Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, August 27, 2008

Bidar District Daily Crime Update - 27-08-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-08-2008
ºÀ¼É zÉéõÀ J¸ï.n.r. ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃPÀj ¸ÀÄlÄÖ ¨sÀ¸Àä
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 87/2008 PÀ®A. 436 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/8/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0045 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Áà ¸ÁªÀ¼É ºÁUÀÄ CªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÁUÀÆ £ÁUÀ¥Áà gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ eÁUÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ºÀ¼É zÉéµÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠱ËPÀvÀ vÀAzÉ R§Ä¯Á¸Á§ gÀªÀgÀ eÁUÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸Á¬Ä J¸ï.n.r ºÁUÀÄ CzÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ gÁWÀªÉAzÀæ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ¨ÉPÀj £ÉÃzÀPÉÌ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ®PÀëzÀµÀÄÖ J¸ï.n.r ºÁUÀÄ ¨ÉÃPÀjAiÀÄ°è£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¨ÉAQ ºÀZÀÄѪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ªÉÆeÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄĸÁÛ¥sÁ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀæAiÀiÁå ¸Áé«Ä EªÀgÀÄ PÀuÁÚgÉ £ÉÆrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ªÀUÉÊgÉ EzÀÝ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸Á® ¨ÁzsÉ: ¨Á«UÉ ºÁj ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À ¸ÁªÀÅ :-

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¥ÁAræ ²ªÁgÀzÀ°è ²æêÀÄw. PÀ«vÁ gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ¨Á¯Áf CA§Ä®UÉ gÀªÀgÀÄ PÀȵÁÚ UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ¤AzÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 213 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀȵÁÚUÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ¤AzÀ gÀÆ. 35000 ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÁVAiÀĪÀjAzÀ 25000 gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ. 60,000 ¸Á® ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ. F ¸Á® ºÉÃUÉ wÃj¸À ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 25/08/08 ªÀÄzÁåºÀßzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀA¨Áf gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¨Á¯ÁfgÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¸Á®zÀ ¨sÁzɬÄAzÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¢: 26-08-08 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw. PÀ«vÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.DgÀ £ÀA. 14/2008 PÀ®A 174 ¹DgÀ¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

DPÀæªÀÄ UÀÄA¦¤AzÀ ºÀ¯Éè

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/08 PÀ®A -143, 147, 448, 323, 504, 506 eÉÆÃvÉ 149 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ-12/8/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ KtPÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ «oÀ®, ªÀÄ°èPÁdÄð£À, UÀÄAqÀªÀiÁä, ªÀĺÁzÉë, dUÀzÉë, ²æÃzÉë ªÀivÀÄÛ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà PÁ±É¥Áà @ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Áà ºÉƸÀzÉÆrØ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦gÁåzÀÄ °TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁqÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

mÉA¥ÀÄ-fÃ¥ï rQÌ : mÉA¥ÀÄ ZÁ®PÀ ¥ÀgÁj

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 342/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 26-8-08 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀÄuɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ alÖUÀÄ¥Áà PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÀÄ»AzÁæ ªÀiÁåPÀì £ÀA.PÉJ-39/6337 mÉA¥ÀÄ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÁ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ vÀªÉÃgÁ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÀȵÀÚzÉêÀ vÀAzÉ D£ÀAzÀ eÁzsÀªÀ gÀªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ rQÌ ªÀiÁrzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÁ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ªÀ²ÃªÀÄ vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå ¸Á-¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁ®Ä eÁj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄ»¼ÉAiÉƧâ¼À ¸ÁªÀÅ

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 8/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 26/08/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0600 UÀAmÉUÉ PÉÆlUÁå¼À UÁæªÀÄzÀ°è ²æêÀÄw gÀÄQät¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÀÅPÁAvÀ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀ§ÄgÀ ¸Á; PÉÆlUÁå¼À EªÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¨Á«UÉ ºÉÆÃV ¤ÃgÀÄ ¸ÉÃzÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ 1300 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.08/08 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£ÉßzÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¤ªÀiÁðtºÀAvÀzÀ ¥À±ÀÄ D¸ÀàvÉæ : QlQ ¨ÁV®ÄUÀ¼ÀÄ ¨Á«UÉ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 163/08 PÀ®A 427 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 26-08-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. C±ÉÆÃPï vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¥Ánïï, UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ ¸Á: ºÀÄ¥À¼Á gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ºÀÄ¥À¼Á UÁæªÀÄPÉÌ ¥À±ÀÄ D¸ÀàvÉæ ªÀÄAdÆgÁVzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ eÁUÉAiÀÄ°è PÀlÖqÀ PÀlÄÖwÛzÀÄÝ, PÀlÖqÀzÀ PÉ®¸À ¨É¸ïªÉÄAmïªÀgÉUÉ ªÀÄÄV¹ MAzÀÄ ©®è£ÀÄß ¸ÀºÀ C±ÉÆÃPÀgÀªÀgÀÄ JwÛgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÀ°è UÁæªÀÄzÀ ¥Àæ¨sÀÄ ªÀÄÄgÁ¼É ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¯ÁízÀ ¸Á£É gÀªÀgÀÄ PÀÆ° d£ÀjUÉ E°è PÀlÖqÀ PÀlÖ¨ÉÃrj ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ £ÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ D±ÀæAiÀÄ ªÀÄ£É PÀnÖPÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV eÁUÉ PÉÆqÀĪÀªÀjzÁÝgÉ CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVgÀĪÀzÁV w½¹gÀÄvÁÛgÉ. CzÁzÀ £ÀAvÀgÀ 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¢: 10/08/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj PÀlÖqÀzÀ QlQ, ¨ÁV®Ä QwÛ UÁæªÀÄzÀ £À¢ÃªÀĸÁ§ gÀªÀgÀ ¨Á«AiÀÄ°è ªÉÆÃwgÁªÀÄ ªÀÄÄzÁ¼É gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ©¸Ár AiÀiÁgÉÆà QÃrUÉrUÀ¼ÀÄ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¸ÀzÀj PÀlÖqÀzÀ QlQ, ¨ÁV®Ä QwÛºÁQ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ J¯Áè jÃw¬ÄAzÀ ºÀÄqÀÄPÁr «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸Á® ªÀ¸ÀÆ°AiÀÄ £ÉªÀ : ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ AiÀÄvÀß

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 147/08 PÀ®A 324, 504, 506, 354, 448 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-08-08 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ vÀÄPÁgÁA vÀAzÉ §£ÀߥÁà ¨ÉüÀPÉj EvÀ£ÀÄ ²æêÀÄw. ¸ÀA¥ÀvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¨ÁV®Ä §rzÀÄ J gÁeÁ J°è¢Ý JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ 100 gÀÆ ªÁ¥À¸À PÉÆqÀÄ E®è ºÉÆÃzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀ¯Áè JAzÀÄ ¨ÁV°UÉ eÉÆÃgÁV MzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¤£Àß ªÀÄUÀ J°è ºÉüÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ¸À»vÀ ©qÀ¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ¹ÃgÉ J¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §vÁ¬Ä¬ÄAzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀĪÀ£ÀÄ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

vÀAzɬÄAzÀ ºÉÆ® Rjâ¹zÀÝPÉÌ ªÀÄUÀ¤AzÀ ºÀ¯Éè

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 26-08-08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ §¸À¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀiÁ¼ÉUÁ¬Ä EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß vÀAzÉ ºÀwÛgÀ ºÉÆ® £À£ÀUÉ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ºÉÃUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAr¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀªÀÄeÁ¬ÄµÀ ºÉÆÃV ¥ÉlÄÖ wAzÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/08/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® DtÚ ¨sÁªÀ¸ÁoÉ dAiÀÄAw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ gÀªÀgÀÄ «¯Á¸À vÀAzÉ CASÁf gÀªÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÁAiÀÄ¢AiÀiÁzÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ vÁASÉî EvÀ£ÀÄ C¯Éè EzÀÝ DmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ £ÁzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ vÁASÉî EªÀ£À eÉÆÃvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀªÀ£À£ÀÄß ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹ £ÀAvÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀÄ AiÀiÁgÉÆà £À£ÀUÉ ºÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¼ÉzÉéõÀ : ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ AiÀÄvÀß ºÁUÀÄ UÁAiÀÄ

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/08 PÀ®A 323, 324, 504, 506, 354 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-08-08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄUÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ¨Á¯Áf vÀAzÉ CdÄð£À EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀvÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¤£Éß £À£ÀUÉ zÁjAiÀÄ°è ºÁQzÀ ªÀÄtÚ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁr¢Ý ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥ÀqÀ¹gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉgÀUÀÄ »rzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉ, vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ PÉÆrè¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÁÌV dUÀ¼À gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 26-08-08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ CdÄð£À gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CgÉƦvÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¨Á¯Áf EvÀ£ÀÄ JPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ KPÉà §A¢¢Ý CAvÁ §rUɬÄAzÀ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST DAILY CASE REPORTED 27082008.

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :- PÀ¼ÀªÀÅ

¢£ÁAPÀ:27/08/08 gÀAzÀÄ ²æÃ.C«ÄÃvÀ vÀAzÉ ¢°Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ UÁA¢ü, ¸Á||eÉÊ£ÀªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ UÁfÃ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¢£ÁAPÀ:26/08/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmÉUÉ UÁfÃ¥ÀÆgÀ ZÀPÀæPÀlÖ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è zÁ¸ÉÆúÀ ªÀÄoÀzÀ PÁA¥ÉèPïì£À°ègÀĪÀ ¸À£Àäw QgÁuÁ ¸ÉÆÖÃgï ºÉ¸Àj£À QgÁuÁ CAUÀr ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, EAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 08:00 UÀAmÉUÉ CAUÀr ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÀqÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰èAiÀiÁVzÀÄÝ, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ:26/08/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è CAUÀrAiÀÄ ªÉÄïÁÒªÀt vÀUÀqÁ PÀvÀÛj¹ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.4000/-, MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ §Æè 651 JPïì ªÉƨÉʯï C||Q|| gÀÆ.3000/-, ºÁUÀÄ fDgï© vÀÄ¥Àà 6 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, §Æ¸ïÖ 6 ¥ÁPÉmïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÆãÀð«mÁ 3 ¥ÁPÉmïUÀ¼ÀÄ C||Q|| gÀÆ.2325/- »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ.9325/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÉÃjzÀAvÉ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÀļÀÄîªÀAvÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ ²æÃ.¸ÀAUÀ¥Àà PÀÄAmÉÆÃf ¦.J¸ï.L (C.«) oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:148/08 PÀ®A:457, 380 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ªÀÄ»¼Á oÁuÉ :- ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ:

¢: 27/08/08 00.30 J.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀĺÁ£ÀAzÀ UÀAqÀ £ÁVAzÀæ ZÁªÀÄ£Á¼ÀPÀgÀ ¸Á|| ¥Éưøï PÁélæ¸ï UÀÄ®§UÁð oÁuÉUÉ ºÁdgÁV 2006 £Éà ¸Á°£À ¥sɧÄæªÀj wAUÀ¼À°è ¦üAiÀiÁð¢ zÁgÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ £ÁUÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ZÁªÀÄ£Á¼ÀPÀgÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ DzÁV¤AzÀ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §AzÀÄ MvÁÛAiÀÄ¢AzÀ vÀ£Àß UÀ¨sÀð ¥ÁvÀ ªÀiÁr¹zÀÄÝ C®èzÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ® vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ ªÀģɬÄAzÀ 50,000/- gÀÆ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉýzÀÄÝ C®èzÉ ¢: 26/8/08 gÀAzÀÄ ±Á¯É ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ §AzÀÄ 6-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁgÀ¥sÉÊ® gÀ¸ÉÛ »rzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr vÀ£ÀUÉ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ F gÀArUÉ EªÀvÀÄÛ ªÀÄÄV¹©qÉÆÃt CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÀÄwÛUÉ »¸ÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ CzÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ªÀÄ»¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £À.57/08. PÀ®A.147,148,498(J), 341,323,316,307,504,506,¸ÀA.149L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3&4 r¦ DPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

ZËPï oÁuÉ :- vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆAqÀ ªÀÄ£É PÀ¼Àî£À §AzsÀ£À

¢£ÁAPÀ: 15.08.2008 gÀAzÀÄ £ÀUÀgÀzÀ CAiÀÄågÀªÁrAiÀÄ°ègÀĪÀ ²æà «ÃgÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ±ÀÑAzÀæ ¥Ánî JA§ÄªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀĪÁVzÀÝgÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ªÀiÁ£Àå f¯Áè ªÀjµÁÖ¢üPÁj ²æà zÉêÀeÉÆåÃw gÉÃ, C¥ÀgÀ J¸ï.¦. ²æà ©. ªÀĺÁAvÉñÀ, (©) G¥À-«¨sÁUÀ r.J¸ï.¦. ²æà ¦.r. UÀdPÉÆñÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ZËPÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ¦. L. ²æà £À¢ÝªÀÄįÁè EªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æà ¹. zÀ±ÀªÀAvÀ, ¦J¸ïL (C«) ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ ºÉZï.¹. ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ, ¥ÀæyégÁd, J¸ï.J¸ï. PÀtÂÚ, UÀÄgÀıÀgÀt¥Áà, ¦. ¹. ¹zÁæªÀÄ¥Áà, §¸ÀªÀgÁd, £ÁgÁAiÀÄt, ªÉAPÀlgÀrØ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-08-2008gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¨ÉøÀ ºÀwÛgÀ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ @ ªÀÄAdÄ vÀAzÉ gÀÄzÀæAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¨ÉøÀ ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁð JA§ÄªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 40 UÁæA vÀÆPÀªÀżÀî 4 §AUÁgÀzÀ §¼ÉUÀ¼ÀÄ (©¯ÁégÀUÀ¼ÀÄ) C. Q. 40,000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C¥Á¢vÀ£À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£À PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

F PÉùUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ¢£ÁAPÀ 19.08.2008gÀAzÀÄ C¥Á¢vÀgÁzÀ «£ÉÆÃzÀ @ «£ÀÄß & «dAiÀÄ @ «dÄÓ JA§ÄªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄß E°è ¸Àäj¸À§ºÀÄzÀÄ

: ¨Á®Q PÁuÉ, ¥ÀvÉÛÃUÁV wêÀæ±ÉÆÃzsÀ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ §qÁªÀuɤªÁ¹, SÁeÁªÉÆ»£ÀÄ¢Ýãï L¸ïQæêÀiï ªÁå¥Áj EªÀgÀ 15 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæAiÀÄÄ ¥Àæw¢£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 23.08.2008 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¥ÀAZÀPÀmÁÖ ºÉÆ°UÉ PÉÃAzÀæzÀ°è vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥Á¸ïªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¨Á®QAiÀÄvÀAzÉ ¢£ÁAPÀ:26.08.2008 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉUÀÄ£É߸ÀA: 93/2008 PÀ®A: ºÀÄqÀÄV PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, ¥ÀvÉÛÃUÁV wêÀæ±ÉÆÃzsÀ £ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ.


 

: gÉʯÉé ¹UÀ߯ï gÀƪÀiï ºÀwÛgÀ C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ¥ÀvÉÛ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ GzÀAiÀÄ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉʯÉé ¹UÀ߯ïgÀƪÀiï ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ: 26.08.2008 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ C¥ÀjavÀ ±ÀªÀ©¢ÝgÀĪÀÅzÁV qÉ¥ÀÆån ¸ÉÖõÀ£ï ªÀiÁ¸ÀÖgï gÉʯÉéE¯ÁSÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄoÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr ±ÀªÀ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV, ¤Ã° §tÚzÀ vÀÄA§ÄvÉÆý£À CAV zsÀj¹zÀÄÝ, CAzÁdÄ 45-50 ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ ±ÀªÀ«zÀÄÝ vɼÀî£ÉAiÀÄ ªÉÄÊPÀlÄÖ ºÉÆA¢zÀªÀ¤zÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À° ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀħgÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄgÀtzÀ ¤dªÁzÀ PÁgÀt & ªÀÄÈvÀ£À «¼Á¸À ¥ÀvÉÛPÀÄjvÀÄ ¥À²ÑªÀÄoÁuÉ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt¸ÀA: 06/2008 PÀ®A: 174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA. CrAiÀÄ°è zÁR°¹, vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.


 

: Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¹A¥Àr¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄvÁ®ÆPÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄUÁæªÀĤªÁ¹, CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 40ªÀµÀðEªÀ£ÀÄ, ¢£ÁAPÀ:26.08.2008 gÀAzÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ¨sÀvÀÛzÀ ¨É¼ÉUÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¹A¥Àr¹, HlªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀAPÀl¥ÀqÀÄvÀÛ C¸Àé¸ÀÜ£ÁVzÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯Éà ªÀĹ̥ÀlÖtzÀ C£ÀߥÀÆtð £À¹ðAUïºÉÆêÀiï£À°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀiË£ÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀÅ ¸ÀA: 17/2008 PÀ®A:174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA. CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: ¤ªÉñÀ£À ºÀAaPÉ «ªÁzÀ, UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¸ÀzÀ¸Àå£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè :

zÉêÀzÀÄUÀðvÁ®ÆPÀ ±ÁSÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀĤªÁ¹UÀ¼ÁzÀ ªÀÄÆPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¥Àwß E§âgÀÆ ¸ÉÃj ¢£ÁAPÀ : 26.08.2008 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÁæªÀÄ¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÀw¬ÄAzÀ ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÀjAiÀiÁV ºÀAaPÉ ªÀiÁr®èªÉAzÀÄ ±ÁSÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 35 ªÀµÀð ¸Á: ±ÁSÁ¥ÀÆgÀÄ, ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¸ÀzÀ¸Àå£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÁªÀiÁr,CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½ªÀÄzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ®èzÉ ©r¸À®Ä §AzÀ AiÀÄ®è¥Àà£À ¥ÀwßUÀÆ ªÉÄÊPÉʪÀÄÄnÖ CªÀªÀiÁ£À UÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ AiÀÄ®è¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄoÁuÉUÀÄ£É߸ÀA: 111/2008 PÀ®A: 323, 504, 506, 354 ¸À»vÀ 34 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA Cr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀ ªÀåQÛ §AzsÀ£À, 2 ªÁºÀ£À d¦Û :

²æà ¹zÀÝ¥Àà ¦J¸ïL (C.«) ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀoÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ: 25.08.2008 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÀ¸ÀÄÛPÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ C±ÉÆÃPÀr¥ÉÆêÀÈvÀÛºÀwÛgÀ ºÉÆÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA: J¦.11, J£ï.5337 C.Q.gÀÆ:30,000=00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¤AwzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr, «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¥sÀAiÀiÁeï vÀAzÉ ¥ÁµÁ«ÄAiÀiÁå 24 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¨ÉÊPï£À zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀÝjAzÀ CªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉJ.01,eÉ.6143 UÉæà PÀ®gï PÉÊ£ÉÃnPï ºÉÆAqÁ ªÉÆ¥Éqï ªÁºÀ£À ¤°è¹zÀÝ£ÀÄߣÉÆÃr JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À zÁR¯Áw PÉýzÁUÀ EgÀĪÀÅ¢®è ªÉAzÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉUÀÄ£É߸ÀA: 195/2008 PÀ®A: 102 zÀA.¥Àæ.¸ÀA.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ¥ÀvÉÛÃUÁV vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.


 

: JgÀqÀÄ PÀqÉ E¹àÃmï dÆeÁl, 17 d£ÀgÀ §AzsÀ£À : gÀÆ.14016=00 d¦Û

²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À §AqÉ ¦J¸ïL ªÀĹÌoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:26.08.2008 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ PÀÄ¥ÉàgÁªï 40 ªÀµÀð,¸Á: £ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 9 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯É, 2 ªÉƨÉʯï¥sÉÆãï & £ÀUÀzÀĺÀtgÀÆ: 12396=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀĹÌoÁuÉUÀÄ£É߸ÀA:123/2008 PÀ®A:87 PÉ.¦.DåPïÖCr ¥ÀæPÀgÀÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà ªÀiÁgÀÄw.J¸ï.UÀļÁîj ¦J¸ïL §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:26.08.2008 gÀAzÀÄ 1840 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà 24 ªÀµÀð, §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ &EvÀgÉà 6 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹,E¹àÃmïJ¯É &£ÀUÀzÀĺÀt: 1620=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 122/2008 PÀ®A: 87 PÉ.¦. DåPïÖ Cr ¥ÀæPÀgÀÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST CRIME REPORT


J.n.JªÀiï. ªÀAZÀPÀ£À §AzsÀ£À :-    

¢£ÁAPÀ 26.08.2008 gÀAzÀÄ 1405 UÀAmÉUÉ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀASÉå 156/2008 PÀ®A 406,420 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÁgÁA±À PÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ ««zsÀ J.n.JªÀiï. ±ÁSÉUÀ¼À°è, J.n.JªÀiï.PÁqÀÄð G¥ÀAiÉÆÃV¸À®Ä ¸ÀjAiÀiÁV ¨ÁgÀzÀ d£ÀjUÉ J.n.JªÀiï.zÀ°è ºÉÆAZÀÄ ºÁPÀÄvÀÛ ¤®ÄèwÛzÀ M§â£ÀÄ J.n.JªÀiï.¢AzÀ ºÉÃUÉ ºÀt vÉUÉAiÀÄĪÀzÀÄ CªÀjUÉ ºÉ½PÉÆqÀÄvÁÛ CªÀgÀ ¦£ï PÉÆqÀ £ÀA§gÀ. vÉUÉzÀÄ PÉƼÀÄîªÀzÀ®èzÉ,vÀ£Àß°ègÀĪÀ AiÀiÁgÀzÉÆ M§âgÀ ºÀt «®èzÀ J.n.JªÀiï. PÁqÀð ¢AzÀ CªÀgÀ PÁqÀÄðUÀ¼Àî£ÀÄß PÀtÄÚvÀ¦à¹ §zÀ¯Á¬Ä¹ £ÀAvÀgÀ CzÀjAzÀ CªÀgÀ ¨ÁåAPÀ SÁvÉAiÀÄ°ègÀĪÀ J¯Áè ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ªÉÆøÀªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ¤UÉ, F ¢ªÀ¸À UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå ²æà PÉ.«.UÀUÀ£À ¢ü¥À L.f.¦.F±Á£Àå ªÀ®AiÀÄ UÀÄ®§UÁð, ªÀiÁ£Àå, ²æà zɪÀeÉÆÃw gÉà f¯Áè ¥Éưøï C¢üPÀëPÀgÀÄ, ªÀiÁ£Àå, ²æà ªÀiÁºÀAvɱÀ C¥ÀgÀ J¸ï.¦. UÀÄ®§UÁð, ²æà J.f.vÀqÀPÉƼÀ r.J¸ï.¦ (J) G¥À« «¨sÁUÀ UÀÄ®§UÁð, vÀªÀÄä C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æà J.r.§¸Àt£ÀªÀgÀ ¦.L.§æºÀä¥ÀÆgÀ, ²æà AiÀÄÄ.©.aPÀ̪ÀÄoÀ ¦.L.¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ ²æà r.f.gÁduÁÚ ¦.L. C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¦.J¸ï.L.gÀªÀgÁzÀ ²æà ¸Àa£À ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀAmÉ¥Áà qsÉÆÃt gÁWÀªÉAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆÃA¢UÉ J.n.JªÀiï UÀ½UÉ ºÉÆAZÀÄ ºÁQ DgÉƦvÀ£ÁzÀ ±ÉÃR
zÀ¸ÀÛVgÀ vÀAzÉ ±ÉR vÉÆïÁ¸Á§ ªÀAiÀÄ; 34ªÀµÀð PÉ.©.J£ï.PÁ¯Éd ºÀwÛgÀ ©¯Á¯Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð, FvÀ¤UÉ ºÀ¼É eÉêÀgÀV gÉÆÃqÀ ¸ÉÖÃl ¨ÁåAPÀ D¥ï ªÉÄʸÀÆgÀ J.n.JªÀiï. zÀ°è ¹zÀÝ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ EªÀgÀ J.n.JªÀiï PÁqÀð¢AzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄ PÉƼÀÄîªÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzï 47,000/-gÀÆ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£À ¢éZÀPÀææªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°è d¦ÛªÀiÁrzÀÄÝ, ºÁUÀÆ CªÀ£ÀÄ EzÉ jÃw 8-10 d£ÀgÀ£ÀÄß ªÀAZÀ£É ªÀiÁr CªÀgÀ ¨ÁåAPÀ SÁvÉUÀ¼À°èzÀÝ gÀÆ¥Á¬Ä 1,39500/- gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §aÑnÖzÀ£ÀÄ, DgÉƦvÀ¤AzÀ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, »ÃUÉ DgÉƦvÀ¤AzÀ MlÄÖ ªÉÆøÀªÀiÁr zÉÆazÀ ºÀt 1,86,500/- gÀÆ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ .EzÉ jÃw E£ÀÄß AiÀiÁgÁzÀgÀÄ ªÉÆøÀºÉÆzÀªÀjzÀÝ°è ¦.L.¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ UÀÄ®§UÁðgÀªÀjUÉ ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢: 21/08/08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀ: 50 EvÀ£ÀÄ «Ä¯ï¤AzÀ ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ZÀ£Àß½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ M§â ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ §AzÀÄ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ CªÀgÀÄ ©¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è E§âjUÀÆ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ §¼Áîj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. J.J¸ï.L. C±Àæ¥sÀ ºÀĸÉãÀ J.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/08 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26/8/2008 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JA.PÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ (1) ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ FgÀtÚ UÀÄAd° 35 ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: 4£Éà ¯ÉÊ£ï ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. (2) ªÀi˯Á¸Á§ vÀAzÉ §ÄqÀ£À¸Á§ eÁ:ªÀÄĹèA ¸Á: 2£Éà ¯ÉÊ£ï ¥À²ÑªÀÄ ¨sÁUÀ UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ïzÀ°èAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn PÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£Àå ¦.L. r.¹.L.©. WÀlPÀ PÉÆ¥Àà¼À ºÁUÀÆ J.J¸ï.L. ºÁUÀÆ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¹PÀÄÌ ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ 1 ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖ, 1 ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 108/- d¦Û ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¥Àæ¯ÁízÀZÁAiÀÄð ºÉZï.¹. 83 J¸ï.ºÉZï.N. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«ÄãÀ ªÉÄÃ¯É ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.         

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 212/08 PÀ®A, 87 PÉ.¦.DåPÀÖ :

¢£ÁAPÀ: 26.08.08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï gÀªÀgÀÄ VtÂUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ PÉÆr §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÀÜ£ÀzÀ »AzÉ E¸ÉàÃm dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ¥ÀæPÁgÀ VtÂUÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 3000=00 gÀÆ ºÁUÀÆ ªÀįÉèñÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 5 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

¸ÁzÁUÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

4] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/08 PÀ®A. 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 25-08-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ 1] ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà vÀAzÉ PÀA§tÚ ªÀqÀØgÀ, 68 ªÀµÀð 2] ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ PÀA§tÚ ªÀqÀØgÀ, 60 ªÀµÀð 3] ªÀÄAd¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀqÀØgÀ, 23 ªÀµÀð ¸Á: J®ègÀÆ C¼ÀªÀAr ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®èªÀé UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ ªÀqÀØgÀ EªÀ½UÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÀPÉÌ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ FUÀ PÉÆqÀĪÀ¢®è, ªÀÄÄAeÁ£É PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ CgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÁ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÁ, PÀnÖUɬÄAzÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ±ÀAPÀæ¥Àà ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.