Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, June 21, 2015

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-06-2015

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 21-06-2015

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 20/2015, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¤Ã®UÁgÀ ªÀAiÀÄ: 67 ªÀµÀð, eÁw: ¤Ã®UÁgÀ, ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 25 EvÀ£ÀÄ ¦AiÀÄĹ ªÀgÉUÉ C¨sÁå¸À ªÀiÁrzÀÄÝ FUÀ 5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁUÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÁVgÀÄvÁÛ£É, DvÀ¤UÉ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ & PÀ®§ÄgÀVAiÀÄ°è aQvÉì ªÀiÁr¹zÀÄÝ UÀÄtªÀÄÄR£ÁVgÀĪÀÅ¢®è, AiÀiÁªÁUÀ®Æ DvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉüÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ºÁUÀÄ F »AzÉ MAzÀÄ ¸À® £ÉÃtÄ ºÁQPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÀ°è  ¢£ÁAPÀ 20-06-2015 gÀAzÀÄ Hl ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄ®VPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ¨ÉqÀgÀÆ«Ä£À PÀqÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ aÃgÁqÀĪÀ ±À§Ý PÉý §A¢zÀÝjAzÀ ¨ÉqÀgÀÆ«Ä£À PÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÝ£ÀÄ  ¨ÉAQ¬ÄAzÁV ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°èAiÉÄà DvÀ£À zÉúÀ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, DvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÁVzÀÝjAzÀ vÁ£Éà ¸ÀévÀB ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ vÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/2015, PÀ®A 498(J), 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 14-07-2010 gÀAzÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ gÉʯÉé ¯ÉÊ£ï UÀĪÀÄqÉÃ¯ï £ÀUÀgÀ ªÀĺÀgÁeÁ ºÉÆmÉ¯ï ºÀwÛgÀ EzÀÝ ®QëöäPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÁªÀĸÀÄAzÀgÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁAZÀ£Á UÀAqÀ ®QëöäPÁAvÀ UÀĪÀÄqÉÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¸Áé«Ä UÀÄA¥Á ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ®UÀßzÀ PÁ®PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è gÀÆ¥Á¬Ä 3 ®PÀë ªÀÄvÀÄÛ 10 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ºÁUÀÄ ªÀÄ£É §¼ÀPÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ JªÀiï.J¸ï ¥Án¯ï ¥sÀAPÀë£À ºÁ®zÀ°è ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ®UÀߪÁzÀ §½PÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À PÁ® UÀAqÀ ®QëöäPÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ZÀ£ÁßV ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ, §½PÀ ¤£Àß ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄZÉÑUÀ¼ÀÄ DVªÉ, ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀÄAzÀgÀªÁV PÁtÄwÛ®è, £ÀªÀÄUÉ ªÁå¥ÁgÀzÀ°è £ÀµÀ× GAmÁVzÉ, ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÄß 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ®QëöäPÁAvÀ UÀĪÀÄqÉïï vÀAzÉ ±ÁªÀĸÀÄAzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð (UÀAqÀ), 2) ±ÁªÀĸÀÄAzÀgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð (ªÀiÁªÀ), 3) ¥Àæ¨sÁªÀw UÀAqÀ ±ÁªÀĸÀÄAzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð (CvÉÛ), 4) ªÀÄ£ÉÆÃd vÀAzÉ ±ÁªÀĸÀÄAzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð (ªÉÄÊzÀÄ£À) J®ègÀÆ ¸Á: UÀĪÀÄqÉÃ¯ï £ÀUÀgÀ gÉʯÉé ¯ÉÊ£ï ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»ÃPÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ£À°ègÀĪÀ vÀ£Àß vÀAzÉ, vÁ¬Ä, ¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ UÁzÁ CªÀjUÉ w½¹zÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀ¨ÉÃrj £ÀªÀÄä §½ ¸ÀzÀå ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ E®è ¸Àé®à ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀÄvÉÛªÉAzÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý §A¢gÀÄvÁÛgÉ, EzÁzÀ §½ÃPÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀÄ£À: ¤ªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ §AUÁgÀ PÉÆnÖ®è CAvÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆqÉ, §qÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ, F «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ w½¹zÁUÀ vÀAzÉ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ UÀAqÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆlÄÖ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ¼ÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬Ä £ÁªÀÅ PÉýzÀµÀÄÖ ºÀt §AUÁgÀ PÉÆnÖ®è G½zÀ 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ºÉÆqÉ, §qÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÄ, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀAzÉ, vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ w½¹zÁUÀ CªÀgÀÄ ¥ÀÄ£À: ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ 18-05-2013 gÀAzÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÄ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ UÁzÁ EªÀgÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ºÉÆÃUÀÄ ¤Ã£ÀÄ §AUÁgÀ vÀAzÀgÉ ¨Á E®è¢ÝzÀÝgÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀAzÉ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, EzÀ£ÀÄß vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ©ÃzÀgÀPÉÌ CzÉ ¢ªÀ¸À vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀgÀÄ, FUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ G½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ, DzÀgÉà ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀºÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÉà  CªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¸ÀºÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-06-2015 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/2015, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-05-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢UÀA§gï vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªï ªÉĺÀvÉæ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: J¸ïn UÉÆAqÁ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 15-4-206, gÁA¥ÀÆgÉ ¨ÁåAPï PÁ¯ÉÆä, PÀÄA§gÀªÁqÁ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ zÀÆgÀzÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ NAPÁgÀ vÀAzÉ «oÀ¯ï ZÀA¨Á¼É ¸Á: AiÀÄgÀ£À½î EªÀgÀÄ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ UÁAiÀĺÉÆA¢ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ Crämï DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À »gÉÆà ºÉZï.J¥sï. r®Pïì PÉJ-38/PÀÆå-9198 £ÉÃzÀ£ÀÄß 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆArzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 26-05-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ NAPÁgÀ EªÀjUÉ £ÉÆÃqÀ¯ÉAzÀÄ CªÀgÀ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¥ÁQðAUï ¸ÀܼÀzÀ°è ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉÆÃV NAPÁgÀ EªÀgÀ ¹ÜwUÀwAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤°è¹zÀ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä C°è E¢ÝgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¥ÁQðAUï ¸ÀܼÀzÀ°è J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ «ªÀgÀ 1) ªÁºÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ »gÉÆà ºÉZï.J¥sï. r®Pïì PÉJ-38/PÀÆå-9198, 2) ZÉ¹ì £ÀA. JªÀiï.©.J¯ï.ºÉZï.J.11.J.EE.9.J.07766, 3) EAf£ï £ÀA. ºÉZï.J.11.E.J¥sï.E.9.J.13272, 4) ªÁºÀ£À ªÀiÁqÀ¯ï 2014, 5) ªÁºÀ£ÀzÀ §tÚ : PÉA¥ÀÄ, PÀ¥ÀÄà ªÀÄvÀÄÛ ¹®égï §tÚzÀ ¥ÀnÖAiÀÄļÀîzÀÄÝ (Dgï©PÉ), 6) C.Q 35,000/- gÀÆ. PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß E°èAiÀĪÀgÉUÉ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁr ¢£ÁAPÀ 20-06-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

                                                                        
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ದಿನಾಂಕ: 19.06.2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಾನು ಅಸ್ಕಿಹಾಳದಿಂದ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಹತ್ತಿರ ತಾಯಮ್ಮನ ಗುಡಿಯ ವರೆಗೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಾಯಮ್ಮನ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ತಿಮ್ಮರೆಡ್ಡಿ ತಂ: ಶಿವಣ್ಣ ವಯ: 17 ವರ್ಷ, ಜಾ: ನಾಯಕ, ಉ: ಕೂಲಿ, ಸಾ: ಅಸ್ಕಿಹಾಳ, FvÀ£ÀÄ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಮಹೇಶ ಇಬ್ಬರೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಯರಮರಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೋಟಾರ ಸವಾರನು ತನ್ನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಹಾ ಮಾಡದೇ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದ ತನಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ತಾನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ತನಗೆ ಎಡಗದ್ದಕ್ಕೆ, ಹಾಗೂ ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈ ಹತ್ತಿರ ತರಚಿದ ಗಾಯ ಹಾಗೂ ಎಡಗಾಲ ಮೂಳೆಯು ಮುರಿದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.   ನಂತರ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲು ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ: ಕೆಎ36 ಇಎಫ್ 7421 ಅಂತಾ ಇದ್ದು ಸದರಿ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರನ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲು ಆತನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲೇಶ ತಂ: ಅಯ್ಯಣ್ಣ ವಯ: 32 ವರ್ಷ, ಕುರುಬರ್, ಉ: ಕೂಲಿ, ಸಾ: ಪಲಕಂದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿಯವನ ವಿರುದ್ದ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 149/2015 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

                ದಿ: 18.06.2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಸುಲ್ತಾನಪೂರದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಂ.ಡಿ.ಖಾಜೀಮ್ ಮೊಹಿಯುದ್ದಿನ್ ತಂ: ಹಸನ್ ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ವಯ: 41 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ, ಉ: ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ: ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ತಾ:ಜಿ: ರಾಯಚೂರು  FvÀ£À ಅಣ್ಣನಾದ 1) ಹಾಮೀದ್ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ಈತನ ಮಗನಾದ 2)ಅಜೀಮ್ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗನಾದ 3) ಅಕ್ರಮ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್, 4) ಅಪ್ಜಲ್ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ತಂ: ಇರ್ಷಾದ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್, 5) ಮುಸ್ತಾಕ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ತಂ: ಇರ್ಷಾದ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ 6) ಅಮ್ಜದ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ತಂ: ಹಸನ್ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್, 7) ಯುನೂಸ್ ಅಲಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಹಸನ್ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ರವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಆಯಿಷಾ ಬೇಗಂ ರವರು ಮಾನಸೀಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರಿದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯು ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಷರೀಫುನ್ನೀಸ್ಸಾ ಬೇಗಂ ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 36 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು.  ಅದು ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರಾಟವಾಗಿ ಕೇವಲ 4 ಎಕರೆ 21 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಉಳಿದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ಉಳಿಮೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮೇಲ್ಕಂಡವರು ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಹಮೀದ್ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ಈತನು ತನ್ನ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ, ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದನು. ಉಳಿದವರು ಸಾಲೆಕಾ ಬಹೂತ ಹೋಗಯಾ ಮಾರಡಾಲೋ ಇಸಕೋ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯದಿಯ ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 147/2015 ಕಲಂ: 143, 147, 323, 504, 506, ಸಹಾ 149 ಐಪಿಸಿ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿ.21-06-2015 ರಂದು ¦.J¸ï.L. ¹gÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  ಪಿ.ಸಿ.25, 412, ರವರೊಂದಿಗೆ ಸಿರವಾರದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೊಲಿಂಗ ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ದೇವದುರ್ಗ ಕ್ರಾಸ್ ಕಡೆಗೆ  ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಸಾಗಿಸುವ ಟ್ರಾಕ್ಟರಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು ಅದರಂತೆ ಇಂದು ಬೆಳಿಗಿನ 7-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು ದೇವದುರ್ಗ ಕ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದೇವದುರ್ಗ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು  ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು  ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿತು ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಸಿರವಾರ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾದೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಚಾಲಕ ಆರೋಪಿ ಆಂಜನೆಯ ಈತನು  ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ  ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ  ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಉಸುಕು ತಂದಿರುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಯಲಿಟಿ ಕೇಳಲಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನಂ ಕೆಎ-36 ಟಿ.ಬಿ. 535 ಟ್ರಾಲಿ ನಂ ಕೆಎ-36/ಟಿ.ಬಿ 536 ಅಂತಾ ಇರುತ್ತದೆ  ಸದರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕ ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ  ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಮರಳನ್ನು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ & ಟ್ರಾಲಿಯನ್ನು ಚಾಲಕನ ಸಮ್ಮೇತ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು  ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ103/2015 PÀ®A 3, 42, 43,  PÉ.JªÀiï.JªÀiï.¹ gÀÆ®ì 1994 & 4,4(1 -J) JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï. 1957 & 379 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «ddgÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.06.2015 gÀAzÀÄ  28 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  3800/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

                                                             

                                                              


Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 168/2015 PÀ®A 420,421,422,423,465 ¸ÀAUÀqÀ 34 L ¦ ¹:-¦üAiÀiÁð¢ ZÉ£ÀߥÀà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁ AiÀÄqÀؼÀ,ªÀAiÀÄ||58ªÀµÀð, G||MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á||¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ vÁ||f||AiÀiÁzÀVj ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1)¸Á§tÚ vÀAzÉ SÁd¥Àà @gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà AiÀÄqÀؼÀ ªÀAiÀÄ||62ªÀµÀð, G||MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á||¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ vÁ||f||AiÀiÁzÀVj, 2)¸Á§tÚ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ||36ªÀµÀð, G||MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á||¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ vÁ||f||AiÀiÁzÀVj J®ègÀÆ gÀPÀÛ ¸ÀA§A¢üPÀjzÀÄÝ ªÀiÁ£Àå ¹ eÉ JªÀiï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ N J¸ï £ÀA 90/2011 gÀ°è ¸ÀªÉð £ÀA 66 gÀ 19 JPÀgÉ 31 UÀÄAmÉ d«Ää£À §UÉÎ zsÁªÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 12/04/2012 gÀAzÀÄ gÁfAiÀiÁVzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è rVæ DzÉñÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ PÀqÀvÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/03/2013 gÀAzÀÄ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ ¸À¨sï jf¸ÀÖgÀ D¦üøïzÀ°è rVæ DzÉñÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄalÄÖ ¸ÀļÀÄî ¸ÀàµÀÖ£É ¤Ãr D¹Û £ÉÆAzÀt Cfð ¸À°è¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À«zÉ. m¢£ÁAPÀ 20/06/2015 gÀAzÀÄ 08:15 ¦ JªÀiï PÉÌ ²æà ©üêÀÄ¥Àà SÁ£ÁUÀqÀØ ºÉZï ¹ 51 gÀªÀgÀÄ F PÉÆÃmïð G¯ÉèÃTvÀ UÀÄ£ÉßAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 168/2015 PÀ®A 420,421,422,423,465 ¸ÀAUÀqÀ 34 L ¦ ¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2015 PÀ®A 323, 324, 307, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹;-¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:20/06/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.40 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÁzÀ gÀªÀÄeÁ£À¸Á§£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ mÉÃgÀPÉøï PÀlÖ®Ä PɼÀUÀqÉ ¨Éqï ºÁQ gÁqÀ£ÀÄß eÉÆÃr¸ÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄîUÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À eÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁð¢ vÀªÀÄä£ÉÆA¢UÉ zÉéõÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄvÁÛ §AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr §AzÀªÀgÉà ¦AiÀiÁð¢ vÀªÀÄä£ÁzÀ gÀªÀÄeÁ£À¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ §rUɬÄAzÁ vɯÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÁ°¤AzÁ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2015 PÀ®A 323, 324, 307, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹:-¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦AiÀiÁð¢ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:20/06/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.40 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀ DgÉÆæ gÀªÀÄeÁ£À¸Á§£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ mÉÃgÀPÉøï PÀlÖ®Ä PɼÀUÀqÉ ¨Éqï ºÁQ gÁqÀUÀ¼À£ÀÄß ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉUÉ ºÉÆA¢ eÉÆÃr¸ÀÄvÁÛ EgÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ  ¦AiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV DgÉÆævÀ¤UÉ  AiÀiÁPÉ gÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¸ÀÄwÛ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÀ ºÉÆA¢ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ  DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ  vÀªÀÄä£ÁzÀ ¥Àæ¢Ã¥À¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ §rUɬÄAzÁ §®UÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

PÉÆÃqÉÃPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 46/2015 PÀ®A:78 (111) PÉ ¦ DPÀÖ:- ¢£ÁAPÀ:19.06.2015 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ vÁªÀÅ ¥ÀÆgÉʹzÀ C¸À® ªÀÄlPÁ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæ ºÁUÀÄ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤AzÀ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæ ¸ÁgÁA±ÀªÀÅ C¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀªÁUÀÄwÛzÀÄÝ, oÁuÉAiÀÄ C¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 01/2015 PÉÌ £ÉÆAzÁ»¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¥ÀgÀªÁ¤UÉUÁV AiÀiÁ¢ §gÉzÀÄ «£ÀAw¹PÉÆArzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:20.06.2015 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉUÉ ¦¹-130 ±ÁAvÀAiÀÄå gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ªÀÄgÀ½Ã oÁuÉUÉ §AzÀÄ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀÄî ¥ÀgÀªÁ¤UÀ ¤ÃrzÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ:19.06.2015 gÀAzÀÄ 18.15 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ G¥ÀoÁuÉ PÀPÉÃgÁzÀ°è EzÁÝUÀ PÀPÉÌÃgÁ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀPÀgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ §£ÀzÉÆrØ PÁæ¸ïzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛ ¤AvÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl §gÉzÀÄPÉƼÀÆîwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÁßV ²æÃ. ºÀĸÉãÀ¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀÄzÀ£À¸Á¨ï ±ÀºÁ¤ ªÀAiÀÄ:50, eÁ:ªÀÄĹèA, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÀPÉÌÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà zÉÆj ªÀAiÀÄ:32, G:ªÁå¥ÁgÀ, eÁ: »AzÀÆ ¨ÉÃqÀgÀ ¸Á: PÀPÉÌÃgÁ gÀªÀgÀ£ÀÄß G¥ÀoÁuÉÃUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ¢zÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÁ®PÉÌ ºÁdjzÀÄÝ zÁ½UÉ ¸ÀºÀPÀj¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ w½¹ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹-54 ªÉPÀlgÀªÀÄt ¦¹-298 §¸ÀªÀgÁd gÀªÀgÉÆA¢UÉ G¥ÀoÁuɬÄAzÀ 18.30 UÀAmÉUÉ MAzÀÄ SÁ¸ÀV fæ£À°è ºÉÆgÀlÄ 18.45 UÀAmÉUÉ ¨sÁwäà §AzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉ¢zÀÝ£ÀÄß SÁvÀj¥Àr¹PÉÆAqÀÄ 18.45 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ dªÀºÀgÀ¯Á® vÀAzÉ UÉÆêÀgÀZÀAzÀ eÉÊ£ï ªÀAiÀÄ:63, G:¨sÀÆA¢ PÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ eÁ:eÉÊ£ï, ¸Á: zÀÄAzÁqÀ vÁ:®ÆtÂ, f:eÉÆÃzsÀ¥ÀÆgÀ, gÁdå: gÁd¸ÁÜ£À ºÁ:ªÀ: PÀPÉÌÃgÁ FvÀ¤UÉ »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±À¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ 1 ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï, 1 ªÀÄlPÁ aÃn, 410/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 18.45 UÀAmɬÄAzÀ 19.45 UÀAmÉ ªÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀ£ÁzÀ dªÀºÀgÀ¯Á® vÀAzÉ UÉÆêÀgÀZÀAzÀ eÉÊ£ï ªÀAiÀÄ:63, G:¨sÀÆA¢ PÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ eÁ:eÉÊ£ï, ¸Á: zÀÄAzÁqÀ vÁ:®ÆtÂ, f:eÉÆÃzsÀ¥ÀÆgÀ, gÁdå: gÁd¸ÁÜ£À ºÁ:ªÀ: PÀPÉÌÃgÁ ºÁUÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ 20.30 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ £Á£ÀÄ ¥ÀÆgÉʹzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¤ªÀÄUÉ F eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ F §UÉÎ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄî®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:
AiÀiÁzÀVj UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 144/2015 PÀ®A 143,147,323,324,504,506 ¸ÀA.149 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 20/06/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆýUÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV ºÉÆlÄÖ PÉzÀjPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 145/2015 PÀ®A 323,324,504,506 ¸ÀA.34 L¦¹:-¢£ÁAPÀ 20/06/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀ PÉÆýUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¸ÉÃAUÁ ºÉÆlÄÖ PÉzÀgÀÄwÛMzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ PÉÆýUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ Nr¹zÀÝjAzÀ  DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀYÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 20.06.2015 ರಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಜಾದಬಿ ಗಂಡ ಮೌಲಾನಸಾಬ ಸೂಗೂರ ಸಾಃ ನರಿಬೊಳ ತಾಃ ಜೇವರಗಿ ರವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೂರ ಬಸಮ್ಮ ಗಂಡ ಸುಬ್ಬರಾಯ ಕರಕಳ್ಳೀ, ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ರಾಮಾಣೆ, ಶಿವಲೀಲಾ ಗಂಡ ನಾಗಣ್ಣ ಹದನೂರ, ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ವಿಜಯ ನಾಯಕೋಡಿ, ದೇವರಾಜ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಹಡಪದ ನಮ್ಮೂರ ಭೀಮಣ್ಣ ಈತನ ಟಂಟಂ ನಂ ಕೆ.ಎ33-6411 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಚೆನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನರಿಬೋಳ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಎದುರಿನಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ ಕೆ.ಎ33ಟಿ8875 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಟಂಟಂ ಕ್ಕೆ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದನು. ಆಗ ಟಂಟಂ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ರೊಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಂಟಂ ಸಮೇತ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆವೆ. ಆಗ ನಾವು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಎದ್ದು ನೋಡಲಾಗಿ ನನಗೆ ಎಡಕೈ ಮೋಳಕೈ ಹತ್ತಿರ, ಎರಡು ಕಾಲುಗಳ ಮೋಳಕಾಲುಗಳಿಗೆ ತರಚಿತ ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಎಡಗಾಲಿನ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಶಿವಲಿಲಾ ಇವಳ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ಹತ್ತಿರ, ಗದ್ದಕ್ಕೆ, ಎದೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮುರಿದಿದ್ದು ಮತ್ತು ದೇವರಾಜ ಈತನಿಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಡಕೈಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಉಳಿದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಟಂಟಂ ಚಾಲಕನಿಗೂ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕನು ನಮಗಾದ ಗಾಯ ನೋಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು 108 ಅಂಬ್ಯೂಲೇನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜೇವರಗಿಗೆ ಬಂದು ಉಪಚಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತೆವೆ. ನಂತರ ನಮ್ಮೂರ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶಿವಣ್ಣ ಹದನೂರ ಈತನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ದೇವರಾಜ, ಶಿವಲೀಲಾ, ನಾಗರಾಜ, ಬಸಮ್ಮ, ಮತ್ತು ಭೀಮಣ್ಣಾ ಇವರಿಗೆ ಅದೆ ಅಂಬ್ಯೂಲೇನ್ಸ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಹೋದರು. ನಂತರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ದೇವರಾಜ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಹಡಪದ ಈತನು ಮತ್ತು ಶಿವಲೀಲಾ ಗಂಡ ನಾಗಣ್ಣ ಹದನೂರ ರಾತ್ರಿ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರಿ ಸೋಮಶೇಖರ ತಂದೆ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಸಾ: ಶಿಶುಪಾಲ ಖಾನವಳಿ ಹತ್ತಿರ ಜಗತ  ಕಲಬುರಗಿ ರವರು ದಿನಾಂಕ 20-06-2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಬಸವರಾಜ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಜಗತ ಸರ್ಕಲ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿರಂದಾಜ ಸರ್ಕಲ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕೃಜರ ಜೀಪ ನಂಬರ ಕೆಎ-14 ಎ-7518 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ರಾಹುಲ ಇತನು ಕೃಜರ ಜೀಪನ್ನು ಜಗತ ಸರ್ಕಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಡಾ: ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎದುರು ರೋಡ ಮೇಲೆ ಜೀಪ ನಿಲ್ಲಿಸಿದನ್ನು ಒಮ್ಮಲೆ ನಿಸ್ಕಾಳಿಜತನದಿಂದ ರಿವರ್ಸ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೃಜರ ಜೀಪ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಬಲಗಾಲು ತೊಡೆ ಚೆಪ್ಪಗೆ ಭಾರಿಗುಪ್ತಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲು ಗಂಡ ಕಲ್ಲು ರಾಠೋಡ ಸಾ : ದುಧನಿ ಮೇತ್ರೆ ತಾಂಡಾ  ತಾ : ಅಕ್ಕಲಕೋಟ  ರವರ ಹೊಲ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲುಕಿನ ಬಡದಾಳ ಸಿಮಾಂತರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ವೆ ನಂಬರ 327 ಇರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ಬಾಜು ಧ್ಯಾಮು ತಂದೆ ವಾಚು ರಾಠೋಡ ಇವರ ಹೊಲ ಇರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನಿರಾವರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಸದರಿ ನಿರಾವರಿಗೆ ಬೆಕಾಗುವ ಕರೆಂಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಜು ಹೊಲದವನಾದ ದ್ಯಾಮು ರಾಠೋಡ ಇವನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಂಬ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಧ್ಯಾಮು ರಾಠೋಡ ಈತನು ಅವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಂಬ ಹಾಕಬೇಡಿ ಅಂತಾ ತಕರಾರು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೂ ನಮಗೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಜಗಳ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ದ್ಯಾಮು ಮತ್ತು ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಾರಿ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ 19-06-2015 ರಂದು ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆಗೆಣಿ ಕಾಶೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಿವಾಜಿ ರಾಠೊಡ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಬಡದಾಳ ಸಿಮಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಸ ನಂ 327 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆವೆ, ಅಂದಾಜು ಸಾಯಂಕಾಲ 4:00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮ ಬಾಜು ಹೊಲದವರಾದ 1) ಧ್ಯಾಮು ತದೆ ವಾಚು ರಾಠೋಡ  ಮತ್ತು ಅವನ ಮಕ್ಕಳಾದ 2) ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಧ್ಯಾಮು ರಾಠೋಡ 3) ಡಿಗ್ಗು ತಂದೆ ದ್ಯಾಮು ರಾಠೋಡ 4) ಸುನೀಲ ತಂದೆ ಧ್ಯಾಮು ರಾಠೋಡ ಸಾ: ಎಲ್ಲರೂ ದುಧನಿ ಮೇತ್ರಿ ತಾಂಡಾ ನಂ 1 ಇವರು ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ಬಾಂದಾರಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಏನೆ ರಂಡ್ಯಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿಯೆ ಕರೆಂಟ ಕಂಬ ಹಾಕ್ತಿನಿ ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಿರಿ ಅಂತಾ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನೇಗೆಣಿ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ನಾವಿಬ್ಬರು ಅವರ ಸಮೀಪ ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ಬೈತಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾಮು ಈತನು ಏನೆ ಬೋಸಡಾ ನನಗೆ ತಿರುಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿ ಅಂತಾ ನನ್ನ ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಏಳೆದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದನು, ಹಾಗೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರಂಡಿ ಇವತ್ತು ಬಿಡಬ್ಯಾಡ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಮೂರು ಜನರು ನನಗೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದೆಯುವುದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಯುವುದು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ದ್ಯಾಮು ಈತನು ಅಲ್ಲಿಯೆ ಬಿದ್ದ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ತಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಸದರಿಯವರು ನನಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ನೆಗೆಣಿ ಕಾಶೀಬಾಯಿ ಇವಳು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಅವಳಿಗೂ ಸಹ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ದ್ವೀಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಚೌಕ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ದತ್ತು ಕುಮಾರ ತಂದೆ ಕಿಶನರಾವ ಬಾಸುತಕರ ಸಾಃ ಪ್ಲಾಟ ನಂ 23 ಎಸ್‌ವಾಯ್ಹಿ 25 ನವಜೀವನ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿ ರವರು ತಮ್ಮ  ಹೀರೊ ಹೊಂಡಾ ಪ್ರೋ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ 32  ವಾಯ್ಹ್‌ 2345 ನೇದ್ದು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು  ದಿನಾಂಕಃ 19.06.2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನ್ನನ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ಸೂರ್ಯಾಕಾಂತ  ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ  ಬಿರಾಳಕರ  ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ರಕಾಶ ಟಾಕೀಜ ಹತ್ತಿರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯಾವಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು  ಮರಳಿ 10.00 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೋಗಿರುವ ಜಾಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಿಲ್‌ ನಂ ಕೆಎ 32  ವಾಯ್ಹ್‌ 2345 ನೇದ್ದು ಇರಲ್ಲಿಲ. ನಂತರ ನಾವು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತ  ಕೂಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡಕಾಡಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲ.  ಸದರಿ ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಯೋರೊ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಚೌಕ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ :
ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 20.06.2015 ರಂದು ಅಂದಾಜು 30 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಪರಿಚಿತ ಪುರುಷನು ಅಶಕ್ತನಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲಿ ಅಥವಾ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಜೇವರಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರ ವಲಯದ ಸುನ್ನಿ ದಾರು-ಉಲುಮ್ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.