Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, January 17, 2014

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
          ¢£ÁAPÀ: 16.01.2014 gÀAzÀÄ ªÀizÁåºÀß 12.30 UÀAmÉUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ AiÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è E£ÉÆߪÁ PÁgï £ÀA: J.¦-28/r.PÉ-3123 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÝ n.«.J¸ï. JPïì¯ï UÁr £ÀA: PÉ.J-36/AiÀÄÄ-3925 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ n.«.J¸ï. UÁr ZÁ®PÀ ¸ÀħâgÁªÀÛ¯ÉUÉ , ºÀuÉUÉ §®UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ n.«.J¸ï. UÁr »AzÉ PÀĽwzÀÝ CAdªÀÄä½UÉ §® ¨sÀÄdPÉÌ, §®UÉÊ ªÉÆt PÉÊ ºÀwÛgÀ §®UÁ® ªÉÆt PÁ®Ä ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ CgÀÄt ¸É®éA @ ZɮĪÀ vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà, ªÀAiÀiÁ: 34 ªÀµÀð eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£ï,
G: PÀÆ°, ¸Á: AiÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2014 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 

                           ದಿ:17-01-2014 ರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 06-00 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಯಚೂರ ನಗರ ಮಂತ್ರಾಲಯ ದ್ವಿಮುಖ ರಸ್ತೆಯ ಶ್ರೀ ನಂದೀಶ್ವರ ಗುಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮುಖವಾಗಿ ಎಂ.ವೀಣಾ ಈಕೆಯು ಹೊಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ನಂ. KA-36/W-5887ದ್ದರ ಹಿಂದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾನಿಯಾಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು  ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗು ವಾಗ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎದುರಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಣವ್ 19 ಈತನು HONDA UNICORN M/C No.ಇಲ್ಲದ ಚೆಸ್ಸಿನಂ.ME4KC09CMD8620923 ದ್ದರ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀನಿಧಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜಿಗ್ ಜಾಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡುಬಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೂಳಿತು ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದ ಹೊಂಡಾಆಕ್ಟಿವಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಕಡೆಯವರು ವಾಹನ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ವಾಹನಗಳ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಜಖಂಗೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಎಡಕಪಾಳ,ಬಲಗಾಲ ಹೆಬ್ಬಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆಚಿದ ಗಾಯ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಎಂ.ವೀಣಾಗೆ ಬಲಗಾಲು ಪಾದದ ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಬಾವು ಬಂದ ಎಕಡಣ್ಣಿನ ಉಬ್ಬಿಗೆ ಹರಿದ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಕಂದುಗಟ್ಟಿದ್ದು ಶ್ರೀನಿಧಿಗೆ ಬಲಮೊಣಕಾಲಿಗೆ, ಬಲಗೈಗೆ,ಹಣೆ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆರೆಚಿದಗಾಯಾ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ಪ್ರಣವ್ ಗೆ ಬಲಕಪಾಳಕ್ಕೆ ತೆರೆಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಬಾವು ಬಂದು ಕಂದುಗಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ   £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2014 PÀ®A:279, 337, 338. L¦¹  CrAiÀÄ°è   ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

                 ದಿ:16-01-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಯಚೂರ ನಗರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 28ವರ್ಷದ ಅಪರಿಚಿತ [ಗಂಡಸು] ಆರೋಪಿ ಹಿರೊ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ..KA.36 X-8919 ನೇದ್ದನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಕಡೆಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮುಖ ವಾಗಿ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡದೆ ರಸ್ತೆ ಮದ್ಯದ ಡಿವೈಡರಗೆ ಟಕ್ಕರಕೊಟ್ಟು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗೆ ತಲೆ ಬಲಭಾಗದ ಕಿವಿ ಮೇಲುಗಡೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಹರಿದ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಬಲಕಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರ, ಮೂಗಿಗೆ, ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲು ಹೆಬ್ಬಟ್ಟಿನ ಹತ್ತಿರ ತೆರೆಚಿದ ಗಾಯ  ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆ ತಪ್ಪಿ ವಾಹನ ಜಖಂಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ DAd£ÉAiÀÄå vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ  38 ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ. G:QgÁt ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:§æºÀä£À ªÁr ¸ÉÖõÀ£ï KjAiÀiÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ  UÀÄ£Éß £ÀA: 07/2014 PÀ®A: 279,338. L¦¹    CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.01.2014 gÀAzÀÄ  17   ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 3,300 /-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-01-2014

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-01-2014

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2014, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16-01-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ²ªÀgÀÄzÀæ¥Áà §ÄAiÀiÁå, ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄgÀR¯ï UÁæªÀÄ, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ §ÄAiÀiÁå, ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ dUÀ£ÁßxÀ ªÉÄÊ£Àß¼Éî EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ªÀÄgÀR¯ï UÁzÀV gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ¼ÀîzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉƸÀzÁV ¤«Äð¸ÀÄwÛgÀĪÀ ©æeï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ mÁæPÀÖgï £ÀA. PÉJ-38/n-2948 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀiÁtÂÃPÀ¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà ªÀiÁ¼ÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥Àæ¢Ã¥À EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥Àæ¢Ã¥À EvÀ£ÀÄ ºÀ¼ÀîzÀ°è ©zÀÝ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É mÁæPÀÖgï ¸ÀºÀ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥Àæ¢Ã¥À EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄÄ dfÓ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 02/2014, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAvÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Áà ¸ÉÆä ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ, ¸Á: qÁPÀļÀV gÀªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ RAqÀ¥Áà ¸ÉÆä ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-01-2014 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ qÁPÀļÀV UÁæªÀÄzÀ ¸ÀįÁÛ£À C° ¨sÁ¬Ä gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀAPÁæAw PÀj ¥Ánð ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉà C°èAiÉÄ Hl ªÀiÁr ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV CªÀ¤UÉ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ ºÁªÀÅ PÀrzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-01-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2014, PÀ®A 143, 147, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ & 3(1) (10) (11) J¸ï.¹/J¸ï.n DåPïÖ 1989 :-
¢£ÁAPÀ 15-01-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À¤ßPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀA¨sÁf ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆðAiÀiÁ, ¸Á: «ÄÃgÀUÀAd UÁæªÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁqÀ®Ä PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀjñÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ eÁ: PÀ§â®UÉÃgÀ ¸Á: CUÀæºÁgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 jAzÀ 7 d£ÀgÀÄ £Á®ÄÌ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¥ÀÈQ ºÀjñÀ JA§ÄªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸À¤ß ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É ºÉÆÃgÀUÀqÉ ¨Á JAzÀÄ PÀgÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ ºÀjñÀ ºÁUÀÆ CªÀ£ÀÄ ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ «£ÁB PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ¨ÉäߣÀ ªÉÄïÉ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è, JzÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ªÀÄÄV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ CdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ, vÁ¬Ä ¯Á®ªÀiÁä, zÉÆÃqÀØ¥Àà£À ªÀiÁUÀ ¸ÁUÀgÀ EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄÝ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ K ºÉÆðAiÀiÁ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2014, PÀ®A 143, 147, 148, 324, eÉÆvÉ 149 L¦¹ & 3 ¦æªÉ£Àì£ï D¥sï qÁåªÉÄÃd lÄ ¥À©èPÀ ¥Áæ¥Ànð DPïÖ-1984 :-
¢£ÁAPÀ 15-01-2014 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå UÀȺÀªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ UÀÄ®§UÁð f¯Éè D¼ÀAzÀ vÁ®ÆQ£À RdÆj UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃnUÁV §gÀĪÀ PÁgÀt ¨ÉAUÁªÀ®Ä PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ ¥Ánî Dgï.¦.L. gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà gÁA¥ÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, G: ¥ÉưøÀ ºÉqÀ PÁ£ÀìmÉç¯ï, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: C§ÄÝ® ¥sÉÊeï ¥ÉưøÀ ªÀ¸Àw UÀȺÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ eÉÆvÉ ¸ÀĤî J¦¹-300, VjzsÀgÀ J¦¹-348 ºÁUÀÆ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÉÃR ¥sÁgÀÆPÀ J¦¹-344 gÀªÀjUÉ £ÉëĸÀ¯ÁVvÀÄÛ, CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 16-01-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0500 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ºÀ©ìPÉÆÃl ¥ÀæªÁ¹ ªÀÄA¢gÀ¢AzÀ ªÀiÁ£Àå UÀȺÀªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå EªÀgÀ ¨ÉAUÁªÀ®Ä PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ RdÆj UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°èAiÀÄ ¢ªÀAUÀvÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À §AqÉ, ¦J¸ïL gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è CªÀgÀ CAvÀåQæAiÉÄ PÀÄjvÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è CAvÀåQæAiÉÄUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20,000 d£ÀgÀÄ £ÉgÉ¢zÀÝgÀÄ, CzÀgÀ°èAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 500 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÄtÂÚ£À ºÉAmÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉưøÀ C¢üPÁjUÀ¼À ªÉÄïÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè vÀÆgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ CzÀgÀ°èAiÀÄ MAzÀÄ PÀ®Äè ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄÄRzÀ JqÀPÉ£ÉßUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj G¢æPÀÛ d£ÀgÀÄ PÀ®Äè vÀÆgÁl ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ-38/f-352 lªÉÃgÁ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄzsÀåzÀ ªÀÄvÀÄÛ »A¨sÁUÀzÀ UÁdÄUÀ¼ÀÄ MqÉ¢gÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀzÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¨sÁUÀzÀ°è PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©¢ÝzÀjAzÀ C®è°è qÁåªÉÄÃd DV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 jAzÀ 25,000/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀévÀÄÛ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ E¯ÁSÉAiÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ-38/f-727 E£ÉƪÁ PÁj£À ªÉÄÃ¯É G¢æPÀÛ d£ÀgÀÄ PÀ®Äè vÀÆgÁl ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ¨Ár qÁåªÉÄÃd DVzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25,000 gÀÆ. ªÀiË®åzÀ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-01/f-5513 £ÉÃzÀÄÝ ¸ÀºÀ dRA DVzÀÄÝ EzÀgÀ CAzÁdÄ 20,000/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀÄ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-01/f-5110 £ÉÃzÀÄ ¸ÀºÀ dRA DVzÀÄÝ, EzÀgÀ CAzÁdÄ 15,000/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀÄ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2014, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-01-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ vÉÆæüPÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¥Á±À«ÄAiÀiÁå ¸ÁºÉç ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: d»ÃgÁ¨ÁzÀ, gÀªÀgÀÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV d»ÃgÀ¨ÁzÀ¢AzÀ §¸Àì £ÀA. PÉJ-32/J¥sÀ-1689 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ d»ÃgÀ¨ÁzÀ¢AzÀ ©lÄÖ ªÀÄ£ÁßJSÉýîUÉ §AzÀÄ PÉ®ªÀÅ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß E½¹ ªÀÄvÀÄÛ PÉ®ªÀgÀÄ §¹ì£À°è ºÀwÛzÀgÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýî¬ÄAzÀ ©lÄÖ gÁ.ºÉ £ÀA. 9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄ ªÀÄÄAzÉ 1 QÃ. «ÄÃ. zÀÆgÀ EzÁÝUÀ ¸ÀzÀj §¸Àì ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÀªÀÄeÁ£À ±ÁºÀ vÀAzÉ ªÉÆâ£À ±ÁºÀ ¸Á: D¼ÀAzÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀĪÀiÁ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA. JZÀ.DgÀ-63/J-3940 £ÉÃzÀPÉÌ gÁAUÀ ¸ÉÊrUÉ ºÉÆÃV eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¨Á¬ÄUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ §¸Àì£À°èzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÉ ¸ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2014, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPï :-
¢£ÁAPÀ 16-01-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ §AqÉÃ¥Áà DtzÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì, f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ vÀªÀÄä «¯Á¸À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ-38/ºÉZï-3001 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ AiÀįÁè°AUÀ PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ ¥sÁåPÀÖjUÉ §gÀĪÁUÀ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ PÁgï £ÀA. J¦-29/¦J-1106 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁUÀð »rzÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ «¯Á¸À£À ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ «¯Á¸À£À vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ©gÁzÁgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢zÀÄÝ DvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè, £ÀAvÀgÀ «¯Á¸À¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨Ázï£À D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.