Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, February 28, 2015

Kalaburagi District Reported Crimes

UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ
PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛ PÉƯÉAiÀiÁV ¥ÀvÉÛ, G¥À¼ÁAªÀ UÀÄqÀØzÀ CªÀÄä ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÀÄ gÀºÀ¸Àå §AiÀÄ®Ä.
FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ²æêÀÄw ¨sÁUÀªÀÄä UÀAqÀ §AqÉgÁªÀ ¸Á: ©zÁÝ¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆä PÀ®§ÄgÀV EªÀgÀÄ 35 ªÀµÀðzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd DmÉÆà ZÁ®PÀ PÁuÉAiÀiÁVzÁÝ£ÉAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀ®§ÄgÀV UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ªÉÆPÀzÀݪÉÄ ¸ÀASÉå: 191/2010 ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ UÀÄ£Éß zsÁR¯ÁVvÀÄÛ. CA¢¤AzÀ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄð eÁjAiÀÄ°èzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 24/2/2015 gÀAzÀÄ ¥ÀÄ£À: PÁuÉAiÀiÁzÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£À vÁ¬Ä ¨sÁUÀªÀÄä UÀAqÀ §AqÉgÁªÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸ÀgÁd£ÀÄ PÀ«vÁ JA§ÄªÀªÀ¼ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ºÉÆA¢ £ÀAvÀgÀ ®UÀߪÁV PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj PÀ«vÁ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀQîgÁzÀ ªÀĺÁAvÉñÀ zÉøÁ¬Ä AiÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ¨É¼É¹PÉÆArzÀÝjAzÀ  §¸ÀªÀgÁd¤UÉ «ºÁºÀ «ZÉÑÃzÀ£À PÉÆnÖgÀÄvÁÛ¼É. £ÀAvÀgÀ  §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ PÀ«vÁ¼À C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀPÉÌ CrØAiÀiÁUÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀ«vÁ EªÀ¼ÀÄ 1.50000=00 gÀÆ ºÀt PÉÆlÄÖ PÉÆ¯É ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛ¼É CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ªÉÆPÀzÀݪÉÄ ¸ÀASÉå: 80/2015 PÀ®A 365, 302, 201, 109, 120(©) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. §¸ÀªÀgÁd£À PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÑ®Ä f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²æÃ.C«ÄÃvÀ ¹AUï gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è  ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÁzÀ  ²æÃ.©.ªÀĺÁAvÉñÀ ºÁUÀÆ UÁæ«ÄÃt G¥À«¨sÁUÀzÀ r.J¸ï.¦. gÀªÀgÁzÀ ²æ.J¸ï.J¯ï.gÀhÄAqÉÃPÀgÀ gÀªÀgÀ ¸À®ºÉÃAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ  ²æÃ.r.f. gÁdtÚ ¹¦L UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉwÛPÉÆAqÁUÀ ºÉÆgÀ©zÀÝ ¸ÀvÁåA±ÀªÉãÉAzÀgÉ
PÀ«vÁ¼ÀÄ G¥À¼ÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ UÀÄqÀØzÀ°ègÀĪÀ qÉÆÃAV ¸Á¢é CªÀiÁä ¸ÀgÀ¸Àéw EªÀ½UÉ 1,50,000/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ §¸ÀªÀgÁd£À PÉƯÉUÁV ¸ÀÄ¥Áj PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀÄä ¸ÀgÀ¸Àéw vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ UÉÆÃ¥Á¯ï ºÁUÀÆ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ®PÀëöät EªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ ªÉÆøÀ¢AzÀ ¤¢üUÁV 43 ¢ªÀ¸À ªÀÈvÀ ªÀiÁr¹ G¥À¼ÁAªÀ UÀÄqÀØzÀ°è 43 £Éà ¢£ÀPÉÌ CªÀÄä ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ UÉÆÃ¥Á¤UÉ PÀ¼ÀÄ»¹ ºÀĪÀÄ£Á¨Ázï jAUï gÉÆÃqï ¤AzÀ DvÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀªÀÄä ªÀÄoÀzÀ°è ºÉÆÃV DvÀ¤UÉ PÀÄwÛUÉUÉ ºÀUÀÎ ºÁQ ¸Á¬Ä¹ £ÀAvÀgÀ  PÉƯÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ ºÁPÀĪÀÅzÀPÉÌ §¸ÀªÀgÁd£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß UÉÆÃ¥Á® ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉ ®PÀëöät gÁoÉÆÃqÀ ºÁUÀÆ  CªÀÄä ¸ÀgÀ¸Àéw vÀªÀÄä ¸ÁAmÉÆæà PÁgï £ÀA PÉJ- 32 J-5001 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ aAZÉƽîà ¸ÀÄUÀgï ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ ¥Á¼ÀÄ ©zÀÝ ºÉÆ®zÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è PÉƯÉAiÀiÁzÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£À ±ÀªÀ ºÀÆvÀÄ ºÁQ ¸ÀvÀvÀ 5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆAqÀÄ MqÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ²æÃ. r.f.gÁdtÚ ¹.¦.L UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀ ªÀÄÄAzÁ¼ÀvÀézÀ°è UÁæ«ÄÃt ¦.J¸ï.L ¦.J¸ï.ªÀ£ÀAdPÀgï, »AzÉ ªÀiÁºÁUÁAªÀ ¦.J¸ï.L. DVzÀÝ ¨Á¥ÀÄUËqÀ ¥Ánïï, J.J¸ï.L ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀ, ¨sÁgÀwèÁ¬Ä ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgï, ¸À°ÃA, ºÀĸÉÃ£ï ¨ÁzÀµÁ, PÀÄ¥ÉÃAzÀæ, JªÀiï.J.¨ÉÃUï, ºÀtªÀÄAvÀ, PÀAmÉ¥Àà, gÁdPÀĪÀiÁgï, PÉñÀªÀ, CA¨Áf, «±Àé£ÁxÀ, zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ, AiÀıÀªÀAvÀ,²æêÀÄAvÀ, ¸ÀĨsÁ¸À gÉÃtÄPÁ , ©üêÀiÁ¨Á¬Ä ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ , §AqÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ aAZÉÆý ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ±À¦ü, «ÃgÀ¨sÀzÀæ, ºÁUÀÆ UÀȺÀ gÀPÀëPÀgÁzÀ dUÀzÉë, ®Qëöä «dAiÀÄ®Qëöä EªÀgÀ ¥Àj±ÀæªÀÄ¢AzÀ G¥À¼ÁAªÀ UÀÄqÀØzÀ qÉÆAV CªÀÄä ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÀÄ eÁ®ªÀ£ÀÄß ¨Éâü¹ CªÀ¼À gÀºÀ¸ÀåªÀ£ÀÄß §AiÀÄ®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.
§¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ PÀÄlÄA§zÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆwÛPÉÆAqÀÄ, DmÉÆà £ÀqɹPÉÆAqÀÄ J®ègÀ£ÀÄß ¸À®ºÀwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀAUÁ¯ÁVzÀÝ FvÀ£À vÁ¬Ä ¨sÁUÀªÀÄä EªÀgÀÄ ¤lÄÖ¹gÀÄ §lÖAvÁVzÉ. ¥ÉưøÀgÀ ¥Àj±ÀæªÀÄ¢AzÀ ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛAiÀiÁVzÉ. ¨sÁUÀªÀÄä EªÀgÀÄ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÉUÉ¢zÀPÉÌ ¥ÉưøÀjUÉ PÀÈvÀWÀßvÉ ¸À°è¹gÀÄvÁÛgÉ. 

ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ AiÀıÀéAvÀ §¥Àà£ï PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ 5 d£À DgÉÆævÀgÀ §AzsÀ£À, 
«±Àé«zÁå®AiÀÄ oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ 25/2/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ºÁUÀgÀUÁ-CeÁzÀ¥ÀÆgÀ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ©üêÀÄ½î ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀzÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀgÀUÁ UÁæªÀÄzÀ AiÀıÀéAvÀ §¥Àà£Àß JA§ÄªÀ£À£ÀÄß ®PÀëöät PÉÆÃj ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå »£À߯ÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ©üÃgÀPÀªÁV PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ «±Àé«zÁå®AiÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁV vÀ¤SÉ ¥ÀæUÀwAiÀÄ°èvÀÄÛ.
F PÉƯÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ UÀA©üÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ C¥sÀgÁzÀ CAvÁ ¥ÀjUÀt¹ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ²ÃWÀæªÁV ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£Àå ²æà C«Ävï ¹AUï. IPS f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÀ®§ÄgÀV, ²æà ©. ªÀĺÁAvÉñÀ ºÉZÀÄѪÀj ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, PÀ®§ÄgÀV gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà J¸ï.J¯ï gÀhÄAqÉÃPÀgï r.J¸ï.¦ UÁæªÀiÁAvÀgÀ G¥À-«¨sÁUÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è C¢üPÀjAiÀĪÀgÁzÀ  ²æà eÉ. ºÉZï E£ÁªÀÄzÁgÀ ¹¦L JA. © £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ PÀ®§ÄgÀV, ²æà ºÀ¸ÉãÀ ¨ÁµÁ ¦.J¸ï.L «±Àé«zÁå®AiÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÀ®§ÄgÀV ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹UÀ¼ÁzÀ CtÚ¥Àà dAUÉ, ¦¹UÀ¼ÁzÀ zÉêÀ¥Àà, ¸ÀÄgÉñÀ, gÁeÁPÀĪÀiÁgÀ, D£ÀAzÀ, C¤Ã®, ªÀĺÁAvÀAiÀÄå ¸Áé«Ä ºÁUÀÄ ZÁ®PÀ ©ÃgÀtÚ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 F PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ¨sÉâ¹ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/2/2015 gÀAzÀÄ F PɼÀPÀAqÀ DgÉƦvÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁqÀĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ.
zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À
1)ಮಲ್ಲು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ ಗೋಗಿ ಸಾ:ಹಾಗರಗಾ ತಾ:ಜಿ: ಕಲಬುರ್ಗಿ
2) ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ರಾಣಪ್ಪ ಕೊಂಬಿನ್ ಸಾ:ಹಾಗರಗಾ ತಾ:ಕಲಬುರ್ಗಿ
3) ಮಲ್ಲು ತಂದೆ ಶಿವಶಣಪ್ಪ ಸಿಂಘೆ ಸಾ:ಹಾಗರಗಾ ತಾ:ಕಲಬುರ್ಗಿ 
4) ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಗಾಡಿವಡ್ಡರ ವಯಾ ಸಾ:ಹಾಗರಗಾ
5) ಜೈಭೀಮ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಬನ್ನೆಪ್ಪನವರ ಸಾ:ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ  ತಾ:ಸೇಡಂ ಹಾ.ವ ಹಾಗರಗಿ ತಾ:ಜಿ:ಕಲಬುರ್ಗಿ

¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ PÀÈvÀåPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ZÁPÀÄ, dA¨Éà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß d¥ÀÄÛ ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt ¨sÉâ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁqÀĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. ¥sÀgÁj EgÀĪÀ E¤ßvÀÛgÀ DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄð eÁjAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ. F vÀ¤SÁ vÀAqÀzÀ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ±ÁèX¹gÀÄvÁÛgÉ.  

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:- 

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ದಿನಾಂಕ 27.02.2015 ರಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ  ಅಂತಾ ಮಂಜುಳ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ2 ರವರು ಉಳಿದ 4 d£À ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಕರದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯದಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಗಂಡನನ್ನು ಅವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ, ಪಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw ಸುಮಂಗಲ ಗಂಡ ನಾಗಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಸಾ.ಬುದ್ದಿನ್ನಿ FPÉAiÀÄ ಗಂಡನಿಗೆ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳೀಗೆ ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ  ಮೇಲಿಂದ   ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 40/2015, PÀ®A 143, 147, 341, 447, 324, 354,  ¸Àಹಿತ PÀ®A 149 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
              ¢£ÁAPÀ:26-02-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, G: ©.J¹ì 4 £Éà ªÀµÀðzÀ «zÁåyð, ¸Á: CgÉÀl£ÀÆgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. ºÁªÀ: CA¨ÉÃqÀÌgï ºÁ¸ÉÖÃ¯ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀt§¸ÀªÀ, PÀÄgÀħgÀÄ, ©.PÁA 1 £Éà ªÀµÀð, 2) £ÁUÀ¨sÀƵÀt, dAUÀªÀÄ, ©.PÁA 2 £Éà ªÀµÀð, 3) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ, PÀÄgÀħgÀÄ, £ÁåµÀ£À¯ï PÁ¯ÉÃeï, 4) ¸À«ÄÃgï, ªÀÄĹèA, ©.PÁA 2 £Éà ªÀµÀð, 5) §¸ÀªÀgÁeï ±Á¹Ûç, PÀÄgÀħgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: dªÀ¼ÀUÉÃgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr QæPÉÃmï Dl Dr ¦üAiÀiÁð¢ PÀqÉ EzÀݪÀgÀÄ UÉ¢ÝzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ £ÁªÉà UÉ¢ÝgÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ vÉÆAr £ÁåAiÀÄ vÉUÉzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ºÁ¸ÉÖïï zÀ°èzÀÝ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr, ¢£ÁAPÀ 27-02-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ºÁ¸ÉÖÃ¯ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ ¥ÀÄ£ÀB dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ £ÀlgÁeï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¸Áéw D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UɼÉAiÀÄgÁzÀ gÀÄzÀæUËqÀ, ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ gÀÄzÀæUËqÀ, ªÀÄjAiÀÄ¥Àà EªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆævÀgÀÄ MAzÀÄUÀÆr DPÀæªÀÄ PÀÆlPÀnÖPÉÆAqÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, DgÉÆæ £ÁUÀ¨sÀƵÀt£ÀÄ ElÖAV¬ÄAzÀ gÀÄzÀæUËqÀ£À vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà EªÀjUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, zËdð£Àå ªÉ¸ÀVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.  UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2015 PÀ®A: 143, 147, 148, 504, 323, 324, 506, ¸À»vÀ 149 L¦¹ & PÀ®A. 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J PÁAiÉÄÝ-1989 ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

                 ¢£ÁAPÀ:26-02-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, G: ©.J¹ì 4 £Éà ªÀµÀðzÀ «zÁåyð, ¸Á: CgÉÀl£ÀÆgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. ºÁªÀ: CA¨ÉÃqÀÌgï ºÁ¸ÉÖÃ¯ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævgÁzÀ 1) ±ÀgÀt§¸ÀªÀ, PÀÄgÀħgÀÄ, ©.PÁA 1 £Éà ªÀµÀð, 2) £ÁUÀ¨sÀƵÀt, dAUÀªÀÄ, ©.PÁA 2 £Éà ªÀµÀð, 3) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ, PÀÄgÀħgÀÄ, £ÁåµÀ£À¯ï PÁ¯ÉÃeï, 4) ¸À«ÄÃgï, ªÀÄĹèA, ©.PÁA 2 £Éà ªÀµÀð, 5) §¸ÀªÀgÁeï ±Á¹Ûç, PÀÄgÀħgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: dªÀ¼ÀUÉÃgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr QæPÉÃmï Dl Dr ¦üAiÀiÁð¢ PÀqÉ EzÀݪÀgÀÄ UÉ¢ÝzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ £ÁªÉà UÉ¢ÝgÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ vÉÆAr £ÁåAiÀÄ vÉUÉzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ºÁ¸ÉÖïï zÀ°èzÀÝ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr, ¢£ÁAPÀ 27-02-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ºÁ¸ÉÖÃ¯ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ ¥ÀÄ£ÀB dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ £ÀlgÁeï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¸Áéw D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UɼÉAiÀÄgÁzÀ gÀÄzÀæUËqÀ, ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ gÀÄzÀæUËqÀ, ªÀÄjAiÀÄ¥Àà EªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆævÀgÀÄ MAzÀÄUÀÆr DPÀæªÀÄ PÀÆlPÀnÖPÉÆAqÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, DgÉÆæ £ÁUÀ¨sÀƵÀt£ÀÄ ElÖAV¬ÄAzÀ gÀÄzÀæUËqÀ£À vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà EªÀjUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, zËdð£Àå ªÉ¸ÀVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.   UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2015 PÀ®A: 143, 147, 148, 504, 323, 324, 506, ¸À»vÀ 149 L¦¹ & PÀ®A. 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J PÁAiÉÄÝ-1989 ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .   
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-        
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.02.2015 gÀAzÀÄ           146 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 26,300/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-02-2015          ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 28-02-2015

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2015, PÀ®A 341, 504, 323, 354, 307 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-02-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl vÀAzÉ ªÀiÁ¥sÀuÁÚ zÀÄUÉð ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: gÁeÉÆüÁ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ Hj£À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ aÃgÁr C¼ÀĪÀ ±À§Ý PÉý §AzÀÄ £Á£ÀÄ JzÀÄÝ ºÉÆgÀUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉĺÀ§Æ© @ ºÀ£ÀÄ«Ä UÀAqÀ ªÉĺÀvÁ§ ªÀÄZÀPÀÄj ¸Á: gÁeÉÆüÁ EªÀ¼À£ÀÄß ¨sÀUÀªÁ£À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ªÀÄÄ¼É ¸Á: gÁeÉÆüÁ EªÀ£ÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁrPÉÆAqÀÄ Gj£À §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀqÉUÉ MAiÀÄÄåwÛzÀÝ£ÀÄ, CªÀ¼ÀÄ £Á£ÉãÀÄ ªÀiÁr¯Áè £À£ÀUÉ ©r CAvÁ aÃgÁqÀÄvÁÛ C¼ÀÄwÛzÀݼÀÄ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ CªÀgÀ »AzÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¨sÀUÀªÀAvÀ EªÀ£ÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ MAiÀÄÄÝ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ JzÀÄjUÉ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÁUÀ ªÉĺÀ§Æ© EªÀgÀÄ agÁqÀĪÀ ±À§Ý PÉý DgÉÆævÀgÁzÀ ¨sÀUÀªÀAvÀ£À ªÀÄUÀ ¸ÀA¢Ã¥À ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀUÀªÀAvÀ£À ºÉAqÀw «ÄÃgÁ¨Á¬Ä ºÁUÀÆ ¥ÀÄAqÀ°PÀgÉrØ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÉrØ vÉÆÃPÁ¯É, CgÀÄt vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀiÁ£É, ²ªÁf vÀAzÉ PÀqÁf ªÀiÁ£É gÀªÀgÀ ºÉAqÀw GvÀÛªÀiÁ J®ègÀÆ ¸Á: gÁeÉÆüÁ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀgÀÄ, DUÀ ¨sÀUÀªÀAvÀ EªÀ£ÀÄ J®èjUÉ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ F ªÉĺÀ§Æ© £ÀªÀÄÆäj£À d£ÀjUÉ ¨sÁ£ÁªÀÄw ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ¼É EªÀvÀÄÛ EªÀ¼ÀÄ ¨sÁ£ÁªÀÄw ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ EªÀ½UÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁ gÉÆÃr£À ªÉÄðAzÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝ£É CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ, DUÀ ¨sÀUÀªÀAvÀ£À ªÀÄUÀ ¸ÀA¢Ã¥À, ºÉAqÀw «ÄÃgÁ¨Á¬Ä, Hj£À ¥ÁAqÀÄgÀAUÀgÉrØ vÉÆÃPÀ¯É, CgÀÄt ªÀiÁ£É ªÀÄvÀÄÛ ²ªÁf ªÀiÁ£É EªÀgÀ ºÉAqÀw ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr ªÉĺÀ§Æ© EPÉUÉ Hj£À d£ÀjUÉ ¨sÁ£ÁªÀÄw ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ ªÉĺÀ§Æ© EªÀ¼À£ÀÄß fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁqÀÄvÁÛ CªÀ¼À£ÀÄß PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ DUÀ ¨sÀUÀªÀAvÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ¸ÀA¢Ã¥À EªÀ¤UÉ ºÉýzÉÝ£ÉAzÀgÉ EPÉUÉ »ÃUÉ ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ, EªÀ½UÉ EªÀvÀÄÛ MAzÀÄ UÀw PÁt¸À¨ÉÃPÀÄ, ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¹ÃªÉÄ JuÉÚ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á, EªÀ¼À£ÀÄß E¯Éèà fêÀAvÀªÁV ¸ÀÄqÉÆÃt CAvÁ CAzÁUÀ DUÀ ¸ÀA¢Ã¥À EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï qÀ©âAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀ£ÀÄ, DUÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀgÉrØ ªÀÄvÀÄÛ CgÀÄt ºÁUÀÄ ²ªÁf ªÀiÁ£É EªÀgÀÄ EAxÀªÀgÉ£ÀÄß ¸ÀĪÀÄä£É ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ FPÉUÉ E¯Éèà ¨ÉAQ ºÀaÑj CAvÁ CAzÁUÀ ¨sÀUÀªÀAvÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀA¢Ã¥À£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ qÀ©â vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ qÀ©âAiÀÄ°è£À ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÉĺÀ§Æ© EªÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄjzÀ£ÀÄ ¥ÀÄAqÀ°PÀgÉrØ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀzÀ PÀrØ ¥ÉnÖUÉ vÉUÉzÀÄ ªÉĺÀ§Æ© EªÀ¼À ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀZÀÑ®Ä VÃZÀĪÁUÀ C¯Éèà ¦üAiÀiÁ¢ ªÀÄvÀÄÛ Hj£À ¥ÀæPÁ±ÀgÉrØ gÀÄPÀªÉÄ£ÀªÀgÀ, zÀvÀÄÛ zÉÆqÀØvÀ¯É, ¸ÀÄgÉñÀ ¸Áé«Ä, ±ÀAPÀgÀ gÀÄPÀªÉÄ£ÀªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÁ£Áf ªÀÄÄ¼É ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ªÉĺÀ§Æ© EªÀ¼À£ÀÄß ©r¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÉĺÀ§Æ© EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ªÉÄÊAiÀÄ°è ºÀĵÁj®èzÀjAzÀ ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ vÉÆÃj¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨sÀUÀªÀAvÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ £À£ÀUÉ vÀqÉzÀÄ «£ÁB PÁgÀt £Á£ÀÄ ¨sÁ£ÁªÀÄw ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ£É CAvÁ CAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G½zÀªÀgÀÄ E°è £À£ÀUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr £À£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ £À£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-02-2015 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2015, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 27-02-2015 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಗಣಪತಿ ಮಂಗಲಗೆ, ವಯ: 32 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್ಸಿ(ಹೊಲಿಯ), ಸಾ: ಭೈರನಳ್ಳಿ, ತಾ: & ಜಿ: ಬೀದರ ರವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗನಾದ ಗೌತಮ ತಂದೆ ಸುಭಾಸ ಲಟವಿ, ವಯ: 27 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್ಸಿ(ಹೊಲಿಯ), ಸಾ: ಭೈರನಳ್ಳಿ ಈತನು ಹೈದ್ರಾಬಾದದಿಂದ ತನ್ನ ಲಾರಿ ನಂ. ಕೆಎ-56-0778 ನೇದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬ ಲೋಡನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಗುಜರಾತದ ವಡೋದರಾಗೆ ಹೋಗಲು ರಾ.ಹೆ ನಂ. 9 ರ ಮುಖಾಮಂತರ ಬಂಗ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಉಮರ್ಗಾ ಕಡೆಗೆ ಬೇಗನೆ ಲೋಡನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕೆಂದು ಆರೋಪಿ ಗೌತಮ ತಂದೆ ಸುಭಾಷ ಲಟವಿ ವಯ: 27 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ.ಸಿ ಹೊಲೆಯ, ಸಾ: ಭೈರನಳ್ಳಿ, ತಾ: ಜಿ: ಬೀದರ  ಇತನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಚಂಡಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ವಾಹನದ ಹಿಡಿತ ತಪ್ಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ ಆಗದೆ ಎದರುರಗಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಲಾರಿ ನಂ. ಎಪಿ-16/ಟಿವಾಯ-3951 ನೇದರ ಕ್ಲೀನರ ಸೈಡಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಲಾರಿಯ ಕ್ಲೀನರ ಸೀಟಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ತಮ್ಮನಾದ ಅಂಬಾದಾಸ ತಂದೆ ಗಣಪತಿ ಮಂಗಲಗೆ ವಯ: 28 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ.ಸಿ ಹೊಲೆಯ, ಸಾ:ಭೈರನಳ್ಳಿ, ತಾ: & ಜಿ: ಬೀದರ ಇತನ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿದ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎಡಗಡೆ ಕಿವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹರಿದ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಗೈ ಭುಜದ ಬಗಲಿನಲ್ಲಿ & ಎಡಗೈ ಭುಜದ ಬಗಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎಡಗೈ ಮುಂಗೈ ಮೂಳೆ ಮುರಿದು ಹರಿದ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರರಕಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2015, PÀ®A 143, 145, 146, 147, 448, 324, 308 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-02-2015 gÀAzÀÄ ¸ÀvÀå¤PÉÃvÀ£À PÁ¯ÉÃf£À°è EAVèõÀ ¦.AiÀÄÄ.¹ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀµÀðzÀ ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©Ãj (©) vÁAqÁzÀ 10 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ (CªÀgÀ ªÀÄÄR ¨sÁªÀ avÀæ ªÉƨÉÊ®£À°è ¸ÉgÉ »rAiÀįÁVzÉ) MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ qÀ¸ÀÖgÀ PÁgÀ ºÁUÀÄ 2-3 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀPÀgÀAvÉ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è ©zÀj£À PÉÆÃ®Ä ºÁUÀÆ gÁqÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁ¯ÉÃf£À°è DPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, DªÁUÀ ¥ÀjÃPÉë PÉÆÃuÉAiÀÄ ¹§âA¢ü NªÉÄä¯É UÁ§jUÉÆAqÀÄ £ÉÆqÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ªÉÆzÀ®£É ªÀĺÀrAiÀÄ ¨ÁèPÀ £ÀA. 3 gÀ°è £ÀÄVÎzÀgÀÄ, £ÀÄVÎzÀªÀgÉ ¨ÁèPÀ £ÀA. 3 gÀ°è ¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÀaãÀ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî ªÀÄÄ: ©Ãj(©) JA§ «zÁåyðUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ, DUÀ gÀƪÀÄ ¸ÀÆ¥ÀgÀªÉÊdgÀ eÉÊPÁAvÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà UÀAUÉÆÃf ¨ÁèPÀ £ÀA. 4 gÀ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ PÉ®ªÀÅ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ©r¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÉ®ªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÊPÁAvÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà UÀAUÉÆÃf ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: G¥À£Áå¸ÀPÀ, ¸Á: ¸ÀvÀå¤PÉÃvÀ£À PÁ¯ÉÃd ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಮಾಹಗಂವ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಪ್ರಭು ಮುಗಳಿ ಸಾ: ಮಹಾಗಾಂವ ತಾ:ಜಿ: ಕಲಬುರಗಿ ಇವರು ದಿನಾಂಕ: 27/02/2015 ರಂದು ನಾನು ನನ್ನ ಮಗ ಶಿವಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಸಂಜೀವ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಕೆ ಸಲಗರ ರೋಡಿಗೆ ಇರುವ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಂಜೀವ ಈತನು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಮಾಡಿ ತಾನು ತಂದಿರುವ ಹೊಂಡಾ ಸೈನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ: 32/ಈಎ:8666 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಹೋಗಿರಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನಾವಿಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ನಮ್ಮೂರಿನ ಚನ್ನಪ್ಪಾ ಹೊಳಕುಂದಿ ಈತನು ಫೋನ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೇಂದರೆ, ಮಹಾಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಅಪಘಾತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಗ ಸಂಜೀವ ಈತನು ತಲೆಗೆ ಭಾರಿಗಾಯ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆತನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೊಂಡಾ ಶೈನ ಮೋ.ಸೈ ಕೆಎ:32, ಈಎ:8666 ನೇದ್ದು ಬಿದಿದ್ದು. ಬಹುಶಾ ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದೋ ವಾಹನದ ಚಾಲಕನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಬಂದು ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿ ವಾಹನ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಮಗ ಶಿವಕುಮಾರ ಹಾಗು ಈತರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ನಿಜವಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 27-02-2015 ರಂದು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಎಪಿ-23-ಎಡಿ-0665 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಬಂದು  ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಿ ಮಾರ್ಕೇಟ ಹತ್ತೀರ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬೆಟಿಯಾಗಿ ಹೀರಾಪೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಆರ.ಪಿ.ಸರ್ಕಲ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ   ಕೆಂಧ್ರ ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರುಗಡೆ ಎನ್,,ಕೆ,ಆರ,ಟಿ,ಸಿ ಬಸ ನಂ ಕೆಎ-32-ಎಫ್-1108 ರ ಚಾಲಕ ಶರಣಪ್ಪಾ ಇತನು ಬಸನ್ನು ಆರ.ಪಿ.ಸರ್ಕಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೆಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಎಡಗಾಲು ರಿಸ್ಟ ಹತ್ತೀರ ತರಚಿದ ಗಾಯ ಎಡಗಾಲು ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ ತರಚಿದಗಾಯ ಹಾಗೂ ಬಲಗಾಲು ಮೊಳಕಾಲಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯ ಚೌಧರಿ ಸಾ: ಪೇಠ ಶಿರೂರ ತಾ: ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಜಿ: ಕಲಬುರಗಿ  ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಡಾಂಗೆ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕರಾರಿಗಳು ಯಾದಗೀರ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 15-02-2015 ರಂದು ಕಲಬುರಗಿ ವೃತ್ತ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಫೀಸ ಕೆಲಸ ಕುರಿತು ಬುಲೇರೊ ಜೀಪ ನಂಬರ ಕೆಎ-33 ಜಿ-0080 ನೇದ್ದನ್ನು ವೆಂಕಟೇಶ ಇತನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಮಹ್ಮದ ರಿಜ್ವಾನ ಮತ್ತು ಈರಣ್ಣಾ ರವರು ಬಂದು ಆಫೀಸದಿಂದ ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೆಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ಸ ಲಾಲಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಗೋವಾ ಹೋಟಲ ಕ್ರಾಸ ಮುಖಾಂತರ ಕಲಬುರಗಿ ವೃತ್ತ  ಮಟ್ಟದ ಅರಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಜೀಪ ಚಾಲಕ ವೆಂಕಟೇಶ ಇತನು ಅತೀವೆಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ನಾನು ಆತನಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಕೂಡಾ ಜೀಪ ಅತೀಜೋರಿನಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ರೋಡ ಡಿವೈಡರಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ಬುಲೇರೊ ಜೀಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ  ಅಂಥಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
1)  ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 49/2015 ಕಲಂ. 420 ಸಹಿತ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:.
ನನಗೆ ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಾ ಗಂಡ ಪ್ರಭಾಕರ ಪುಡೂರು ಇವರ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದು ಸದರಿಯವರು ಕುಷ್ಟಗಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎನ್.ಜಿ.ಓ ದ ಅದ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸದರಿಯವರು ನನಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಮದರ್ ಎನ್.ಜಿ.ಓ ದ ಸುರೇಶ ಕುಮಾರ ಪೆನ್ ಡಂ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕುಬೇರಾ ಮ.ಕೋ.ಆ.ಸೋ , ಇವರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಸದರಿ ಸುರೇಶ ಕುಮಾರ ಪೆನ್ ಡಂ ಇವರು ನಮ್ಮದು ಕುಬೇರ ಮಲ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೋಸೈಟಿ ಮೇನ್ ಬ್ರಾಚ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕುಬೇರ ಮಲ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೋಸೈಟಿಯ ಸಬ್ ಬ್ರಾಚ್ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರೂ 5,00,000-00 ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.10,00,000-00 ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅವರ ಶಾಖೆಯ ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ದಾವಣಗೆರೆ, ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಕುಬೇರಾ ಮ.ಕೋ.ಆ.ಸೋ, ಶ್ರೀ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ದಲಬಂಜನ, ನಿದೇರ್ಶಕರು ಮದರ್ ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪೆನ್ ಡಂ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕುಬೇರಾ ಮ.ಕೋ.ಆ.ಸೋ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಶಾಖೆ ಇವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಆಗ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಈತನು ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ 061305003694 ನೇದ್ದನ್ನು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ನೀಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ  ಕುಬೇರಾ ಮ.ಕೋ.ಆ.ಸೋ ಯ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ತರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಮಾತಿನಂತೆ ನಾನು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಗಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಸಾ: ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಕಾಲೋನಿ ಗಂಗಾವತಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಗಂಡ ದೊಡ್ಡಬಸಪ್ಪ ಸಾ: ಬಸಪಟ್ಟಣ, ತಾ: ಗಂಗಾವತಿ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ತಂದೆ ಸಣ್ಣಭೋಗಪ್ಪ, ಸಾ: ಹೆಚ್.ಆರ್ ಎಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಗಂಗಾವತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಗುರುಮೂರ್ತಿ ರವರ ನೀಡಿದ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರಗೆ 061305003694 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ 09-06-2014 ರಂದು ರೂ.4,60,000-00, ಮತ್ತು ಅದೇ ದಿನ ಅದೇ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ರೂ.40,000-00 ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 28-06-2014 ರಂದು ರೂ 25,040-00 ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಖಾತೆಗೆ ದಿನಾಂಕ  18-10-2014 ರಂದು ರೂ. 15,000-00 ಗಳನ್ನು, ಹಾಗೂ ಅದೇ ಖಾತೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 25-10-2014 ರಂದು ರೂ 4,000-00 ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಹಣ ರೂ. 5,44,040-00 ರೂ ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ಹಣದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಮನಾಗಿ ಹಣ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನಾವು ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ರೂ. 5,00,000-00 ಗಳ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗುರುಮೂರ್ತಿ, ಸುರೇಶ ಕುಮಾರ ಪೆನ್ ಡಂ, ಶ್ರೀ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ದಲಬಂಜನ ಶ್ರೀಮತಿ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪೆನ್ ಡಂ ರವರು ನಮಗೆ ಕುಬೇರ ಮ.ಕೋ.ಆ.ಸೋ ಸಬ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 49/2015 ಕಲಂ 420 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
2)  ಗಂಗಾವತಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 10/2015 ಕಲಂ. 279, 338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:
ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 27-02-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10.45 ಗಂಟೆಗೆ ಫೀರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಹುಸೇನಭಾಷ ತಂದೆ ದಾವಲಸಾಬ ವಚಿಾ|| 21 ವರ್ಷ ಜಾತಿ|| ಮುಸ್ಲಿಂ ಉ|| ಕೂಲಿ ಕೇಲಸ ಸಾ|| ಅಮರ ಭಗತಸಿಂಗ ನಗರ ಗಂಗಾವತಿ ಇವರು ಠಾಣೇಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಲಿಖಿತ  ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಎನೆಂದರೆ, ನಾನು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 27-02-2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6.45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದ ಕಂಪ್ಲಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಕೆ ಅಶ್ರಪ್ ರವರ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ಒಂದು ಹುಡುಗನು, ಗುಂಡಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಸೈಕಲ್ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲಿ ಸರ್ಕಲನಲ್ಲಿ ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದನು, ಅದೆ ವೇಳೆಗೆ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆಕಡೆಯಿಂದ, ಅತೀ ಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಹುಡುಗನ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಠಕ್ಕರಕೊಟ್ಟಿತು. ಆಗ ಹುಡುಗನು, ಸೈಕಲ್ನಿಂದ ಕೇಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣವೇ ನಾನು ಹಾಗು ಇತರರು ಹೊಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ, ಸದರಿ ಹುಡುಗನ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ರಕ್ತ ಬಂದಿತ್ತು, ಮುಂದೆನಿಂತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂಬರ ನೋಡಲಾಗಿ ಕೆ.ಎ 33 ಟಿ.ಎ-2485 ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ನಂ ಕೆ.ಎ - 37 J 5106 ಅಂತಾ ಇದ್ದು, ಅದರ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಸುಕಿನ ಲೋಡ್ ಇತ್ತು, ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ ಡ್ರೈವರ್ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಖಾಸಿಂಸಾಬ ತಂದೆ ನಬಿಸಾಬ ಸಾ|| ಸಂಗಾಪೂರ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಹುಡುಗನನ್ನು, ನಾನು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿಯೆ ಇದ್ದ, ಒಂದು ಆಟೋದಲ್ಲಿ, ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಡಾ|| ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಗಾಯಗೊಂಡ ಹುಡುಗನ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ, ಅವನ ಹೆಸರು ಹಮೀದ ಪಾಶ ತಂದೆ ಶೇಖ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪಾಶಾ ವಯಾ|| 11 ವರ್ಷ ಸಾ|| ಜುಲಾಯಿನಗರ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಕಾರಣ ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕ ಖಾಸಿಂಸಾಬ ತಂದೆ ನಬಿಸಾಬ ಇತನು ತನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಕೆ.ಎ 33 ಟಿ.ಎ-2485 ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ನಂ ಕೆ.ಎ – 37 J 5106 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀ ಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ, ರಾಯಚೂರ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು, ಮುಂದೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಸೈಕಲ ಚಾಲಕ ಹಮೀದ ಪಾಶ ತಂದೆ ಶೇಖ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪಾಶಾ ಇತನಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಠಕ್ಕರಕೊಟ್ಟು ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದವನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿ. ಸದರಿ ದೂರನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೋಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಾಯಾಳುವನ ಸಂಬಂದಿಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ನಂತರ ಬಂದು ನೀಡಿರುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ವಿನಂತಿ. ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗಂಗಾವತಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 10/2015 ಕಲಂ 279, 338 ಭಾರತೀಯ ದಂಢ ಸಂಹಿತೆ  ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.
3)  ಹನುಮಸಾಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್. ನಂ. 4/2015 ಕಲಂ. 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ:.

ಮೃತಳಿಗೆ ಆಗಾಗ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿದರು ಸಹ ಗುಣಮುಖವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 27-02-2015 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 05-00 ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಮೇಲೆ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದುಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಕುಷ್ಟಗಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಜು ಫಸಿಸದೇ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 27-02-2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವದೇ ಸಂಶಯ ದೂರು ವಗೈರೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶವಿರುತ್ತದೆ.