Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, June 13, 2013

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ನೆಲೋಗಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ, ರೇವಣಸಿದ್ದ ತಂದೆ ಭಾಗಪ್ಪ ಕೇರಿ  ಸಾ:ಜೇರಟಗಿ ರವರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದಿನಾಂಕ:12-06-2013 ರಾತ್ರಿ 10-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಸುಕಿನ ವೇಳೆ 5.00  ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಎದ್ದು ರೂಮ್ ತೆಗೆಯಲು ಬಾಗಿಲು ಒತ್ತಿದಾಗ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲಾ ನನಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಯಾಕೋ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಳು ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ತಳ್ಳಿದರಿಂದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿತು. ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಹಿಂದಿನ ಖಿಡಕಿ ಮುರಿದಿದ್ದು ನೋಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ 11/2  ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಅ.ಕಿ 42,000/-, 1 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರದ ಲಾಕೀಟ ಅ.ಕಿ 28000/-,1/2 ತೊಲೆ ಕರಿಮಣಿ ಟಿಕ್ಕ ಅ.ಕಿ  13000/-, ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಲು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಗದು ಹಣ 30000/- ರೂಪಾಯಿಗಳು  ಸೀರೆಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 1,27,000/- ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನವುಗಳು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ರೇವಣಸಿದ್ದ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:89/2013 ಕಲಂ 457, 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13-06-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13-06-2013

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/2013, PÀ®A 498(J), 304(©) eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¦üರ್ಯಾದಿ ವಚಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕುರುಬ, ಸಾ: ಗುಬ್ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ EªÀgÀ ಹಿರಿಯ ಮಗಳಾದ VÃvÁ UÀAqÀ C£ÀÄdPÀĪÀiÁgÀ zÉÆqÀتÀĤ, ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, G: ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ²PÀëQ, ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÀ (PÉ) EªÀ½UÉ ದಿನಾಂಕ 28-04-2009 ರಂದು DgÉÆæ £ÀA. 1) C£ÀÄdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §AqÉÃ¥Áà zÉÆqÀتÀĤ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: ಧನ್ನೂರ (ಕೆ) EvÀ£ÉÆA¢UÉ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ 10 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ, 2 ಲPÀë ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹಣ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನುಗಳು, ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಮರ್ಯಾದೆಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzɪÀÄ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷದªÀgÀUÉ VÃvÁ EPÉAiÀÄÄ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿದ್ದಳು, ನಂತರ DgÉƦvÀgÁzÀ £ÀA. 1) UÀAqÀ ಅನುಜಕುಮಾರ, 2) §AqÉÃ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ zÉÆqÀتÀĤ, ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, 3) CvÉÛ ªÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ §AqÉÃ¥Áà zÉÆqÀتÀĤ, ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, J®ègÀÆ ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÀ (PÉ), 4) £Á¢t ªÀiÁ¯Á UÀAqÀ ªÉÃAPÀl ¸Á: PÀÄgÀħSÉüÀV, ¸ÀzÀå: ©ÃzÀgÀ, ºÁUÀÆ £Á¢t UÀAqÀ 5) ªÉÃAPÀl ¸Á: PÀÄgÀħSÉüÀV, ¸ÀzÀå: ©ÃzÀgÀ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಗೀತಾ ಇವಳಿಗೆ ವಿನಾB ಕಾರಣ ಬೆಕಂತಲೇ ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ಬರುವುದಿಲ್ಲಾ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ನಿನಗೆ ಏನು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಅವಳಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುವುದು, ಗೋಳಾಡುವುದು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ತವರು ಮನೆಯವರು ನಮಗೆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೇ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲಾ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ತವರು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಐದು ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಕೊಡಲು ಹೇಳು ಅಂತಾ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಹ ಬೈಯುವುದು ಮಾಡುತ್ತ VÃvÁUÉ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, EzÁzÀ ಮೇಲೆ ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ DgÉÆævÀgÀÄ ಧನ್ನುರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟುತಿದ್ದರಿಂದ DgÉÆævÀgÀÄ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ VÃvÁ EªÀ½UÀ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ನಿನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ºÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ VÃvÁ vÀನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುzÀÄ ಪೂರ್ತಿಯಾಗುವವರೆಗು ಸುಮಾರು ಒಟ್ಟು 2 ®PÀë ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರುvÁÛgÉ, ಆದgÀÆ PÀÆqÀ DgÉÆævÀgÀÄ VÃvÁ EPÉUÉ ¤£Àß ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ 5 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆ ಶಾಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಲು ಹೆಳುವಂತೆ ಅವಳಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ VÃvÁ EPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAR 12-06-2013 gÀAzÀÄ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾಳೆAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/2013, PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠮°vÁ UÀAqÀ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ ±Á¥ÀÆgÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: DªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ªÀµÀð¢AzÀ ºÉÆmɯïzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, FUÀ 5 wAUÀ½AzÀ ©ÃzÀgÀ a¢æ gÉÆÃrVgÀĪÀ ªÀĢãÁ ºÉÆÃmÉ®zÀ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ ¢£Á®Æ ºÉÆÃV §gÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ¢£ÁAPÀ 11-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £Á¢¤AiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ£À vÉÆnÖ®Ä PÁAiÀiÁðPÀæªÀÄ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ gÁwæ CªÀgÀ £Á¢¤ ªÀÄ£ÉAiÀįÉè G½¢gÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ 12-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £Á¢¤AiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉý §A¢gÀÄvÁÛ£É, Z˧gÁ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀzÀ°è DªÀįÁ¥ÀÆgÀzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ wjPÉÆArzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ CAvÀå ¸ÀA¸ÁÌgÀPÉÌAzÀÄ §A¢zÀÄÝ C°è E§âgÀÆ CªÀįÁ¥ÀÆgÀzÀ C¥ÀjavÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀÄgÀÄvÀÄ »rzÀÄ ¤ªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄzsÀå MAzÀÄ ©æÃeï PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉJUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ £Á¢¤ E§âgÀÆ ©æeï ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£À §®UÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §® ºÁUÀÆ JqÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀAzÀÄ UÀnÖzÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ¤UÉ AiÀiÁªÀzÉÆà PÁgÀtPÉÌ ¢£ÁAPÀ 12-06-2013 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmɬÄAzÀ 1000 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÁåªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ ©æeï ºÀwÛgÀ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýÃPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

ºÉÆPÁæuÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 09/2013, PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
ದಿನಾಂಕ 10-06-2013 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಪದ್ಮಾ ಗಂಡ ನರಸಿಂಗ ವಾಲ್ಮಿಕ ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕೊಳಿ, ಸಾ: ಚೊಂಡಿ ಮುಖೇಡ, ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) EªÀgÀ ಗಂಡನಾದ ನರಸಿಂಗ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ವಾಲ್ಮಿPÀ EªÀgÉÆA¢UÉ ಮಾವ ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ ಕೊಂಡಿಬಾ, ಅತ್ತೆ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ತುಕಾರಾಮ, ನೆಗಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾರುತಿ ರವರೆಲ್ಲರೂ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಗಂಡ ಹೊಲ ಹಂaಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ವಾದ ವಿವಾದ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಂತರ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ತವರು ಮನೆ ಕಲಂಬರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ದಿನಾಂಕ 11-06-2013 ರಂದು ºÉÆ® ºÀAaPÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ತಕರಾರು DVzÀÝjAzÀ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ಹೊಲದ ಹುಣಸೆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಗ್ಗ¢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆÃAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAAzÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-06-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 17/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ GµÁ UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ §rUÉÃgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ©¢æ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ªÀĺÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, G: ¦.AiÀÄÄ.¹ ¥Á¸ÁzÀ «zÁåyð¤, EªÀ¼ÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¦.AiÀÄÄ.¹ ¢éÃwAiÀÄ ªÀµÀðzÀ°è ¥Á¸ÁVzÀÄÝ, ºÉaÑ£À «zÁå¨sÁå¸À PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ £ÁªÀÅ §qÀªÀgÀÄ EzÉݪÉ, EzÉ ªÀµÀð ¸ÀÄgÉÃSÁ EªÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛªÉ, RaðUÉ zÀÄrØ®è CAvÀ ºÉüÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 11-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §mÉÖ MUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀĺÁ£ÀAzÀ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÄA¢£À «zÁå¨sÁå¸ÀPÉÌ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®è CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, DUÀ ªÀĺÁ£ÀAzÁ EPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß PÀÄwÛUÉUÉ ¥Áè¹ÖPï ºÀUÀ΢AzÀ ¥sÁå¤UÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ £ÉÆÃr UÀÄ®Äè UÁªÀ½ ªÀiÁr d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄ®Ä ¸ÀzÀj PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è£À d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀĺÁ£ÀAzÀ EªÀ½UÉ E½¬Ä¹ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÀĺÁ£ÀAzÀ EªÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÁ£ÁqÀÄwÛzÀÄÝ. ¸ÀzÀj ªÀĺÁ£ÀAzÀ EªÀ½UÉ aPÀìvÉ PÀÄjvÀÄ UÀÄzÀUÉ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄå®Ä C°è£À ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÀĺÁ£ÀAzÁ EPÉUÉ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÀ £ÀAvÀgÀ ªÀĺÁ£ÀAzÁ EPÉAiÀÄÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ¯Éà ¢£ÁAPÀ 12-06-2013 gÀAzÀÄ f¯Áè D¸ÀàÀvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ, zÀÆgÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 05/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-02-2013 ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೀದರನಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ ತಂದೆ ನಾಗರಾಜ ಸಾ: ರಾಜೋಳೆ ತಾ: ಜಹೀರಾಬಾದ, ಜಿ: ಮೆದಕ ಎಂದು ಹೆಳಿಕೊಂಡು ಹೆರಿಗೆ ನಿಮಿvÀå ದಾಖಲಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಜನನದ ನಂತರ ªÀÄUÀÄ ತೂಕ 1 ಕೆಜಿ ನಿಶ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ದಿನಾಂಕ 16-04-2013 ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೀದರ ರವರು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಗುವಿನ ಮುಂದಿನ ಪಾಲನೆ ಪೊಷೆಣೆಗಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿಪ್ರಯುಕ್ತ 19-04-2013 ರಂದು ನಡೆದ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಹೀರೆಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನ ವಿದ್ಯಾ ಪೀಠ ಟ್ರಸ್ಟ ಸ್ವದೇಶಿ ದತ್ತು ಕೇಂದ್ರವಶಕ್ಕೆ ನೀಡುವಂತೆ ತಿರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 20-04-2013 ರಂದು ಕೆಂದ್ರದ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂ ಟೌನ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಬೀದರನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಮಗು ಪುರ್ಣಾವಧಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜನನ ಹೊಂದಿದು ನಿಶ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಳಲುತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿ¹zÀÝjAzÀ ಮಗುವಿಗೆ ಮೂರು ಸಲ ಜಾಧವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ¨sÁ°Ìಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ PÉÆr¹ ದಿನಾಂಕ 30-05-2013 ರಂದು ಮಗುವಿನ ಆgÉÆÃಗ್ಯ ತಿರ ಕೈಮಿರಿದರಿಂದ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು ದಿನಾಂಕ 31-05-2013 ರಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಹೈದ್ರಾಬಾದನ ನೈಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೆರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಮಗುವಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆತರಿಕೆ ಕಂಡಿzÀÝjAzÀ ದಿನಾಂಕ 05-06-2013 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಾಧವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು, ದಿನಾಂಕ 12-06-2013 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿ ಯಾಗದೆ ಬಸವ ಕಿರ್ತ ವಯ: 3 ತಿಂಗಳು ಇತಳು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆದು ¦üರ್ಯಾದಿ ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೀದೇವಿ.ಪಿ.ಎಂ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸ್ವದೇಶಿ ದತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಗುರುಕುಲ ಕಡ್ಯಾಳ gÀªÀgÀ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಗೆ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 18/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ K±À¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà §rUÉgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á: «ÄgÀeÁ¥ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: UÀÄ£À½î UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀiÁPÀð vÀAzÉ K±À¥Áà ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, EªÀ¤UÉ ¥sÉÃ¥Àr ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 12-06-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® §¸ÀégÁd vÀAzÉ ²ªÀgÀÄzÀæ¥Áà EªÀgÀ ¨Á«AiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÁUÀ ¥sÉÃ¥ÀqÉ ¨Á夬ÄAzÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀiÁPÀð EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 13-06-2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/2013, PÀ®A 498(J), 323, 504 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄ£ÀAzÁ UÀAqÀ CAUÀzÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: EAZÀÆgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀjUÉ 14 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ EUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ CAUÀzÀ vÀAzÉ ¤ªÀwð ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: EAZÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè, §mÉÖ MUÉAiÀÄ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè, ¤Ã£ÀÄ  ZÉ£ÁßV¯Áè CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ  ¢£ÁAPÀ 12-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢PÀAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ CªÁZÀåªÁV ¤Ã£ÀÄ CqÀÄUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀĪÀÅ¢¯Áè, ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ ºÁQ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ, £ÀÄQ ºÁQzÀ ªÉÄÃ¯É NtÂAiÀÄ d£ÀgÀÄ £ÉÆÃr ªÉÄ£ÀUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/2013, PÀ®A 78(3), PÉ.¦ DåPïÖ eÉÆvÉ 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-06-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄlPÁ dÄeÁl £ÀqÉzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆ. ªÀw¬ÄAzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ.J¸ï.®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉJUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É OgÁzÀ (©) ¥ÀlÖtzÀ GzÀVgÀ jAUÀ gÉÆqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÁ CAQ anÖ ¸ÀļÀÄî §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ CªÀjAzÀ ºÀt ªÀ¸ÀÄ° ªÀiÁrwÛzÀ DgÉÆæ ²ªÁf vÀAzÉ PÉÆAr¨Á MqÉAiÀÄgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ºÀlPÀgÀ, ¸Á: ¨ÉÆAw EvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁr CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ an 540/- gÀÆ¥Á¬Ä, MAzÀÄ ¨Á®¥É£ï, d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-05-2013 gÀAzÀÄ ªÀiÁåPÀì ¦PÀ¥ï ªÁºÀ£À ¸ÀA PÉJ-36/8366 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÉÆúÀªÀÄäzÀ ¸ÀªÀÄzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® UÀ¥sÀÆgÀ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀzÀ a¢æ PÀqɬÄAzÀ-UÁA¢ü UÀAeï PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ a¢æ-©ÃzÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÉE© ¥sÀAPÀë£ï ºÁ® JzÀÄjUÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀlV, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: §UÀzÀ® UÁæªÀÄ, vÁ: f¯Éè: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/ºÉZï-8530 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀ ªÉÆüÀPÉÊUÉ, JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-06-2013 gÀAzÀÄ PÉÆmï zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt £ÉÆAzÁ¬Ä¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹zÁæªÀÄ vÀAzÉ ¨sÉÆÃd¥Àà gÁeÉñÀégÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, ¸Á: ²ªÀ¥ÀÄgÀ PÁ¯ÉÆä ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÉÆ¸ï §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄj£À ¥À«vÀ mÁæªÉïïì JzÀÄj£À°è PÉJ¸ï.Dgï.n.¹ ¹n §¸ï £ÀA. PÉJ-38/J¥sï821 £ÉÃzÀgÀ°è ºÀvÀÄÛªÁUÀ ¸ÀzÀj §¸ï ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ºÀvÀÄÛªÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrAiÀÄÄ ¸ÀºÀ MªÉÄä¯ï ¨ÉæÃPï ºÁQ §¸ï ªÀÄÄAzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß DAiÀiÁ vÀ¦à MªÉÄäÃ¯É PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ JqÀPÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É §¹ì£À »A¢£À mÉÊgï ºÁAiÀÄÄÝ PÀmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀzÀj §¸À£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ §¸Àì ¸ÀªÉÄÃvÀ  Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.