Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, September 1, 2015

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೆ.ರಾಮಚಂದ್ರ  ರಾವ್ ತಂದೆ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಕರ್ಕೂರಿ, ವಯಾ:70 ವರ್ಷ, ಜಾ:ಕಮ್ಮಾ, ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ಪಗಡದಿನ್ನಿ ಪೈ ಕ್ಯಾಂಪ್ gÀªÀgÀ ಮಗನಾದ ಕೆ.ಶ್ರೀರಾಮ ಮೂರ್ತಿ ಈತನು ದಿನಾಂಕ 21-07-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಲೆ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಸಿಂಧನೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ತಿರ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದು ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿಯಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲಾ. ಆತನ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋನ್ ನಂ. 9972169133 ಗೆ ಪೋನ್ ಮಾಡಲು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಕಾರಣ ಈ ದಿನ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕಾಣೆಯಾದ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 251/2015 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ ರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
     ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 05 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw «dAiÀÄ®Qëöäà UÀAqÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¥ÀvÁÛgÀ  ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð, eÁ: «±ÀéPÀªÀÄð, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ¨ÁèPï £ÀA 34, f.Dgï PÁ¯ÉÆä ºÀnÖPÁåA¥ï ºÁ|| ªÀ|| ªÀÄÄzÀÆßgÀÄ, vÁ: ±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ, f: AiÀiÁzÀVjFPÉಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ 01 ) ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄÄgÀ½zsÀgÀ ¥ÀvÁÛgÀ  ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð, G: SÁ¸ÀV PÉ®¸À ಈತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆಯಾಗಿ 2 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಅನೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮನೆಯವರ ಮಾತುಕೇಳಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಶೀಲಶಂಕಿಸಿ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಂತರ ಈಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ  ಹಿಂದೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹಿರಿಯರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 26-08-2015 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ- 2) ªÀÄÄgÀ½zsÀgÀ ¥ÀvÁÛgÀ ªÀAiÀiÁ 68 ªÀµÀð, ¤ªÀÈvÀ ºÉZï.f.JA £ËPÀgÀ &3) C£ÀߥÀÆtð UÀAqÀ ªÀÄÄgÀ½zsÀgÀ ¥ÀvÁÛgÀ ªÀAiÀiÁ 60 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸Àನೇದ್ದವರು ಲೇ ಸೂಳೇ ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬರುವದಿಲ್ಲಾ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತಾ ಅಂದು ಮೈ,ಕೈಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ನಂ 04  ¥Àæ¢Ã¥ï vÀAzÉ ªÀÄÄgÀ½zsÀgÀ ¥ÀvÁÛgÀ ªÀAiÀiÁ  30 ªÀµÀð, G: ºÉZï.f.JA £ËPÀgÀನೇದ್ದವನು ಸಹ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ನೀನು ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವಸಹಿತ ಉಳಿಸುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು, 5) ¥ÀĵÁà UÀAqÀ UÀAUÁzsÀgÀ ¥ÀvÁÛgÀ ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð, CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉð6) UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzsÉ ±ÉÃR¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð, G: dĪɮj ±Á¥ï J®ègÀÆ eÁ: «±ÀéPÀªÀÄð, ¸Á: ¨ÁèPï £ÀA 34, f.Dgï PÁ¯ÉÆä ºÀnÖPÁåA¥ï ನೇದ್ದವರು ಸಹ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗುವಂತೆ ದಿನಾಲು ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಗ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದು ನೀಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ   ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 137/2015 PÀ®A. 323. 504, 506, 498(J) ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ  ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ¢£ÁAPÀ 31/08/15 gÀAzÀÄ 0745 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀzÁÝ® gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É qÀ§â®¨Á« ºÀwÛgÀ M§â C¥ÀjavÀ CAzÁdÄ 35 ªÀµÀðzÀ ªÀåQÛUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ  ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆVzÀÄÝ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ ºÀuÉ, ªÀÄÆUÀÄ E¤ßvÀgÉà PÀqÉUÀ¼À°è ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, jªÀiïì ¨ÉÆÃzsÀPÀ D¸ÀàvÉæ zÁR°¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà 12-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ ²æà ªÀĺÀäzÀ ºÀ¸À£À vÀAzÉ ¥sÉÊdÄ¢ÝÃ£ï ¸ÁºÉç 46 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G:ZÀºÁ ºÉÆÃl® ¸Á ªÀqÀªÀnÖ vÁ.f.gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁt UÀÄ£Éß £ÀA. 212/15 PÀ®A 279, 304 (J) L.¦.¹ &187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.                                                                                         
       

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.09.2015 gÀAzÀÄ  161 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  22,400/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 170/2015 PÀ®A: 341, 504, 384 L.¦.¹ :- ದಿನಾಂಕ: 30/08/2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11:15 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಯೋಜನೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ತನ್ನ ಲಾರಿ ನಂ: ಕೆ.ಎ-06 ಬಿ-7979 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕುಂಬಾರಪೇಟದ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ ಕಾಲೋನಿ ಮುಂದೆ ಕೆಂಬಾವಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಕಾರ್ ನಂ: ಕೆ.ಎ-33 ಎಮ್-4185 ನೇದ್ದನ್ನು ತಂಡು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಲಾರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕೋಡುವಂತೆ ಹೆದರಿಸಿ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಗಾಡಿ ಬಿಡಬೇಕಿದ್ದರೆ 10,000=00 ರೂ ಗಳನ್ನು ಕೋಡುವಂತೆ ಹೆದರಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಂದ 10,000=00 ರೂ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶವಿರುತ್ತದೆ.
  
   
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 123/2015 PÀ®279,337,338 ¸ÀAUÀqÀ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 31/08/2015 gÀAzÀÄ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆäj£À ªÉAPÀlgÉrØ vÀAzÉ AiÀįÁègÉrØ vÉÆgÁæ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð, eÁ|| gÉrØ, G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À EªÀgÀÄ £Á£ÀÄ aAvÀ£À½î UÀ«¹zÉÝñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÉAPÀlgÉrØ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA KA 32 Q 6575, £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ aAvÀ£À½îUÉ ºÉÆgÀmɪÀÅ. ªÉAPÀlgÉrØ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨ÉÊPÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽwÛzÉÝ£ÀÄ. PÀqÀZÀ¯Áð¢AzÀ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ aAvÀ£À½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ, UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï-UÁdgÀPÉÆÃl gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ZÉ¥Élè UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ CAzÁdÄ ªÀÄzsÁåºÀß 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁdgÀPÉÆÃmï UÁæªÀÄ PÀqɬÄAzÀ JzÀÄjUÉ  §AzÀ MAzÀÄ fÃ¥ïZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ¥Àr¹, fÃ¥ï ¥À°ÖªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀAiÀiÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉAPÀlgÉrØ £Á£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÉݪÀÅ, fÃ¥ï ZÁ®PÀ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ £À£Àß §® Qj¨ÉgÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §® ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÉAlPÀgÉrØUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ DVgÀĪÀÅ¢®è. fÃ¥ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj fÃ¥ï £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV KA 28 M 2581  CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ.
  
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 171/2015 PÀ®A: 143, 147, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DPÀÖ 1989 :- ¢£ÁAPÀ: 30/08/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¥ÉÃl CªÀiÁä¥ÀÆgÀ¢AzÀ ¸ÀÄgÀ¥ÉÆHgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ £ÀgÀ¹AUÀ ¥ÉÃl ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹zÀ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-06 ©-7979 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ K£À¯Éà ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É ¤£ÀßzÀÄ E°è K£À PÉ®¸À ¨ÁåqÀ ¸ÀļÉà ªÀÄUÀ£É  CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±À.

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 77/2015 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:31/08/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 12.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ zÉêÀtÚ eÁ°¨ÉAa FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-33 PÉ-8748 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÀ¢ÝUÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä  ºÉÆgÀmÁUÀ ºÀÄt¸ÀV £ÀA¢ qÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ºÀÄt¸ÀV-vÁ½PÉÆÃn gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zÉêÀtÚ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÁ £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÁ DgÉÆæ ¥ÀgÀıÀgÁªÀÄ vÀAzÉ UÁå£À¥Àà ¨sÉÆøÀ¯É ¸Á:ºÀÄt¸ÀV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-33 PÀÆå.7105 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÁ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÀÄzÀåzÀ°è ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄQ rQÌ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ ¨sÁj & ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ CAvÁ EvÁå¢ ¦AiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-09-2015¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 01-09-2015

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/2015, PÀ®A 302, 201, 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀįÁPÀgÀ vÀAzÉ §¸ÀtÂÚ ±ÁºÀ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: CA¨É¸ÁAUÀ« gÀªÀgÀ vÀAzÉ §¸ÀtÂÚ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ±ÁºÀ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: CA¨É¸ÁAUÀ« gÀªÀgÀÄ ¢£Á®Ä JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV ¨É¼ÉîUÉ 5-00 jAzÀ 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀģɬÄAzÀ JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß ©nÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV 10 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ºÉÆ®zÀ°è EzÀÄÝ JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß C¯Éè PÀnÖ HlPÉÌ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ, DzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 29-08-2015 gÀAzÀÄ 6-00 UÀAmÉUÉ JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 9-30 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è Hj£À ¸ÉÊAiÀÄzÀ ºÀ¸À£À EvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ DvÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ ¸ÀzÀj ºÀ¸À£À FvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è £ÁªÀÅ AiÀiÁjUÉ ªÀÄÄV¸À¨ÉÃPÁVvÉÆÛ CªÀjUÉ ªÀÄÄV¹zÉÝÃªÉ CAvÁ §qÀ§r¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀPÀð §gÀzÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆV ºÉÆ®zÀ°è vÀAzÉ EgÀ°¯Áè JªÉÄä ªÀiÁvÀæ PÀnÖzÀÄÝ EvÀÄÛ, ºÉÆ®zÀ°è vÀAzÉUÉ ºÀÄqÀÄQ ªÁ¥À¸À ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ºÀ¸À£À EgÀ°¯Áè, vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß D ¢ªÀ¸À ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ PÀÆqÀ vÀAzÉAiÀÄ ¸ÀĽªÀÅ ¹UÀ°¯Áè, ¥ÀÄ£ÀB ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À PÀÆqÀ ºÀÄqÀÄPÁr ¹UÀzÀ PÁgÀt vÀAzÉ JªÉÄä PÁAiÀÄ®Ä ºÉÆV ªÀÄ£ÉUÉ §A¢¯Áè CAvÁ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÉÆÃV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ F ¢£À ¨É¼ÀîUÉ ¥ÀÄ£ÀB ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä «ÃoÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ¥Ánî EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ £Á¯ÉAiÀÄ°è £Á¬ÄUÀ¼ÀÄ gÀPÀÛ £ÉPÀÄÌwÛzÀݪÀÅ, C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ D £Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV £Á¯ÉAiÀÄ°è vÀAzÉAiÀÄ ®ÄAV gÀPÀÛªÀÄAiÀĪÁV ©¢ÝvÀÄÛ, EzÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ®ÄAV CAvÁ SÁvÀj D¬ÄvÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀªÀÄä ZÀAzÀæPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ PÀÆqÀ ºÀ¸À£ÀUÉ ¨sÉnÖAiÀiÁzÁUÀ ºÀ¸À£À EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦AlÄ E§âgÀÄ ¸ÉÃj §¸ÀtÂÚ EvÀ£À£ÀÄß PÀªÀiÁä PÀwÛ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÉÃªÉ CAvÁ ªÀiÁ»w PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ®ÄAV ©zÀÝ eÁUÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV gÀPÀÛzÀ PÀ¯ÉUÀ¼ÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ EzÉ eÁUÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀj EªÀgÀÄ ºÉÆqÉzÀ §UÉÎ RavÀªÁ¬ÄvÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä PÁgÀtªÉãÉAzÀgÉ FUÀ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ FvÀ£À PÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ºÀ¸À£À ªÀÄvÀÄÛ ¦AlÄ E§âgÀÄ ¸ÉÃj PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr CzÀ£ÀÄß PÉÆÃAiÀÄÄÝ ¥Á® ªÀiÁr ªÀiÁgÁl ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, F «µÀAiÀĪÁV vÀAzÉ §¸ÀtÂÚ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ¼ÀîvÀ£À PÉøÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥Éưøï oÁuÉUÉ §A¢zÀÝgÀÄ EzÀ£ÀÄß CjvÀ ¦AlÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¸À£À EªÀj§âgÀÄ ¥Àæ¯ÁºÀÝ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, D£ÀAzÀgÁªÀ GZÉÒ EªÀjUÉ ¥Éưøï oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀAzÉUÉ PÉøÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀj D PÀÄjAiÀÄ ¨É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉýzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ PÉøÀ ªÀiÁr¹gÀĪÀÅ¢¯Áè, EzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ DUÁUÀ ¸ÀzÀj EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ PÀÄrzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß MAzÀÄ ¢£À ªÀÄÄV¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¦AlÄ @ eÉÆåÃw¨Á vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ WÁgÀUÉ, 2) ¸ÉÊAiÀÄzÀ ºÀ¸À£À vÀAzÉ ªÀÄPÀÆâ® ¥sÀQÃgÀ ¸Á: CA¨É¸ÁAUÀ« EªÀj§âgÀÄ ªÉʱÀªÀÄå¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ M§âgÉ JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß w½zÀÄ vÀAzÉ JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆ®zÀ°è PÀnÖºÁQ ªÁ¥À¸À ªÀÄ£É PÀqÉ §gÀĪÁUÀ vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ »rzÀÄ E§âgÀÄ «ÃoÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ¥Ánî EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÀªÀÄä PÀwÛ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ RavÀªÁ¬ÄvÀÄ, F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ dUÀ¼ÀªÁr ºÉÆqÉzÀ §UÉÎ PÉîªÀgÀÄ £ÉÆÃrzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w EzÉ, DzÀgÉ FUÀ CAf ºÉüÀ®Ä ªÀÄÄAzÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr ºÉtªÀ£ÀÄß J¯ÉÆè ªÀÄÄaÑzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 224/2015, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 31-08-2015 ರಂದು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಸೋಮವಾರ ಇರುವುದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಲಕಂಠ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣಾ ಉಡಬಾಳೆ ವಯ: 28 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ, ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ, ಜಿ: ಬೀದರ ರವರ ತಂದೆಯವರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ ರವರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-38/ಜೆ-5804 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಝರಾ ಸಂಗಮ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆಂದು ಹೋಗಿದ್ದು, ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ರಾಜಕುಮಾರ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದು, ಹಿಂದೆ ತಂದೆಯವರು ಕುಳಿತಿದ್ದರು, ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣಾ ಮತ್ತು ರಾಜಕುಮಾರ ಕಾದೆಪೂರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಝರಾ ಸಂಗಮದಿಂದ ಮರಳಿ ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತೀರುವಾಗ ಬೀದರ ಭಾಲ್ಕಿ ರೋಡ ಕೊನಮೇಳಕುಂದಾ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿ ಗುರುನಾಥ ಮೇತ್ರೆ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಒಂದು ಗುರುಕುಲ ಶಾಲೆಯ ಬಸ್ಸ ನಂ. ಕೆಎ-38/3182 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ ಧನರಾಜ ತಂದೆ ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಸಾವಳೆ ಸಾ: ಬಳತ (ಬಿ) ಇತನು ತನ್ನ ಬಸ್ಸನ್ನು ಅತೀ ವೇಗದಿಂದ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಕೊನಮೇಳಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಎದುರಿನಿಂದ ರಾಜಕುಮಾರ ಇತನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ತಂದೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/2015, PÀ®A 498(J), 323, 504 L¦¹ ºÁUÀÆ 3 & 4 r.¦ PÁAiÉÄÝ :-
FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 16 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ E¨Áæ»A SÁ£À gÀªÀgÀ eÉÆÃvÉ ¦üAiÀiÁ𢠺À°ÃªÀiÁ UÀAqÀ E¨Áæ»A SÁ£À ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¥ÁµÁ¥ÀÆgÁUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉÃAiÀiÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ  E§âgÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉÃAiÀiÁzÁUÀ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ZÀ£ÁßV£ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ §AUÁgÀ, 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄªÀgÀ ªÀģɬĪÀÄzÀ vÀAzÀÄ PÉÆÃqÀÄ ¤£Àß ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆÃnÖgÀĪÀÅ¢®, FUÀ £À£ÀUÉ ¤ªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjAzÀ vÀAzÀÄ PÉÆÃqÀÄ CAvÀ ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CzÀPÉÌ vÁ½PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£À PÀqÉAiÀĪÀgÁzÀ CvÉÛà ¥ÀÄvÀ°¨Á¬Ä, £ÁzÀ¤AiÀÄgÁzÀ ±ÉÊ£Ád, SÁvÀÆ£À, ¥sÁwªÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ ¸ÀįÁÛ£À ¸Á: J®ègÀÄ ¥ÁµÁ¥ÀÆgÁUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£Á®Ä ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀgÀzÀQëuÉUÁV ¦Ãr¸ÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C¥ÁAiÀÄ EzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß °TvÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 31-08-2015 gÀAzÀÄ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/2015, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 31-08-2015 gÀAzÀÄ M§â ªÀåQÛ PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Á°mÉQßPï PÁ¯ÉÃdÄ PÀqɬÄAzÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀĪÀªÀ¤zÁÝ£É CAvÀ ªÉÊf£ÁxÀ JJ¸ïL ¥Àæ¨sÁgÀ ¦J¸ïL PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÉÆÃV PÀıÀ£ÀÆgÀ ZÀZÀð ºÀwÛgÀ PÁAiÀÄÄvÀÛ ¤AvÁUÀ ¥Á°mÉQßPï PÁ¯ÉÃeï PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ZÁAzÀ¥Á±Á vÀAzÉ CºÀäzÀ¸Á§ XêÁ¯É ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ, vÁ: OgÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©½ ¥Áè¹ÖPÀ aîzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀ¤AzÀ 90 JªÀiïJ¯ï£À AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì ¥Áè¹ÖPÀ ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 96 ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ MAzÀgÀ C.Q. 25 gÀÆ gÀAvÉ MlÄÖ 96 ¨Ál®ÄUÀ¼À C.Q 2400/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.