Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, March 9, 2012

Raichur District Reported Crimes


 

CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå PÁåvÀ£ÀnÖ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð, eÁ;-PÀÄgÀħgÀÄ, G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á;-UËqÀ£À¨Á«. ªÀÄvÀÄÛ §¸Àì¥Àà vÀAzÉ ¨ÉlÖ¥Àà vÉÆüÀ¢¤ß ºÁUÀÆ EvÀgÉà 5-d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁ;-PÀÄgÀħgÀÄ,¸Á:-UËqÀ£À¨Á« F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ zÉéõÀ«zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:-04/03/2012.gÀAzÀÄ UËqÀ£À¨sÁ« UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ¥ÀàvÁvÀ£ÀªÀgÀ eÁvÉæAiÀÄ CAUÀªÁV¸ÁªÀÄÆ»PÀ «ªÁºÀ PÁAiÀiÁðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ dgÀÄVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¸ÁªÀÄÆ»PÀ «ªÁºÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è CªÀÄgÉñÀ£À ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ dgÀÄVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:-07/03/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀÄgÉñÀ£ÀÀ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ªÁgÀzÀ ¤Ãj£À ¸ÀA§AzsÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV PÁ¬Ä PÁ¬Ä ºÉÆqɹPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸À ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²ªÀtÚ vÀ¼ÀªÁgÀ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆæüvÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀÄgÉñÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ E°è §A¢¢ÝAiÀiÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ° & PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ wêÀæ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉåzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2012.PÀ®A.143,147,148,323,504,326,506.¸À»vÀ 149. L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀB 07-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ©. gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀtÚ 36 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G:- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:- ªÀÄlªÀiÁj FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÀªÀÄä ºÀwÛAiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CAzÁdÄ 45 ªÀµÀðzÀ C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ ©¢ÝzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DvÀ£ÀÄ gÁwæ 1000 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä vÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä Hj£À PÀgÉAl SÁeÁºÀĸÉãÀ£À ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è ¨Éë£À VqÀzÀ PɼÀUÉ CAUÁvÀªÁV MAzÀÄ C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ CAzÁdÄ 45 ªÀµÀðzÀ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ ©¢ÝzÀÄÝ, ±ÀªÀªÀÅ ¥ÀÆwð PÉƼÉwzÀÄÝ, H¢PÉÆArzÀÄÝ ªÀÄÄRªÀÅ PÀ¥ÁàV UÀÄgÀÄvÀÄ ¹UÀzÀAvÉ DVzÀÄÝ ±ÀªÀzÀ ªÉÄÊ,PÉÊ, PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨ÉƨÉâUÀ¼ÀÄ §A¢zÀÄÝ ±ÀªÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀ¢®è ¸ÀvÀÛ §UÉÎ PÁgÀt w½zÀÄ §A¢®è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ FUÉÎ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ ªÀÄÄAZÉ CAzÁdÄ ¢£ÁAPÀ 02/03/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«zÀÄÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 08-03-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Cgï.£ÀA. 01/2012 PÀ®A. 174 (¹) ¹.Cgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ :08-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ -UÀÄ®âUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ UËqÀÆgÀÄ PÁæ¸ï£À° ²æà gÀ« vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ªÀ:21 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:n.«. CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á:¥ÁAqÀÄgÀAUÀ UÀÄr ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀìAiÀÄå ºÁUÀÆ ¸ÀAUÀ¥Àà ªÀÄƪÀgÀÄ »gÉÆúÉÆAqÁ ¸ÉèÃAqï ¥Àè¸ï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA:PÉJ-33 eÉ-8932 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ gÀ« EªÀgÀ HjUÉ ºÉÆgÀlÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ EArPÁ PÁgï £ÀA:PÉJ-32 /J-2102 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ §¸ï£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ« FvÀ£À ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DvÀ¤ §®UÁ°£À ªÉÆtPÁ°£À ªÉÄÃ¯É ¨Ájà UÁAiÀĪÁVzÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀìAiÀÄå ºÁUÀÆ ¸ÀAUÀ¥ÀàUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀiÁ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2012 PÀ®A. 279,337,338,L¦¹ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

    ¢£ÁAPÀ: 09.03.2012 gÀAzÀÄ ºÉÆý ºÀÄtÂÚªÉÄAiÀÄ PÀj EzÀÄÝ DzÀgÀ CAUÀªÁV §tÚzÀ Dl DqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV gÁWÀªÉÃAzÀæ gÁªï ªÀÄÄvÁ°Pï ¸Á. ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ºÁ.ªÀ. ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ gÀQëÃvÀ, gÉÆûvï & EvÀgÉ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ¸ÉÃj §tÚzÀ Dl DqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆÃV Dl DqÀ¢£ÀAvÀgÀ ¸ÀÆUÁ¥ÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À°ègÀĪÀ fïÁ¤ EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ°ègÀĪÀ ¤Ãj£À ºÉÆAqÀzÀ°è ªÉÄÊ vÉƯÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ gÀQëÃvÀ£ÀÄ ¤ÃjUÉ F½zÁUÀ CªÀ½UÉ FdÄ ¨ÁgÀzÀ PÁgÀt ¤Ãj£À°è CPÀ¹äPÀ eÁj ©zÀÄÝ ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 2/2012 PÀ®A. 174 (¹) ¹.Cgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

    CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ CAiÀÄ¥Àà AiÀÄrªÁ¼À ¸Á. wªÀÄä¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÄÃ¯É EnÖzÀÝ »nÖ£À qÀ©âAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄĪÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄJuÉÚAiÀÄ qÀ©â CPÀ¹äPÀªÁV M¯ÉAiÀÄ°è ©¢zÀÝjAzÀ M¯ÉAiÀÄ°è£À ¨ÉAQ M«ÄäAzÉƪÉÄÃ¯É vÀ£Àß §mÉÖUÀ½UÉ ºÀwÛPÉÆAqÁUÀ PÀÆUÁrzÀÄÝ CAiÀÄåªÀÄä £ÉÆÃr UÁ§jUÉÆÃAqÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÉÆA¢UÉ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃgÀÄ GVÎ DgÀ¹zÀÄÝ DzÀgÉ, CªÀÄgÉñÀ¤UÉ ªÉÄÊ J¯Áè ¸ÀÄmÁÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ ªÉÊzsÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ AiÀiÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 08.03.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ aQvÉì ¥sÀ®PÀjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAiÀÄåªÀÄä gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 3/2012 PÀ®A. 174 (¹) ¹.Cgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà ¸Á. ¥sÁwêÀiÁ £ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À°ègÀĪÀ mÁmÁ ªÉÆÃmÁgïì CAUÀrAiÀÄ°è ªÉÄPÁ¤Pï PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉAiÀÄ®Ä ¢£ÁAPÀ: 09.03.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8.30 UÀAmÉUÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¹AzsÀ£ÀÄgÀÄ gÉÆÃr£À°è ªÀiÁå£Édgï ºÀwÛgÀ ©ÃUÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁ£À« PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É¼ÀV£À 9.00 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£À« §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ¢AzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 34/Dgï. 9796 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ wêÀð ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄß C°èAzÀ Mr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2012 PÀ®A. 279,338 L.¦.¹ & 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀt:-


 

¢£ÁAPÀ 07-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AUÁ¥ÀÆgÀÄ ¸ÀªÀj£ï ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ vÁådå §Æ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ°è C¼ÀªÀr¸À®Ä EnÖzÀÝ 2 PÀ©âtzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 120 jAzÀ 130 PÉ.f. vÀÆPÀzÀ C.Q.gÀÆ. 20,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¨Á¬Ä®gï ªÀÄÄZÀѼÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©. gÀªÉÄñÀ & ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà ¸Á: £ÀA¢ºÀ½î vÁ: UÀAUÁªÀw mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-37-n-8565 £ÉÃzÀÝgÀ mÁæöå°AiÀÄ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨sÀzÀævÁ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ »r¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ J¸ï.J¸ï. gÁdUÉÆÃ¥Á® ¹AUÁ¥ÀÆgÀÄ ¸ÀªÀj£ï ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è qÉ¥ÀÄn ªÀiÁå£ÉÃdgï ¸Á: ¹AUÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀAzÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/2012 PÀ®A. 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

¢£ÁAPÀ 08-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 3.45 UÀAmÉAiÀÄ V¯Éè¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃlÄ eÁdÆlzÀ®° vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä gÁdÄ vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà, eÁ-ºÀjd£À, G-PÀÆ°PÉ®¸À ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð, ¸Á-V¯Éè¸ÀÆUÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á-V¯Éè¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ MlÄÖ 1280/- gÀÆ., 52 E¹àÃlÄ J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ UÉƧâgÀ aîzÀ §gÀPÁ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ


 


 


 

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.03.2012 gÀAzÀÄ 102 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,200/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ


  

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-03-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-03-2012

©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 33/2012 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ: 08-03-12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÀgÀt¥Áà ¦.J¸À.L (C.«) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ ¨sÀªÁ¤ zsÁ¨ÁzÀ°è C£Á¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸Àé®à zÀÆgÀ PÀvÀÛ®°è fÃ¥À ¤°è¹ ¨sÀªÁ¤ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è DgÉÆæAiÀiÁzÀ zsÁ¨ÁzÀ ªÀiÁ°PÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹, ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ aîzÀ°è ºÁUÀÆ MAzÀÄ PÁl£ÀzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É MªÉÄäÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ PÀvÀÛ®°è ¸ÀgÁ¬Ä aîUÀ¼ÀÄ ©lÄÖ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ C°èzÀÝ MAzÀÄ aîªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÁlªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ CzÀgÀ°è ««zsÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ 180 JªÀÄ.J® ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, CzÀgÀ C.Q 5174=00 gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 34/2012 PÀ®A 406, 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠫£ÉÆÃzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zË®¥Áà UÀÄ¥ÁÛ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 8-5-102/18 r.zÉêÀgÁd CgÀ¸À PÁ¯ÉÆä d£ÀªÁqÀ gÀ¸ÀÛ ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ DgÉÆæ «zÁå ¸ÁUÀgÀ ¹AzsÉ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd ªÀ¸ÀÛçzÀ J¸À.©.ºÉZï J.r.© ¨ÁåAPÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ J®.L.¹ ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ¯ÉÆÃ£ï ¥sÁA ªÉÄÃ¯É ¸À» ªÀiÁr J¸À.©.ºÉZï J.r.© ¨ÁåAPÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀ¸ÀÛçzÀ EªÀj§âgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è ¸ÀļÀÄî zÁR¯Áw vÀAiÀiÁåj¹ ¢£ÁAPÀ 19-10-2006 gÀAzÀÄ JgÀqÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ qÉƦèPÉÃmï ¸À» ªÀiÁr ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 08-03-20121 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ avÁA§gÁªÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, ¸Á: C®ÄègÁ E®vÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzsÀ «ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ C®ÄègÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ £ÀqÉzÀÄPÀzÉƪÀÄqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ RAqÉæ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ C¥ÀjavÀ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ «ÃgÀ¥Áà EªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® »ªÀÄärUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಯ ತಂದೆ ಅವ್ವಣ್ಣ ಸಾ:ಗೊದೋತಾಯಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 04/03/12 ರಂದು 11-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.ಎ 32 ಕೆ 569 ಹೀರೋ ಹೊಂಡಾ ಸಿ.ಡಿ 100 ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ್ದು ಪಟೇಲ ಸರ್ಕಲ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಜೆ.ಸಿ.ಪಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಕೀಲಿ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 23/2012 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ರಾಜು ತಂದೆ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕುಂಡಾ ಸಾ ಲಾಲಗೇರಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿದ್ದು, ಮನೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೂಮ್ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮಾರುತಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ರೂಮ್ ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಸಣ್ಣ ರೂಮ್ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ನನಗೆ 20000/- ರೂ. ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹಣ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 08-03-2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಂಭಾ ಭವಾನಿಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಣ್ಣ ಮಾರುತಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ @ ಅರ್ಚನಾ ಇಬ್ಬರು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 19/2012 ಕಲಂ 341, 323,504 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.