzÀ gÀhiÁå   ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÁæºÀät, ¸Á: KgÀ¥sÀƸÀð ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÁzÀ ªÀÄÈvÀÛ ²æà PÀȵÀÚZÀAzÀ gÀhiÁå EªÀjUÉ ¨ÉæÃ£ï ºÁåªÀÄgÁd ªÀÄvÀÄÛ ¥Á±ÀéðªÁAiÀÄÄ DVzÀÝjAzÀ ©ÃzÀgÀzÀ°è aQvÉì ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ ¢£ÁAPÀ 29-04-2013 gÀAzÀÄ ¨ÉæãÀ ºÁåªÀÄgÁd ªÀÄvÀÄÛ ¥Á±ÀéðªÁAiÀÄÄ ¨ÉÃ£É ªÁ¹AiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 26-04-2013  ರಂದು  ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, G: ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DgÉÆÃUÀå C¢üPÁj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¨sÁ°Ì, ¸Á: ಗುರು ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿ EªÀgÀÄ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಛೇರಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಮೂಟಾರ  ಸೈಕಲ್  ಹೀರೊ ಹೊಂಡಾ ಸಿಡಿ-100  ಕೆಎ-32/ಇ-7506  .ಕಿ 15,000/- ಬೆಲೆ ಉಳ್ಳದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಎದುರಗಡೆ ಇಟ್ಟು  ಕಛೇರಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮರಳಿ ಬಂದು ನೋಡಲು ಸದರಿ ಮೂಟಾರ  ಸೈಕಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ,  ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು  ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-04-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2013, PÀ®A 457, 380, 511 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-04-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzï E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ®¸Á§ ±ÁºÁ§Ä¢ÝãÀ ¸Á: eÁAiÀÄUÁAªÀ EªÀgÀÄ Hl ªÀiÁ®VgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆæ ¥ÀÄAqÀ°PÀ @¥ÀArvÀ vÀAzÉ «oÀ® ªÉÄÃvÉæ ¸Á: eÁAiÀÄUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¯ÉÊmï vÉUÉzÀÄ, C®ªÀiÁj ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ £ÉÆÃr DgÉÆæAiÀÄÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/2013, PÀ®A 317 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 29-04-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಭಾಲ್ಕಿಯ ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಂಟಿನ ಹೋಟೆಲಿನ ಮಗ್ಗಲಿಗೆ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತನ್ನ ಇಂದು ಜನಸಿದ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಸೆಟರ ಅಂಗಡಿಯ ಎದುರಿಗೆ ನಿಸ್ಕಾಳಜಿ  ವಹಿಸಿ    ಮಗುವನ್ನು ಮಲಗಿಸಿ  ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄSÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ SÉÃqÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¸ÀĨsÁµÀ ZËPï ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ನೀಡಿದ °ತ ದೂರಿನ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt ದಾಖಲಿಸಿPÉÆAqÀÄ ತನಿಖೆ ಕೈUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/2013, PÀ®A 448, 323, 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ EAzÀgÁ§¬Ä UÀAqÀ ªÉÆúÀ£À ¸ÀgÉÆÃzÀ ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð, ¸Á: ¨Á®ÆgÀ (PÉ) EªÀgÀÄ Hl ªÀiÁqÀÄvÁÛ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽwgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÁUÀgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÉÆæ£ÁxÀ PÁA§¼É ¸Á: ¨Á®ÆgÀ (PÉ) EPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ gÁdÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä PɽzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ PÉÆlÄÖ Hl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀĽw¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ, UÉÆÃqÉUÉ zÀ©â, JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è §ÄUÀÄn §A¢gÀÄvÀÛzÉ C®èzÉ PÉʬÄAzÀ JqÀPÀ¥Á¼ÀzÀ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-04-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2013, PÀ®A 448, 353 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀÄvÀæ f.¦. vÀAzÉ f.PÉ. wªÀÄAiÀiÁå PÁAvÀ PÀÄ®PÀtÂð ZÀÄ£ÁªÀuÉ J¸ï.J¸ï.n. C¢üPÁj OgÁzÀ CªÀÄgÉñÀégÀ PÁ¯ÉÃdzÀ°è ©ÃzÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀgÀ CAZÉ ªÀÄvÀzÁ£À (E.r.¹.) ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄvÀzÁ£À £ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀ DªÀgÀtzÀ M¼ÀUÀqÉ DUÀ«Ä¹ «£ÁBPÁgÀt ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæQæÃAiÉÄUÉ CrØ ¥Àr¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ UÉÆAzÀ® GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ °TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2013, PÀ®A 174(ºÉZï) L¦¹ :-
©.J¸ï.Dgï PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyðAiÀiÁzÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀæZÁgÀPÁÌV ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉJ-38/2346 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 29-04-2013 gÀAzÀÄ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹, PÀmï OlUÀ¼À C£ÀĪÀÄw ¥ÀgÀ²Ã°¹zÀÄÝ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ°è PÉêÀ® 4 PÀmï OlUÀ¼ÀÄ ºÀZÀÄѪÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EzÀÄÝ DzÀgÉ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀPÉÌ CzÀ£ÀÄß ©lÄÖ E£ÀÄß 3 zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¥ÀæZÁgÀ ¥ÉÆøÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß CAn¹ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»wAiÀÄ G®èAWÀ£ÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥sÁè¬ÄAUï C¢üPÁjAiÀĪÀgÁzÀ ²æÃ. f. gÁªÀÄzÁ¸ï gÀªÀgÀÄ °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV C¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀªÁVzÀÄÝ CzÀgÀ°è ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ C¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ«zÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ²æÃ. ¥ÀArvÀ «. ¸ÀUÀgï ¦.J¸ï.L d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀ J£ï.¹ ¸ÀA. 01/2013 CAvÀ ¥ÀjUÀt¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 30-04-2013 gÀAzÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀ, CfðAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಡಾ|| ಮಣ್ಣೂರ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋದನಾ ಕೇಂದ್ರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೆಟರ  ಫ್ಲೈಯಿಂಗ ಸ್ಕ್ಯಾಡ್ ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ ಅಧಿಕಾರಿ 44-ಗುಲಬರ್ಗಾ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ದಿನಾಂಕ:29-04-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ಕ್ರಾಸ  ಹತ್ತಿರದ  ಎಸ್‌.ಕೆ ಯಾತ್ರಿಕ ನಿವಾಸ ಹಿಂದುಗಡೆ  ಭಗವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ  ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ ಕಂಬಗಳ  ಮೇಲೆ  ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್‌ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ  ಶ್ರೀ, ಶಶಿಲ ಜಿ.ನಮೊಶಿಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಹೆಚ್‌.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆವುಳ್ಳ  ಸ್ಟಿಕ್ಕರ (ಪಾಂಪ್ಲೇಂಟ)ಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ ಜಿ.ನಮೋಶಿ ರವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:75/2013 ಕಲಂ ಕಲಂ3 ಕರ್ನಾಟಕ ಒಪನ ಪ್ಲೇಸ್‌  (ಪ್ರಿವೇನಶನ ಆಫ್‌ ಡಿಸಫೀಗರಮೆಂಟ) ಆಕ್ಟ 1981 ರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ಮಿನಾಕ್ಷಿ ಗಂಡ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಪಡಶೆಟ್ಟಿ ವಯಾ: 50 ವರ್ಷ   ಸಾ|| ಶಿವಪಾರ್ವತಿ ನಗರ ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಸುಶೀಲಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ:29-04-2013 ರಂದು   ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-30 ಗಂಟೆಗೆ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ಎ- 5603 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಜೇವರ್ಗಿ ರೋಡಿನ ಅಂಭಾ ಭವಾನಿ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ರೋಡ ಡೆವೈಡರಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಸುಶೀಲಾ ಇವರಿಗೆ  ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:30/2013 ಕಲಂ:279, 337  ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಸಂಗಡ 187 ಐ,ಎಮ್,ವಿ ಆಕ್ಟ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಜೇವರ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ  ತಂದೆ  ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಸುಣ್ಣಗಾರ ಸಾ: ಫಿರೋಜಬಾದ ತಾ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು  ನನ್ನ ತಮ್ಮ ದತ್ತು ಇತನು ಟಿ.ವ್ಹಿ.ಎಸ್. ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆ.ಎ-32-ಎಕ್ಸ್-8552 ನೆದ್ದರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗ ರಾಜು ಇತನಿಗೆ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಹಿಂದೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ:29-04-2013 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆಗೆ ಜೇವರಗಿ – ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮೇನ್ ರೋಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಜೇವರಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಕಡೆಗೆ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಒಮ್ಮಲೇ ಕಟ್ ಹೊಡೆದು ರೋಡಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಗೂಟದ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲದೊಂದಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಭಾರಿಗಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ  ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದತ್ತು ಇತನು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾರ್ಗ ಮದ್ಯ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ರಾಜು ಇತನಿಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:93/2013 ಕಲಂ 279338304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Monday, April 29, 2013

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ. ಎಮ್. ರಮೇಶ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಕೋಡ್ಲಾ ಹೋಬಳಿ ಸೇಡಂ-41 ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂಡದವರೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:28-04-2013 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 7-30 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಡ್ಲಾ ಹೋಬಳಿಯ ಗೌಡನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಹೋರಟಾಗ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಪಿ. ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ. ವೈಜನಾಥ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ  ಪಕ್ಷದ ಸ್ಟಿಕರಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿರುವದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಈ ಘಟನೆಯು ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ-105/2013 ಕಲಂ-[3] The Karnataka Open Places (Prevention of Disfigurement ) Act 1981  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:28-04-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಡ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊರಟಾಗ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ  ಶ್ರೀ. ಕನ್ನಯ್ಯ ಮದನಾ ದೇಶಮುಖ ರವರು ಬಿ.ಎಸ.ಅರ್. ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆಯಿರುವ ಸ್ಟಿಕರಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿರುವದನ್ನು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್. ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ. ಎಮ್. ರಮೇಶ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಕೋಡ್ಲಾ ಹೋಬಳಿ ಸೇಡಂ-41 ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ-106/2013 ಕಲಂ- [3] The Karnataka Open Places (Prevention of Disfigurement ) Act 1981  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ:28-04-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-15 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ಲಾಯಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೊಡ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲಗೋಳನ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಪಿ. ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆ ಇರುವ ಸ್ಟಿಕರಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿದ್ದು ಗಮನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆ.ಜಿ.ಪಿ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ. ವೈಜನಾಥ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಸ್ಪರ್ದಿಸಿರುವದರಿಂದ ಸದರಿಯವರು ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಶ್ರೀ. ಎಮ್. ರಮೇಶ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಕೋಡ್ಲಾ ಹೋಬಳಿ ಸೇಡಂ-41 ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ-107/2013 ಕಲಂ-[3] The Karnataka Open Places (Prevention of Disfigurement ) Act 1981  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¤Ãw ¸ÀA»vÉ »£ÉßïÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 28.04.2013 gÁwæ 09.00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 01) gÁeï PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀAiÀiÁ|| 29 ªÀµÀð, eÁ|| PÀÄgÀ§gÀ G|| PÁgÀ ZÁ®PÀ ¸Á|| UÀzÁé¯ï (J.¦)02) f. gÀWÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä ªÀAiÀiÁ|| 32 ªÀµÀð, eÁ|| ¥ÀzÀä±Á°, G|| ªÀiÁ¸ÀÖgÀ «ÃªÀgï ¸Á|| ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ, ªÉÃzÁ £ÀUÀgÀ, ªÀÄ£É. £ÀA. 03-03-92/14, UÀzÁé¯ï.03) ®Qëöä £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ|| 30 ªÀó, eÁ|| ¥ÀzÀä±Á° G|| «ÃªÀgï ¸Á|| gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä, ªÀÄ£É. £ÀA.09-07-06, UÀzÁé¯ï gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁvÉUÀ½®èzÉ vÀªÀÄä mÁªÉÃgÁ PÁgï £À°è 01) 144 ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ. 1,55,000=00ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀAZÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²æà ±Á®A¨ÉÃUï J.J¸ï.L AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ »rzÀÄ CªÀjAzÀ 01) 144 ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ. 1,55,000=0002) mÁªÉÃgÁ PÁgÀ C.Q.gÀÆ.7,00,000=00MlÄÖ  8,55,000=00¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 61/2013 PÀ®A: 171 (ºÉZï), 188  L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ : 28-04-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05:00 UÀAmÉUÉ UÀ§ÆâgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è zÉêÀzÀÄUÀð-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À°è ªÀÄAzÀPÀ¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀAqÀzÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, zÉêÀzÀÄUÀÀð PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À°è CzÀgÀ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀA§gï ¥ÉèÃmï ºÁQPÉƼÀîzÉ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ¤°è¹ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁr CªÀÅUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ½UÉ J°èAzÀ §A¢j.. J°èUÉ ºÉÆgÀnj JAzÀÄ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀàµÀÖ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀzÉ EgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀĪÀAvÉ PÉüÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èªÉ ºÉÆÃV vÀgÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ºÉý M¨ÉÆâ§âgÀÄ C°èAzÀ ºÉÆgÀlĺÉÆÃV ªÁ¥À¸ï §A¢gÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÁzÀ 1] Driver of Hero Glamour M/c Chessie no. MBLJA06ACCGK132942] Driver of Hero Honda Passion Pro M/c Chessie no. MBLHA10EWCGC230913] Prakash S/o Basavaraj R/o Jinnapur, Driver of Old Block Colour Hero Honda CD-100 M/c, 3 Cycle Motor,Rs. 1,25,000/ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉåAiÀÄ ¨ÉÆÃqÀð ºÁPÀzÉà EzÀÄÝzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀiÁzÀ F ¸ÀAzsÀ§ðzÀ°è, ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁr AiÀiÁªÀÅzÉÆ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëPÉÌ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ N¯ÉÊPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÀt, ºÉAqÀ, ¹ÃgÉ ªÀÄÄAvÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä §¼À¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ¯Éà vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀħAzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß JA.gÁªÀiï¥Àæ¸Ázï AEE ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉ ¹gÀªÁgÀ FUÀ zÉêÀzÀÄUÀð«zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ºÉÆç½AiÀÄ ¥ÉèöʬÄAUï ¸ÁÌ÷éqïD¦ü¸Àgï gÀªÀgÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀAzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, zÀÆgÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀ§ÆâgÀÄ oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: 74/2013 PÀ®A: 188, 123 Dgï.¦. PÁAiÉÄÝ-1951, L¦¹ ¸À»vÀ 177 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

¢£ÁAPÀ: 28-04-13 gÀAzÀÄ 5-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹zÁæªÀÄ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6-7 d£ÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ PÀÆr, ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁr, vÀªÀÄä ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðjUÉ Hl ªÀiÁr¹ vÀªÀÄä ¥ÀPÀëPÉÌ NlÄ ºÁQ¹PÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV CrUÉ ªÀiÁqÀĪÀ vÀAiÀiÁj £ÀqɹzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀĸÁé«Ä vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ, 31 ªÀµÀð, QjAiÀÄ EAf¤AiÀÄgï, ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSÉ. ºÁUÀÆ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ «ZÀPÀëuÁ vÀAqÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.gÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 132/2013 PÀ®A. 171 (ºÉZï), 188 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀÄ°èzÁÝUÀÆå ¢B28-04-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-20UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀit,eÁwBªÉʱÀågÀÄ,ªÀAiÀÄ-40ªÀµÀð ¸ÁBºÀ£ÀĪÀiÁ£À avÀæ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ£É gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ªÀPÁæt PÁæ¸À£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L.¹gÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 1] 180 JA.J¯ï.C¼ÀvÉAiÀÄ 71 Njd£À¯ï ZÁé¬Ä¸ï . ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ.2068=002] 180 JA.J¯ï.C¼ÀvÉAiÀÄ 6 N.n.¥ËZïUÀ¼ÀÄ . C.Q.gÀÆ .306=003] 90 JA.J¯ï.C¼ÀvÉAiÀÄ 96 N.n.¥Áè¹ÖPï ¨Ál®UÀ¼ÀÄ . C.Q.gÀÆ.2,880=004] 90 JA.J¯ï.C¼ÀvÉAiÀÄ 43 JA.¹.gÀªÀiï ¥Áè¹ÖPï . ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ..1,290=00MlÄÖ C.Q.gÀÆ.6,554=00 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 91/2013 PÀ®AB 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ . ªÀÄvÀÄÛ 188 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

1]wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà PÉÆý ªÀAiÀÄB 38 ªÀµÀð eÁwB ºÀjd£À aPÀ£ï ªÁå¥ÁgÀ ¸ÁB »gÉ¢¤ß PÁåA¥À (2) §ÄqÀØ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ §UÀ®UÀÄqÀØ ¸ÁB »gÉ¢¤ß PÁåA¥À (¥ÀgÁj¬ÄgÀÄvÁÛ£É)EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ »gÉ¢¤ß PÁåA¦£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸɣÀì E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAX¹ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, rJ¸ï.¦.¸ÁºÉçgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹.¦.L.¸ÁºÉçgÀÄ ªÀiÁ£À«gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀAvÉ, ¦.J¸ï.L.PÀ«vÁ¼ÀgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr (1) ORIGINAL CHOICE WHISKY 180 ML £À 240 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 10,560/- gÀÆUÀ¼ÀÄ(2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 330/- UÀ¼ÀÄ MlÄÖ gÀÆ: 10,890/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2013 PÀ®A 32, 34 PÉ.E.PÁ¬ÄzÉ ªÀÄvÀÄÛ 188 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


 

¢£ÁAPÀ: 28.04.2013 gÀAzÀÄ UɽUÉÎ 11.00 UÀAmÉUÉ ²æà L£ÀÄ¯ï ºÀPï J.E.E gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ JA.¹.¹ vÀAqÀzÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀAqÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÉÆA¢UÉ ¨Á§ÄgÁªï J.E. EªÀgÉÆA¢UÉ PÁAiÀiÁ𠤪Àð»¸ÀÄvÁÛ.±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ ©.J¸ï.J£ï.J¯ï.D¦üøï»AzÀÄUÀqÉ PÉ.J 36-JA/4339 vÀÆ¥Áuï fÃ¥ï ZÉPÀÌ ªÀiÁqÀ¯ÁV ©.eÉ.¦ ¥ÀPÀëzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ C¨sÀåyðAiÀiÁzÀ w¥ÀàgÁdÄ EªÀgÀÄ PÀªÀÄ®zÀ aºÉßAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀĪÀ 03 ¨Áå¯ÉÃmï AiÀÄƤmï UÀ½zÀÄÝ F §UÉÎ ZÁ®PÀ¤UÉ ¨Áå¯ÉÃmï AiÀÄƤmï UÀ¼À ¥ÀgÀªÀ¤UÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV DvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðf£ÀPÀjUÉ w¼ÀĪÀ½PÉUÁV C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ©.eÉ.¦ ¨Áå¯Émï AiÀÄƤmï UÀ¼À£ÀÄß ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CzÀPÁÌV ©.eÉ.¦ 03 ¨Áå¯Émï ºÁUÀÆ vÀÆ¥Á£ï fÃ¥ï CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 4.00000/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/2013 PÀ®A 171 (ºÉZï.) 188 L¦¹ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 


 

¢£ÁAPÀ: 28.04.2013 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£À« «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÀå ²æà f. ¥ÀæPÁ±ï J.E.E. f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÀiÁ£À« JA.¹.¹. D¦üøÀgï ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¨ÉlzÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn PÉÆmÁÖUÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¼ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 3 qÉƼÀÄî MAzÀÄ qÀæªÀiï MAzÀÄ vÁ±Á (lªÀiï lªÀiï) 2 ¹éÃPÀgï 1 CA¥ÁߥÉÊAiÀÄgï MªÀÄzÀÄ ¨Áålj EnÖzÀÄÝ C®èzÉ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀQzÀÄÝ PÀAqÀÄ C°è PÀĽvÀªÀjUÉ F ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁPÉ EnÖ¢ÝÃj CAvÁ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëzÀ ¸À¨sÉ EgÀĪÀzÁV w½¹zÀgÀÄ. C°èzÀݪÀgÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÉÄÊPï ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀ §UÉÎ ¹.¦.L. ªÀiÁ£À« gÀªÀjUÉ «ZÁgÀuÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAr®è CAvÁ w½zÀ ªÉÄÃgÉUÉ J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ d¥ÀÄÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀ£ÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹zÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 115/2013 PÀ®A: 171(ºÉZï)188 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ-28.04.13 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ «Ä¤ «zsÁ£À ¸ËzÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ «Ä¤ «zsÁ£À ¸ËzÀzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ 1) ªÀĺÉÃAzÀæ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ ªÀÄvÀzÁ£À ªÀiÁqÀ°PÉÌAzÀÄ §AzÀ ²PÀëPÀjUÉ ©eɦ ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀgÀªÁV ªÀÄvÀzÁ£À ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ºÉý zÀÄqÀÄØ ºÀAZÀÄwÛzÁÝUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ KPÉ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢ J.ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥Ánïï vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà, °AUÁAiÀÄvÀ, vÁ®ÄPÀ PÁAUÀæ¸ï ZÀÄ£ÁªÀuÉ JeÉAmï, ¸Á- £ÉÃvÁf MtÂ, zÉêÀzÀÄUÀðgÀªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ EvÀgÀgÀÄ PÀÆqÁ ¦ügÁå¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ °TvÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 139/2013 PÀ®A. 341,504,506 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ: 28.04.2013 gÀAzÀÄ £ÁUÀ£ÀzÉÆrØ vÁ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ zÀ°è £ÀUÀgÀzÀ FgÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà F½UÉÃgï MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £ÁUÀ£ÀzÉÆrØ FvÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ¦.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 7.56 °Ãlgï ªÀÄzÀå C.Q.gÀÆ: 2,042.56/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ «±ÉõÀ ¥Éưøï oÁuÉ C§PÁj eÁj & ¯Álj ¤µÉÃzsÀ «¨sÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 58/2013 PÀ®A: 171 (E) L.¦.¹ 32,34 PÀ.E. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ: 28-04-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 13-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «Ä¤ «zsÁ£À ¸ËzsÀzÀ M¼ÀUÀqÉ E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ EzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¸Á§AiÀÄå PÉAUÀ¯ï, 27ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, PÉ.eÉ.¦ vÀ®ÆèPÁ PÁAiÀÄðzÀ²ð ¸Á: CAdļÀ. gÀªÀgÀÄ ¥sÉÆÃmÉÆ vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, CªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ £ÀªÀÄä ¥sÉÆÃmÉƪÀ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ®Ä CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ¤ÃªÀÅ AiÀiÁgÀÄ E°è wgÀÄUÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ CAzÁUÀ CzÀgÀ°è ©.Cgï. ªÀĺÉÃAzÀæ PÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ²ªÀ£ÀUËqÀgÀ ¦.J. EzÀÄÝ, ¤Ã£ÉãÀÄ ªÀiÁqÀÄPÉƼÀÄîwÛ ªÀiÁrPÉÆà CAvÁ CAzÀÄ J¯ÁègÀÄ ºÉÆgÀqÀUÀqÉ §AzÀÄ, ¸ÀPÁðj ¥À±ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ PÁA¥ËAqÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß E§âgÀÆ ¸ÀAUÀrUÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, ©.eÉ.¦ ¥ÀPÀëzÀªÀgÉAzÀÄ 8-10 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À eÉÆvÉVzÀݪÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉVzÀÝ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊAiÀįÁè ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆPÀ ¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ DvÀ£À vÀÄnUÉ MqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹, gÁd±ÉÃRgÀ£À ªÉÄʪÉÄð£À CAV ºÀjzÀÄ, E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆPÀ ¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ 8-10 d£ÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è £ÉÆÃrzÀgÉ CªÀgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄvÀÄ »rAiÀÄÄvÉÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.137/2013 PÀ®A. 143,147,341,504,323,506, ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ-28-04-2013 gÀAzÀÄ ©.Dgï ªÀĺÉÃAzÀæ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzsÉ gÀÄzÀæ¥Àà, 27 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ G-²ªÀ£ÀUËqÀ £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ SÁ¸ÀV D¥ÀÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ, ¸Á-ªÀÄ£É £ÀA.504, 4£Éà ªÉÄãï, 6th PÁæ¸ï, PÉAUÉÃj ¸Émï¯Émï mË£ï ¨ÉAU¼ÀÆgÀÄ-60 FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÊAiÀÄÄQÛPÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÁå vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ PÁAiÀÄð®AiÀÄ zÉêÀzÀÄUÀðgÀªÀgÀ PÀbÉÃjUÉ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄì ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ zÉêÀzÀÄUÀÀð ¥ÀlÖtzÀ ¥À±ÀÄ ¸ÀAUÉÆÃ¥À£É D¸ÀàvÉæ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ PÀÆr gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1) gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¸Á§AiÀÄå PÉAUÀ¯ï ¸Á-CAd¼À 2) gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄUËqÀ ªÀiÁ°©gÁzÀgÀ, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á-ºÀ¯ÁݼÀ ¸Á-¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ 3) gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ¤AUÀtÚ UÉÆAqÀPÀÄgÀħ ¸Á-¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ "¤£ÁågÀÄ J°èAzÀ §A¢¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£ÉÃ"CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ UɼÉAiÀĤUÀÆ PÀÆqÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ EªÀvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ G½zÀÄPÉÆAr¯ÉÃ, E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ UÀtQÃPÀÈvÀ ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.138/2013 PÀ®A. 341,504,506 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

ªÀÄÈvÀ AiÀıÀÄgÁd vÀAzÉ CAxÉÆãɥÀà 24 ªÀµÀð Qæ±ÀÑ£ï MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀqÀzÀgÁ¼À FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-04-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ½¤AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ, PÀqÀzÀgÁ¼À ¸¹ÃªÀiÁzÀ°è vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è EgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ dAwUÉ ºÀUÁ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ MzÁÝqÀÄwzÀÄÝzÀ£ÀÄß ªÀÄÈvÀ¼À vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀw £ÉÆÃr C°èAiÉÄà EzÀÝ PÀÄqÀÄUÉÆð¤AzÀ ºÀUÀΪÀ£ÀÄß PÉÆAiÀÄÄÝ £ÀAvÀgÀ E£ÀÄß fêÀ EzÀÄzÀÝÀjAzÀ PÉÆÃqÀ¯Éà CªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr aQvÉì PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ. £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆlPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzsÀåzÀ°è gÁwæ 11-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸À¢æ ªÀÄgÀtºÉÆA¢zÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÉÄÃgÀªÀÄä UÀAqÀ CAxÉÆ£À¥Àà 56 ªÀµÀð Qæ±ÀÑAiÀÄ£ï PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀqÀzÀgÁ¼À UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄÄ.r.Cgï.£ÀA: 06/2013 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 05.05.2013 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ »£É߯ÉAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A:107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 02 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 08 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.CrAiÀÄ°è MlÄÖ -- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß --- d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.04.2013 gÀAzÀÄ 181 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 37,700/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-04-2013


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-04-2013

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/13 PÀ®A 366, 498 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 28/04/2013 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀĸÀÄì 70 ªÀµÀð ¸Á : ¨sÁqÀ¹AUÁ« gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrgÀĪÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ ¤ÃvÁ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð EªÀ½UÉ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ OgÁzÀ vÁ®ÄQ£À PÁ¼ÀUÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ  «Ä°AzÀ ¹AzsÉ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ.  ¤ÃvÁ EªÀ¼ÀÄ AiÀÄÄUÁ¢ ºÀ§âPÉÌAzÀÄ ¨sÁqÀ¹AUÁ« UÁæªÀÄPÉÌ §A¢gÀÄvÁÛ¼É. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ : 27/04/2013 gÀAzÀÄ CªÀ¼À UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ PÁ¼ÀUÁ¥ÀÄgÀPÉÌ ©lÄÖ §gÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨sÁqÀ¹AUÁ« UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ §¹ìUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ gÉïÉé ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÁ¼ÀUÁ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¨sÁ°Ì gÉïÉé ¤¯ÁÝtPÉÌ §AzÀÄ ¨sÁ°Ì gÉïÉé ¤¯ÁÝtzÀ°è gÉÊ°£À zÁj PÁAiÀÄÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 ¦.JA UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¤ÃvÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ £ÀAvÀgÀ £À£Àß ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À ºÉÆvÁÛzÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀ¢zÀÝ PÁgÀt £Á£ÀÄ gÉïÉé ¤¯ÁÝtzÀ°è ºÀÄqÀPÁrzÀgÀÄ PÀÆqÁ £À£Àß ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ PÁtzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ £Á£ÀÄ UÁ¨sÀjUÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÝtzÀPÉÌ §AzÀÄ ºÀÄqÀPÁrzÉãÀÄ C°è PÀÆqÁ £À£Àß ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ ¹QÌgÀĪÀ¢®è £ÀAvÀgÀ ¨sÁqÀ¹AUÁ« UÁæªÀÄPÉÌ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¤ÃvÁ EªÀ¼ÀÄ C°èUÀÆ §A¢gÀĪÀ¢®è. £ÀAvÀgÀ ¨sÁqÀ¹AUÁ« UÁæªÀÄzÀ°è ¤ÃvÁ EªÀ¼À §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä £ÁªÀÅ ¨sÁ°ÌUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä »AzÉ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ amÉÖñÀ vÀAzÉ UÉÆÃgÀR ºÁUÀÄ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ UÉÆÃgÀR gÀªÀgÀÄ ¨sÁ°ÌUÉ §AzÀÄ ¨sÁ°Ì gÉïÉé ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ £À£Àß ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ ¤ÃvÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ºÉÆÃzÁUÀ amÉÖñÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁtÂPÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ  JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/13 PÀ®A 323 341 504 355 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 28/04/2013 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄ𢠲æà FgÀ¥Áà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà zÉÆqÀتÀĤ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð ¸Á : PÀgÀqÀå¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ °TvÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ EvÀ¤UÉ 2005-06 £Éà ¸Á°£À°è ªÀ¼À¸ÀAUÀ UÁæªÀÄzÀ vÁ£Áf ¥sËf EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉõÁä EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ¨Á§ÄgÁªÀ EvÀ£ÀÄ UÀÄ®âUÁðzÀ°è SÁ¸ÀV PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ C¯Éè ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛ£É.   ¨Á§ÄgÁªÀ EvÀ£ÀÄ £À£Àß ¸ÉÆÃ¸É gÉõÁä EªÀ½UÉ 8 1/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁr¹ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É EnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÉÆÃ¸É gÉõÁä EªÀ¼ÀÄ £Á®ÄÌ wAUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ J¯Áè MqÀªÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J¯ï.L.¹. ¨ÁAqï ¨ÁåAPï J¥sï.r zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï Dgï.¹. §ÄPï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ¼É. £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ UÀÄ®âUÁðPÉÌ §AzÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ vÀgÀzÉ EzÀÝ PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ §§ÄgÁªÀ EvÀ£ÀÄ gÉõÁä EªÀ½UÉä D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ JPÉ vÀA¢¯Áè JAzÀÄ PÉýzÁUÀ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ºÀwÛgÀ EªÉ JAzÀ¼ÀÄ DUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ¨Á§ÄgÁªÀ EvÀ£ÀÄ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀiÁr¹gÀÄvÉÛ£É. ¤Ã£ÀÄ C°è D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ KPÉ EnÖ §A¢¢Ý JAzÀÄ PÉýzÀPÉÌ CªÀ¼ÀÄ ªÀÄvÉÛ vÀgÀÄvÉÛ£É. JAzÀÄ ºÉý 2-3 ¸Áj vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §AzÀgÀÄ PÀÆqÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï vÀA¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CzÀÝjAzÀ £À£Àß ¸ÉÆÃ¸É gÉõÁä EªÀ¼ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ ¨Á§ÄgÁªÀ EvÀ£À eÉÆÃvÉ dUÀ¼ÀªÁr ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £Á®ÄÌ wAUÀ½AzÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄ G½zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ : 25/04/2013 gÀAzÀÄ D±Á ®PÀ±ÉmÉÖ ªÀĻüÁ ¸ÁéAvÁ£À PÉÃAzÀæzÀªÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ ¨Á§ÄgÁªÀ EvÀ¤UÉ ªÉƨÉÊ® PÀgÉ ªÀiÁr ¤ªÀÄä ºÉAqÀw gÉõÁä EªÀ¼ÀÄ PË£Àì°AUÀUÉ §A¢zÁÝ¼É ¤ªÀÄUÉ ¤ªÀÄä ¸ÀªÀĸÉå §UÉ ºÀj¹ gÁf ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ. JAzÀÄ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ, eÁÕ¤ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÁéAvÀ£À PÉAzÀæPÉÌ ºÉÆÃV ªÀiÁvÀÄ PÀvÉUÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ 1845 UÀAmÉUÉ MªÉÄä¯É vÁ£ÁfgÁªÀ ¥sËf EvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ ¨Á§ÄgÁªÀ EvÀ£ÀUÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ 50 ¸Á«gÀ ºÀt PÉÆnÖ¢zÉÝ£É. CAzÁUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ¨Á§ÄgÁªÀ J°è £À£ÀUÉ ºÀt PÉÆnÖ¢ CAzÁUÀ vÁ£Áf EvÀ£ÀÄ PÉÊ ªÀÄĶ׬ÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ §¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÉÆÃ¸É gÉõÁä ºÁUÀÆ ¨ÁgÀvÀ¨Á¬Ä MwÛ »rzÁUÀ £À£Àß ©UÀ vÁ£Áf EvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£À vÀ¯É PÀA¥ÁArUÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. DzÀjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ UÀÄ¥ÀÛUÀAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß  ¸ÉÆÃ¸É gÉõÁä ºÁUÀÆ ¨ÁgÀvÀ¨Á¬Ä gÀªÀgÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ¨Á§ÄgÁªÀ EvÀ£À ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ M¼ÀUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/13 PÀ®A 32,34 PÉ.E.PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 28/04/2013 gÀAzÀÄ 1700 ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝ vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀÄvÀ PÉëÃvÀæzÀ ©.J¸À.¦ C¨sÁåyðAiÀiÁzÀ ²æà CAPÀıÀ UÉÆÃR¯É gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ DmÉÆ £ÀA. PÉ.J.-39-6987 £ÉzÀgÀ°è CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ï PÁlÆ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉƤUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ wý¹zÀ ªÀiÁ»w ªÉÄgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ  vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ §¸ïì ¤¯ÁÝtPÉÌ 1720 UÀAmÉUÉ ºÉÆVzÀÄÝ ²æ CAPÀıÀ UÉÆR¯É, gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄgUÉ C°èUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨Á¢£À ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ï C¢üPÁjAiÀĪÀgÁzÀ ²æà D¹¥sÀSÁ£À, ²æà ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ zÉøÁ¬Ä ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥sÁè¬ÄAUÀ ¸ÁÌqÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁj gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è gÁdPÀĪÀiÁgÀ J.J¸À.L alUÀÄ¥Áà oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ²æà JªÀÄ.J PÀjêÀÄ C§PÁj ¤jPÀëPÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆV £ÉÆÃrzÁUÀ DmÉÆ £ÀA. PÉ.J.-39-6987  £ÉÃzÀgÀ°è DmÉÆ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ CA§uÁÚ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÁqÉPÀgï 3) ¨Á§Ä vÀAzÉ ¸ÀgÀeÉ¥Áà ªÁqÉPÀgï 4) £ÁUÀ¥Áà ªÀÄĸÀæj ¸Á; vÁ¼ÀªÀÄqÀV EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ C£À¢üPÀævÀªÁV  CPÀæªÀĪÁV 180 JªÀÄ.J® ªÀżÀî 469 AiÀÄÆ.J¸À.«í¹Ì  ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 20,636=00 gÀÆ. ªÀiÁ®Ä vÀAzÀÄ DgÉƦ £ÁUÀ¥Áà ªÀÄĸÀÛj EvÀ£À ªÀÄ£É ªÀÄÆAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è  EnÖzÀÄÝ ¥ÉÆ°¸ÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ PÀÆqÀ¯É DmÉÆ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉƦvÀgÀÄ C°èAzÀ NrºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. 180 JªÀÄ. J®. G¼Àî 468 AiÀÄÄ. J¸À. «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  «í¹Ì ¨Ál®£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ. 

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/13 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-

¢; 28-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GªÀÄgÀ ¥ÀmÉ¯ï ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï C¯ÁèªÀÅ¢Ý£ï ¥ÀmÉ¯ï ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, gÀªÀgÀÄ £ÀAzÀUÁAªÀ¤AzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.-39JZï-7759 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀUÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ¯ï ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ d£ÀvÁ£ÀUÀgÀ ¸ÀvÁÛgÀ zsÁ¨Á ºÀwÛgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÉzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ »rvÀ vÀ¦à ¹èÃ¥ï DV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ CzÀjAzÀ vÀ¯É ªÉÄÃ¯É ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄÆVUÉ ªÉÄð£À ºÀ®ÄèUÀ½UÉ ºÁUÀÆ ±ÀjgÀzÀ EvÀgÉ ¨sÁUÀUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ 108 CA§Ä¯É£ïì £À°è D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.                                 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ, ಆನಂದ ತಂದೆ ಗಂಗಪ್ಪಾ ಯಳಸಂಗಿ ಸಾ;ಗುಡುರ ತಾ;ಆಫಜಲಪೂರ  ಜಿ;ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಗಂಗಪ್ಪಾ ಯಳಸಂಗಿ ಇತನು  ಔರಂಗಾಬಾದನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ  ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಆಗಾಗ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುವದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ದಿನಾಂಕ:27-04-2013 ರಂದು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಶೋಕ ಇತನು  ಔರಂಗಬಾದದಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು.ದಿನಾಂಕ:28-04-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಗುಡುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಮಾತನಾಡಿದನು. ರಾತ್ರಿ  ನಾನು ರೂಮಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ  ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದ ಶಾಂತಪ್ಪಾ ಸಾವಳಗಿ ಇತನು ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮನಾದ ಅಶೋಕ ಇತನು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದ ಭೀಮಾಶಂಕರ ರಾಂಪೂರ ಇವರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ಆರ್-9416 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ಗುಡುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ  ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೇರಿ ಬೋಸಗಾ ಕ್ರಾಸ್ ನಂತರಕೆಎ-32 ಎ-5462 ನೇದ್ದರ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಯಾವದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಲೈಟ ಹಾಕದೆ ಲೋಡ ಲಾರಿ ರೋಡಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಗಮನಿದ ಇವರು ಲಾರಿಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಗಂಗಪ್ಪಾ ಯಳಸಂಗಿ ಉ||ಇಂಜನಿಯರ  ಸಾ; ಗುಡುರ ತಾ;ಅಫಜಲಪೂರ ಜಿ;ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಭೀಮಾಶಂಕರ ತಂದೆ  ಹಣಮಂತರಾಯ  ಸುರಪೂರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ; ರಾಂಪೂರ ಹಳ್ಳಿ ಇತನಿಗೂ ಭಾರಿಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು 108 ಅಂಬುಲೇನ್ಸ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:219/2013  ಕಲಂ. 279 304 (ಎ),283, ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ  187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Sunday, April 28, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¤Ãw ¸ÀA»vÉ »£ÉßïÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢B27-04-13gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-45UÀAmÉUÉ £ÁgÀ§AqÁ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁ£À« «zsÁ£À ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ ©.eÉ.¦.¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyðAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw CAiÀÄåªÀÄä £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀgÀªÁV ¨ÁåqïÓ ªÀÄvÀÄÛ PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼À ¥ÀæZÁgÀ¥Àr¹ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ²æà r.gÀAUÀ¥Àà JA.¹.¹.nêÀiï °ÃqÀgÀ PÀ«vÁ¼À-ªÀÄ®èl,ªÀiÁ£À« «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ-55. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 89/2013 PÀ®A: 171 [ºÉZï], 188 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

            ¦gÁå¢ ²æà C±ÉÆÃPÀ PÁA§¼É ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÀȶ C¢üPÁj ªÀÄ¹Ì ºÁUÀÆ JA¹¹.59-02 vÀAqÀzÀªÀgÀÄ ªÀÄ¹Ì «zsÁ£À ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:-26/04/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ¹Ì «zsÁ£À ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ UÀÄqÀÄzÀÆgÀÄ ºÉÆç½AiÀÄ gÀAUÁ¥ÀÆgÀÄzÀ°è PÁAUÉæøÀ C¨sÁåyðAiÀiÁzÀ ¥ÀævÁ¥ÀUËqÀ ¥Ánïï EªÀgÀÄ ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ «vÀj¹zÀ ªÀiÁzÀj ªÀÄvÀ¥ÀvÀæ, PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÁ±À D¥À¸ÉÃmï ¦æÃAlgïì ªÀÄ¹Ì ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀÄzÀ°è ªÀÄÄ¢æ¹zÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ ºÀAZÀĪÀ §UÉÎ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀ DzÉñÀ G®èAWÀ£É ªÀiÁr ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 101/2013.PÀ®A.171(ºÉZï),188 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 27.04.2013 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ¦.¸ÀÄgÉÃAzÀæ vÀAzÉ G¤ßPÀȵÀÚ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ vÉÆÃlUÁjPÉ C¢üPÁj ªÀiÁ£À« ªÀÄvÀÄÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉ GªÀÄ®Æn ZÉPï¥ÉÆøïÖ Static surveillance vÀAqÀzÀ C¢üPÁjUÀ½zÀÄÝ, EvÀgÀ vÀAqÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÉÆA¢UÉ PÀvÀðªÀå ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ 1) ¸ÀÄgÉÃAzÀæPÀĪÀiÁgÀ gÀvï vÀAzÉ R¯ïgÀvï ªÀAiÀiÁ: 50 eÁ: »AzÀÆ ¨ÁæºÀät G: ºÀÆ«£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: CªÀÄgÀ¥ÉÃmï ¥ÀmÉïï£ÀUÀgÀ ºÉÊzÁæ¨Ázï 2) ¸ÉÊAiÀÄzï ±ÁQÃgï CºÀäzï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï E¨Áæ»A ªÀAiÀiÁ: 29 eÁ: ªÀÄĹèA G: PÁgïZÁ®PÀ ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ vÀļÀ©£ï ºÉÊzÁæ¨Ázï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä PÁgï £ÀA J.¦ 09 ©.eÉ-8999 £ÉÃzÀÝgÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¨sÁj ªÉÆvÀÛzÀ 3.50.000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¥Àj²Ã®£É¬ÄAzÀ «ZÁgÀuɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹gÀĪÀÅ¢¯Áè. ¥ÀæZÀ°vÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ DzÉñÀªÀ£ÀÄß G®èAX¹ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyðAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ «vÀj¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁV¹PÉÆAqÀÄ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ SÁwæAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¦ügÁåzï PÉÆnÖzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 89/2013 PÀ®A 171 (ºÉZï). 188 gÉ/« 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¢£ÁAPÀ : 27-04-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 03:00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ JA.gÁªÀiï¥Àæ¸Ázï AEE ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉ ¹gÀªÁgÀ FUÀ zÉêÀzÀÄUÀð «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ºÉÆç½AiÀÄ ¥ÉèöʬÄAUï ¸ÁÌ÷éqïD¦ü¸Àgï gÀªÀgÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ UÁæªÀÄzÀ UÀ§ÆâgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À°ègÀĪÀ ºÉZï.¦. ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ½UÉ £ÀA§gï ¥ÉèÃmï ºÁQPÉƼÀîzÉ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁr CªÀÅUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ½UÉ J°èAzÀ §A¢j..J°èUÉ ºÉÆgÀnj JAzÀÄ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀàµÀÖ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀzÉ EgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀĪÀAvÉ PÉüÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èªÉ ºÉÆÃV vÀgÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ºÉý M¨ÉÆâ§âgÀÄ C°èAzÀ ºÉÆgÀlĺÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉåAiÀÄ ¨ÉÆÃqÀð ºÁPÀzÉà EzÀÄÝzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀiÁzÀ F ¸ÀAzsÀ§ðzÀ°è, ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁr AiÀiÁªÀÅzÉÆ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëPÉÌ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ N¯ÉÊPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÀt, ºÉAqÀ, ¹ÃgÉ ªÀÄÄAvÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä §¼À¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ¯Éà 1) §eÁeï r¸À̪Àgï ªÉÆ.¸ÉÊ. Zɹì. £ÀA.MD2A14AZ7CWC11667 gÀ ZÁ®PÀ2) »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¥Áå±À£ï ¥Àè¸ï ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ZÉ¹ì £ÀA. MBLHA10EG8GD10412 £ÉßÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ3) »ÃgÉÆà ¥Éèdgï ªÉÆ.¸ÉÊ. ZÉ¹ì £ÀA. 076MA12M12MK £ÉßÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ4) n«J¸ï ¸ÁÖgï ¹n ªÉÆ.¸ÉÊ. ZÉ¹ì £ÀA. MD625NF16C1A12929 £ÉßÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ F ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀħAzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß
d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ zÀÆj£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2013 PÀ®A: 188, 123 Dgï.¦. PÁAiÉÄÝ-1951, L¦¹ ¸À»vÀ 177 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 


 

¢£ÁAPÀ: 26.04.2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 4.00 UÀAmÉUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ 2 £Éà PÁæ¸ï ZÉPï ¥ÉÆøïÖ zÀ°è ²æÃ. ªÀÄPÀÆâ¯ï J¸ï.r.J J¸ï.J¸ï. nêÀiï r.¹.¹.n D¦üøï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸Áå÷ÖnPï ¸ÀªÁðªÉʯÉÊ£ïì nêÀiï£ÀªÀgÉÆA¢UÉ PÀvÀðªÀå ¤ªÁð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ DAzsÀæzÀ PÀqÉUÉ MAzÀÄ ¹¯Áégï §tÚzÀ ¸Á̦ðAiÉÆà f¥sï £ÀA: J.¦-09/J.JPïì-7737 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëzÀ aºÉß G¼Àî 120 dAqÁUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj dAqÁUÀ¼ÀÄ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀlÖ ZÀÄ£ÁªÀuÁ C¢üPÁjUÀ½AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ£ÀUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉà ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ dAqÁUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ºÁdgï ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 60/2013 PÀ®A: 188, 171(ºÉZï) L¦¹.CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 27.04.2013 gÀAzÀÄ
£ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄtÚ ªÀÄrØ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð eÁ:CA©UÀgÀ G: qÉæêÀgï PÉ®¸À ¸Á; °AUÀzÀºÀ½î vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð  §½AiÀÄ §tÚzÀ
BOLERO Slx BS III vÁvÀÌ°PÀ UÁr £ÀA PÉ.J 32 n.qÀ§Äè 1532 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA MA1PS2GPKD6B43618 & ENGINE NUMBER-GPD4B77869 C//Q//6,00,000/-gÀÆ  gÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ £ÀA§gÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¸ÀzÉ EgÀĪÀzÀÝjAzÀ «ZÁj¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀzÉ EgÀÄzÀÝjAzÀ F ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄPÉÌ JqÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ²æà ¥ÀvÀå¥Àà gÁoÉÆÃqï ¦.r.N eÁ®ºÀ½î eÁ®ºÀ½î ºÉÆç½î ªÀÄlÖzÀ JªÀiï,¹.¹ vÀAqÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ gÀªÀgÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ UÀÀtQÃPÀÈvÀ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 71/2013 PÀ®A 123  Cgï.¦ PÁ¬ÄzÉ  ªÀÄvÀÄÛ 188 L.¦.¹ ¸À»vÀ 177 L.JªÀiï « PÁ¬ÄzÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÉ.

¢£ÁAPÀ : 27-04-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 03:00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ JA.gÁªÀiï¥Àæ¸Ázï AEE ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉ ¹gÀªÁgÀ FUÀ zÉêÀzÀÄUÀð«zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ºÉÆç½AiÀÄ ¥ÉèöʬÄAUï ¸ÁÌ÷éqïD¦ü¸Àgï gÀªÀgÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ UÁæªÀÄzÀ UÀ§ÆâgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À°ègÀĪÀ ºÉZï.¦. ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ½UÉ £ÀA§gï ¥ÉèÃmï ºÁQPÉƼÀîzÉ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁr CªÀÅUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ½UÉ J°èAzÀ §A¢j.. J°èUÉ ºÉÆgÀnj JAzÀÄ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀàµÀÖ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀzÉ EgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀĪÀAvÉ PÉüÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èªÉ ºÉÆÃV vÀgÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ºÉý M¨ÉÆâ§âgÀÄ C°èAzÀ ºÉÆgÀlĺÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉåAiÀÄ ¨ÉÆÃqÀð ºÁPÀzÉà EzÀÄÝzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀiÁzÀ F ¸ÀAzsÀ§ðzÀ°è, ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁr AiÀiÁªÀÅzÉÆ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëPÉÌ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ N¯ÉÊPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÀt, ºÉAqÀ, ¹ÃgÉ ªÀÄÄAvÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä §¼À¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ¯Éà 1) §eÁeï r¸À̪Àgï ªÉÆ.¸ÉÊ. Zɹì. £ÀA.MD2A14AZ7CWC11667 gÀ ZÁ®PÀ2) »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¥Áå±À£ï ¥Àè¸ï ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ZÉ¹ì £ÀA. MBLHA10EG8GD10412 £ÉßÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ3) »ÃgÉÆà ¥Éèdgï ªÉÆ.¸ÉÊ. ZÉ¹ì £ÀA. 076MA12M12MK £ÉßÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ4) n«J¸ï ¸ÁÖgï ¹n ªÉÆ.¸ÉÊ. ZÉ¹ì £ÀA. MD625NF16C1A12929 £ÉßÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀħAzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß
d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ zÀÆj£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA72/2013 PÀ®A: 188, 123 Dgï.¦. PÁAiÉÄÝ-1951, L¦¹ ¸À»vÀ 177 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ : 27-04-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1730 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ sri, pullayya Rathod PSI gabburu p.s.UÀ§ÆâgÀÄ UÁæªÀÄzÀ UÀ§ÆâgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À°ègÀĪÀ NEAR MASIDIPUR CRSS ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ½UÉ £ÀA§gï ¥ÉèÃmï ºÁQPÉƼÀîzÉ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁr CªÀÅUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ½UÉ J°èAzÀ §A¢j.. J°èUÉ ºÉÆgÀnj JAzÀÄ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀàµÀÖ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀzÉ EgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀĪÀAvÉ PÉüÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èªÉ ºÉÆÃV vÀgÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ºÉý M¨ÉÆâ§âgÀÄ C°èAzÀ ºÉÆgÀlĺÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉåAiÀÄ ¨ÉÆÃqÀð ºÁPÀzÉà EzÀÄÝzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀiÁzÀ F ¸ÀAzsÀ§ðzÀ°è, ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁr AiÀiÁªÀÅzÉÆ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëPÉÌ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ N¯ÉÊPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÀt, ºÉAqÀ, ¹ÃgÉ ªÀÄÄAvÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä §¼À¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ¯Éà 1) HERO SPLANDAR PLASS CHESSY NO. MVLHA10EYAHH08976 wrs 30,000/-2] BAJAJA PULSAR M/S CHESSY NO. MV2EHDHZZZECL05844 WRS.50,000/-3] HOND SHINE CHESSY NO. ME4JC36KCD7204727 WRS.50,000/- F ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀħAzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß
d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ zÀÆj£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA72/2013 PÀ®A: 188, 123 Dgï.¦. PÁAiÉÄÝ-1951, L¦¹ ¸À»vÀ 177 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 02-04-13 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 54 «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÀå ¨sÁUÀ ¸ÀA: 68, 69, 70 gÀ°è EgÀĪÀ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖ¬ÄAzÀ PÉÊ©nÖzÀÝPÉÌ CªÀjAzÀ £ÀªÀÄÆ£É ¸ÀA: 06 £ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸À°è¸ÀĪÀAvÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÀvÀðªÀåPÁÌV 1) ²æäªÁ¸À ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ±Á¯É, ¨sÁUÀ £ÀA: 68 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 54 «zsÁ£À ¸À¨sÉ PÉëÃvÀæ 2) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ±Á¯É, ¨sÁUÀ £ÀA: 69 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 54 «zsÁ£À ¸À¨sÉ PÉëÃvÀæ 3) CªÀÄgÉñÀ ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ±Á¯É, ¨sÁUÀ £ÀA: 70 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 54 «zsÁ£À ¸À¨sÉ PÉëÃvÀæ gÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉëĹzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ ªÀ»¹zÀ Cwà ªÀÄÄRåªÁzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV UÉÊgÀÄ ºÁdgÁV vÁªÀÅ PÉÃAzÀæ ¸ÁÜ£ÀzÀ°è EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉý ¤®ðPÀëvÀ£À vÉÆÃj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæeÁ ¥Áæw¤zsÀå PÁAiÉÄÝ 1951 gÀ CrAiÀÄ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27.04.2013 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 99/2013 PÀ®A: 134 Dgï.¦ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 27.04.2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹PÀAzÀgÀ¨ÁµÀ G;»jAiÀÄ ¨sÀÆ «eÁÕ¤ ¥sÁè¬ÄAUï ¸ÁÌ÷éqÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 54 gÀªÀÀjUÉ C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀzÀ PÉÆgÀªÀgÀ NtÂAiÀÄ°è ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ zÉÆgÉvÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ vÀªÀÄä ¸ÁÌ÷éqï£À E£ÀÄß½zÀ C¢üPÁjUÀ¼ÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr vÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ FgÀtÚ, 48ªÀµÀð, PÉÆgÀªÀgÀ, PÀÆ°, ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 40 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ CA.Q 400/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2013 PÀ®A 188, 273, 284 L¦¹ & 32.34 PÉ.E.DåPïÖ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

¢£ÁAPÀ:05.05.2013 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ ¸ÁªÀðwæPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀÄ°èzÀÝgÀÄ PÀÆqÀ ¢£ÁAPÀ: 27.04.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ Pɦ¹ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ DAd£ÉÃAiÀÄå UÀÄrAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è DgÉÆævÁgÁzÀ ªÀĺÀäzï C¯ÁÛ¥sï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»§Æ¨ï EªÀgÀ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀlÖ ZÀÄ£ÁªÀuÉ D¢PÁjUÀ½AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁgÀzÉ mÁmÁ ¸ÀªÉÆà UÁr £ÀA§gï J.¦-31/JA-9599 C.Q.gÀÆ.2,00,000/- ºÁUÀÆ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.J.36/qÀ§Æèöå-0510 C.Q.gÀÆ.20,000/- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À°è PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëzÀ 7 dAqÁUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀÝjAzÀ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¥Á¸À£É PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. DgÉÆævÀjAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ ¸ÀªÉÆà UÁr £ÀA§gï J.¦-31/JA-9599 C.Q.gÀÆ.2,00,000/- ºÁUÀÆ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.J.36/qÀ§Æèöå-0510 C.Q.gÀÆ.20,000/- ºÁUÀÆ PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 07 gÀhÄAqÁUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ. CAvÁ ²æà PÀȵÀÚ J¸ï.JA fAiÉÆïÁf¸ïÖ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉèÃAUï ¸ÁÌ÷éqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 61/2013 PÀ®A 171 (ºÉZï.) 188 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 27.04.2013 gÀAzÀÄ CªÀÄgÉñÀégÀ PÁåA¦£À ¸ÉÆêÀÄtÚ FvÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹.¦.L. ªÀiÁ£À« ªÀÄvÀÄÛ ¦.J¸ï.L. (PÁ¸ÀÄ) ªÀiÁ£À« oÁuÉ ºÁUÀÆ ªÀiÁzÀj ¤Ãw vÀAqÀzÀ CgÀ«Azï PÁAiÀiÁð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£À« ªÀÄvÀÄÛ ªÉAPÀmÉñÀ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ ªÀÄÄSÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 1) U.B.EXPORT 330 ML £À 46 ©Ãgï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, MAzÀPÉÌ 35=00 gÀÆAiÀÄAvÉ 46 ¨Ál°UÀ½UÉ C.Q.gÀÆ.1,610=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ 2) Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì r¯ÉPïì «¹Ì 180 JA.J¯ï.ªÀżÀî 46 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, MAzÀPÉÌ 44=32 gÀÆUÀ¼ÀAvÉ 46 ¨Ál°UÀ½UÉ 20,38,=72 gÀÆUÀ¼ÀÄ 3) gÁAiÀÄ¯ï ¸ÁÖAUï r¯ÉPÀì «¹Ì 180 JA.J¯ï.ªÀżÀî 8 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÌ 118=05 gÀÆUÀ¼ÀAvÉ MlÄÖ 8 ¨Ál°UÀ½UÉ 944=04 gÀÆUÀ¼ÀÄ  4) QAUï ¦±Àgï ¦æëÄAiÀÄA ¸ÁÖçAUï ©Ãgï 650 JA.J¯ï.ªÀżÀî 43 ©Ãgï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÌ 85=00 gÀÆAiÀÄAvÉ MlÄÖ 43 ¨ÁlUÀ°½UÉ 3.655=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ 5) QAUï ¦±Àgï ¸ÁÖçAUï n£ï ©Ãgï 330 JA.J¯ï.£À 9 n£ï ©gïUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÌ 49=00 gÀÆAiÀÄAvÉ MlÄÖ 9 ¨ÁlUÀ½UÉ 441=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ6) ªÀiÁåPïqÉ«¯ïì ¸É¯É§æµÀ£ï r¯ÉPïì wæç¯ï JPïì 90 JA.J¯ï.£À 30 ¨ÁlUÀ½UÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÌ 30=87 gÀÆAiÀÄAvÉ MlÄÖ 33 ¨Ál°UÀ½UÉ 1018=71 gÀÆUÀ¼ÀÄ7) gÁAiÀÄ¯ï ¸ÁÖöåUï r¯ÉPïì «¹Ì 90 JA.J¯ï.£À 6 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, MAzÀPÉÌ 66=46 gÀÆAiÀÄAvÉ MlÄÖ 6 ¨Ál°UÀ½UÉ 398=76 gÀÆUÀ¼ÀÆ8) ¨ÁåUï¥ÉÊ¥Àgï «¹Ì 90 JA.J¯ï..ªÀżÀî 3 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, MAzÀPÉÌ 35=00 gÀÆAiÀÄAvÉ 3 ¨ÁlUÀ½UÉ 105=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ9) ªÀiÁåPïqÉ«¯ïì £ÀA§gï M£ï «¹Ì 90 JA.J¯ï.£À 3 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÌ 51=20 gÀÆAiÀÄAvÉ 3 ¨Ál°UÀ½UÉ 153=06 gÀÆUÀ¼ÀÄ 10) ªÀiÁåPïqÉ«¯ïì £ÀA§gï M£ï «¹Ì 180 JA.J¯ï.ªÀżÀî 5 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÌ 96=74 gÀÆAiÀÄAvÉ MlÄÖ 5 ¨ÁlUÀ½UÉ 183=07 gÀÆUÀ¼ÀÄ MlÄÖ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À C.Q.gÀÆ.10,845=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAbÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 114/2013 PÀ®A: 32,34, PÉ.E. PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 188 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄgÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ »gÉúÀ¼ÀîzÀ°è £Á¯Á©æqïÓ ¥ÀPÀÌzÀ°è mÉAqÀgï DzÀ ¸ÀÞ¼ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ¨ÉÃgÉ PÀqÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁuÉ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ EzÁÝUÀÆå , ¢:27-04-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ 1) ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà PÀĸÀĪÀiÁwð , ªÀAiÀÄ:22ªÀ, eÁ: ºÀjd£À,G: mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ , ¸Á: ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 2) ºÀĸÉãï¨ÁµÁ vÀAzÉ ¨Á§Ä¸Á¨ï mÉÊ®gï, ªÀAiÀÄ:25ªÀ,eÁ:ªÀÄĹèA, G:mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ , ¸Á: ¦qÀ§Äèöår PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ 2 mÁæPÀÖgÀ mÁæ°UÀ¼À ¥ÉÊQ MAzÀgÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA§ÄªÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀ£ÀÄß C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¤°è¹zÀ PÁ®PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ f.£ÁUÀgÁeï J.E.E ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß , mÁæöåPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå°UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ 2 mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À£ÀÄß mÁæöå°UÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.113/2013 PÀ®A.43 OF KARNATAKA MINOR MINIRAL CONSISTANT RULE 1994 & 15 OF ENVIRONMENT PROTECTION ACT, 1986 & 379 IPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

¢£ÁAPÀ: 05.05.2013 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ »£É߯ÉAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A:107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 01 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 01 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.CrAiÀÄ°è MlÄÖ 01 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 02 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.04.2013 gÀAzÀÄ 194 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 31,200/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-04-2013


div align="justify">
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-04-2013

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2013, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-04-2013 ¨É½UÉÎ 0500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÉêÀtà¥Á vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà §ªÀıÉÃnÖ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: a¢æ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ£À°è PÉ®¸À, ¸Á: zsÀƪÀÄߣÀ¸ÀÆgÀ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß §APÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ gÁ.ºÉ £ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ §APÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ mÁåAPÀgï £ÀA. JA.ºÉZï-04/¹J-7149 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝjvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊqï ©lÄÖ gÉÆÃqÉÆ£À §®¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆÃV JzÀÄj¤AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ZÉPï ¥ÉÆøïÖ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ lªÉÃgÁ PÁgÀ £ÀA. JA.ºÉZï-12/f.J£ï-1833 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¸ÀzÀj PÁgÀ ¥ÀÆwðAiÀiÁV dfÓ ºÉÆÃV CzÀgÀ°è PÀĽvÀ 1) ®R£À vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ Z˺Át, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, PÁgÀ ZÁ®PÀ, 2) ªÀĻåÀw vÀAzÉ £Áå£ÀÄ ¸ÉÃmÉ, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, 3) ±ÁºÁf vÀAzÉ §®ªÀAvÀ ¸ÉÃmÉ, ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, 4) CZÀð£Á UÀAqÀ «dAiÀÄ ¸ÉÃmÉ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, 5) «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt, ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, 6) «dAiÀÄ vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀ ¸ÉÃmÉ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, 7) PÀĸÀĪÀÄ UÀAqÀ ±ÁåªÀÄgÁªÀ eÁzsÀªÀ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, 8) ±ÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ eÁzsÀªÀ, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, 9) C©üµÉÃPÀ vÀAzÉ «dAiÀÄ ¸ÉÃmÉ, ªÀAiÀÄ: 8 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ, vÁ: ¥À£ÀªÉ¯ï (ªÀĺÁgÁµÀÖç) EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀ°è 10) ªÉʵÀÚ« vÀAzÉ ¥ÁqÀÄgÀAUÀ eÁzsÀªÀ, ªÀAiÀÄ: 10 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 06/2013, PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁzÀ¥Áà ¦¯Éè JJ¸ïL £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À°è gÁwæ ¸ÉPÀÖgï PÀvÀðªÀåzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ oÁuÉAiÀÄ f¥ï £ÀA. PÉJ-38/f-243 £ÉÃzÀÝgÀ°è ZÁ®PÀ ªÀ¸ÀAvÀ J¦¹-226 EªÀgÀ eÉÆvÉ ¥ÉÆmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ ©ÃzÀgÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀzÀ ¥Á¥À£Á±À KjAiÀiÁzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ Jgï¥sÉÆøÀð D¦ü¸Àgïì ªÉĸïìzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ UÀÄA§eï ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ±ÀªÀ ©zÀÄÝ zÀĪÁð¸À£É §gÀÄwÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆqÀ¯Éà gÁwæ 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄA§eï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV MAzÀÄ ¥ÀÄgÀĵÀ ªÀåQÛ ªÀAiÀÄ: CAzÁdÄ 40 ªÀµÀð, ¸ÀzÀÈqsÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ, ¸ÁzsÁ UÀ¥ÀÄà, JvÀÛgÀ 5’5” EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¨Á½ ©zÀÄÝ ªÀÄÆV¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀtÂÚ¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛvÀÄÛ, DvÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥ÁåAlÄ, MAzÀÄ ©½AiÀÄ §tÚzÀ ±ÀlÄð ºÁUÀÆ PÉÆgÀ¼À°è gÀÄzÁæQë ªÀÄt EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÝ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV CA§Ä¯É£ïìzÀ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¹ ªÉÊzÀågÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ±ÀªÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ±ÀªÀUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è EqÀ¯ÁVzÉ. ªÀÄÈvÀ£À ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-04-2013 gÀAzÀÄ PÀA¥ÀÆålgï ªÀÄÄ¢ævÀ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/2013, PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁð¢ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ PÉñÀªÀgÁªÀ gÀvÁßPÀgï ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÁªÀað UÀ°è ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ.ªÀĪÀÄvÁ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ gÀvÁßPÀgï ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, G: «zÁåyð, ¸Á: ¨ÁªÀað UÀ°è ©ÃzÀgÀ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-04-2013 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÀÄA¢gÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-04-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27-04-2013 gÀAzÀÄ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ ±À¦üAiÉÆâݣÀ EªÀgÀ ¹ªÉÄÃAl CAUÀr ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ©Ã¢ ¯ÉÊn£À PɼÀUÀqÉ UÉÆïÁPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄ ¥ÀgÉî JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉưøÀ ªÀw¬ÄAzÀ gÀWÀÆ«ÃgÀ¹AUÀ oÁPÀÆgÀ ¦J¸ïL (PÁ&¸ÀÄ) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ ±À¦üAiÉƢݣÀ EªÀgÀ ¹ªÉÄAl CAUÀr¬ÄAzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ±À¦üAiÉÆâݣÀ EªÀgÀ ¹ªÉÄAl CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è 5 d£À DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «£ÉÆÃzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀÄUÀAzÀ¯Á® ¸ÀÆgÁ£Á ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁgÀªÁr, ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ, ¸ÀzsÀå: UÀAUÁSÉÃqÀ, vÁ: UÀAUÁSÉÃqÀ, f: ¥ÀgÀ¨sÀt (JAJ¸ï), 2) ±ÉÃPÀ E¸ÁPÀ vÀAzÉ ±ÉÃPÀ ¸ÁzÀPÀ«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ, 3) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ, 4) UÀt¥Àw ¸Áé«Ä PÉç¯ï C¥ÀgÉÃlgÀ, ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ, 5) zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ©qÀªÉ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EªÀgÉ®ègÀÆ UÉÆïÁPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄ ¥ÀgÉî JA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄÄAeÁ£É 0330 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA. 1, 2 3 EªÀjUÉ »rzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA. 4, 5 Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ, CªÀjAzÀ MlÄÖ 5290/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹ÖÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2013, PÀ®A 3 PÀ£ÁðlPÁ N¥À£ï ¥ÉèÃ¸ï ¦æªÉ£ÀPÀë£ï r¸ï¦üUÀgïªÉÄAmï DåPïÖ 1981 :-
¢£ÁAPÀ 27-04-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀĨsÁµÀ, £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ©ÃzÀgÀ ¥Àæ¨sÁj £ÉʪÀÄð®å ¤jÃPÀëPÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÉƬÄd ºÀĸÉãÀ J.E.E.£ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ©ÃzÀgÀ, ºÁUÀÆ ¥Àæ¨sÁj ¥ËgÁAiÀÄÄPÀÛgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¸À» ªÀiÁrzÀ MAzÀÄ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj zÀÆgÀÄ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃj PÀA¥ËAqÀ UÉÆqÉUÉ Clð C¥sï °«AUï ¸ÀAWÀlPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ   09-05-2013 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°ègÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¥ÉÆøÀÖgï ºÀaÑ PÀbÉÃjAiÀÄ CAzÀªÀ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƬÄd ºÀĸÉãÀ, J.E.E, £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ©ÃzÀgÀ, ¥Àæ¨sÁj ¥ËgÁAiÀÄÄPÀÛgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
ದಿನಾಂಕ 22-02-2013 ರಂದು ¦üರ್ಯಾದಿ ಪ್ರಭಾಕರ ತಂದೆ ಮರೇಪ್ಪಾ ಜಮಗಿಕರ ಸಾ: ನಿರಗುಡಿ  gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß  ಹೆಂಡತಿ ರಂಗಮ್ಮಾ eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಹೆಚ್-0960 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಬ¸ÀªÀಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಂತೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ನಿರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ನಿರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಎದುರಿನಿಂದ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £À. PÉJ-56/E-2086 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ CdAiÀÄ vÀAzÉ ªÉÆúÀ£À ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, ¸Á: ¤gÀUÀÄr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಳಾಳಜಿತನದಿಂದ ಅಡ್ಡಾತಿಡ್ಡಿ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ¦üರ್ಯಾದಿಯ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಕಾಲಿಗೆ, ಪಾದಕ್ಕೆ, ಭುಜಕ್ಕೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ¦üರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿ ರಂಗಮ್ಮಾ ಇವತಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಭಾಗದ ಎಲುಬಿನ ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮುZÉÒð ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ಆರೋಪಿAiÀÄÄ ತನ್ನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-04-2013 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è °TvÀªÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 584/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27-04-2013 gÀAzÀÄ UÀÄAqÀªÀiÁä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Áà gÁªÀÄ¥ÀÆgÉ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ £ÀAzÀUÁAªÀUÉ C¦à DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39/1469 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà C¦à DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA. PÉJ-25/1892 £ÉÃzÀPÉÌ £ÀAzÀUÁAªÀ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ UÀÄAqÀªÀiÁä EªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÁÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà gÁªÀÄ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀqÀØgÀ ¸Á: ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ GªÀiÁPÁAvÀ ¨ÉÆÃUÁgÀ gÀªÀgÀÄ £ÀqɬĸÀĪÀ mÁæöåPÀÖgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆ° PɸÀPÉÌ ºÉÆÃV OgÁzÀ¤AzÀ PÉA¥ÀÄ  G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «Ä¤ «zsÁ£À ¸ËzsÀ ºÀwÛgÀ mÁæöåPÀÖgÀ mÉÊgÀ ªÀÄÄjzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ §®UÁ® vÉÆÃqÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ§A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.