Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, March 31, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ನಾಗಣ್ಣ ತಂದೆ ಬಸವಂತರಾವ ಬಿರಾದಾರ ಸಾ: ಕವಲಗಾ(ಕೆ) ತಾ||ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾವು ದಿನಾಂಕ 28/03/2012 ರಂದು ನನ್ನ ಅಳಿಯನ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ಬಿರಾದಾರ ಕರುಣೇಶ್ವರ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಇರುವುದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವಾಗ ನನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ ಶರ್ಟ ಬಿಚ್ಚಿ ಲುಂಗಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಂಟಶರ್ಟ ತೆಲೆ ದಿಂಬು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತೆನೆ. ದಿನಾಂಕ 29/03/2012 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದು ಎಬ್ಬಿಸಿದಾಗ ನನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ ಶರ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ 3 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಅ:ಕಿ 75000/- ರೂ , ನಗದು ಹಣ 2000/- ರೂ ಮತ್ತು ಒಂದು ನೊಕಿಯಾ ಮೊಬೈಲ ಫೋನ ಸೀಮ ನಂ. 9972868832 ಅ:ಕಿ:500 ರೂ ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಅಳಿಯನ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು ದೂರು ಕೊಡುವದಕ್ಕೆ ತಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:27/2012 ಕಲಂ. 457, 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes


 


 

¢£ÁAPÀ: 26-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¸Á§tÚ ªÀAiÀÄ:15ªÀ, FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ «ÃgÉñï£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀĪÀ¢®è E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2012 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ: 30.03.2012 gÀAzÀÄ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ¥Àà E§âgÀÆ ¸Á: D£ÁºÉƸÀÆgÀÄ UÉÆÃgɨÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À zÉêÀgÀ ªÀiÁqÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°è ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ dmÉÖ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 26, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À FvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV UÁr PÉýzÀÄÝ, CzÀPÉÌ DvÀ£ÀÄ UÁr PÉÆqÀĪÀ¢®è CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ¹nÖUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁC ¢£ÁAPÀ: 31.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄ°AzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/12 PÀ®A. 504, 324, 506, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:-30-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ¸ÉʧtÚ vÀAzÉ: ®PÀëöät, 45ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÉgÀÄ, G: ¯Áj ZÁ®PÀ, ¸Á: ¢¤¹, vÁ: f: UÀÄ®§UÁð ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¯ÁjZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¯ÁjUÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAzÀÄ ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀÆ«£ÀqÀV ©æeï ºÀwÛgÀ ²ªÀ£ÀUËqÀ ¸Á: ºÀÆ«£ÀqÀV FvÀ£ÀÄ ¸ÉʧtÚ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¯Áj ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ ¤ÃªÀÅ CPÀæªÀĪÁV G¸ÀÄPÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛ¢Ýj CzÀPÁÌV ¤ÃªÀÅ £À£ÀUÉ ºÀt PÉÆrj CAvÁ CA¢zÀÝ®èzÉ ¸ÉʧtÚ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ gÁAiÀÄ°ÖUÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÉzÀj¹, ¨sÀAiÀÄ¥Àr¹ ºÀt PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 44/2012 PÀ®A. 384 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 30-03-2012 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JA.PÉÌ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ -¹gÀÄUÀÄ¥Áà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁåA¦£À ºÀ¼É ¥ÀæUÀw UÁæ«Ät ¨ÁåAQ£À ªÀÄÄAzÉ gÁªÀiÁAd£ÉAiÀÄ FvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ M§â ©½ ¸Á̦ðAiÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¹gÀÄUÀÄ¥Áà PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ gÁªÀiÁAd£ÉAiÀÄ ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ vÀ®UÉ, §®UÀqÉ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄ¯É PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ JqÀUÁ®Ä »A§qÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÁ®Ä ªÀÄÄj¢vÀÄÛ. JqÀUÀqÉ ¥ÀPÀÌrUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀݪÀÅ. JgÀqÀÄ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. lPÀÌgï PÉÆlÖ ©½ ¸Á̦ðAiÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ¹gÀÄUÀÄ¥Àà PÀqÉUÉ ªÉÃUÀªÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 88/2012 PÀ®A. 279, 304 [J] L¦¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.« AiÀiÁåPïÖ£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


§¸Àì¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà vÉÆüÀ¢¤ß ©eɦ 48 ªÀµÀð.eÁ:-PÀÄgÀħgÀÄ,G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á;UËqÀ£À¨sÁ« PÁåA¥À FvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ UÁ½ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 11-d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁ;-PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á:-UËqÀ£À¨sÁ« EªÀjUÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå«zÀÄÝ, ºÉÆÃzÀ PÀmÉÖ§¸ÀªÉñÀégÀ eÁvÉæAiÀÄ°è ¸ÁªÀÄÆ»PÀ «ªÁºÀzÀ ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è JgÀqÀÆ ¥ÁnðUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ UÁæªÀÄzÀ°è JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀjzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ;-29/03/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸Àì¥Àà£ÀÄ §»zÉÃð±ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸À vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ DvÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀPÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ¼À°è PÉÆqÀ°.ªÀÄZÀÄÑ ¯ÁAUÀUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄaѤAzÀ, gÁr¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 30.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 53/2012,PÀ®A.143,147,148,504,323,307,506. ¸À»vÀ 149 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 30-03-2012 gÀAzÀÄ 11-30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ®°vÀªÀÄä UÀAqÀ PÀgÉÃUËqÀ, 30 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌAzÁ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¸ÉÆêÀÄ°AUÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀ vÀ£Àß SÁ° eÁUÉAiÀÄ°è zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌAzÁªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀæªÀÄä UÀAqÀ zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ, °AUÁAiÀÄvÀ, ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 87/2012 PÀ®A. 341, 504, 506, gÉ.«. 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ ªÀAiÀiÁ:40 ªÀµÀð eÁ:ZÀ®ÄªÁ¢ G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:CvÀÆßgÀÄ vÁ:ªÀiÁ¤é FvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ vÀAzÉ dħ®¥Àà PÉÆqÉ¯ï ªÀAiÀiÁ:65 ªÀµÀð eÁ:ZÀ®ÄªÁ¢ ¸Á:CvÀÆßgÀÄ EvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ PɪÀÄÄä zÀªÀÄÄä gÉÆÃUÀ EgÀĪÀ ¤«ÄvÀÛ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ:27-03-201gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1300 UÀAmÉUÉ f¯Áè D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÉ PÀgÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÁqÀð £ÀA: 52 gÀ°è aQvÉì ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:28-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030 UÀAmɸÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀzÀj vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄÄ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è qÁ:dUÀfêÀ£ÀgÁªÀiï ºÁUÀÄ ¸ÁÖ¥sÀð £À¸ïð PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÀÄÝ, EªÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV vÀªÀÄUÉ UÉÆwÛgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ w½¹zÀÄÝ, C®èzÉà vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ vÀªÀÄä vÀAzÉUÉ CvÀÛ EvÀÛ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè. ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ DAiÀiÁ HgÀÄUÀ½UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr PÉüÀ¯ÁV E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀÄ¢¯Áè. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð oÁuÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:21/2012 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

.


 


²æÃ.ªÀÄw AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð.eÁ:-£ÁAiÀÄPÀ,G:-ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸À.¸Á;-gÁUÀ®¥À«ð FPÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀ vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà 35 ªÀµÀð.eÁ:-ªÀÄrªÁ¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉà 6-d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á:-gÁUÀ®¥À«ð EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ, §¸ÀªÀ FvÀ£ÀÄ AiÀÄ®èªÀÄä¼À UÀAqÀ¤UÉ ¤£Àß ºÉAqÀw ¨ÉgÉÆçâ£ÉÆA¢UÉ EzÁÝ¼É CAvÁ ºÉýzÀÄÝ F §UÉÎ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß PÉýzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ AiÀÄ®èªÀÄä¼ÀÄ §¸ÀªÀ FvÀ£À£ÀÄß ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉüÀÄwÛzÁÝUÀ §¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.03.2012 gÀAzÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà DPÉUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉåzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ¢£ÁAPÀ: 30.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ÀUÀÄ£Éß £ÀA: 52/2012,PÀ®A.143,147,504,323,506. ¸À»vÀ 149 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

UÀÄAqÀªÀÄä UÀAqÀ DzÀ¥Àà 38 ªÀµÀð PÀÄA¨ÁgÀ ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: DªÀÄ¢ºÁ¼À FPÉUÉ FUÉÎ 18 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DzÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà 40 ªÀµÀð PÀÄA¨ÁgÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DPÉUÉ gÀ«ZÀAzÀæ 12 ªÀµÀð, ²ªÀgÁd 16 ªÀµÀð JA§ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ.ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁUÀĪÀgÉUÀÆ ZÀ£ÁßVzÀÄÝ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ UÀAqÀ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ DPÉUÉ ºÉÆr §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ & zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀ£ÀÄ.¢£ÁAPÀ 26-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DzÀ¥Àà£ÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÀÄÝ DUÀ £À£Àß° ºÀtè E®è CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ DvÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ §rUɬÄAzÀ DPÉAiÀÄ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ. «£ÁBPÁgÀt ªÀiÁ£À¹PÀ, zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄvÁÛ ¢£Á®Ä ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É. CAvÁ ¢£ÀoÀAPÀ: 30.03.2012 PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄ°AzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ C.¸ÀASÉå 46/12 PÀ®A.498(J) £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.03.2012 gÀAzÀÄ 93 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 31-03-2012

ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ : 31-03-2012

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 53/12 ಕಲಂ 279, ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಜೊತೆ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ :-

ದಿನಾಂಕ 30/03/2012 ರಂದು 0630 ಗಂಟೆಗೆ ರಾ.ಹೆ.ನಂ 9 ಮೇಲೆ ಅಮೃತಕುಂಡದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಜಗನ್ನಾಥ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಫಿರಂಗೆ ರವರು ತನ್ನ ಲಾರಿ ನಂ ಎಂ.ಹೆಚ್- 25, ಬಿ- 2316 ನೇದ್ದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಹಿರ್ದೆಸೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಉಮರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಸ್ತಾಫುರ ಬಂಗ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಲಾರಿ ನಂ ಎ.ಡಿ.ಟಿ. 7301 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಲಾರಿಯ ಹಿಂಬಂಧಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೊಗೆ ತನ್ನ ಲಾರಿ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಎರಡು ವಾಹನಗಳು ಡ್ಯಾಮೇಜ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 44/12 ಕಲಂ 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506, ಜೊತೆ 149, ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ 30/03/2012 ರಂದು 1900 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಅರ್ಜುನರಾವ ಕಪನೂರೆ ವಯ 38, ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಮರಾಠಾ ಉ/ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸ ಸಾ; ಬಟಗೇರಾ ಸಧ್ಯ ವಿಜಯ ನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗು ಅವರ ಅಣ್ಣನ ನಡುವೆ ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿ ಬೇರೆಬೇರೆ ಇದ್ದು ದಿನಾಂಕ 29/03/2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾನ 01:00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮನೆ ಮುಂದೆವಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ತಂದೆ ಅಜರ್ುನರಾವ, ಅಣ್ಣ ವಿನಾಯಕ ಅಕ್ಕ ಶೋಭಾ, ಅತ್ತಿಗೆ ಸವಿತಾ ಹಾಗು ಇನ್ನು 20 ಜನರು ಎಲ್ಲರು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನಿನು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ 20 ಜನರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೋಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಧನ್ನೂರ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 62/2012 ಕಲಂ 279,337,338 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐ.ಎಮ.ವ್ಹಿ. ಕಾಯ್ದೆ :-

ದಿನಾಂಕ: 30-03-2012 ರಂದು 1830 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಗೊವಿಂದರಾವ ತಂದೆ ಪ್ರೆಮಸಿಂಗ ಮಹಾರಾಜ ಹಾಗು ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ರಾಮಸಿಂಗ ,ದೇವಿದಾಸ ತಂದೆ ಮೋತಿರಾಮ ಮನೊಹರ ತಂದೆ ನಾಮದೇವ ,ಮನೊಹರ ತಂದೆ ಡಾಕು ರವರೆಲ್ಲರು ಜೀಪ ನಂ ಕೆ.ಎ. -12-ಎನ 0437 ನೇದರಲ್ಲಿ ಕುಳೀತುಕೊಂಡು ಪೌರಾದೇವಿಗೆ ಹೊಗುವಾಗ ದಾರಿಯಲಿ ಹುಪ್ಪಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಲಾರಿ ನಂ ಎಮ.ಎಚ 26/ ಬಿ.4605 ನೇದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನ ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗು ಅಜಾಗುರಕತೆಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿಯರ್ಾದಿಗೆ ಹಾಗು ಇತರರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಡಿಕಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಾದಾ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗು ಭಾರಿರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತವೆ. ಅಂತ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಜನವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. ಕಲಂ 34/2012 ಕಲಂ: 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಮ್ವಿ ಆಕ್ಟ್. :-

ದಿನಾಂಕ 30.03.2012 ರಂದು 1900 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನವಾಡ ಹತ್ತಿರ ಅಪರಿಚಿತ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ವಾಹವನ್ನು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಮಾರ್ತಂಡ ಇವರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಶೋಕ ರವರ ತಂದೆ ಮಾರ್ತಂಡ ಇವರು ತೀವ್ರ ಗಾಯಹೊಂದಿ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ(.) ಎಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿಯರ್ಾದಿಯ ದೂರಿನ ಆಧಾರದಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 35/2012 ಕಲಂ 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. :-

ದಿನಾಂಕ: 30-03-2012 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ. ಮಿನಾಕ್ಷಿ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ವರವಟ್ಟಿ ಸಾ: ತ್ರಿಪುರಾಂತ ರವರ ಯರಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿರು ಫಾರ್ಮಹೌಸ ಕೌಡಿಯಾಳ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಜಮೀನ ಸವರ್ೇ ನಂ. 35 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜನರೇಟರಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಡೈನಮಾವನ್ನು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅಂ.ಕಿ. 30,000/- ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಧನ್ನೂರ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 63/2012 ಕಲಂ 457,380 ಐಪಿಸಿ ;-

ದಿನಾಂಕ: 31/03/2012 ರಂದು 1230 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ತುಕಾರಮ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣರಾವ ಸಾ: ಜೋಳದಾಪಕಾ ರವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗು ಅವರ ಮನೆಯವರು ಊಟಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 5 ಗ್ರಾಮದ ಬಂಗಾರದ 2 ಉಂಗುರು ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ, ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ಅಮೃತ ಬಮ್ಮಾ, ಶೇಷವರಾವ ತಂದೆ ದಶರಥರಾವ ಮಲಹರಿ ಮತ್ತು ಶಂಕರಾವ ತಂದೆ ಗುಂಡಾಜಿ ಚಿಮ್ಮಾಜಿ ಪಾಟಿಲ ಇವರ ಮನೆಗಳಿಗು ಸದರಿ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಹೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸುಟಕೇಸದಲಿ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಉಂಗುರು ಮತ್ತು ಮೋಬೈಲ್ ಫೋನ ಹಾಗು ಇತರೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 24000/- ರೂ ಯಾರು ಅಪರಿಚಿತರು ಕಳವುಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ತಳಕೇರಿ ಸಾ:ಭೀಮಪೂರ ರವರು ನಾನು ಸುಮಾರು 4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೊಲದ ಮಾಲಿಕರಾದ ಆಣ್ಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಶಹಾಪೂರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ದುಡಿಯಲು ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಜಾಫರ್ ಅಲಿ ತಂದೆ ಮುಕ್ತುಂಸಾಬ ಸಿಕ್ಕಲಗಾರ ಇತನು ನೇಗಿಲು ಹೊಡೆವುವ ಪಾಳಾ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ . ದಿನಾಂಕ; 30/03/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಜಾಪರ ಅಲಿ ರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಪಾಳವನ್ನು ಕೂಡು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಮ್ಮಲೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು, ಕೈಯಿಂದ ಕಪಾಳದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಅಲ್ಲಿಯೆ ಬಿದ್ದ ಚೂಪು ಕಲ್ಲು ತಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮದ್ಯೆ ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ರಕ್ತಗಾಯ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 12/2012 ಕಲಂ 323,324,341, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3 (1)(10) ಎಸ್,ಸಿ,ಎಸ್,ಟಿ ಎಕ್ಟ 1989 ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.