Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, September 3, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-09-2017

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 03-09-2017

ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 13/2017, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠥ÀArvÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæUÉÆAqÀ aAvÀ®UÉÃgÁ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ, ¸Á: ºÉÆPÁæuÁ(©) gÀªÀjUÉ »jAiÀÄgÀ D¹ÛAiÀÄ°è ºÉÆPÁæuÁ(©) UÁæªÀÄzÀ°è d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA. 122 £ÉÃzÀÝgÀ°è 3 JPÀÌgÉ ºÉÆ® EzÀÄÝ, F ªÀµÀð d«Ää£À°è ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁrzÀÄÝ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ gÁ² ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 27-08-2017 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ºÉ¸ÀgÀÄ gÁ² ¸À®ÄªÁV Hj£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 1) ¥ÁgÀªÀiÁä UÀAqÀ ±ÁAvÀ¥Áà, 2) PÁ±ÀªÀiÁä UÀAqÀ §¸À¥Áà, 3) ²æÃzÉë UÀAqÀ zÀ±ÀgÀxÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄÄ ºÉ¸ÀgÀÄ QüÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ, 1600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ MªÉÄä¯É ºÉ¸ÀgÀÄ QüÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è ajzÀAvÉ PÉý §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆqÀ¯É ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ JqÀUÁ°£À ªÀÄzÀå¨ÉgÀ½UÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ EgÀvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆqÀ¯É DmÉÆÃzÀ°è SÁ¸ÀV aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 01-09-2017 gÀAzÀÄ ºÉAqÀwUÉ PÁ®Ä ¸Àé®à G©âzÀAvÉ DVzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁr ªÉÊzÀå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À ZÀQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ G¸Áä¤AiÀiÁ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀw gɵÁä EPÉAiÀÄÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, ¸ÀzÀj WÀl£É DPÀ¹äPÀªÁV DVzÀÝjAzÀ F §UÉÎ £ÀªÀÄäzÀÄ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ zÀÆgÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 02-09-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ. 21/2017, ಕಲಂ. 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶಾಂತಮ್ಮಾ ಗಂಡ ನಾಗನಾಥ ವಯ: 45 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕುರುಬ, ಸಾ: ಅಲಿಯಂಬರ, ಸದ್ಯ: ಹಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಗಂಡ ನಾಗನಾಥ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಗೊಡಂಪಳ್ಳೆ ವಯ: 51 ವರ್ಷ, ಇವರು ಸುಮಾರು 19 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಂತ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಸದ್ಯ ಕುರನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಂತ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವರು ಸರಾಯಿ ಕುಡಿಯುವ ಚಟದವರಾಗಿದ್ದರು, ದಿನಾಲು ರಾತ್ರಿ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು, ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 01-09-2017 ರಂದು 2000 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಅವರಿಗೆ ಚಹಾ ಮತ್ತು ಗಂಜಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನಡೆಯಿರಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಎನೂ ಆಗಿಲ್ಲಾ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮಲಗಿಕೊಂಡರು, ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 02-09-2017 ರಂದು ನಸುಕಿನ ಜಾವ 0300 ಗಂಟೆಗೆ ಗಂಡ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ನೀರು ಕೊಡಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಅವರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಕೊಟ್ಟು ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 0600 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಅವರು ಅಲುಗಾಡಲಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಲು  ಗಂಡ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು, ಅವರು ಹೃದಯಘಾತದಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿ ದೂರು ಅರ್ಜಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

RlPÀaAZÉƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/2017, PÀ®A. 143, 147, 148, 302, 341, 363, 504 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ¨sÀÄdAUÀgÁªÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀägÁoÁ, ¸Á: ªÀiÁ«£ÀºÀ½î gÀªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ CgÀ«AzÀ vÀAzÉ ¨sÀÄdAUÀgÁªÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, eÁw: ªÀägÁoÁ, G: UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå, ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ (©) EvÀ£ÀÄ JgÀqÀÄ ¨Áj UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÁUÀ ªÀgÀªÀnÖ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀzÀ°è F ¸Áj ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄ»¼É CzsÀåPÀë ¸ÁÜ£À «Äî¸ÁVzÀÄÝ EzÀgÀ°è CgÀ«AzÀ EvÀ£À ¥ÀævÉåÃPÀ ¥É£Á® ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¸ÀĤî EvÀ£À ºÉAqÀw ¥É£Á® ¨ÉÃgÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ, EzÀgÀ°è CzsÀåPÀë ¸ÁÜ£ÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄÄ DAiÉÄÌAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ 20 wAUÀ¼À CªÀ¢üUÉ CzsÀåPÀë ¸ÁÜ£À ºÀAaPÉ §UÉÎ ªÀiËTPÀªÁV gÁfAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ, CzÀgÀAvÉ ªÉÆzÀ® CªÀ¢üUÉ DgÉÆæ ¸ÀĤî£À ºÉAqÀwUÉ CzsÀåPÀë ¸ÁÜ£À ¤ÃqÀ¯ÁVvÀÄÛ, FªÁUÀ CªÀgÀ CªÀ¢ü ªÀÄÄV¢zÀÝjAzÀ vÁ£ÁfAiÀÄ ºÉAqÀwUÉ ªÀÄÄA¢£À CªÀ¢üUÉ CzsÀåPÀë ¸ÁÜ£À ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀzÀjAzÀ PÀ¼ÉzÀ DgÀÄ wAUÀ½AzÀ DgÉÆæ ¸ÀĤ® ºÁUÀÆ CgÀ«AzÀ EvÀ£À £ÀqÀÄªÉ ªÀiÁw£À ZÀPÀªÀÄQ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ C¤Ã® ¥Ánî EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ ¸ÀĤî EvÀ¤UÉ J£É DUÀ° CzsÀåPÀë ¸ÁÜ£À ©qÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛ£É, ¢£ÁAPÀ 01-09-2017 gÀAzÀÄ CgÀ«AzÀ EvÀ£ÀÄ ªÀgÀªÀnÖ  UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁ«£À ºÀ½î UÁæªÀÄ ¤Ãj£À mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ¸ÀĤî ªÀgÀªÀnÖ PÀqɬÄAzÀ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ CgÀ«AzÀ¤UÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ F ¨ÁjAiÀÄÄ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ CzsÀåPÀë ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ CgÀ«AzÀ£À eÉÆÃvÉ ªÁ¢¸ÀÄwÛzÀÄ CzÀ£ÀÄß  ªÉAPÀlgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁºÀzÉêÀ vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ gÀªÀgÀÄ £ÉÆÃr CªÀj§âgÀ dUÀ¼À ©r¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀĤî vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¤ÃgÀUÀÄqÉ, 2) ¢°Ã¥À vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¤ÃgÀUÀÄqÉ, 3) C¤Ã® vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ¥Ánî, 4) ªÀÄÄSÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ¸ÀzÀªÁ¯É, 5) ¸ÀwñÀ vÀAzÉ CªÀÄÄævÀgÁªÀ ºÀÄ®¸ÀægÉ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ (©), vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÄ §AzÀÄ ªÉAPÀlgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁºÀzÉêÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁvÀÄ PÉüÀzÉ CgÀ«AzÀ¤UÉ PÁj£À°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ 02-09-2017 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁZÀ amÁÖ EªÀgÀÄ ¸ÀÄ¢Ý w½¹zÉÝãÀAzÀgÉ ¤£Àß vÀªÀÄä¤UÉ AiÀiÁgÉÆà PÉÆ¯É ªÀiÁr amÁÖ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©¸Ár ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸ÀÄ¢Ý w½¹gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀÄ¢Ý w½zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ §AAzÁUÀ ªÉAPÀlgÁªÀ, ¨Á§ÄgÁªÀ, ªÀiÁºÀzÉêÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CgÀ«AzÀ EvÀ£À ºÉt gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ªÉAPÀlgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁºÀzÉêÀ EªÀgÀÄ WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¢£ÁAPÀ 01-09-2017 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄPÁA® ¤£Àß vÀªÀÄä¤UÉ £ÀªÀÄä£ÀÄß PÉüÀzÉ PÁj£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¤£Àß vÀªÀÄä¤UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÀ¤UÉ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É vÀAzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ CªÀ£À ºÉtªÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É J¼ÉzÁr gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©¸ÁrgÀÄvÁÛgÉ, DgÉÆæ ¸ÀĤî EvÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀë ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CgÀ«AzÀ EvÀ£À ¥É£Á°UÉ CzsÀåPÀë ¸ÁÜ£À PÉÆqÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ CgÀ«AzÀvÀ¤UÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.   

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/2017, PÀ®A. 498(J), 323, 504, 506 L¦¹ eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À PÁA¨Éî ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ªÉÄÃy ªÉÄüÀPÀÄAzÁ, ¸ÀzÀå: vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ EAZÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ gÀªÀjUÉ 3 ªÀµÀðzÀ PÀgÀuï CAvÁ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EgÀÄvÁÛ£É, F »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄgÀªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ vÀAzÉ z˯Á ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ºÁUÀÆ vÁ¬Ä ±ÁAvÁ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¢£ÁAPÀ 20-05-2009 gÀAzÀÄ ªÉÄÃyªÉÄüÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæPÁ±À PÁA¨Éî gÀªÀgÀ eÉÆvÉ vÀªÀÄä ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀV¤AzÀ ¸Àé®à ¢ªÀ¸À UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀjAiÀiÁV ElÄÖPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀzÀ ¢ªÀ¸ÀzÀ°è UÀAqÀ ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÉ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV®è ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆzÀ®£É ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£Éà ºÉjUÉAiÀÄ°è ¹djAUÀ DV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £Éà ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉ, ¹djAUÀ DzÀgÀÆ PÀÆqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÁUÉ PÀµÀÖ ¥ÀlÄÖ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, kÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁªÀ ±ÀgÀt¥Áà, CvÉÛ PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä, ªÉÄÊzÀÄ£À ¥Àæ¨sÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À£À ºÉAqÀw ¸ÀĤÃvÁ EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ¸Àj E¯Áè ¤Ã£ÀUÉ ¹djAUÀ DVzÉ ¤Ã£ÀUÉ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè, ¤Ã£ÀÄ £Á¯ÁAiÀÄPï DV¢ÝÃAiÀiÁ ¥ÀæPÁ±À FvÀ¤UÉ E£ÉÆßAqÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ J®ègÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¢£Á®Ä MAzÀ¯Áè MAzÀÄ jÃw ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, DzÀgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸À»¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄäªÀgÉ EgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÄÝ, F §UÉÎ vÀªÀÄä vÀAzÉ, vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ¦æëuï ªÀÄvÀÄÛ CtÚ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ EªÀjUÉ w½¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 2014 ¸Á°£À°è UÀ©ðt EzÀÄÝ ºÉjUÉ ¸À®ÄªÁV vÀAzÉ vÁ¬Ä ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ 3 £Éà ºÉjUÉAiÀÄ°è UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ d£À£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ DV¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ EAZÀÆgÀÄ£À°èAiÉÄà ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ, UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ, ªÉÄÊzÀÄ£À, £ÉUÉt ¦üAiÀiÁð¢UÁUÀ° CxÀªÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÁUÀ° £ÉÆqÀ°PÉÌ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀ®Ä §gÀzÀ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 03-07-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ¥Àæ«Ãuï ªÀÄvÀÄÛ CtÚ ¥ÁAqÀÄgÀAUï E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¤AwzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÁA¨Éî (UÀAqÀ), 2) ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÁA¨Éî (ªÀiÁªÀ), 3) PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà (CvÉÛ), 4) ¥Àæ¨sÀÆ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà (ªÉÄÊzÀÄ£À) ºÁUÀÆ 5) ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ (£ÉUÉtÂ) J®ègÀÄ ¸Á: ªÉÄÃy ªÉÄüÀPÀÄAzÁ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã F ªÀÄ£ÁåUÀ §gÀ¨ÉÃqÁ ¤Ã F ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §gÀ®Ä AiÉÆÃUÀå¼À¯Áè E°èAzÀ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä F §UÉÎ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ J®ègÀ eÉÆvÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ J®èjUÉ E£ÉÆߪÉÄä E°èUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2017, PÀ®A. 279, 338 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 02-09-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಎಕಂಬರನಾಥ ಶಿವಯೋಗಿ ವಯ: 31 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಲಾಡಗೇರಿ ಬೀದರ ರವರು ತಮ್ಮ ಓಣಿಯವರಾದ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರೇಪ್ಪ ಗುಂಜಟ್ಟಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮಾರ್ಕೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾಡಗೇರಿ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಣ್ಣನಾದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಎಕಂಬರನಾಥ ಶಿವಯೋಗಿ ವಯ: 44 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಲಾಡಗೇರಿ ಬೀದರ ಇವರು ತಾನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ38/ಜೆ-9306 ನೇದರ ನೇದ್ದರ ಹಿಂಭಾಗ ಅವರ ಮಗನಾದ ಸುಪ್ರೀತ ವಯ: 14 ವರ್ಷ ಈತನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಲಾಡಗೇರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೀದರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸ ಕುರಿತು ನಯಾಕಮಾನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು, ಬೀದರ ಮಾರ್ಕೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ-ಪೀರೋಜ್ ಖಾನ್ ವಾಯ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನಾದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರೈಲ್ವೇ ಅಂಡರ್ ಬ್ರೀಡ್ಜ ಹತ್ತಿರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಕೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ, ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಸುಫ್ರೀತ ಈತನಿಗೆ ತಲೆಯ ಎಡಭಾಗ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಎಡತೊಡೆಗೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಣ್ಣನಾದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಈತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ, ಆಗ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ರಾಜಕುಮಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಸುಪ್ರೀತ ಈತನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಸಾ||ಹಾವಳಗಾ  ತಾ||ಅಫಜಲಪೂರ ರವರು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಗುರಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ನಾಟೀಕರ ಹಾಗು ಘತ್ತರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಭಗವಂತ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಂಚನಾಳ  ಇವರ ಮೇಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಕೇಸ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ನಾನು ಸದರಿ ಕೇಸದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನುಡಿದಿರುತ್ತೇನೆ ಸದರಿಯವರು ಕೇಸಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಈಗ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ 01/09/2017 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹತ್ತಿರ  ಹವಳಾಗಾ ಕ್ರಾಸಿನಿಂದ ನಾನು ಹಾಗು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಬುದ್ದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ನಡೆದುಕಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ  ಸಾತಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಾಹದೇವಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಇತನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಸಾತಪ್ಪನೊಂದಿಗೆ ಭಗವಂತ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಂಚನಾಳ ಹಾಗು ಗುರಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ನಾಟೀಕರ ಇಬ್ಬರು ಬಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಭಗವಂತ ಈತನು ನನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ರಂಡಿ ಮಗನೇ ನೀನು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ದವಾಗಿ ಕೊರ್ಟದಾಗ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟುದಿನ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿವಿ ಅಂತ ಅನ್ನುತಿದ್ದಾಗ ಗುರಪ್ಪ ಇತನು ತನ್ನ ಕೈ ಮುಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ ಈ ಬೋಸಗಿ ಮಗನಿಗೆ ಇಲ್ಲೆ ಖಲಾಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬೇನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಹಾಗು ಗುರಪ್ಪ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ ಆಗ ಅಲ್ಲೆ ಇದ್ದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಸಾತಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ನನಗೆ ಹೊಡೆಯುವದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಘತ್ತರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಭಗವಂತ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಂಚನಾಳ ಹಾಗು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಗುರಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ನಾಟೀಕರ ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ದ ನಾನು ಕೊರ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನುಡಿದಿದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ನನಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಜೀವ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮ ಜರೂಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.