Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, October 5, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 05-10-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 05-10-2010
§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 27/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 03/10/2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆåÃw UÀAqÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ EqÀUÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁ: EqÀUÁgÀ, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á ¨ÁªÀÅV EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ®PÀëöät EqÀUÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁ: EqÀUÁgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á ¨ÁªÀÅV EªÀgÀÄ ºÉÆîzÀ ªÉÄÃ¯É ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ ¸Á®ªÀ£ÀÄß wÃj¸ÀUÀzÉà CzÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 28/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 04/10/2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ¨ÁUÀ£ÉÆgï, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁ: J¸ï.n. UÉÆAqÁ, ¸Á AiÀÄPÁvÀ¥ÀÄgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ C¤ÃvÁ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¨ÁUÀ£ÉÆgï, ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À, eÁ: J¸ï.n. UÉÆAqÁ, ¸Á AiÀÄPÁvÀ¥ÀÄgÀ EªÀjUÉ ºÉÆÃmÉÖ £ÉÆêÀÅ §A¢zÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj ºÁUÀÄ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ aQvÉì¬ÄAzÀ UÀÄtªÀÄÆRgÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 200/2010 PÀ®A PÀ®A 32, 34 JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 05-10-2010 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ qÁPÀļÀV UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV «¹Ì ¨Ál¯ï ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà PɼÀPÉÃj ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ zÀ°vÀ ¸Á qÁPÀļÀV JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 180 JªÀiï.J¯ï ªÀżÀî 43 ¨ÉÆä ¸ÉàñÀ¯ï «¹Ì CA.Q 1720/-gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 136/2010 PÀ®A 279, 338, 428, 429 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 04/09/2010 gÀAzÀÄ 1550 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀAmÉÃ¥Áà vÀAzÉ £ÀÆgÀAzÀ¥Áà £ÁUÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð ¸Á ¨sÀÆAiÀiÁågÀ vÁ aAZÉÆýî EªÀgÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉ.J38/JªÀiï-463 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ alUÀÄ¥Áà, PÉÆqÀA§® gÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ ªÀÄzÁåºÀß 0330 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ fÃ¥À £ÀA PÉ.J 38/JªÀiï.463 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ¨sÀÆAiÀiÁågÀ(PÉ) vÁ aAZÉÆýî EªÀgÀÄ vÀªÀÄä fÃ¥À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ zÀ£ÀUÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ MAzÀÄ JªÉÄä, MAzÀÄ DPÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ G½zÀ PÀgÀÄ, JªÉÄäUÀ½UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ fÃ¥À£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2010 PÀ®A 447, 504, 323 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 03/10/2010 gÀAzÀÄ 2210 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÄÃgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ §§£ÀgÁªÀ J¨Áf ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á ¨ÁeÉÆüÀUÁ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆæ zsÀ£ÁfgÁªÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ eÁzÀªÀ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÄ eÁw ªÀÄgÁoÀ ¸Á ¨ÁeÉÆüÀUÁ EªÀgÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ºÉÆ®zÀ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ, PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 199/2010 PÀ®A PÀ®A 341, 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 04-10-2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀ°AUÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà PÀ®§ÄVð ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð ¸Á ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀ eÉÆÃvÉ DgÉÆæ §¸ÀªÁ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸ÀÄUÀÄgÀ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ PÉç¯ï «µÀAiÀĪÁV vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :²æà UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ¸Á|| zÉêÀ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ±ÉÆèsÁ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà EªÀ¼ÀÄ ¸ÀÆ̯ï¤AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀgÀÄuÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÁµÀÖç¥Àw ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ PÁgÀ PÉJ 28 JªÀiï 8240 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ±ÉÆèsÁ EªÀ½UÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ PÁgÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ±ÉÆèsÁ¼À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzsÉå ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ZËPÀ oÁuÉ :²æà £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á|| ZÉ£ÀߪÀįÉèñÀégÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ ¤°è¹zÀÝ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éè÷àÃAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 32 AiÀÄÄ 888 CAzÁdÄ 40000/- ªÀiË®åzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æøÀzÁ²ªÀAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÄAqÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á|| UÀÄ©â PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01/10/10 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éè÷àÃAqÀgï ¥Àè¸ï PÉJ 32 Dgï-9137 CAzÁdÄ 35,000/- `ªÀiË®åzÀÄÝ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl ºÀwÛgÀ ¤°è¹ ªÀiÁPÀðl£À°è ºÉÆV vÀgÀPÁj vÀgÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆqÀ®Ä ¸ÀzÀj £À£Àß ªÁºÀ£ÀªÀÅ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.