Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, January 6, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 06-01-2018

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 06-01-2018

ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 03/2018, PÀ®A. 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-01-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ»¥Á®¹AUï gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: §gÀÆgÀ vÁAqÀ  gÀªÀgÀÄ §gÀÆgÀ ¨sÀªÁ¤ RAqÀ¸Áj ¥ÁåPÀÖjUÉ SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃV §gÀÆgÀ vÁAqÀPÉÌ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §gÀÆgÀ-ªÀÄ£Àß½î gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É a®PÀªÀÄä PÀȵÁÖ gÉrØ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ ºÉÆAqÁ °AiÉÆà ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-38/AiÀÄÄ-4732 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ  ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ «oÀ¯ï ¹AUï, ¥ÉæêÀÄ ¹AUï vÀAzÉ gÁªÀĹAUï ¸Á: §gÀÆgÀ vÁAqÀ gÀªÀgÀÄ £ÉÆÃr 108 CA§Ä¯É£ÀìUÉ PÀgÉ ªÀiÁr aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 02/2018, PÀ®A. 420, 409 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05-01-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀĤÃvÀ ¨ÉA£ÀeÁ«ÄÃ£ï ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPÀ D¥sï EArAiÀiÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ±ÁSÉAiÀÄ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 18-11-2017 gÀAzÀÄ PÉ®¸ÀzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPÀ D¥sï EArAiÀiÁzÀ°è ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPÀ D¥sï EArAiÀiÁzÀ ¸ÀIJîPÀĪÀiÁgÀ ¸Á¬Ä¤ PÁåµÀ PËAlgÀ ¥Àæ¨sÁj EªÀgÀÄ ¥Àæw ¢£ÀzÀ ªÀåªÀºÁgÀzÀ ¸ÉÖÃlªÉÄAl£ÀÄß ¸À°è¹zÁUÀ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä 1,26,300/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, PÁgÀt ¸ÀzÀj ¸ÀIJîPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ 1,26,300/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ¨ÁåAQUÉ PÉÆÃgÀvÉ vÉÆÃj¹ ªÉÆøÀ, £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁrgÀĪÀzÀjAzÀ CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ EgÀĪÀ °TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.