Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, February 1, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIMESಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ನರೋಣಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ
:ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹರಳಯ್ಯ ಸಾ: ಬಸವನ ಸಂಗೋಳಗಿ ರವರು ನಾನು ಬಸವನ ಸಂಗೋಳಗಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ ವತಿಯಂದ ಕಸಗೂಡಿಸುವ, ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆನು. ನನ್ನಂತೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಆನಂದರಾಯ ಬಾದನೆ ಗೋಳ ಇವಳು ಸಹ ನನ್ನಂತೆ ಪಂಚಾಯತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದು ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆವು.ಪ್ರತಿ ದಿನದಂತೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಬಾದನಗೋಳ ಕೂಡಿ ಮುಂಜಾನೆ 6-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಊರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಸ ಗೂಡಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುತ್ತಾ ಶಿವಾನಂದ ತಂದೆ ಬೀರಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ನಾವಿಬ್ಬರು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಶಿವಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ, ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಪೂಜಾರಿ, ಇವರು ಬಂದವರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಂದನು ಇತನು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಆಗ ನಾನು ಪಂಚಾಯತದ ಪಿ ಡಿ ಓ ಸಾಹೇಬರು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವು ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಮೂರು ಜನರು ನನಗೆ ಸಮಗಾರತಿ ಅಂತಾ ಜ್ಯಾತಿ ಎತ್ತಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುತ್ತಾ ತಲೆಯ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ನನ್ನ ಕಯಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಲಿಕೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತ ಘಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿನಾಕರಣ ನನಗೆ ಜಗಳಾ ತೆಗೆದು ಬೈಯ್ದು ಜ್ಯಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಮೂರು ಜನರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 16/2012 ಕಲಂ 323 324 504 354 ಸಂ: 34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3[1][11] ಎಸ್ ಸಿ/ಎಸ್ ಟಿ ಎಕ್ಟ 1989 ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಆಳಂದ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಅಶೋಕರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ರಾಮರಡ್ಡಿ ವ: 27 ವರ್ಷ ಪ್ರ. ಮು. ಗುರುಗಳು ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಖಂಡಾಳ ನಾನು ದಿನಾಂಕ 31/01/2012 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 01/02/2012 ರಂದು 9.00 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳ ಕೋಣೆಯ ಕೊಂಡಿ ಮುರಿದ್ದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಟಿ.ವಿ, ಟಿ.ವಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸೋಲಾರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 10800=00 ಗಳದ್ದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 23/2012 ಕಲಂ 457, 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes


 

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:


 

¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw.ºÀĸÉãÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀ¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢ 52 ªÀµÀð G;ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á;AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw.¸ÀAfêÀªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ FPÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 19/01/2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26/01/2012 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV PÉüÀ¯ÁV DgÉÆævÀgÀÄ K£À ¯Éà ¨ÁåUÀgÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà ¤ªÀÄUÉ JµÀÄÖ zÉÊAiÀÄð £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ PÉüÀ®Ä CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2012.PÀ®A.366,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ & 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
 

¢£ÁAPÀ 31-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0645 UÀAmÉUÉ CgÉÆæ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ zÀAqÀ©üêÀÄtÚ ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð eÁw PÀ¨ÉâÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄÄgÁºÁ£ÀzÉÆrØ vÁ: ªÀÄPÁÛ® »gÉÆúÉÆAqÁ ¥sÁå±À£À ¥ÀÆæöå ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA PÉ.J 36 JPÀì 4908 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ ºÁ®Ä vÀgÀ°PÉÌAzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 36 JPÀì 4908 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ WÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²ªÁ£ÀAzÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àr¹PÉÆAqÀÄ PÉÆvÀðPÀÄAzÁ wªÀÄä¥Àà zÉêÀ¸Áì£À¢AzÀ PÉÆgÀ«ºÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÉÎ CtÚUÉÃj ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è £Àr¹zÀÝjAzÀ ¹ÌqÁØV ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®zÉÆA¢UÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝzÀjAzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁV Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ²æà PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÀ¼Àî½î EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀéAiÀÄ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2012 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ 29-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆj£À AiÀĪÀĺÁ ±ÉÆÃgÀƪÀiï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà @ CA§tÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÀÄ£ÀßlV , ªÀAiÀÄ: 50ªÀ, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ , G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: ªÀiÁlÆgÀÄ , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÉÆÃgÉ¥Àà£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36/PÉ-1551 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ gÁªÀÄ¥Àà£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqÉUÉ DgÉÆæ £ÁUÉÃAzÀæPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ ²ªÁf eÁzÀªï §¸ï £ÀA.PÉJ-36/J¥sï-768 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ J£ï.E.PÉ.DgÀ.n.¹ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ r¥ÉÆà £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï £ÀA.PÉJ-36/J¥sï-768 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï ¸ÀªÁgÀ PÉÆÃgÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ gÁªÀÄ¥Àà EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.19/2012 PÀ®A.279.,304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 25.01.2012 gÀAzÀÄ 5.20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÁgÀÄ ªÀAiÀiÁ: 10 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¹ÃAiÀÄvÀ¯Á§ JjAiÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ¨Á®ªÀÄA¢gÀ ZÁªÀÇ¸ï ©°ØAUï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ C¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²æêÀÄw ±ÁAvÁzÉë FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 26.01.2012 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀ UÀtgÁeÉÆåÃvÀìªÀzÀ ¥ÀƪÀð¨sÁ« ¹zÀÝvÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¨Á®ªÀÄA¢gÀzÀ°ègÀĪÀ ¥ÁgÀÄ JA§ ºÀÄqÀÄVAiÀÄÄ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ CPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ HjUÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ PÀqÉ ºÉÆÃVgÀ §ºÀÄzÉA§ ¸ÀA±ÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É wgÀÄUÁr vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦ügÁå¢ ¸À°è¹zÀÝgÀªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2012 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ: 30.01.2012 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ FvÀ£ÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzÀªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ºÀwÛ ºÉÆ®PÉÌ ¹A¥Àr¸ÀĪÀ PÁ®PÉÌ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzÀªÀÅ ªÀÄÆV ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ zÉúÀzÀ°è ¥ÀæªÉò¹ ¸ÀAPÀl ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀ°è G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ºÀ£ÀĪÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢ «dAiÀÄ vÀAzÉ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 3/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 


 

¢£ÁAPÀ 26/01/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉ §¤ßUÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀÄð¢ü ²æêÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ zÉÆqÀØAiÀÄå ªÀ¸ÀÛçzÀ ªÀAiÀÄ:35 ªÀÄ£ÉPÉ®¸À °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: §¤ßUÉÆüÀ FPÉAiÀÄ ªÉÄ£É ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÀÄ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ DzÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ & ¸Á: §¤ßUÉÆüÀ E®è¸À®èzÀ £ÉÃ¥À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ ºÉÆA¢ CPÀæªÀÄ PÀÆl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ »r¬Äj F ¸ÀƼÉAiÀÄ£ÀÄß CAvÁ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ ¦ügÁå¢üAiÀÄÄ AiÀiÁPÉà ¨ÉÊAiÀÄÄwÛj CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢üUÉ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ J®ègÀÄ PÀÆr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£ÀéAiÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/2012 PÀ®A.143,147,323,354,504,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹.PÁAiÉÄÝAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ.26-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-45 UÀAmÉUÉ §¤ßUÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ zÉÆqÀØAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á.§¤ßUÉÆüÀ FPÉAiÀÄ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ ºÉÆA¢ CPÀæªÀÄPÀÆl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ºÁQzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F zÀÆj£À C£ÀéAiÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2012 PÀ®A.143.147.504 gÉ/«.149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 31-01-2012 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ DgÉÆæ £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå, ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð, eÁ-F½UÉÃgï, G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-§Ä¼Áî¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀ®¨ÉgÉPÉ PÉʺÉAqÀªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ¸ÁªÀðd£ÀPÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L ²æà ¸ÀAvÉÆõÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ£À vÁ¨Á¢AzÀ 3 ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀUÀ¼À°è CAzÁdÄ 45 °Ãlgï PÀ®¨ÉgÉPÉ PÉʺÉAqÀ CA.Q gÀÆ. 225/- ºÁUÀÆ ºÉAqÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 200/- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁåj¹ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2010 PÀ®A 273, 284 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.F DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.02.2012 gÀAzÀÄ 61 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,700/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ


 


 


 


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ದಿನಾಂಕ 31/01/12 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಮಾಲವಾಡಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಟಿ.ಎಚ್.ಕರಿಕಲ್ ಪಿಐ ಅಶೋಕ ನಗರ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ರಾಮು, ರಫಿಕ,ದೇವೆಂದ್ರಪ್ಪ ಪಿಸಿಗಳು ಕೂಡಿ ಜೂಜಾಟಗಾರರ ಮೆಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಟಗಾರರಿಂದ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿ ನಗದು ಹಣ 25300=00 ರೂ ಹಾಗೂ ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಂಗಡ 5 ಜನರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 10/2012 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ