Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, December 21, 2014

Raichur District Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:: 
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
: ಫಿರ್ಯಾದಿ ¦.gÁªÀÄ¥ÀįÁègÉrØ vÀAzÉ ®QëöägÉrØ, ¥ÉƯÁUÁÎj, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁ: gÀrØ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÉÊvÀ£ÀUÀgÀ PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ಮಗಳಾದ ಬಿ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ  28 ವರ್ಷ, ಈಕೆಗೆ ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರೂ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು , 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇದ್ದು, ಆಗಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನ ಬಾಧೆ ತಾಳಲಾರದೇ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 20-12-2014 ರಂದು 7-00 .ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಒಳಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ತೋಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೃತಳ ಶಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸಿಂಧನೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರಕ್ಕೆ ರಾಯಚೂರು ಬಾಲಂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹತ್ತಿರ 1-00 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮಗಳ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರಹದ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ  ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ 19/2014 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ 
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

         ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹಮಾಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಯರಮರಸ ಇಂಡ್ರಸ್ಟ್ರಿಸ್ ಎರಿಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಗಂಡ ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದು ಅದೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 20.12.2014 ರಂದು  ಸಹ ಹೊಗಿದ್ದು ನಂತರ 19.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಮಗ್ಗಲು ಬಹಿರ್ದಸೆಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಶಕ್ತಿನಗರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸೀಮೆಂಟ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನಂ ಕೆ 13 ಬಿ 5657 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಅಡ್ಡದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಟ್ಯಾಂಕರಿಗೆ ಬ್ರೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರಸ್ತೆಯ ಎಡಮಗ್ಗಲು ಕಚ್ಚರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರ್ದಸೆಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ  ಶ್ರೀ ಮತಿ ಮರಿಯಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲ್ಲೇಶ ವಯಾ; 25 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ; ಮಾದಿಗ ; ಕೊಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ; ಎಲ್, ಬಿ,ಎಸ್, ನಗರ ರಾಯಚೂರು  FPÉAiÀÄ ಗಂಡ£ÁzÀ  ಮಲ್ಲೇಶ @ ದುಬ್ಬಮಲ್ಲಯ್ಯ ತಂದೆ ಏಸುಮಿತ್ರ ವಯಾ:27 ವರ್ಷ :ಹಮಾಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಎಲ್ ಬಿ ಎಸ್ ನಗರ ರಾಯಚೂರು  FvÀ£À ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬಿದ್ದು  ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಆಗ್ಗೆ ಮೃತ ತನ್ನ ಗಂಡ ಮಲ್ಲೇಶನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕೈಗಳು ಹೊರಗಿದ್ದು ಉಳಿದಂತೆ ಮೃತನ ಮೈಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಾಗಳು ಸಂಬವಿದಿ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಆಗ್ಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಚಾಲಕನು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಒಡಿಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 314/2014 PÀ®A. 279,304() L.¦.¹  & 187 LJA« PÁ¬ÄzÉ. CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ದಿನಾಂಕ 11.12.2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ®Qëöäà UÀAqÀ ¢:dA§tÚ ªÀAiÀiÁ: 48 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À    ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 40/6 f.Dgï PÁ¯ÉÆä ºÀnÖ PÁåA¥ï FPÉAiÀÄ ಮಗನಾದ ಹನುಮಂತ್ರಾಯ ಈತನು ಲಿಂಗಸ್ಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಎಂದು ಮನೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.ಎ-36 ಡಿ-6412 ನೇದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ರಾತ್ರಿಯಾದರೂ ಮನೆಗೆ ವಾಪಾಸ್ ಬಾರದೇ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 159/2014 PÀ®A : ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
 ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ಚಂದ್ರು ತಂದೆ ಅಮರಪ್ಪ ವ: 30 ಜಾ: ಲಿಂಗಾಯತ :ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ: ಗೊಲದಿನ್ನಿ  ತಾ: ಮಾನವಿ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತ  ಗಂಡ ಚಂದ್ರು ವ:22 ವರ್ಷ ಜಾ:ಲಿಂಗಾಯತ : ಮನೆಕೆಲಸ/ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ: ಗೊಲದಿನ್ನಿ ತಾ:ಮಾನವಿ ಗಂಡನಿದ್ದು  ಮದುವೆಯಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷವಾದರು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ದಿನಾಲು ಆರೋಪಿತನು ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳಿಗೆ   ನಿನಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲಾ, ನಿನ್ನ ನಡೆತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಅನುಮಾನ ಪಡುತ್ತಾ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ,ಮಾನಸೀಕವಾಗಿ, ದೈಹೀಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೊಡೆ-ಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ:= 19-12-2014ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ-ಬಡೆಮಾಡಿ ಮೈಮೇಲೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದು ಕೊಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ. ಸೊಂಟದ ಹತ್ತಿರ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಂದಿದ್ದು ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:   258/2014 ಕಲಂ: 498 [], 323,324,504,506 (2)  .ಪಿ.ಸಿ.   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.       

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¢£ÁAPÀ 19-12-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢²æà ¸ÀĤïï vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀÄæ ªÀiÁ°UËqÀæ, ªÀAiÀÄ:22ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: £ÀUÀgÀUÀÄAqÀ  FvÀ£À vÀAzÉ vÁ¬Ä zÉÆAqÀA§½î ¹ÃªÀiÁAvÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ºÀwÛ ©r¸À®Ä ºÉÆzÁUÀ. DgÉÆæ£ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ G¥ÁàgÀ, ¸Á: £ÀUÀgÀUÀÄAqÀ.FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®zÀ°è ºÁQzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄwÛzÁÝUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ªÉÄìĸÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæ K£ÀÄ PÉüÀÄwÛAiÀįÉà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ¨sÀÄdPÉÌ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆPÀ ¥ÉlÄÖUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ, EzÉà «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß «ZÁj¹ PÉüÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ PÀÆqÀ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 210/2014 PÀ®A- 323. 324. 504. 506. L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
.
              ¢£ÁAPÀ: 19-12-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 24ªÀµÀð, G¥ÁàgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: £ÀUÀgÀUÀÄAqÀ.  FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄÆägÀ PÀqÉUÉ §ArAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ §ArAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ºÀUÀÎzÀ°è PÀnÖzÀÝ DPÀ¼ÀÄ PÀgÀĪÀÅ ºÀUÀΪÀ£ÀÄß ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV eÉÆüÀzÀ VqÀUÀ¼À£ÀÄß w£Àß®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ DPÀ¼ÀÄ PÀgÀĪÀ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÀµÀÖgÀ°è DgÉÆæ ¸ÀĤïï vÀAzÉ: ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ¸Á: £ÀUÀgÀUÀÄAqÀ. FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, C®èzÉ ¸ÀAeÉ 5-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉÆAqÀA§½ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÀÄ£ÀB  ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ Q«UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 211/2014 PÀ®A- 323, 324, 504, 506, L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-                                                                          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.12.2014 gÀAzÀÄ  71 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,700/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.