Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, March 20, 2012

Raichur District Reported Crimes


 


 

ªÀÄÈvÀ¼À ºÉtÄÚ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ «ªÀgÀ.

1]ºÉ¸ÀgÀÄ ; w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè 2] JvÀÛgÀ: 5' 3] §tÚ;¸ÁzsÁ PÉA¥ÀÄ ªÉÄÊ §tÚ«zÉ. 4] zsÀj¹zÀ GqÀÄ¥ÀÄ ; PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ZÀÆrzÁgÀ zsÀj¹gÀÄvÁ¼É.ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É nPÀ½.zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É §®UÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ UÉÆlÄ §½ EgÀÄvÀÛzÉ Q«AiÀÄ°è §AUÁgÀ §tÚzÀAvÀºÀ ¸ÀtÚ 2 jAUï zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É

¢£ÁAPÀ; 17-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-00 UÀAmÉUÉ ²æà ±ÀAPÀgÀ eÉ.E ¤gÁªÀj E¯ÁSÉ ¹gÀªÁgÀ EªÀgÀÄ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ªÀgÀ¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁPÀ 17-03-2012 gÀAzÀÄ ¹gÀªÁgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉAiÀÄ 91 r¸ÀÆÖç§Æålj ºÀwÛgÀ C¥ÀjavÀ CAzÁdÄ 16 jAzÀ 18 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ±ÀªÀªÀÅ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ¨ÉÆgÀ¯ÁV ©¢ÝzÀÄÝ zÉúÀzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ¢®è DPÉAiÀÄ ªÀÄgÀtªÀÅ ºÉÃUÉ DVgÀÄvÀÛzÉ JA§ÄªÀzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ °ÃTvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA§gÀ 7/12 PÀ®A 174 (¹) ¹.DgÀ.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥Àæ.PÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..


 

¢£ÁAPÀ 19-03-2012 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd ªÀAzÀ° EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ §¸À°AUÀªÀÄä ºÁUÀÆ ²ªÀ¥Àà£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ §¸ÀªÀÄä EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ CAPÀıÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è EzÀÄÝzÀÝjAzÀ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-36/n©-3972 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀªÀÄä d£ÁAUÀzÀªÀgÉÆA¢UÉ ®UÀßPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ®UÀß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀĹÌ-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ aAZÀ£ÀºÀ¼ÀîzÀ E£ÀÄß ¸Àé®à zÀÆgÀ EgÀĪÁUÀ ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ¥Àà, £ÁAiÀÄPÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ DUÀ mÁæöåPÀÖgïzÀ mÁæ°AiÀÄ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ mÁæ°AiÀÄÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢zÀÝÝjAzÀ mÁæ°AiÀÄ°è PÀĽvÀPÉÆAqÀÄ ªÉÆãÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà FPÉAiÀÄ »AzÀ¯ÉUÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DPÉAiÀÄ£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ªÀĹÌAiÀÄ C£ÀߥÀÆtð ºÉÆÃAzÀ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÉÆãÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà FPÉAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ. EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°è PÀĽwzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà, PÀqÀPÀ¯ï, ªÀ:22, PÀÄgÀ§gÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: aPÀÌPÀqÀ§ÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ d£ÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£À Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 18/2012 PÀ®A 279,337, 338, 304(J) L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 18-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀåªÀÄä UÀAqÀ PÀjAiÀÄ¥Àà ¨ËvÀgÀÄ , ªÀAiÀÄ:25ªÀ, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á;¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmï ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwzÁÝUÀ §Æ¢ªÁ¼ï CªÀÄgÉñï eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ , ¸Á: ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ DPÉAiÀÄ ¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ »rzÀÄ ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉgÀUÀÄ J¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.57/2012 PÀ®A.354 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .


 

¢£ÁAPÀ:-19/03/2012. gÀAzÀÄ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄÄAa£À CªÀ¢üAiÀÄ°è
dªÀ¼ÀUÉÃgÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉ £ÀA.54. ¸ÀgÀ¥À½ 39 gÀ r.J£ï,J¯ï.£ÀA.10.gÀ°è C¥ÀjvÀ ºÉAUÀ¹£À ±ÀªÀ CAzÁdÄ 35 jAzÀ 40 ªÀµÀðzÀ ±ÀªÀªÀÅ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉ £ÀA.54.¸ÀgÀ¥À½ 39 gÀ r.J£ï,J¯ï.£ÀA.10.gÀ°è vÉð §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ±ÀªÀªÀÅ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV PÉƼÉwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÉÃAPÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà 58 ªÀµÀð.eÁ:-ZÀ®ÄªÁ¢,G:-¤ÃgÁªÀj ¤jÃPÀëPÀgÀÄ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ.gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:19.03.2012 gÀAzÀÄ RÄzÁÝV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï. £ÀA: 04/2012, PÀ®A.174.¹.Dgï.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

¢£ÁAPÀ : 19-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 jAzÀ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ²æÃ.EªÀiÁªÀiï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ ¸Á§ 46 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ºÀaUÀ PÀA¥À¤ £ËPÀgÀ ¸Á: ªÀÄ.£ÀA:14/09 dwÛ ¯ÉÊ£ï ºÀnÖ PÁåA¥ï ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀªÀÄä ªÉĺÀ§Æ§ FvÀ£ÀÄ E§âgÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ LzÀ¨Á«AiÀÄ ºÀĸÉãÀ ¸Á§ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ UÁågÀ« ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ºÉÆÃV Hl ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ LzÀ¨Á«¬ÄAzÀ ºÀnÖUÉ §gÀĪÁUÀ ºÀnÖ - PÉÆÃoÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀÄwÛ£À AiÀÄ®èªÀÄä UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀnÖ¬ÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï eÉÆÃgÁV §gÀwÛzÀÄÝ, £ÁªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÀÄ ¸ÀºÀ PÉÆÃoÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ Cwà eÉÆÃgÁV ¹àÃqÁV §gÀÄwÛzÀÄÝ DUÀ JgÀqÀÄ UÁrUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rüQÌAiÀiÁV PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ £Á£ÀÄ ºÉÆÃV CªÀgÀ UÁr £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉJ-36 J¸ï-9421 EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ CVß EzÀÄÝ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ ªÀÄ®è¥Àà¤UÉ §®UÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¨sÁjà UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä £ÀqɹzÀ UÁr £ÀA§gï PÉJ-36 PÉ-4481 ¸ÉàÃAqÀgï UÁr¬ÄzÀÄÝ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä¤UÉ PÉÊ- PÁ®ÄUÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ £À£ÀUÀÆ C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ C,¸ÀA:27/2012 PÀ®A:279.337.338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 


 


 

 ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.03.2012 gÀAzÀÄ 103 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 21,600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 20-03-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 20-03-2012


ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-03-2012 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà vÁAqÉÆgÉ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ Cgï.Cgï.PÉ. ¸À«Äw ²PÀëuÁ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ð ¸Á : ªÀÄ£É.£ÀA. 6-3-181 déºÀgÀ §eÁgÀ G¸Áä£À UÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¨ÁåUÀ£À°è ElÄÖPÉÆAqÀ MAzÀÄ £Á£ï 2 1/2 vÉƯÉ, GAUÀÄgï 1 vÉƯÉ, ¯ÁPÉÃmï 2 vÉƯÉ, §AUÁgÀzÀ ¥Ánè 1 vÉƯÉ, ¹¸ÉÌÃmï 5 vÉÆ¯É »ÃUÉ MlÄÖ 11 vÉÆÃ¯É 5 UÁæA §AUÁgÀ »ÃUÉ MlÄÖ C.Q. 2,87,500=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀªÀ£ÀÄß ¢éZÀPÀæªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.38-JZï-5535 £ÉÃzÀgÀ rQÌAiÀÄ°è ElÄÖ CAZÉ PÀZÉÃjUÉ ºÉÆÃV MAzÀÄ ¨ÁAqÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÁåUï EgÀ°¯Áè. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹UÀ°¯Áè SÁ° ¨ÁåUï ©ÃzÀgÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀ GvÀÛgÀ U˽ ¯ÉÃOl ºÀwÛgÀ ©¸Ár ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2012 PÀ®A 279 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19/03/2012 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¹AUï vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÁÚ ¹AUÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: gÁd¥ÀÆvÀ, G: PÀAmÉãÀgÀ ¯Áj £ÀA JA. ºÉZï 004/¹AiÀÄÄ-9305 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¦vÀÆÛgÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉƸÀÖ gÉAqÁ vÁ: ªÀĺÀ£ÀUÀgÀ f: DdªÀÄUÀqsÀ AiÀÄÄ.¦. EªÀgÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É CªÀÄÈvÀPÀÄAqÀ ºÉÆrØ£À°è ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À QèãÀgÀ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß D¬Ä¯ï ¨ÁågÀ®UÀ¼À ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¨ÉʬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ GªÀÄUÁð PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ PÀAmÉãÀgÀ ¯Áj £ÀA J¦- 12, «-0270 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£À PÀAmÉãÀgÀ ¯Áj JqÀ¨sÁUÀzÀ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ºÁ¤ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/2012 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«íJPïÖ. :-
¢£ÁAPÀ 19/03/2012 gÀAzÀÄ 1210 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁ ¸ÀªÀÄUÁgÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉÆä EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ ªÀÄrªÁ¼À ªÀÈvÀÛzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §AzÀÄ £ÉºÀgÀÄ ¸ÀÖrAiÀÄA PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §¸ï £ÀA. J¦-28/gÀhÄqï-4503 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨Áj ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA 07/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 18/19-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ. 0200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð ¸Á: §¼ÀvÀ (PÉ) ¸ÀzÀå gÁA¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀwñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁ PÀÄgÀħ JªÀÄ.©.J «zÁåyð ¸Á: gÁA¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ¤UÉ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl«zÀÄÝ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì¬ÄAzÀ ¹°AUÀ ¥sÁå¤UÉ ¹ÃgɬÄAzÀ £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹. eÉÆvÉ 187 LJªÀÄ«. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 19/03/2012 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÀ¥Àà @ UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ PÉÃzÀgÀ¥Àà PÀªÀÄvÀUÉ, ªÀAiÀÄ : 26 ªÀµÀð, ªÀÄgÁoÁ, G : ¥Éưøï PÁ£ÀìmÉç® ¸Á: C¸ÀÄAr vÁ: ¸ÀªÀzÀwÛ f¯Éè ¨É¼ÀUÁ« ¸ÀzÀå C§ÄÝ® ¥sÉÊeï ¥Éưøï PÁél¸Àð, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ºÉqÀ PÁél¸Àð¢AzÀ §gÀĪÁUÀ ¤Ãj£À mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ-38/-3783 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆmÉÖAiÀÄ°è, §®UÀqÉ ¸ÉÆAlzÀ°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 52/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 19/03/2012 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ RAqÉÃgÁªÀ, ªÀAiÀÄ : 59 ªÀµÀð, ªÉÄðéZÁgÀPÀgÀÄ,. J¸ï.¹. zÀ°vÀ, ¸Á: ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀgÀÄ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ C®à ¸ÀASÁåvÀgÀ ¨Á®PÀ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ°èzÀÝ vÁªÀÄæzÀ 32 ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q. 4,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjZÀvÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄgÀvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2012 PÀ®A 279, 338, L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 19/03/2012 gÀAzÀÄ 1325 UÀAmÉUÉ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀA§tÚ ºÀ®UÉ, ªÀAiÀÄ : 27 ªÀµÀð, G : Qæ±ÀÑ£À G : PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: eÉÆüÀzÀ¥ÀPÁ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²¯ÁgÁt @ ¸ÀÄzÁgÁt vÀAzÉ ¸ÀÄzsÁgÀPÀgÀ, 3 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ ±Á¯É¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛ zÁlĪÁUÀ eÉÆüÀzÁ¥ÀPÁ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆ.¸ÉÊ. CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²¯ÁgÁtÂUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2012 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ. :-
¢£ÁAPÀ 18/03/2012 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà AiÀÄ®ªÀÄqÀUÉ ªÀAiÀÄ:30 ªÀµÀð G:¯Áj ZÁ®PÀ gÁeÉñÀégÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÉñÀégÀ£À ZËPÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ §¸Àì £ÀA PÉJ 38 J¥sï-577 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß §AUÁè PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ²ªÁ£ÀAzÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV §®Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಪುಂಡಲಿಕ ತಂದೆ ಭೀಮಶಾ ಕೋರೆ ಸಾ:ಮನೆ ನಂ:ಎಲ್.ಐ.ಜಿ.104 ಹೌಸಿಂಗ ಬೋರ್ಡ ಕಾಲೋನಿ ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 18-03-2012 ರಂದು 13=00 ದಿಂದ 14=00 ಪಿ.ಎಮ್.ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿ ಆರ್.ಪಿ.ಸರ್ಕಲ್ ದಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ರೋಡ ಮಧ್ಯ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಓವರ ಬ್ರೀಜ್ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂಬರ ಕೆಎ-36 ವಿ-6087 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಭಾರಿಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರನು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 34/2012 ಕಲಂ: 279,338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಂ:187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ವಿಶಾಲ ತಂದೆ ಮದುಕರ ಕಾಂಬಳೇ ಸಾ: ಕೆಕೆ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 19/3/12 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಮಾಸಾಬ್ದಿ ದರ್ಗಾದ ಹತ್ತಿರ ಟಂ ಟಂ ನಂಬರ ಕೆಎ 28 ಎ-5288 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತರಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹುಮನಾಬಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ರೋಜರ್ ಜೀಪ ನಂ ಕೆಎ 35 8029 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಅತೀವೇಗ & ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾನು ಕುಳಿತ ಟಂ ಟಂಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಟಂ ಟಂ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಹಾಗೂ ಟಂ ಟಂ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾದಾಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 86/2012 ಕಲಂ 279 337 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.