Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, April 4, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 03-04-2013 gÀAzÀÄ 9-30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ E.eÉ ºÉƸÀ½î PÁåA¦£À°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)ZÀ£ÀߣÀUËqÀ 2)§¸ÀªÀgÁd. 3)²æäªÁ¸À 4)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 5)gÁªÀÄQæµÀÚ 6)ºÀjñÀ 7)UÀAngÁªÀÄÄ 8)C±ÉÆÃPÀ 9)¸ÀvÀå£ÁgÀAiÀÄt (©®ØAV) 10) ±ÀgÀtå¸Áé«Ä 11) gÁªÀÄĨÁ§Ä 12) ¸ÀħâgÁªï ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸ÁB E.eÉ.ºÉƸÀ½îPÁåA¥À vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ
vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ qÁå«Ä¤AzÀ vÀªÀÄä PÉgÉUÉ ¤ÃgÀÄ ©nÖgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, gÀ¸ÁÛ gÉÆÃPÉÆà ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è wgÀÄUÁqÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ wgÀÄUÁlPÉÌ CrØAiÀÄ£ÀÄߪÀÅAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ C§Äݯï vÀAzÉ UÉÆÃUÀj¸Á¨ï 35 ªÀµÀð eÁw:ªÀÄĹèA C¥Éà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ¸Á:UÁA¢üãÀUÀgÀ vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/2013 PÀ®A. 143, 147, 283, 341, gÉ.«. 149 L.¦.L.ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

PÀÄ: gÉÃtÄPÁ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀiÁ: 18 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ «zÁåy𤠸Á: ¨Éë£À¨ÉAa UÁæªÀÄ, vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ,¢£ÁAPÀ:03.04.2013 gÀAzÀÄ ¨Éë£À¨ÉAa -ºÉA¨ÉgÁ¼À gÉÆÃr£À°è CmÉÆà £ÀA: PÉ.J.36-J3073 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉA¨ÉgÁ¼ï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ¨Éë£À¨ÉAa UÁæªÀÄ¢AzÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢ªÀÄzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, CmÉÆêÀ£ÀÄß M«ÄäAzÉÆêÀÄä¯É §®ªÀÄUÀ먀 PÀmï ªÀiÁrzÀÄÝ DUÉÎ EzÉà ªÉïÉUÉ ¸ÀzÀj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ 1] ªÀĺÁ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ZÉUÀÄAl vÁ: ªÀÄRÛ¯ï f: ªÀĺɧƧ£ÀUÀgÀ (J.¦)ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï J.¦.22-J.r.6563 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwCªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢ªÀÄzÀ £Àr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CmÉÆÃzÀ°è JqÀªÀÄUÀ먀 PÀĽwÛzÀÝ PÀÄ. gÉÃtÄPÁ ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¸ÀzÀj AiÀĪÀ¼À §®UÁ°£À vÉÆqÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV zÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/2013 PÀ®A: 279, 338 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:- 03-04-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ gÉÃtÄPÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ §¸ïì £ÀA PÉ.J 36 J¥sï-581 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉƼÀ¨Á¼À UÁæªÀÄzÀ CªÀÄgÉñÀégÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AwzÀÝ, ªÀÄÈvÀ CªÀÄgÉñÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnzÀÝjAzÀ, JqÀPÉ£ÉßUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ºÁUÀÆ ¨Á¬ÄAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ 7-30 ¦.JAPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ §¼ÁîgÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 24 eÁ: CUÀ¸ÀgÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÉƼÀ¨Á¼À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 55/2013 PÀ®A 279. 338. 304(J), L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁ𢠧¼Áîj SÁeÁ¸Á¨ï vÀAzÉ ©.¸ÀªÀÄð¸Áì¨ï , ªÀAiÀÄ:46ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA, G: PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ qÉæöʪÀgï ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ r¥ÉÆà , ¸Á: ¹¢èAUÀ¥Àà ZËQ DeÁzï£ÀUÀgÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ , f.§¼Áîj.FvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ¥sÁgÀÆPï FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:03-04-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ²æäªÁ¸À PÁgï ¸ÉÆ®Æå±À£ï mÁmÁ ªÀPïð±Á¦£À°è ¥ÉÃAnAUï PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ JzÉ £ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆAqÀÄ C°èAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÉÆÃlzï D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹ £ÀAvÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÉÊzÀågÀÄ £ÉÆÃr ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ . ªÀÄÈvÀ£ÀÄ JzɨÉãɬÄAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ , ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.09/2013 PÀ®A.174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ .


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04.04.2013 gÀAzÀÄ 144 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 2810/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-04-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-04-2013

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2013, PÀ®A 302, 120(©) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, ¸Á: Gd¤ EªÀgÀ UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¦gÀ¥Áà ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² EªÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉÃªÉ PÉî¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, CzÉà UÁæªÀÄzÀ ¸Áä«ÄzÁzÀ @ ±ÁªÀÄ vÀAzÉ AiÉÄñÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVzÀÄÝ EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¨ÉÆÃUÀ¸ï PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwۢݣÀÄß, EzÀ£ÀÄß ¸À»¸ÀzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ d£ÀjUÉ vÀ¥ÀÄà ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ DUÁUÀ w½¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ, EzÉ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼ÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀÄAvÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 02 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÉÊgÀvÀé ¨É¼É¹PÉÆArgÀÄvÁÛ£É, ¹ªÉÆãï EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ¥ÀæPÁ±À¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¨Á¬ÄªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁV EvÀ£À eÉÆvÉ ¸ÀºÀ ªÉÊgÀvÀé ¨É¼É¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 03-04-2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÁ±À FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DgÉÆæ eÉÊgÁd vÀAzÉ UÀt¥Àw EvÀ£ÀÄ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ªÀqÀUÁAªÀ (zÉ) UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV ªÀÄgÀ½ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸Áé«ÄzÁ¸À @ ±ÁªÀÄ vÀAzÉ AiÉÄñÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ N¼À¸ÀAZÀÄ gÀƦ¹ ¸ÀĪÀÄAvÀ, ¹ªÉÆÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ eÉÊgÁd EªÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2013, PÀ®A 279, 338, 304(©) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£À vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆðAiÀiÁ, ¸Á: vÁ¼ÀªÀÄqÀV EªÀgÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ gÁwæ 2115 UÀAmÉUÉ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-32/J¸ï-8643 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ¨ÁeÉÆüÀV eÁw: PÀÄgÀħ, ªÀaiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: vÁ¼ÀªÀÄqÀV EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CtÚ£ÁzÀ ±ÁªÀÄuÁÚ EªÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ. £ÀA-9 gÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É JqÀ§¢UÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ »rvÀ vÀ¦à eÁj (¹Ìqï) PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ±ÁªÀÄuÁÚ EªÀjUÉ JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ, JqÀ ªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¥Àæ¨sÀÄ EvÀ£À JqÀUÁ°UÉ, ¨Á¬ÄUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¥Àæ¨sÀÄ EªÀ¤UÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ GªÀÄäUÁðPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ¥Àæ¨sÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-04-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ ¢.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 8-9-279 ²ªÀgÀvÀß ¤®AiÀÄ UÀÄgÀÄ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß «Ã¸Á £À«ÃPÀgÀt ¸À®ÄªÁV ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 02-04-2013 gÀAzÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀUÉ §AzÀÄ £ÀA¢ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÉæÃgÀuÁ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV gÁwæ C°èAiÉÄà ªÀÄ®VzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 03-04-2013 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄRå zÁégÀPÉÌ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ªÀÄÄjzÀÄ, ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉò¹, ¨ÉÃqï gÀÆ«Ä£À°èzÀÝ C®ªÀiÁgÁ vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ 24,000/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2013, PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 326, 354, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1), (10), (11) J¸ï.¹/J¸ï.n DåPïÖ 1989 :-
¢£ÁAPÀ 02-04-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ qÉÆAUÀgÉ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: zÁqÀV ¨ÉøÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ¨sÁUÁ¢ CtÚ£ÁzÀ fêÀ£À EªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä UÀ°è¬ÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀvÁÛgÀ vÀAzÉ ºÉÊzÀgÀ ¸Á§ EvÀ£ÀÄ fêÀ£À EªÀjUÉ J ªÀiÁ¢UÀ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä Nt PÀqɬÄAzÀ JPÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛ¢Ý JAzÀÄ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ fêÀ£ÀgÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ qÉÆAUÀgÉ, eÉʲî £ÉüÀUÉ, CªÀÄgÀ qÉÆAUÀgÉ, qÉ«ÃqÀ £ÉüÀUÉ, C¤ÃvÁ qÉÆAUÀgÉ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀvÁÛgÀ EvÀ¤UÉ fêÀ£À EªÀjUÉ JPÉ ¨ÉÊ¢gÀÄwÛ JAzÀÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ C°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀvÁÛgÀ vÀAzÉ ºÉÊzÀgÀ¸Á§, 2) ¸À¯ÁèªÀǢݣÀ vÀAzÉ ºÀ©§«ÄAiÀiÁ, 3) zsÀ£ÀgÁd ZÁA¨ÁgÀ, 4) ®ªÀiÁt ZÀA¨ÁgÀ, 5) ¸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁ vÁqÀA¥À¯Éè, 6) ªÉƹ£À vÀAzÉ ºÉÊzÀgÀ¸Á§, 7) ªÀĺÀªÀÄäzÀ vÀAzÉ ±À¦ü«ÄAiÀiÁ J®ègÀÆ ¸Á: ¸ÀgÁ¬ÄUÀ°è EªÀgÉ®ègÀÆ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è §rUÉUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ J ªÀiÁAUÀPÉ ¸Á¯É ¨ÁgÀ ¨ÁgÀ ºÀªÀiÁgÉ UÀ°è ªÉÄà PÉêÀÇ ¦ügÀvÉ, E¸ÀPÉ ªÁ¸ÀvÉ vÀĪÀÄPÉÆ UÀ°èPÉ ¨ÁºÀgÀ gÀSÉà JAzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ, eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¨É¤ß£À ªÉÄïÉ, §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄïÉ, ¨Á¬Ä ªÉÄïÉ, JqÀ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄïÉ, ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£À UÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀiÁzÀgÀZÉÆÃzÀ ªÀiÁAUÀ ¸Á¯É vÀĪÀÄ ºÀªÀiÁgÉ UÀ°èªÉÄà ¦ügÉÃvÉÆ fAzÁ d¯ÁzÉvÉ JAzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/2013, PÀ®A 504, 507 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà ªÀiÁ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: gÁZÀ¥Àà UËqÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ gÀhÄgÁ ¸ÀAUÀªÀÄPÉÌ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 1806 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ªÉƨÉÊ® ¸ÀASÉå 9980106721, ªÀÄvÀÄÛ 7838267657 £ÉÃzÀjAzÀ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA§gï 9972782069 £ÉÃzÀPÉÌ PÀgÉ ªÀiÁr “vÀ£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÄ¥Áj vÉUÉzÀÄPÉÆArzÉÝÃ£É £Á®ÄÌ ¢ªÀ¸ÀzÉƼÀUÁV ¤£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛãɔ CAvÀ CªÁZÀå  ºÁUÀÆ ºÉÆ®¸ÀÄ ±À§ÝUÀ½AzÀ ªÀÄ£À§AzÀAvÉ ªÀiÁvÁrzÁÝ£É, ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉýzÁUÀ ºÉýgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-04-2013 gÀAzÀÄ °TvÀªÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2013, PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 03-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð, ¸Á: ©ÃzÀgÀ fªÀgÀÄ zsÀ£ÀÆßgÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/ºÉZÀ-6511 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ©ÃzÀgÀ £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ mÁmÁ UÀÆqÀì £ÀA. PÉJ-32/©-973 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ gÁAUÀ ¸ÉÊqÀ¤AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ®ÄA§t £ÀUÀgÀzÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ PÉÆlÄÖ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ¥Àr¹, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2013, PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 03-04-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆæ zÀvÁÛvÉæAiÀÄ vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀ PÉƽ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ±ÁªÀÄgÁd¥ÀÆgÀ (CUÀæºÁgÀ) ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£Àß½ UÁæªÀÄ¢AzÀ PÉî¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-11/PÉ-8170 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ d£ÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÉ ¥ÉmÉÆæî §APÀ JzÀÄj£À gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ PÉÆlÄÖ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀ PÉƽ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, ¸Á: ±ÁªÀÄgÁd¥ÀÆgÀ (CUÀæºÁgÀ) ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಸೋಸೆ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಸಾವು:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಮಹೇಬೂಬಖಾನ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಅನ್ನಾನ ವ:52 ಸಾ:ಖುರ್ಷಿದ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಮಜೀದ ಚೌಕ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ದಿನಾಂಕ:02/04/2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಗಂಡ ಅಬ್ದುಲ ರಹೇಮಾನ, ಮಾವ ಸೈಯದ, ಮೈದುನರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ, ರಸೀದ ರವರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದಾಗ, ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಅಬ್ದುಲ ರಹೇಮಾನ ಇತನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಊಟ ಮಾಡದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತು ಹೀಯಾಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ,  ನಾವು ಇಷ್ಟು ಬೈದರು ನಿನಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲ ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಯಿ ಅಂತಾ ಅಂದ್ದಿದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ರಾತ್ರಿ 9.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸದರಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೈಮೇಲೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೈಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಚಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವಳ ಅತ್ತೆ ಅಹಮದಬಿ ಇವಳು  ಮೊಮ್ಮಗಳಾದ ಬೀಬಿ ಫಾತಿಮಾ ಇವಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಅಹಮದಬಿಗೆ ಎರಡು ಕಾಲಿಗೆ ಟೊಂಕಕ್ಕೆ ಎಡಗೈ ಸುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೀಬಿ ಫಾತಿಮಾಳಿಗೆ ಟೊಂಕದಿಂದ ಪಾದದವರೆಗೆ ಸುಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಆಶಾ ಬೇಗಂ ಇವಳಿಗೆ ಮೈ ಪೂರ್ತಿ ಸುಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶಹಾಬಾದಕ್ಕೆ ತಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ 108 ಅಂಬುಲೇನ್ಸನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಹೊಂದುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಗಳು ಆಶಾಬೇಗಂ ಇವಳು  ದಿನಾಂಕ:03/04/2013 ರಂದು 3.00 ಎಎಂ ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಅತ್ತೆ ಅಮದಬಿ ಇವಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.15 ಗಂಟೆಗೆ ಉಪಚಾರ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 49/2013  ಕಲಂ: 498 (ಎ), 306, 504 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.