Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, October 9, 2015

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ-07/10/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ºÁUÀÄ ¦ügÁå¢ ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ: qÁPÉÆÃf ¥ÀªÁgï, 35ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: G®Ì§Ar vÁAqÀ. FPÉAiÀÄ UÀAqÀ qÁPÉÆÃf vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°èzÁÝUÀ, DgÉÆæ £ÀA. 1 )±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ: FgÀtÚ ¥ÀªÁgï, ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: G®Ì§Ar vÁAqÀ. £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ£À ªÉÄÃ¯É FUÉÎ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ PÉÃ¸ï ªÀiÁr¹zÀÝgÀ ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ K£À¯Éà qÁPÁå ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ PÉÆÃlð¤AzÀ eÁ«ÄãÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÉÝ£ÉAzÀÄ w½zÀÄPÉÆArzÉÝ£À¯É ¤£ÀߣÀÄß E°èUÉ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ÷ DgÉÆævÀj§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢UÀÆ PÀÆqÁ ¤£Àß UÀAqÀ£À ¥ÀgÀªÁV §gÀÄwÛAiÉÄãÀÄ ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, £À£Àß «gÀÄzÀÝ ºÁQPÉÆAqÀÄ F vÁAqÁzÀ°è ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÉ ¨Á¼ÉªÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛ £ÉÆÃqÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¤ÃrzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtQPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. 230/2015 PÀ®A-504,341,323,506, ¸À»vÀ 34 L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                 ¢£ÁAPÀ- 09/10/2015 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiËTPÀ DzÉñÀzÀAvÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ««zsÀ vÁ®ÆèPÁ ªÀÄlÖzÀ C¢üPÁjUÀ¼À £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è 3 vÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹ CPÀæªÀĪÁV ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è aPÀ̪ÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀȶ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è vÉÆqÀV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝU ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ MlÄÖ 9 ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è 59 aPÀ̪ÀÄPÀ̼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV PÀȶ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è vÉÆqÀV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ 1)    D¥É DmÉÆà £ÀA. PÉ.J.36 ©. 0526 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÁ°AiÀĪÀgÀÄ, 20ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: ºÉÆ£ÀßPÁlä½î. 2)    ¨ÉƯÉgÉÆà ªÀiÁåQì  PÉ.J.36 J.8968 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ: AiÀÄAPÉÆç, 30ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: eÁ®ºÀ½î. 3)    D¥É DmÉÆà £ÀA. PÉ.J. 36 J.5525 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, QµÀ£ï vÀAzÉ: ªÀÄÄPÀÌtÚ, 24ªÀµÀð, ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ªÉAUÀ¼Á¥ÀÆgÀ. 4)    ¨ÉƯÉgÉÆà ªÀiÁåQì £ÀA. PÉ.J. 36 J.0811 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ªÀiÁ£À±À¥Àà vÀAzÉ: ¸Á§UËqÀ, 20ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: CAdļÀ. 5)    ¨ÉƯÉgÉÆà ªÀiÁåQì £ÀA. PÉ.J. 36 ©. 1049 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ªÀĺÉçƧ vÀAzÉ: GªÀÄgï SÁ£ï, 23ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ¸Á: CqÉÆØqÀV vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ. 6)    D¥É DmÉÆ ZÉ¹ì £ÀA. JA©JPïì0000eÉqïJ¥sïJ¸ï©047753 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀiÁ£À±ÀAiÀÄå vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà 20ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á- PÉ. EgÀ§UÉÃgÁ .7)    C±ÉÆÃPï °¯ÁåAqïUÁr £ÀA. PÉ.J. 36 J.9498 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå, 30ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: AiÀÄgÀdAw. vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ. 8)    ¨ÉƯÉgÉÆà ªÀiÁåQì £ÀA. PÉ.J.27 ©.845 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè.9)   PÀæµÀgï UÁr £ÀA. PÉ.J. 05 J.©.6684 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ: ZÀAzÀæAiÀÄå UÀÄvÉÛzÁgÀ,  26ªÀµÀð, ¸Á: AiÀÄ®UÀmÁÖ vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ,EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ C®èzÉ 59 aPÀ̪ÀÄPÀ̼À£ÀÄß gÀPÀëuÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÁØAiÀÄ ²PÀët ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß G®èAX¹ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è aPÀ̪ÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ UÀtQPÀÈvÀ ªÀiÁrzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 231/2015 PÀ®A- 370, 374(5), L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.



¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.10.2015 gÀAzÀÄ  48 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8,700/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.




BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-10-2015



¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 09-10-2015

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 11/2015, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ C£ÀĸÀÄeÁ UÀAqÀ ²ªÀgÁd dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÉÃqÀgÀ, ¸Á: PÀtf gÀªÀgÀ UÀAqÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà dªÀiÁzÁgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ ªÉÄÃ¯É J¸À.©.ºÉZï ¨ÁåAPï¤AzÀ 2 ®PÀë ªÀÄvÀÄÛ CAdĪÀiÁ£À (¦.PÉ.¦.J¸ï) ¨ÁåAPï¤AzÀ 3 ®PÀë ¸Á® vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆîPÉÌ JgÀqÀÄ ¨ÉÆgï ºÉÆÃgÀr¹gÀÄvÁÛgÉ DzÀgÉ JgÀqÀÄ ¨ÉÆÃgÀUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ ºÀwÛgÀĪÀÅ¢®è, £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ PÁgÀAeÁ PÁå£À¯ï¢AzÀ ºÉÆîPÉÌ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ¥ÉÊ¥ï ¯ÉÊ£ï ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, PÀ¼ÉzÀ 2 ªÀµÀð¢AzÀ ªÀÄ¼É DUÀzÉ PÁgÀt ºÉÆîzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉ ¨É¼É ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼É¢gÀĪÀ¢®è, PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð ºÉÆîzÀ°è PÀ§Äâ ºÁQzÀÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀrªÉÄ EgÀĪÀ¢jAzÀ PÀ§Äâ ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼É¢gÀĪÀ¢®., F ªÀµÀð GzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ºÉ¸ÀgÀÄ ¨É¼É¹zÀÄÝ F ªÀµÀð ¸ÀA¥ÀÆtð ªÀÄ¼É PÉÊPÉÆnÖzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀAeÁ qÁåªÀĤAzÀ PÁå£À®UÉ ¤ÃgÀÄ §gÀzÀ PÁgÀt ºÉÆîzÀ°è ¨É¼ÉzÀ ¨É¼É GzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀA¥ÀÆ£Àð MtVgÀÄvÀÛzÉ, UÀAqÀ ¢£Á®Ä £ÁªÀÅ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀ ¨ÁåAQ£À ¸Á®zÀ §rØ ¢£À¢AzÀ ¢£ÀPÉÌ ºÉZÁÑUÀÄvÀÛzÉ AiÀiÁªÀ jÃw ¸Á® ªÀÄgÀ½ ¨ÁåAQUÉ PÀlÖ¨ÉÃPÉAzÀÄ AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, PÀ¼ÉzÀ 20 ¢£À¢AzÀ UÀAqÀ ªÀÄ£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV §gÀzÉ ©ÃzÀgÀ, ¨sÁ°Ì, GzÀVÃgÀ, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÉ NqÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ¢£ÁAPÀ 07-10-2015 UÀAqÀ ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý vÀªÀÄä ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆÃV ºÉÆîzÀ ªÉÄÃ¯É DVzÀ ¸Á®zÀ §UÉÎ AiÉÆÃa¹ ¸Á® AiÀiÁªÀ jÃw wj¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¨sÁ°Ì ¥ÀÄuÁå±ÀæªÀÄ ºÀwÛgÀ VÃqÀzÀ PÉüÀUÉ ¸Á®zÀ §UÉÎ ºÉZÁÑV AiÉÆÃa¸ÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ ºÀÈzÀAiÀÄWÁvÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ w¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/2015, PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06-10-2015 ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ UËgÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¨ÉîÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄÆäj£À ¥ÀæUÀw PÀȵÁÚ UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAQ¤AzÀ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® vÉÃUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ°è a®ègÉAiÀÄ SÁ¸ÀVAiÀĪÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀ ¸Á®zÀ ºÀt ¥ÁªÀw¹ G½zÀ 20,000 gÀÆ¥Á¬Ä vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°è EnÖzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 07/10/2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬Ä ºÁUÀÆ ºÉAqÀw ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄPÀ̼ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À PÀ©âtzÀ C®ªÀiÁgÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ EnÖzÀÝ 20,000/- gÀÆ., vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ EnÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 15,000/- gÀÆ., ºÉAqÀw Q«AiÀÄ°è£À §AUÁgÀzÀ gÀhÄĪÀÄPÁ & ¨sÉÊgÉ 10 UÁæA C.Q 25,000/- gÀÆ., 10 UÁæA £À JgÀqÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛ GAUÀÄgÀ C.Q 25,000/- gÀÆ., vÁ¬ÄAiÀÄ UÀÄdªÀiÁä¼À PÉÆgÀ¼À°è£À vÁ½ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ¥ÀwÛUÀ¼ÀÄ 15 UÁæA. C.Q 37,000/- gÀÆ., ºÁUÀÆ 5 vÉÆÃ¯É ¨É½îAiÀÄ ZÉÊ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q 2000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ, »ÃUÉ MlÄÖ 1 ®PÀë 24 ¸Á«gÀ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Yadgir District Reported Crimes



Yadgir District Reported Crimes 

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 292/2015 PÀ®A 66 ¹ ªÀÄvÀÄÛ r Ln DPÀÖ 2000 ¸ÀAUÀqÀ 420 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 08/10/2015 gÀAzÀÄ 03:15 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢ ²æà FgÀAiÀÄå vÀAzÉ UÀÄgÀıÁAvÀAiÀÄå »ÃgɪÀÄoÀ, ªÀAiÀiÁ, 65, eÁ, °AUÁAiÀÄvÀ, G, ¤ªÀÈvÀÛ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ, ¸Á, ®Qëöäà £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥ï EArAiÀiÁzÀ°è SÁvÉ ºÉÆA¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj SÁvÉ £ÀA 11140908816 EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß SÁvɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 01/10/2015 gÀAzÀÄ 86,586/- ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 06/10/2015 gÀAzÀÄ 28,971 gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 1,25,557 ( MAzÀÄ ®PÀë E¥ÀàvÉÊzÀÄ ¸Á«gÀzÀ LzÀÄ£ÀÆgÀ LªÀvÉÛöʼÀÄ gÀÆ) gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà jÃwAiÀÄ°è ¥Á¸ÀªÀqÀð G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ D£ï¯ÉÊ£ï ±Á¦AUÀ ªÀiÁr CzÀgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß CªÉÄÃeÁ£À, C¨É ºÁUÀÆ EvÀgÀ SÁvÉUÀ½UÉ D£ï¯ÉÊ£À ªÀÄÆ®PÀ ªÀUÁð¬Ä¹ ªÉÆøÀªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA 9448781780 C£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 01/10/2015 ªÀÄvÀÄÛ 06/10/2015 ©.J¸ï.J£ï.J¯ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ AiÀÄ®ºÀAPÀ D¦üøï¤AzÀ rDQÖêÀ ªÀiÁr £À£Àß ªÉƨÉÊ® £ÀA§gÀUÉ ªÉÄøÉd ¨ÁgÀzÀAvÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ £Á£ÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛgÀĪÀ £ÀA§gÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ.¢£ÁAPÀ 24/09/2015 gÀAzÀÄ £À£ÀUÉ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA 7026480789 ¢AzÀ PÀgɪÀiÁr £À£Àß ªÉƨÉÊ¯ï §AzÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ CzÀPÉÌ ¤ÃªÀÅ AiÀiÁgÀÄ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ vÀªÀÄä ¥ÉÆãÀ §AzÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.
   PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀ°è DjPÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÉãÉAzÀgÉ £À£Àß ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA§gÀ §zÀ°¹zÀªÀgÀ ºÁUÀÆ £À£Àß SÁvɬÄAzÀ ºÀt ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ vÀPÀët PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß ºÀt £À£ÀUÉ ªÁ¥À¸ï PÉÆr¸À®Ä PÉÆÃjgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ °TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ 08/10/2015 gÀAzÀÄ 03:15 ¦.JªÀiï PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 292/2015 PÀ®A 66 ¹ ªÀÄvÀÄÛ r Ln DPÀÖ 2000 ¸ÀAUÀqÀ 420 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 293/2015 PÀ®A.279,337,338, L.¦.¹ ¸ÀªÀÄUÀqÀ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:08-10-2015 gÀAzÀÄ 7-15 ¦.JªÀiï PÉÌ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ «µÀAiÀÄ w½¸ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr D¸ÀàvÉæUÉ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV J.¦.¹.r.J.JDgï. EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉƪÀÄrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-10-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀÄAvÀ J.¦.¹.52 gÀªÀgÀÄ PÀÄr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.33-Dgï.2989£ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §¸ï ¤¯ÁÝ£ÀPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ qÁ£ï ¨Á¸ÉÆÌà ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ©æqÀÓ ªÉÄ¯É JzÀj¤AzÀ MAzÀÄ lA.lA. £ÀA.PÉ.J.33-3271 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ lA.lA£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ¥Àr¹ CmÉÆêÀ£ÀÄß C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ºÀuÉUÉ,UÀzÀÝPÉÌ, PÉÆgÀ½UÉ §®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ºÉƪÀÄzÉ PÀĽwzÀÝ ºÀtªÀÄAvÀ J.¦.¹ gÀªÀjUÉ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. UÁAiÀÄUÉƪÀÄrzÀݪÀgÀ£ÀÄß ©üªÀÄgÉrØ J.¦.¹ gÀªÀgÀÄ G¥ÀZÁgÀPÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.293/2015 PÀ®A.279,337,338,L.¦.¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L.JªÀiï.«.DPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 227/2015 PÀ®A 341,323,504,506 ¸ÀA 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 07/10/2015 gÀAzÀÄ 9-30 Jü.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢üzÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À UÀ¼É ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ K ZÉÆÃzÀÄ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà F ºÉÆ® £ÀªÀÄUÉ §gÀÄvÀÛzÉ ¤Ã£ÀÄ KPÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è UÀ¼É ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý EªÀvÀÄÛ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ eÁr¹ zÀ©âPÉÆmÁÖUÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄÄ PɼÀUÀqÉ ©zÁÝUÀ mÉÆAPÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JzÀÄÝ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ E£ÉÆߧâ DgÉÆævÀ£ÀÄ §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÁ°¤AzÀ MzÀÝ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ,
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 191/2015 PÀ®A: 323, 354, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ :- ದಿನಾಂಕ: 08/10/2015 ರಂದು ¨É¼ÀUÉÎ 08:00 UÀAmÉUÉ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು CªÀ¼À UÀAqÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽwÛzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ Cfð ಸಾರಾಂಶವಿರುತ್ತದೆ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 192/2015 PÀ®A: 420 L¦¹ ¸ÀA.78(3) Pɦ DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ: 08/10/2015 gÀAzÀÄ 05:00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ vÁ®ÆQ£À zÉêÀgÀUÉÆãÁ® UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ-PÉA¨sÁ« ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ n ¨ÉƪÀÄä£À½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛUÉ EgÀĪÀ ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ d£ÀjUÉ PÉÊ©¹ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ, d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ 580=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, JgÀqÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãï UÀ¼ÀÄ, 2 ¨Á¯ï ¥É£ï UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉzÀ aÃnUÀ¼À£ÀÄß d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ 07:00 ¦.JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÆV¹®Ä ªÀgÀ¢ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß M¦à¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ¸ÀzÀgÀAiÀĪÀgÀ  ªÀgÀ¢ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 192/2015 PÀ®A: 420 L.¦.¹ ¸ÀAUÀqÀ 78(3) PÉ.¦ DPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 193/2015 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 324, 307, 354, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ: 08/10/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06:00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢, ¦ügÁå¢ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ ªÀÄƪÀgÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è, PÀ®Äè §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà ¦ügÁå¢zÁgÀjUÉ ¯É ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀÌ¼É £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ D¹Û PÉÆÃqÀzÉà ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÁQ¢ÝgÉ£À¯Éà ¨ÉÆøÀr ªÀÄPÀ̼Éà EªÀvÀÄÛ ¤ªÀÄUÉ R¯Á¸ï ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦ügÁå¢UÉ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄgÀuÁAwPÀªÁV ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ, C®èzÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¤UÀÆ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±À «gÀÄvÀÛzÉ.
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 138/2015 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦.CPÀÖ ¸ÀAUÀqÀ  420 L¦¹ :- ದಿನಾಂಕ 08-10-2015 ರಂದು 5.30 ಪಿ,ಎಮ.ಕ್ಕೆ ಗಾಜರಕೋಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ  ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಟಕ ಜೂಜಾಟದ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಮಟಕ ನಂಬರ ಬರೆಯಿಸಲು ಪ್ರಚೊದನೆ ಮಾಡುತ್ತ ಜನರಿಂದ ಮೋಸದಿಂದ ಹಣ ವಸುಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸದರಿ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಸಾಹೇಬರು  ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಬಾಬಾ ರಹಮತವುಲ್ಲಾ ಹೆಚ್.ಸಿ-73 ದಾವಲಸಾಬ ಪಿಸಿ-23, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಪಿಸಿ-222 ಮೋನಪ್ಪ ಪಿಸಿ-139 ರವರನ್ನು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನನ್ನು   ಕರೆಯಿಸಿ ಕೊಂಡು ಠಾಣೆಯ ಜೀಪ ನಂ. ಕೆ.ಎ-33 ,ಜಿ-113 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಗಾಜರಕೊಟ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಾಮಿಯ್ಯಾ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರದ ಮೈದನದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ಬರೆಯುತ್ತ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ 6-30 ಪಿ.ಎಮ್.ದಿಂದ 7-30 ಪಿ.ಎಮ್.ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚನಮೆ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಒಂದು  ಮಟಕಾ   ಚಿಟಿ,   ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಲ ಪಾಯಿಂಟ ಪೆನ, ನಗದು ಹಣ 4500/- ರು, ನೇದ್ದನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಠಾಣಾ ದಿಕಾರಿಯಾದ ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೆಲಿಂದ ನಾನು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹೆಚ್.ಸಿ-07 ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.138/2015 ಕಲಂ. 78 (3) ಕೆ.ಪಿ.ಅಕ್ಟ ಸಂಗಡ 420 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.

KALABURAGI DISTRICT REPORTED CRIMES.

ಜೇವರ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 08.10.2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 06:30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಗಣಕಿಕೃತ ದೂರ ಅರ್ಜಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 07.10.2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 08:00 ಗಂಟೆಗೆ ಚಿಗರಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಮೀಪ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ ಜೇವರಗಿ ಶಹಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗನಾದ ಲೋಕೇಶ ತಂದೆ ವಸಂತ ಲೋಕೆಕರ್ ವಯಾ|| 23 ವರ್ಷ ಈತನೊಂದಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಚಿಗರಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ದರ್ಗಾ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಜೇವರಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾರ್ ನಂ ಕೆ.ಎ32ಎಮ್4506 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಕಾರ್‌ ಅನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಲೋಕೆಶನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಲೋಕೇಶನಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಪಘಾತನದ ನಂತರ ಕಾರ್‌ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಕಾರ್‌ ನೊಂದಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಕಾರಣ ಸದರಿ ಕಾರ್‌ಮತ್ತು ಚಾಲಕನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿಅಂತ ವಗೈರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ  ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತೆದೆ.