Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, October 15, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 15-10-2010


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 15-10-2010


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 214/2010 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ :-¢£ÁAPÀ 14-10-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ¸ÀÄtUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 68 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EvÀ£ÀÄ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 435=00, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï d¦Û ªÀiÁr DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 141/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 14/10/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀgÀV UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ ¸ÀĤî ¥ÀÆeÁj ¸Á: AiÀÄA¥À½î EªÀgÀ ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ wjPÉÆArzÀÝjAzÀ vÀªÀÄÆäj£À DmÉÆà ¨ÁrUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀgÀV UÁæªÀÄzÀ°è CAwªÀÄ ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ HjUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀÄzÀgÀV-¨ÁzÁæ¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ±ÀgÀt¥Áà ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉ.J-32/9754 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ dUÀ¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ©gÁzÁgÀ ¸Á: AiÀÄA¥À½î EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £Àqɹ DmÉÆà ¥À°Ö ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj DmÉÆ ¥À°Ö¬ÄAzÀ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2010 PÀ®A 323, 355, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÀävÀ¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, ¸Á: gÁªÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À° PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÉgÉ £ÀªÀÄä C½AiÀÄ ¸ÀwõÀ ¥ÁnîgÀªÀgÀÄ ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è 4 JPÀgÉ 18 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÁUÀĪÀ½UÉÆøÀÌgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ M¦à¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃzÀ ªÀµÀð AiÀÄÄUÁ¢ ºÀ§â¢AzÀ ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ ZÁAqÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ©üêÀÄ ©gÁzÁgÀ EªÀjUÉ ¯ÁªÀt ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«Ää£À ¥ÀPÀÌzÀ° rVÎ UÁæªÀÄzÀ PÁ²£ÁxÀ ¹gÀUÉÃgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ® EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆ®zÀ°è E®èzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀÄvÁÛ£É. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 13/10/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥Á®PÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå PÀÆr ºÉÆ®zÀ°è PÀqÀ¯É ©Ãd ©vÀÄÛwÛzÀjAzÀ DgÉÆæ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¹gÀUÉÃgÉ ¸Á: rVÎ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ E°è KPÉ ©vÀÄÛwÛ¢ÝÃj EzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ® EzÉ CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»ÃvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè PÀrzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 13/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 13-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀıÀªÀAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: PÁ¸ÀgÀvÀÆUÁAªÀ EvÀ£À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 107/1 £ÉÃzÀÝgÀ°è zÀ£ÀUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ §®¥ÁzÀPÉÌ ºÁªÀÅ PÀr¢zÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è gÁwæ 1030 UÀAmÉUÉ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAeÁ£É 1015 UÀAmÉUÉ ªÉÊzsÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ CA§Ä¯É£ÀìzÀ°è ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzsÀåzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 292/2010 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀgÁd ¥ÉÆðzÁ¸À ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°ÃUÉÃgÀ, ¸Á: PÉÆýªÁqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¸ÀAWÀzÀ°è ºÀt PÀnÖ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸À §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢¼À ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¥ÉÆ°ÃzÁ¸À ¸Á: PÉÆýªÁqÁ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, £À£Àß ºÀwÛgÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ gÀÆ. 15000/- EzÀªÀgÉUÀÆ PÉÆnÖ¯Áè FUÀ ºÀt PÉÆlÄÖ E°èAzÀ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ £Á£ÀÄ ¤£Àß ºÀt ªÀÄļÀV¸ÀĪÀÅ¢¯Áè EA¢¯Áè-£Á¼É PÉÆqÀÄvÉÛ£É, ¤Ã£ÀÄ ¸ÀºÀ J¯ïL¹ ªÀiÁr¸À®Ä £À£Àß ºÀwÛgÀ¢AzÀ gÀÆ 23000/- vÉUÉzÀÄPÉÆAr¢ÝAiÀiÁ ¯ÉPÀÌ ªÀiÁrzÀgÉ ¤Ã£É £À£ÀUÉ ºÀt PÉÆÃqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢½UÉ ªÀÄvÉÛ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ JgÀqÀÄ ¸À® PÉʬÄAzÀ ¨É¤ß£À°è ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ £ÀAvÀgÀ E£ÉÆßçâ DgÉÆæ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¥ÉÆðzÁ¸À ¸Á: PÉÆýªÁqÁ EvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 177/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15/10/2010 gÀAzÀÄ 07-30 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£Àß½î ¨ÁqÀðgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ZÀqÁªÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ zÁqÀUÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, G: mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ £ÀA PÉJ-05/JA.J-594 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á:¸ÀįÁÛ£Á¨ÁzÀ ªÁr, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ vÀļÀeÁ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ GªÀÄUÁð PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqÉ §AUÁè PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA J¦-13/J£ï-7960 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ JA.r. ®wÃ¥sï vÀAzÉ UÀįÁªÀÄgÀ ¸ÉÆ®SÁ£ï, ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ §®¨sÁUÀPÉÌ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ gÀPÁÛAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°è ±ÁªÀįÁ¨Á¬Ä EªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀiªÁV PɼÀUÀqÉAiÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 293/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/10/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ qÁ: ±À²ÃzsÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀÄA¨Á ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: UÀqÀªÀAw, ¸ÀzÀå §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£ÀPÉÌ ºÉÆzÁUÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Q°AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°è EzÀÝ PÀ©âtzÀ C®ªÀiÁjAiÀÄ£ÀÄß PɼÀUÀqÉ UÁ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®V¹ CzÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 1] §AUÁgÀzÀ vÁ½ ¸ÀgÀ 4.5 vÉÆ¯É C.Q. 80,000/- gÀÆ, 2] §AUÁgÀzÀ ¥Ánè 3 vÉÆ¯É C.Q 55,000=00 gÀÆ, 3] §AUÁgÀzÀ ¸ÀÄvÀÄÛ GAUÀÄgÀÄ (5) 2.5 vÉÆ¯É C.Q 45,000 gÀÆ, 4] §AUÁgÀzÀ £ÉPÉè¸ï 1 vÉÆ¯É C.Q 18,000=00 gÀÆ, 5] ¨É½î PÁ®Ä ZÉÊ£ÀÄ 3 ¦Ã¸À C.Q 4,000=00 gÀÆ, 6] ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ 20 ¦Ã¸À C.Q. 15,000=00 gÀÆ, 7] MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï «AqÉÆøÀ ¥ÁQÃl ¦Ã¸À C.Q. 7,000=00 gÀÆ, 8] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 15,000=00 gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 2,39,000=00 gÀÆ £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀi°è E®èzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 144/2010 PÀ®A 323, 504 eÉÆvÉ L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3(1) (10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J.DåPïÖ 1989 :-

¢£ÁAPÀ 13-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ« @ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¸Á: ºÀgÀ£Á¼À EvÀ£ÀÄ ºÀgÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ±ÁæªÀt PÀÄgÀuÉ EªÀgÀ eÉÆvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ gÁªÀıÉmÉÖ¥Áà ¹PÉ£À¥ÀÄgÉ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 2) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¥Ánî eÁw: PÀÄgÀħ E§âgÀÄ ¸Á: ºÀgÀ£Á¼À EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÀgÀ°è ¸ÀĨsÁµÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ºÉÆÃzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÁ®PÉÌ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ¥É£Á®PÉÌ «gÉÆÃzsÀ ªÀiÁr¢Ý CavÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ»rzÁUÀ ¸ÀĨsÁµÀ EvÀ£ÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ 14.10.2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ PÀ«vÁ¼ÀzÀ ¸ÀAUÀAiÀÄå¸Áé«Ä EªÀgÀÄ ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà °AUÁAiÀÄvï ºÁUÀÄ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ £À¹Ã§zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï L ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À zÀ¦à£ï ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ 4 d£À DgÉÆævÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, ¹PÀÌ 3 d£À CgÉÆævÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1040/- gÀÆ:UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¹Azs£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ºÀAZÀ£Á¼À PÁåA¦£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼzÀÀ°è ¢£ÁAPÀ 14.10.2010gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj PÁåA¦£À ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà ±ÉnÖ , 52 ªÀµÀð, PÀÆ°PÉ®¸À FvÀ£ÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ²æà AiÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀ£À¢AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ: 325/- ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ,DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 21.08.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà @ ZÀAzÀætÚ ²PÀëPÀgÀÄ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA§gÀ 1.11.56/70 ¸ÀgÀ¸Àéw ¤®AiÀÄ zÉêÀgÀÄ PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä §eÁeï ¥Áèn£Á ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 36 D-1329 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ zɺÀ°ªÁ¯Á ¹éÃmï ºË¸ï ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ M¼ÀºÉÆÃV G¥ÀºÁgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §AzÁUÀ vÁªÀÅ ¤°è¹ ºÉÆÃzÀ vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ . EzÀgÀ C.Q,gÀÆ 36,000/- UÀ¼ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¢£ÁAPÀ 14.10.2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ªÀiÁPÉÃðmï AiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.     

    ¢£ÁAPÀ 12.10.2010 jAzÀ ¢£ÁAPÀ13.10.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1200 CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À UÉÆÃgɨÁ¼À UÁæªÀÄzÀ £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ªÀÄAdÆgÁzÀ ¥ÀrvÀgÀ PÁrð£À 83 QéAmÁ¯ï CQÌ, 14 QéAmÁ¯ï UÉÆâ, 09 QéAmÁ¯ï ¸ÀPÀÌgÉ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrAiÀÄ zÀĵÀåAvÀUËqÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ¸Á:ªÀįÁÌ¥ÀÄgÀ, ±Áå«ÄÃzÀ¸Á§ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ ¸Á: UÉÆgÉèÁ¼À ºÁUÀÄ f.UÀÄ£ÉßñÀégÀ gÁªï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀrvÀjUÉ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀzÉà PÁ¼À¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁr zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ²æà n.PÉ. £ÁUÀgÁd DºÁgÀ ²gÀ¸ÉÛzÁgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 13.10.2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¨ÉÊ®UÀÄqÀØ -wÃxÀð¨sÁ« gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÁzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ n¥ÀàgÀ(¯Áj) £ÀA§gÀ PÉ.J¯ï, 13 eÉ 9860 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ºÁªÀÅ §A¢zÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ,ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ¸ÉÊrUÉ wgÀÄV¹zÀÝjAzÀ ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÝjAzÀ ²æà PÀ¼ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀUÁå£À¥Àà ºÁUÀÄ CgÉÆæ ZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà PÀ¼ÀPÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.     

    ¢£ÁAPÀ 14.10.2010 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¥Àæ¨sÀÄ ºÉÆÃl¯ï ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ UÁ°¨ï £ÀUÀgÀzÀ PÁæ¸ïzÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 36 J¸ï 9738 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÉÆä£À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 36 eÉ 7126 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Àà ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀªÀÄUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 14.10.2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà AiÀÄĪÀgÁd vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ¸Á: d¯Á®£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ UÀAeï ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 36/AiÀÄÄ-2284 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÁÝUÀ UÉÆñÁ¯Á gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀĦæêÀiï ¨ÁåljAiÀÄ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CgÀ¨ï ªÁqÁ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ J 36 PÀÆå-6988 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀ ZÁ®PÀ gÀAUÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀ£ÀUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ AiÀÄĪÀgÁd EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 14.10.2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆñÁ¯Á gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èAiÀÄ ¸ÀĦæêÀiï ¨ÁåljAiÀÄ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 36/AiÀÄÄ-2284 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CgÀ¨ï ªÁqÁ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ J 36 PÀÆå-6988 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ gÀAUÀ¥Àà EªÀjUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ gÀAUÀ¥Àà¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀAV ²æêÀÄw zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀA¥Á¥Àw EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 13.10.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1430 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 14.10.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 1030 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è eÁVÃgÀ eÁqÀ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ËqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ PÀA¥ÀÆålgï PÉÆÃuÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ M¼À¥ÀæªÉò¹ C.Q.gÀÆ 55000/- ¨É¯ÉAiÀÄļÀî ºÉZï.¹ J¯ï PÀA¥À¤AiÀÄ PÀA¥ÀÆålgï ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ©r¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¸ÀzÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ²æà zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzÁåAiÀÄgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 14.10.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0730 UÀAmÉUÉ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà CAUÀr ¸Á: PÀ£À¸Á« EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà ºÁUÀÆ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj §AzÀÄ £ÀªÀÄä PÀÄj ©lÄÖ PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ ±ÀgÀt¥Àà¤UÉ EzÀÄ ¤£ÀUÉ ¸ÀA§AzsÀ«®èzÀ «µÀAiÀÄ , EzÀÄ UÁå£À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «µÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀÄj,DqÀÄ ©lÄÖ ªÉÄìĹgÀÄwÛÃj CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ UÁå£À¥Àà£ÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ,±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ EªÀ£ÀzÉãÀÄ PÉýÛAiÉÄÃ¯É CAvÀ CAzÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ »rUÁvÀæzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ²æêÀÄw CA§ªÀÄä UÀAqÀ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà FPÉAiÀÄ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà£ÀÄ vÀªÀÄUÉ EzÀÝ d«ÄãÀ£ÀÄß vÁ£Éà ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄvÁÛÝ, vÁ¬ÄAiÀÄ G¥ÀfêÀ£ÀPÉÌ K£ÀÆ PÉÆqÀzÉà C£ÀĨsÀ«¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ F §UÉÎ ¨sÁUÀ PÉýzÀgÉà ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄݪÀÄ ¢£ÁAPÀ 13.10.2010 gÀAzÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ zÀ¸ÀgÁ ºÀ§âPÉÌ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw UÀAUÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ¸ÉÃj ¢£ÁAPÀ 14.10.2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ vÀ£ÀUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ²æêÀÄw CA§ªÀÄä EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.                         

    ¢£ÁAPÀ 12.10.2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ M¼ÀPÉÆÃmÉ «ÃgÀ§zsÉæñÀégÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ 7 £Éà ªÁrð£À°èzÀÝ £ÀgÀ¸ÉÆÃf EªÀgÀ £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ²æÃn.PÉ £ÁUÀgÁd DºÁgÀ ²gÀ¸ÉÛzÁgÀ vÀºÀ¹Ã¯ï PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ £ÀgÀ¸ÉÆÃf EªÀgÀÄ ¥ÀrvÀgÀzÀ ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÉ, zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥sÀ®PÀ EqÀzÉà 2010 £Éà ¸É¥ÉÖA§gï ªÀiÁºÉà ºÀAaPÉAiÀÄ CAvÉÆåÃzÀAiÀÄ PÁrð£À CQÌ 9 QéAmÁ¯ï , UÉÆâ 1.85 QéAmÁ¯ï, CPÀëAiÀÄ PÁrð£À CQÌ 17.60 QéAmÁ¯ï UÉÆâ 2.95 QéAmÁ¯ï , £ÉªÀÄä¢ PÁrð£À Ì 14.50QéAl¯ï CQÌ, 2.40 QéAl¯ï UÉÆâ, 4.50 QéAmÁ¯ï ¸ÀPÀÌgÉ PÉ.J¥ï, ¹.J¸ï.¹ ¸ÀUÀlÄ PÉÃAzÀæ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ©¯ï ¸ÀA 1806/ ¢£ÁAPÀ 13.09.2010 gÀAvÉ JvÀÄÛªÀ½ ªÀiÁr ¤AiÀÄAwævÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀrvÀgÀ aÃnzÁgÀjUÉ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀéAiÀÄ «vÀj¸ÀzÉà zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æÃn.PÉ £ÁUÀgÁd DºÁgÀ ²gÀ¸ÉÛzÁgÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 12.10.2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¦ qÀ§Æèr PÁåA¦£À°èzÀÝ PÉ.UÉÆÃ¥À¯ÁgÁªÀ EªÀgÀÀ £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ²æÃn.PÉ £ÁUÀgÁd DºÁgÀ ²gÀ¸ÉÛzÁgÀ vÀºÀ¹Ã¯ï PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ ¥ÀrvÀgÀzÀ ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÉ, zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥sÀ®PÀ EqÀzÉà 2010 £Éà ¸É¥ÉÖA§gï ªÀiÁºÉà ºÀAaPÉAiÀÄ CAvÉÆåÃzÀAiÀÄ PÁrð£À CQÌ 18.85 QéAmÁ¯ï ,3.90 QéAl¯ï UÉÆâ CPÀëAiÀÄ PÁrð£À 53.95 CQÌ, 8.75 QéAl¯ï UÉÆâ, 6.00 QéAmÁ¯ï ¸ÀPÀÌgÉ , £ÉªÀÄä¢ PÁrð£À 46.00 QéAl¯ï CQÌ, 7.50 QéAl¯ï UÉÆâ, 5.00 QéAmÁ¯ï ¸ÀPÀÌgÉ PÉ.J¥ï, ¹.J¸ï.¹ ¸ÀUÀlÄ PÉÃAzÀæ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ©¯ï ¸ÀA 27544/ ¢£ÁAPÀ 13.09.2010 gÀAvÉ JvÀÄÛªÀ½ ªÀiÁr ¤AiÀÄAwævÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀrvÀgÀ aÃnzÁgÀjUÉ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀéAiÀÄ «vÀj¸ÀzÉà zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æÃn.PÉ £ÁUÀgÁd DºÁgÀ ²gÀ¸ÉÛzÁgÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 12.10.2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ JªÀiï © PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èzÀÝ DgÉÆæ DzÉ¥Àà dªÀ½ EªÀgÀÀ £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ²æà «±Àé£ÁxÀ DºÁgÀ ²gÀ¸ÉÛzÁgÀ vÀºÀ¹Ã¯ï PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ ¥ÀrvÀgÀzÀ ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÉ, zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥sÀ®PÀ EqÀzÉà 2010 £Éà ¸É¥ÉÖA§gï ªÀiÁºÉà ºÀAaPÉAiÀÄ CAvÉÆåÃzÀAiÀÄ PÁrð£À CQÌ 16.80 QéAmÁ¯ï ,3.50 QéAl¯ï UÉÆâ CPÀëAiÀÄ PÁrð£À 48.70 CQÌ, 8.20 QéAl¯ï UÉÆâ, 8.00 QéAmÁ¯ï ¸ÀPÀÌgÉ , £ÉªÀÄä¢ PÁrð£À 116.50 QéAl¯ï CQÌ, 18.50 QéAl¯ï UÉÆâ,9.00 QéAmÁ¯ï ¸ÀPÀÌgÉ PÉ.J¥ï, ¹.J¸ï.¹ ¸ÀUÀlÄ PÉÃAzÀæ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ©¯ï ¸ÀA 275445 ¢£ÁAPÀ 14.09.2010 gÀAvÉ JvÀÄÛªÀ½ ªÀiÁr ¤AiÀÄAwævÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀrvÀgÀ aÃnzÁgÀjUÉ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀéAiÀÄ «vÀj¸ÀzÉà zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà «±Àé£ÁxÀ DºÁgÀ ²gÀ¸ÉÛzÁgÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 12.10.2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ JªÀiï © PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èzÀÝ DgÉÆæ ¸ÀÆUÀÄgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä EªÀgÀÀ £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ²æà «±Àé£ÁxÀ DºÁgÀ ²gÀ¸ÉÛzÁgÀ vÀºÀ¹Ã¯ï PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ ¥ÀrvÀgÀzÀ ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÉ, zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥sÀ®PÀ EqÀzÉà 2010 £Éà ¸É¥ÉÖA§gï ªÀiÁºÉà ºÀAaPÉAiÀÄ CAvÉÆåÃzÀAiÀÄ PÁrð£À CQÌ 27.25 QéAmÁ¯ï ,5.65 QéAl¯ï UÉÆâ CPÀëAiÀÄ PÁrð£À 96.50 CQÌ, 16.00 QéAl¯ï UÉÆâ, 9.00 QéAmÁ¯ï ¸ÀPÀÌgÉ , £ÉªÀÄä¢ PÁrð£À 64 QéAl¯ï CQÌ, 10 QéAl¯ï UÉÆâ,9.00 QéAmÁ¯ï ¸ÀPÀÌgÉ PÉ.J¥ï, ¹.J¸ï.¹ ¸ÀUÀlÄ PÉÃAzÀæ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ©¯ï ¸ÀA 275445 ¢£ÁAPÀ 14.09.2010 gÀAvÉ JvÀÄÛªÀ½ ªÀiÁr ¤AiÀÄAwævÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀrvÀgÀ aÃnzÁgÀjUÉ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀéAiÀÄ «vÀj¸ÀzÉà zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà «±Àé£ÁxÀ DºÁgÀ ²gÀ¸ÉÛzÁgÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ        

    ¢£ÁAPÀ 12.10.2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ JªÀiï © PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èzÀÝ DgÉÆæ «ÃgÉÃAzÀæ EªÀgÀÀ £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ²æà «±Àé£ÁxÀ DºÁgÀ ²gÀ¸ÉÛzÁgÀ vÀºÀ¹Ã¯ï PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ ¥ÀrvÀgÀzÀ ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÉ, zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥sÀ®PÀ EqÀzÉà 2010 £Éà ¸É¥ÉÖA§gï ªÀiÁºÉà ºÀAaPÉAiÀÄ CAvÉÆåÃzÀAiÀÄ PÁrð£À CQÌ 13.55 QéAmÁ¯ï ,2.85 QéAl¯ï UÉÆâ CPÀëAiÀÄ PÁrð£À 44.80 CQÌ, 7.40 QéAl¯ï UÉÆâ, £ÉªÀÄä¢ PÁrð£À 16 QéAl¯ï CQÌ, 2.60 QéAl¯ï UÉÆâ,7.50 QéAmÁ¯ï ¸ÀPÀÌgÉ PÉ.J¥ï, ¹.J¸ï.¹ ¸ÀUÀlÄ PÉÃAzÀæ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ©¯ï ¸ÀA 275445 ¢£ÁAPÀ 14.09.2010 gÀAvÉ JvÀÄÛªÀ½ ªÀiÁr ¤AiÀÄAwævÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀrvÀgÀ aÃnzÁgÀjUÉ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀéAiÀÄ «vÀj¸ÀzÉà zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà «±Àé£ÁxÀ DºÁgÀ ²gÀ¸ÉÛzÁgÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.213/10 PÀ®A 323, 498(J), 504, 506 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 14-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÁzÀ «ÄãÁQë @ ºÀ£ÀªÀĪÀé UÀAqÀ ±ÁAvÀ¥Àà §¤ßUÉÆüÀ ªÀAiÀiÁ 33 ªÀµÀð eÁ.PÀÄgÀħgÀ G.CqÀÄUÉ ¸ÀºÁAiÀÄQ ¸Á.©.©.£ÀUÀgÀ PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15-16 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ ±ÁAvÀ¥Àà FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ EwÛÃZÀUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀvÉÆqÀVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 14-10-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/2010     PÀ®A 323, 324 gÉ/« 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 14-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¸ÀA§A¢ §¸ÀAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀAfêÀ PÀĪÀiÁgÀ PÉ£Á®zÀ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV E§âgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/2010     PÀ®A 323, 324 gÉ/« 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 14-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ ¸ÀAfêÀ PÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ §¸ÀAvÀ PÉ£Á®zÀ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV E§âgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄAqÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 219/2010 PÀ®A 107 ¹Dg惡

ltPÀ£ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆ® ¸À.£ÀA-29 d«Ää£À §zÀÄ«£À ¸ÀA§AzsÀ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 wAUÀ½AzÀ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÁQëzÁgÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÁzÀ £ÀA-1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÁgÀgÀ ªÀÄzÀå ªÁådå ¬ÄzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÁzÀ £ÀA-3,4,5 £ÉÃzÀݪÀgÀ PÀĪÀÄäPÀÄÌ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ¸ÁQëzÀgÀgÀ ºÉÆ® ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÁzÀ C.£ÀA-1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÀݪÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ §zÀÄ«£À §UÉÎ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¢£ÉÃ-¢£Éà ¢éUÀÄtUÉƼÀÄîvÁÛ ºÉÆÃV. UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀÅAmÁUÀÄwÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: 05-10-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁQëzÀgÀgÀÄ ¥ÀæwªÁ¢ £ÀA-01 EvÀ£ÀÄ ltPÀ£ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ K£À¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBR¥ÁvÀ UÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. F ¨UÉÎ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-216/2010 PÀ®A-143, 147, 341, 324, 355, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (10) J¸ï¹/J¸ïn PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ CzÉ. PÁgÀt ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À°è ¢£ÉÃ-¢£Éà ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ºÉZÁÑV ªÀÄÄAzÉ EzÉ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖAvÉ AiÀiÁªÀzÉà PÀëtzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAlÄ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÁl-§rzÁl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ, ¸ÁªÀðd¤PÀ D¹Û-¥Á¹ÛUÉ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ 12-10-10 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÁQëzÁgÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À£ÁßV ªÀiÁr UÀÄ£Éß £ÀA-218/2010 PÀ®A-107 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£ÉßzÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀºÀ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÉÄîÌAqÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀPÁðgÀzÀ vÀ¥sÉð ¬ÄAzÀ PÀ®A-107 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹zÀÄÝ D ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ. PÁgÀt ¥ÀæwªÁ¢UÀ½UÉ UÁæªÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀzÉà jÃw vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀzÀAvÉ ºÁUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ªÀiÁqÀzÀAvÉ ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAw ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ zÀȶ׬ÄAzÀ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À «gÀÄzÀÝ ªÀiÁ£Àå gÀªÀgÀÄ vÀPÀët £ÉÆÃn¸ï eÁjªÀiÁr PÀ®A- 107 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀÆPÀÛ ªÀÄÄZÀѽPÉ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀAvÉ vÁ®ÆPÀ zÀAqÁ¢ÃPÁjUÀ¼À°è ¤ªÉâ¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï AiÀÄÄrDgï £ÀA. 20/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà¤UÉ FUÉÎ LzÁgÀÄ wAUÀ½¤AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ §AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ ªÀÄPÀ̼ÀÆ E®è¢zÁÝUÀ ºÉAqÀw §mÉÖvÉƼÉAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽwzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¨É¯ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ 11-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CªÀÄvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁ±À EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï UÀÄ£Éß £ÀA. 269/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ:- 14-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä£ÁzÀ £ÁgÁAiÀÄt¹AUï vÀAzÉ ªÉAPÀl¹AUï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ ±ÁåªÀĹAUï vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀĹAUï FvÀ£À eÉÆvÉUÉÀ ¥ÉøÉAmï ¸ÀAUÀqÀ UÀAUÁªÀwUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J-37/PÀÆå-4011 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ §AzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ 9:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁgÁAiÀÄt¹AUï¤UÉ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ «µÀAiÀÄ PÉý £Á£ÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀPÀët §AzÉ£ÀÄ. «ZÁj¸À®Ä £ÁgÁAiÀÄt¹AUï FvÀ£ÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ªÁ¥À¸ï vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, UÁ¼ÉªÀÄä£À UÀÄr ºÀwÛgÀ £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ ºÉÆgÀmÁUÀ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¹Ìqï DV ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. DvÀ£À ªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ §® PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ºÀuÉUÉ ZÀ¥ÉàUÉ C®è°è vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ DvÀ¤UÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ a¤ªÁ® D¸ÀàvÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV E¯ÁfUÁV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr FUÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ªÀiÁr, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ±ÁªÀÄgÁªÀ ¸Á|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆmÉîPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀÄgÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ £ÀA¢PÀÆgÀ, ¥ÉæêÀÄ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ £ÀA¢PÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¹UÀgÉÃl PÉÆr¸ÀÄ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ AiÀiÁPÉ PÉÆr¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÉýzÀPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ªÀiÁºÁAvÀAiÀÄå vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä gÀªÀgÀÄ, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ vÀªÀÄä Qæ«Ä£Á±ÀPÀ CAUÀr ²æà ¸Á¬Ä DUÉÆæà KeÉÃ¤ì ±ÉÃlgÀzÀ QðUÀ½UÉ £ÀPÀ° Qà G¥ÀAiÉÆÃV¹ vÉgÉzÀÄ M¼ÀVzÀÝ 1.C¯Áà PÀA¥À¤AiÀÄ 1°ÃlgÀ 8 qÀ©â 2.«ÄøÀ¯ï PÀA¥À¤ 250UÁæA 20 qÀ©â 3.«ÄøÀ¯ï PÀA¥À¤AiÀÄ 100UÁæA 1 qÀ©â »ÃUÉ MlÄÖ 50691/-` ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.