Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, June 23, 2014

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ:22-06-2014 gÀAzÀÄ 16-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ºÀnÖ »gÉãÀUÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è  DgÉÆæ £ÀA 1 )gÀ«ZÀAzÀæ vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà ¸Á:D£Àéj FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ-36 E¹-1993 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀnÖ¬ÄAzÀ D£ÀéjUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ £ÀA 2 ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¸Á:aAZÀgÀQ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ-36 PÉ-8619 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ºÀnÖ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT JgÀqÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ lPÀÌgï DV DgÉÆævÀj§âjUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 102/2014 PÀ®A. 279, 337,  L¦¹ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ಫಿರ್ಯಾದಿ ದುರುಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ , ವಯ:50, ಜಾ: ಹರಿಜನ, :ಒಕ್ಕಲುತನ , ಸಾ: ರವುಡಕುಂದಾ , ತಾ:ಸಿಂಧನೂರು FvÀ£À ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ ದುರುಗಮ್ಮಳು 4 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು , 01 ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ತಾಯಿಯಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 11-06-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ದುರುಗಮ್ಮಳಿಗೆ ಸಂತಾನ ಹರಣ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿದ ನಂತರ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬಿ ನಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸಿಂಧನೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ವೈದ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರಕ್ಕೆ ಬಳ್ಳಾರಿವಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ದಿನಾಂಕ: 22-06-2014 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ 02-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ. ಯುಡಿಆರ್ ನಂ. 09/2014, ಕಲಂ. 174 ಸಿಆಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .  

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.06.2014 gÀAzÀÄ 34 ¥ ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  6,600/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-06-2014


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 23-06-2014 

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/2014, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-06-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªï nüÉîPÀgï, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. (¸ÀªÀÄUÁgÀ), ¸Á: ¥Áèmï £ÀA.33/34, d¨Áâgï PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgï ªÀĪÀÄvÁ ¯ÁqïÓUÉ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èöÊAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JA.ºÀZï-24/PÉ-8910 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¯ÁqïÓ ªÀÄÄAzÉ ©ÃUÀ ºÁQ ¤°è¹ ¯ÁqïÓUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¤°è¹ ºÉÆÃzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÁºÀ£À EgÀ°®è, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï «ªÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA. 03©20¹20570, ZÉ¹ì £ÀA. 03©18JA21411, ªÀiÁqÀ¯ï 2003, ªÁºÀ£À §tÚ: PÀ¥ÀÄà, C.Q: 25,000/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-06-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2014, PÀ®A 379 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ¥Áà PÉƼÉî ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: «¯Á¸À¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Àà¯ÉAqÀgï ¥Àè¸ï ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-03/E.Dgï-3987, ZÉ¹ì £ÀA. 05J16J¥sï44409, EAf£ï £ÀA. 05J15J43425, ªÀiÁqÀ¯ï 2005 PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ, C.Q 25,000/-gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ,  ¸ÀzÀj ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß  ¢£ÁAPÀ 15-05-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 1500 UÀAmɬÄAzÀ 1630 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è  ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ zÉêÀ zÉêÀ£À ªÀ£À ªÀÄÄAzɬÄAzÀ AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-06-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/2014, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20-06-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Àà ±ÉA¨É¼Éî ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ NA¸Á¬Ä ªÀAiÀÄ: 6 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ¨ÁA¨É ©°ØAUï ºÀwÛgÀzÀ gÉÆÃr£À°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÀÆå-5993 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸À°ÃªÀiï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ NA¸Á¬Ä FvÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ JqÀPÁ°£À ªÉÆüÀPÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÀÄzÀå J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.    

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/2014, PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21-06-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ ±ÀgÀzÀgÁªÀ UÁ°AzÀ ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, eÁw: ªÀägÁoÁ, ¸Á: ¨ÁgÀªÀäw, f: ¥ÀÄuÉ, gÀªÀgÀ aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ gÀ«AzÀgÁªÀ gÀªÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ£À ªÀÄzÀÄªÉ ºÉÊzÁæ¨Á¢£À ¤AUÀªÀÄ¥À°èAiÀÄ°è EgÀĪÀzÀjAzÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21-06-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀ½ ¨ÁgÀªÀÄwUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¤AUÀªÀÄ¥À°è¢AzÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀ §¸ÀÄìUÀ¼À°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ aPÀÌ¥Áà£ÀªÀgÀÄ E£ÉƪÁ PÁgÀ £ÀA. JªÀÄ.ºÉZï-42/ºÉzï-7199 £ÉÃzÀgÀ°è aPÀÌ¥Àà CgÀ«AzÀgÁªÀ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ gÁeÉÃAzÀæ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¥Àæ±ÁAvÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÃ¸É ¹AzsÀÄ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¹ZÀÄÑ ªÀAiÀÄ: 2 ªÀµÀð, ¥ÀæwPÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¥Àæ±ÁAvÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð gÀªÀgÉ®ègÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj E£ÉƪÁ PÁgÀ£ÀÄß gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ CgÀ«AzÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÁgÀªÀäw, f: ¥ÀÄuÉ gÀªÀgÀÄ ZÁ¯Á£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄ zÁn ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁeÉÃAzÀæ EªÀ£ÀÄ ZÁ¯Á£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ E£ÉƪÁ PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÁºÀ£ÀzÀ »qÀvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À §® §¢AiÀÄ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¥À°Ö¬ÄAzÀ gÁeÉÃAzÀæ, CgÀ«AzÀgÁªÀ, ¥Àæ±ÁAvÀ gÀªÀgÉ®ègÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj PÁj£À°è PÀĽvÀ ¹AzsÀÄUÉ JzÉUÉ, ¨É£Àß°è ¨sÁjUÁAiÀÄ, ¹ZÀÄÑ EvÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è UÁAiÀÄ, ¥ÀæwPÀ EvÀ¤UÉ JgÀqÀÄ PÉʬÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯É §® ¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¥Àæ±ÁAvÀ EvÀ¤UÉ §®UÀqÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, vÀ¯É gÀPÀÛUÁUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁr PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 218/2014, PÀ®A 366(J), 363, 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢ ZÀÄqÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ vÀÄPÀzÉ ¸Á: qÁªÀgÀUÁAªÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀ®à£Á UÀAqÀ ©üêÀÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð EªÀ½UÉ D¼ÀªÉÊ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, CªÀj§âgÀÄ zÀÄrzÀÄ w£Àß®Ä D¼ÀªÉʬÄAzÀ ¨sÁ°ÌUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÉÆqÀØ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁ£ÀAzÁ EªÀ¼À ºÀwÛgÀ EgÀÄwÛzÀÝgÀÄ, PÀ®à£Á EªÀ¼À UÀAqÀ MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ vÀ£Àß UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆVzÀÄÝ PÀ®à£Á EªÀ¼ÀÄ ªÀĺÁ£ÀAzÁ EªÀ¼À ºÀwÛgÀ zÀÄrzÀÄ w£Àß®Ä C°èAiÉÄ EgÀÄwÛzÀݼÀÄ, ¢£ÁAPÀ 11-06-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÉÆqÀØ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁ£ÀAzÀ EªÀ¼ÀÄ ¥sÉÆ£À ªÀiÁr ºÉýzÉÝ£ÉAzÀgÉ EªÀvÀÄÛ ªÀÄzÁåºÀß 1 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ®à£Á EªÀ½UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ 1) CªÀÄgÀ vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà RUÉð ¸Á: «dAiÀÄ ªÀĺÁAvɱÀégÀ UÀ°è, 2) ¸Á¬Ä£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¨sÀƵÀ£À PÉÆgÉ, 3) £ÁUÉñÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ¹AzÉ J®ègÀÆ ¸Á: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ PÀ®à£Á EªÀ½UÉ £ËPÀj PÉÆr¸ÀÄvÉÛªÉ CAvÀ ºÉý PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ CªÀ¼À eÉÆÃvÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥ÁgÀ±ÉÃnÖ ¸Á: ²ªÀt FvÀ¤UÀÄ £ËPÀj PÉÆr¸ÀÄvÉÛªÉ CAvÁ CªÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, E°èAiÀÄ ªÀgÉUÀÆ ªÁ¥À¸À §A¢®è CAvÀ w½¹zÀ¼ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆqÀ¯É ¨sÁ°ÌUÉ §AzÀÄ J®è PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ J°èAiÀÄÄ ¹UÀ°®è, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 21-06-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥sÉÆ£À ªÀiÁr ºÉýzÉ£ÉAzÀgÉ £À£ÀUÉ ºÁUÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀĪÀ£ÁzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥ÁgÀ±ÉÃnÖ ¸Á: ²ªÀt E§âjUÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÁzÀ 1) CªÀÄgÀ RUÉð, 2) ¸Á¬Ä£ÁxÀ PÉÆÃgÉ ªÀÄvÀÄÛ 3) £ÁUÉñÀ ¹AzÉ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr ªÉƸÀ¢AzÀ ¤ªÀÄUÉ ¥ÀÆ£ÁzÀ°è £ËPÀj PÉÆr¸ÀÄvÉÛªÉ CAvÀ ¥sÀĸÀ¯Á¬Ä¹ ªÉƸÀ¢AzÀ ¥ÀÆ£ÁPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀªÀÄUÉ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ©lÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛ¼É, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 22-06-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಕಾಳಗಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣಾ ಬೇವಿನಗಿಡ   ಸಾ: ಮಳಗ(ಕೆ) ಇವರು ದಿನಾಂಕ 22-06-2014 ರಂದು ನನ್ನ ವ್ಯಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ-32, 7228-ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕಾಳಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ರಾಜಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಳಗಿ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋರಟಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ 5-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಎದುರಿನಿಂದ ಲೊಕೇಶ ತಂದೆ ಶರಣಯ್ಯ ಜೀವಣಗಿ ಸಾ:: ರಾಜಾಫೂರ ಇತನು ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ-32 ಎಕ್ಸ್ 0316 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನೀಷ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ನನ್ನ ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಒಳಪೇಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಲೊಕೇಶನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ವಿರೇಶನೋಂದಿಗೆ ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಾಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕಾಳಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಸಯ್ಯದ ಹಬಿಬೂರ ರಹಿಮಾನ ತಂದೆ ಸಯ್ಯದ ರುಕ್ನೋದ್ದಿನ ಸಾ:ರಹಿಮತ ನಗರ ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ  ರವರು ದಿನಾಂಕ: 21-06-2014  ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರವುಫ ಈತನು  ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ನಂ; ಕೆಎ 32 ಇಇ 3081 ನೆದ್ದರ ಮೇಲೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ  ಹಿಂದೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಬ್ದುಲ್ ರವುಫ ಸದರ  ಮೋ/ಸೈಕಲ್  ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನ ದಿಂದ  ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ.ಸರ್ಕಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌದ ಕಡೆಗೆ  ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕನ್ನಡ ಭವನ ಎದುರು ರೋಡ ಮೇಲೆ ಮೊ/ಸೈಕಲ್ ನಂ; ಕೆಎ 01ಹೆಚ್.ಎ 0780 ನೆದ್ದರ ಸವಾರನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕುಳಿತು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಮೋ/ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗು ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ ರವುಫನಿಗೆ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಸವಾರನು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 22-06-2014 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಜಮಾದಾರ ಸಾ : ಮಣ್ಣುರ ಹಾಗು ಸಾಯಬಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕಮಣೂರ, ಬಾಷಾ ಬಡಗೇರ, ಶಾಹುರಸಿದ್ದ ರವರು ಕುಡಿಕೊಂಡು ರಮೇಶ ಬಾಕೆ ಇವರ ಸಫಾರಿ ವಾಹಣದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕರಜಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಮನೋಹರ ರಾಮನಗರ ಇವರ ಇಟ್ಟಂಗಿ ಭಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಟ್ಟಂಗಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಮಾಹಾದೇವಪ್ಪಾ ಕರೂಟಿ  ಇವರು ತಮ್ಮ ಬೋಲೆರೊ ವಾಹನವನ್ನು ತಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ವಾಹನದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಬಸವರಾಜ ಅಳ್ಳಗಿ ಇವನಿಗೆ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಬೈದಿ ಅಂತಾ ನ್ನ ಜೋತೆಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿಯೆ ಬಿದ್ದ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಹೊಡೆಯತೊಡಗಿದನು ಬಸವರಾಜ ಜೋತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಗೌಡಪ್ಪ ಅಳ್ಳಗಿ, ಮಾಹಾಂತೇಶ ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪ ವಾಯಿ ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಾಹಾದೇವಪ್ಪ ಕರೂಟಿ, ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಬನ್ನಪ್ಪ ಕರೂಟಿ, ಶಾಮ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಹಿರೋಳಿ ಇವರುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಧರ್ಮರಾಜ ತಂದೆ ಭಗವಾನ ಜಾಧವ ಸಾ: ಭಗವಾನ ತಾಂಡಾ ವರನಾಳ ತಾ:ಜಿ:ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು  ದಿನಾಂಕ:21/06/2014ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-30 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಕ್ರೋಜರ ಜೀಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ರೋಜರ ಜೀಪನ್ನು ಸೈಡಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ಮೋಹನ ತಂದೆ ಕಿಶನ ಜಾಧವ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ ತಂದೆ ಕಿಶನ ಜಾಧವ ಇವರು  ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಾಂಡಾದ ವಸಂತ ಜಾಧವ ಇವರಿಗೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಕ್ರೋಜರ ಜೀಪನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜೀಪನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲಾ  ನಾನೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ನಡೆಯಿರಿ ಅಂತಾ ಅಂದಿದಕ್ಕೆ ಏ ರಂಡಿ ಮಗನೇ ಧರ್ಮ್ಯಾನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ನಮ್ಮ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಜರ ಜೀಪ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿಯಾ ಅಂತಾ ನಿನಗೆ ಸೊಕ್ಕ ಬಂದಿದೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು, ಜೀಪ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಸಂತ ಈತನು ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗದಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ನಾರಾಯಣ ಈತನು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದನು. ಆಗ ನಾನು ಚೀರಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೋಹನ ಜಾಧವ ಈತನು ನನಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಬಗೆದಿದ್ದರಿಂದ ಸೊಂಟಕ್ಕೆಗುಪ್ತಗಾಯವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ನನ್ನ ತಂದೆ ಭಗವಾನ ಜಾಧವ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಇವರು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ನಾರಾಯಣ ಈತನು ಏ ರಂಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬರುತ್ತಿರಿ ನಮಗೆ ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊಂಡುವರು ಯಾರೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲಾ ಜೀವದ ಮೇಲೆ ಆಶೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳ ಬೇಕು ಅಂತಾ ಜೀವದ ಭಯ ಹಾಕಿ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Koppal District Crimes

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 172/2014 PÀ®A: 279, 338 L¦¹. gÉqï«vï 187 L.JA.«. DåPïÖ
¢£ÁAPÀ: 22-06-2014 gÀAzÀÄ £À£Àß vÁ¬Ä aPÀÌ £ÁUÀªÀÄä EªÀjUÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt CªÀgÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ|| ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ. CªÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä £À£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà, ªÀAiÀĸÀÄì 34 ªÀµÀð ¸Á: DZÁgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ §A¢zÀÝ£ÀÄ. ªÀiÁvÁr¹PÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ «ÃgÉñÀ, £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ UÀÄgÀÄgÁd-10 ªÀµÀð PÀÆr DZÁgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆgÀmɪÀÅ. £À£Àß ªÀÄUÀ UÀÄgÀÄgÁd ªÀAiÀĸÀÄì 10 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ «ÃgÉñÀ£À ¸ÀAUÀqÀ §eÁeï ¥Áèn£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-01/ E.©-9612 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀl£ÀÄ. £Á£ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è CªÀgÀ »AzÉ ºÉÆgÀmÉ£ÀÄ. £ÁªÀÅ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀAeÉ 5:15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «zÁå£ÀUÀgÀzÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ «ÃgÉñÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrUÉ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQ¸À®Ä gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqɬÄAzÀ §®UÀqÉUÉ ¥ÉmÉÆæïï§APï£À°è ºÉÆÃUÀ®Ä EArPÉÃlgï ºÁQ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà «ÃgÉñÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ «ÃgÉñÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ, JqÀUÁ® vÉÆqÉAiÀÄ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ M¼À¥ÀmÁÖV, JqÀUÉÊUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁV ©¢ÝzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè. £À£Àß ªÀÄUÀ UÀÄgÀÄgÁd¤UÉ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÀÄÄAUÉÊAiÀÄ ºÀwÛgÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖV, vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ £ÀA§gï: PÉ.J-25/ r-6871 CAvÁ EzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀªÁzÀ PÀÆqÀ¯Éà ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, DvÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À £ÀA§gï: PÉ.J-25/ r-6871 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.
PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 189/2014 PÀ®A: 279, 337 L¦¹.
¢£ÁAPÀ:-22-06-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦gÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ;-22-06-2014 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÀªÀgÉÆAzÀUÉ CA¨sÁªÀÄoÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀ¯ÉÃAzÀÄ vÀªÀÄä PÁgï £ÀA PÉ.J-37 JªÀiï-4945 £ÉzÀÝgÀ°è PÁgÀlV ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ zsÀ£À®Qëöäà gÉÊ¸ï «ÄÃ¯ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃgÀnzÁÝUÉÎ ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä PÁj£À »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â PÁgï ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ CAvÀgÀ PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀîzÉà ¦gÁå¢zÁgÀgÀ PÁj£À »AzÀÄUÀqÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ PÁj£À°è PÀĽwzÀÝ ¦gÁå¢zÁgÀjUÉ, PÀÄ. ²æÃUËj , ²æêÀÄwgÁeÉñÀéj , ²æêÀÄw ¸ÀĪÀÄ UÀAqÀ CªÀÄgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä ªÀÄvÀÄÛ PÁgï ZÁ®PÀ F±À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ PÁgï ZÁ®PÀjUÉ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÁgïUÀ¼ÀÄ qÁåªÉÄÃeï DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ:81/14 ಕಲಂ:279,337,338 ಐಪಿಸಿ ಸಹಿತ 187 ಐಎಂವಿ ಅಕ್ಟ್
ದಿನಾಂಕ:22-06-2014 ರಂದು 11-30 ಎಎಂಕ್ಕೆ ಕುಕನೂರ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್.ಟಿ.. ದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಕೂಡಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಅವಲೋಕಿಸಿ, ನಂತರ ಗಾಯಾಳು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು 11-45 ಎಎಂದಿಂದ 12-45 ಪಿಎಂದವರೆಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ತಾನು ನಿಟ್ಟಾಲಿಯಿಂದ ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಭೋಜಪ್ಪ ಕರಿಗಾರ ಸಾ:ನಿಟ್ಟಾಲಿ ಈತನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೊಂಡಾ ಡ್ರೀಮ್ ಮೋ.ಸೈ. ಚಾಸ್ಸಿ ನಂ:0ಎಂಇ4ಜೆಸಿ623ಸಿಇಟಿ0461180 ಇಂಜಿನ್ ನಂ:ಜೆಸಿ62-ಟಿ-1046214 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತು ಕುಕನೂರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಮಸಬಹಂಚಿನಾಳ ಸೀಮಾದ ದೇಸಾಯಿಯವರ ತೋಟದ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಕುಕನೂರ ಕಡೆಯಿಂದ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕ್ರಷರ್ ವಾಹನದ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ವಾಹನ ಸಂ:ಕೆಎ-37 -3130 ನೇದ್ದನ್ನು ಕುಕನೂರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳ ಕಡೆಗೆ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಅಗಲ ಮತ್ತು ಕರ್ವಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿ, ವಾಹನ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದುಇದರಿಂದ ಮಾರುತಿ ಇವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಸ್ವರೂಪದ ಹಾಗೂ ತನಗೆ ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಅದೆ. ಕಾರಣ, ಸದರಿ ಕ್ರಷರ್ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಠಾಣೆಗೆ 2-00 ಪಿಎಂಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸದರ ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು
PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ. ಗುನ್ನೆ ನಂ 125/2014 PÀ®A-457, 380 L.¦.¹
¢£ÁAPÀ 22.06.2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9.00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ vÀAzÉ UÀ«AiÀÄ¥ÀàUËqÀ ¥ÉưøÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀĸÀÄì : 60 ªÀµÀð eÁw: UÁtÂUÉÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÁån vÁ: f: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ UÀtQÃPÀÈvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ:22-06-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 12:00 UÀAmɬÄAzÀ 1.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÉƼÀUÉ £ÀªÀÄä ºÁån UÁæªÀÄzÀ ²æà ºÉÆ£À߯ÁA©PÉ zÉëAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ QðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr zÉëAiÀÄ ªÀÄÆwðUÉ ºÁQzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 PÉ.f, 250 UÁæA C.Q ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 60 ¸Á«gÀ gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¨É½îAiÀÄ ªÀÄÄRªÁqÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.