Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, September 11, 2008

Bidar district Daily Crime Update 11-09-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-09-2008
©ÃUÀ drzÀÄ wgÀÄ¥Àw zÀ±Àð£ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀîjAzÀ ¥ÀAUÀ£ÁªÀÄ
©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 9,10-9-08 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ «gÉñÀ°AUÀA gÀªÀgÀ aPÀÌ¥Áà ªÀÄ£ÉUÉ Q° ºÁQ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ wgÀÄ¥Àw zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Q°AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, AiÀiÁªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JA§ÄªÀzÀÄ CªÀgÀÄ wgÀÄ¥Àw¬ÄAzÀ §AzÀ £ÀAvÀgÀ «ªÀgÀ ¥ÀnÖ ¸À°è¸ÀĪÀzÁV w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀåQÛAiÀÄ vÀ¥ÁµÀuÉ : ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál° vÀÄA©zÀ aî ªÀ±À

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 162/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 10/09/08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-01-f-3479 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ zÉêÀ£Á¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ gÉÆÃr¤AzÀ M§â ªÀåQÛ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ aî ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀPÀët fÃ¥À ¤°è¹ PɼÀUÉ E½zÀÄ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ §¸ÀuÁÚ PÉÆÃPÀmÉ ªÀAiÀÄ:50 ªÀµÀð ¸Á; ¨ÉîÆgÀ CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ gÁeÁ, ¸ÀavÁæ 180 JªÀiï.J¯ï.G¼ÀîªÀÅ EzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß Jt¹ £ÉÆÃqÀ®Ä 35 ¨Ál¯ï EzÀÄÝ, MlÄÖ 567-00 CAzÁdÄ QªÀiÁäwÛ£À ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ : UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÀÆgÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA: 166/2008 PÀ®A 504, 324, 506, 109, 498(J) eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.:-
¢£ÁAPÀ: 10-09-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw FgÀªÀiÁä UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ ªÀ¸ÀÛçzÀ zÉñÀªÀÄÄR UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ FgÀªÀiÁä gÀªÀgÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ D±ÉÆÃPÀgÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÀªÀÄvÀAiÀiÁå ªÀ¸ÀÛçzÀ EªÀgÀÄ ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ zÉÊ»PÀ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ EzÁÝgÉ, ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ±ÁAvÀªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À ¢Ã¥ÀPÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ¤UÉ PÀĪÀÄäPÀÄÌ PÉÆqÀÄvÁÛ EzÀÝgÉ, »ÃUÉ ¦AiÀiÁð¢UÉ Cw vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄvÁÛ EzÁÝgÉ, CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀÄ£É £ÀÄVÎ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ AiÀÄvÀß : UÁAiÀÄ UÉÆAqÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 359/08 PÀ®A 323, 354, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 7-9-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.00 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÉƸÉAiÀiÁzÀ gÉÃtÄPÁ E§âgÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ UÁæªÀÄzÀ vÁ£Áf vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ «£ÁBPÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÉÆøÉAiÀÄ PÀÆzÀ®ÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 10-09-2008 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÉgÉ ¥Á¯ÁzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ ªÀÄ»¼É
d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 27/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-

CtzÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¤A§ªÀiÁä UÀAqÀ «oÀ¯ï PÀÄqÀvÉ£ÉÆÃgï EªÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÀÄZÀѼÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10-09-08 gÀAzÀÄ DtzÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÉgÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®è CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå : UÀuÉñÀ vÀAzÁ JvÀÄÛªÀ £É¥ÀzÀ°è £Á®égÀ UÀÄA¦¤AzÀ UÁAiÀÄ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 167/2008 PÀ®A 341, 323, 324, 504, 506, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ: 10-09-2008 gÀAzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ F »AzÉ ¹PÀAzÀgÀ, UËvÀªÀÄ, «ÄxÀÄ£À, ªÀÄvÀÄÛ ²ªÁfgÀªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀgÁªÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ gÁPÉñÀ PÉç® PÀ£ÉPÀë£À PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ wAUÀ¼À ¨ÁrUÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¸ÀzÀj PÉç¯ï PÀ£ÉPÀë£À PÀmï ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ «zÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 10/09/08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÀ£À ªÀÄUÀ gÁPÉñÀ¤UÉ CªÀgÀÄ UÀuÉñÀ ZÀAzÁ 501/- gÀÆ PÉÆqÀÄ CAzÁUÀ £À£Àß ºÀwÛgÀ CµÀÄÖ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ ±ÀQÛ E¯Áè 50/- gÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛ£É , vÉUÉzÀÄPÉƼÀîj CAvÁ CAzÁUÀ ¹PÀAzÀgÀ vÀAzÉ eÁ¥sÀgÀ ¥Á¢ð EvÀ£ÀÄ gÁPÉñÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ HgÀ°è PÉç¯ï ªÁ¬ÄgÀ ºÁQ §ºÀ¼À ºÀt UÀ½¹¢Ý PÉÆqÀÄ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ZÉÊ£À ¨É®Ö¢AzÀ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ¨ÉʬÄÝgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
E§âgÀ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃV ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀĪÀ¤UÉ gÁqï ¤AzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/08 PÀ®A: 341, 504, 324, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 11-09-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆj PÉÆnzÉÝãÉAzÀgÉ , ¢£ÁAPÀ: 10-09-08 gÀAzÀÄ gÁwæ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ £ÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÉÄñÀé vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀiÁå gÀªÀgÀÄ KPÉ dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁåZÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀ PÀ©âtzÀ gÁqÀ vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁÝ£É JAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøïAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ºÁªÀÅ PÀrzÀÄ ¨Á®QAiÀÄ ¸ÁªÀÅ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄĹCgï £ÀA 14/2008 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 11/09/08 gÀAzÀÄ 0630 UÀAlUÉ PÀÄ.±ÁAvÁ¨Á¬Ä vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀªÁr ²ªÁgÀzÀ vÉÆlzÀ ºÉÆ®zÀ°è ªÉÄêÀÅ ºÉÆgÉ PÀlÄÖwÛzÁÝUÀ JqÀUÉÊ £ÀqÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ ºÁªÀÅ PÀqÉ¢zÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ gÁeÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è 1000 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É


Raichur District Reported Crimes: «£Á:PÁgÀt QgÀÄPÀļÀ, UÀȺÀt zÀÆgÀÄ :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ aPĄ̀ÉÃgÀV UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà AiÀÄzÀÝ®¢¤ß EªÀ£ÀÄ FUÉÎ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ UÀÄgÀÄ-»jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ 22 ªÀµÀðzÀ ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ 2 ªÀµÀð UÀ¼ÀªÀgÉUÉ C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ªÀÄPÀ̼ÁV®èªÉAzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ»A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉà ¢£ÁAPÀ:09.08.2008 gÀAzÀÄ ¥Àw ºÁUÀÆ CvÉÛ AiÀÄAPÀªÀÄä, ªÀiÁªÀ £ÁUÀ¥Àà, ¨ÁªÀ ¥ÀA¥ÀtÚ & CPÀ̪ÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀAvÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¤A¢¹, ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É ¤Ãr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉUÀÄ£Éß ¸ÀÀA.100/08 PÀ®A:498(J), 323,504,506 ¸À»vÀ 149 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ªÉÆ¥Éqï ¥À°Ö, ZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:09.09.2008 gÀAzÀÄ 2345 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà 48 ªÀµÀð, dÆå¤AiÀÄgï ºÉ®àgï. Dgï.n.¦.J¸ï.±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EªÀ£ÀÄ n«J¸ïJPïìJ¯ï ªÉÆ¥Éqï¸ÀA: PÉJ.36, eÉ.1950 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ CA¨ÉÃqÀÌgï GzÁå£ÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÉÆ¥Éqï ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¥Àwß gÀvÀߪÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 250/2008 PÀ®A:279, 338 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: E¹àÃmï dÆeÁl, 10 d£ÀgÀ §AzsÀ£À:

²æà zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸ÉÃUÀÄ£À¹ ¦.J¸ï.L. °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10.09.2008gÀAzÀÄ 2200 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ«£À¨sÁ« UÁæªÀÄzÀÀ°è dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ £ÁUÀ¥Àà vÁ¬Ä zÀÄgÀÄUÀªÀé ºÁUÀÄ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯ÉUÀ¼ÀÄ & £ÀUÀzÀĺÀt gÀÆ.2285/- d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉUÀÄ£Éß ¸ÀÀA.215/2008 PÀ®A 87 Pɦ DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 202/08 PÀ®A: 279,338 L¦¹ :

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÀ« EvÀ£ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ 10-00 J.JAPÉÌ PÁ½zÁ¸À £ÀUÀgÀzÀ L.n.L. PÁ¯ÉÃeï ªÀÄÄAzÉ PÉÆ¥Àà¼ÀPÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ §AzÀ CmÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ-35-2934 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C§Äݯï gÀeÁPï£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ CmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ«UÉ oÀPÀÌgÀĪÀiÁrzÀÝPÉÌ CvÀ¤UÉ ºÉÆÃmÉÖUÉ ¨sÁj N¼À¥ÉlÄÖ©¢ÝzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¸ÀºÀ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ CzÉ. J.J.¥Ánïï, ºÉZï.¹-50, PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆAqÀgÀÄ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/08 PÀ®A 279,337 L¦¹:.

¦üAiÀiÁ𢠸Á«wæ EªÀ¼ÀÄ vÀ¼ÀPÀ¯ï ¢AzÀ ªÁ¥Á¸À vÀ£Àß HgÀÄ ¨sÁ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ CAvÁ PÁ®ßrUɬÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼À - UÀzÀUÀ J£ï ºÉZï 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÉÆÃl¥Àà gÁAiÀÄgÉrØ EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀªÀÄUÀ먀 £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ vÀ£Àß »A¢¤AzÀ §AzÀ CAzÀgÉ UÀzÀUÀ PÀqÀ¬ÄAzÀ §AzÀ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄdÄQ £ÀA; PÉ.J-19/¦-9016 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ F C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ E¯Ád PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄdÄQ £ÀA; PÉ.J-19/ ¦-9016 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ qÁ: «PÀæA ¸Á: ºÀħâ½î EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆAqÀgÀÄ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA. 220/08 PÀ®A, 109 ¹.Dgï.¦.¹ :

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10.09.2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.00 UÀAmÉUÉ ºÀ½î ¨ÉÃnÖ PÀÄjvÀÄ J£ï.JªÀiï.¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¦.J¸À.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ QqÀzÁ¼À, §¸Á¥ÀÇgÀ VtÂUÉÃgÀ, ©üªÀÄ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄUÀ¼À PÀqÉ ºÉÆÃV ¨ÉÃnÖ ªÀiÁr ªÁ¥À¸ï PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ VtÂUÉÃgÁzÀ gÁdÄ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ ºÀwÛgÀ gÁwæ 9:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ C°è E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è §APÀ ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÄÝ, C°è ¤AwzÀÝ ¯ÁjUÀ¼À ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ EtÂQ ºÁPÀÄvÁÛ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ¯® CªÀt¸ÀÄwÛzÁÝUÀ, £ÀªÀÄä fÃ¥À£ÀÄß £ÉÆÃr vÀªÀÄä ªÀÄÄR ªÀÄgɪÀiÁaPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £Á£ÀÄ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ fÃ¥ï ¤°è¹ CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ UÁ§jAiÀiÁV vÉÆzÀ°¸ÀÄvÁÛ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ F jÃw ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 1) ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ ªÀAiÀÄ 25 eÁ. £ÁAiÀÄPÀ G. PÀÆ° ¸Á. ªÀiÁ¢£ÀÆgÀ 2] £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¥ÀÅAqÀ¥Àà ¨sÀdAwæ ªÀAiÀÄ 27 eÁ. ¨sÀdAwæ G.PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á. ªÀiÁ¢£ÀÆgÀ w½¹zÀgÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß F ªÉüÉAiÀÄ°è E°è EgÀĪÀ §UÉÎ ¥Àæ²ß¸À®Ä CªÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÉà AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀA§®ºÀ𠫪ÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ°®è. §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆAqÀgÀÄ.