Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, March 31, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 31-03-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 31-03-2016

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/2016, PÀ®A 457, 380, 511 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-03-2016 gÀAzÀÄ §¸ÀégÁd JªÀÄ. PÉƽ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPÀ ªÀiÁå£ÉÃdgï ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà dªÀ¼É ZÁ£À® JQìQénªÀ ¸Á: PÀ®§ÄgÀV gÀªÀjUÉ PÀgÉ ªÀiÁr w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAQUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ J.n.JªÀiï ¨sÀgÀvÀ ±ÉÃlPÁgÀ gÀªÀgÀ PÁA¥ÉèPïì ºÁgÀÆgÀUÉÃj PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀzÀ°è PÀÆr¹gÀĪÀ J.n.JªÀiï L.r £ÀA. 4483503 £ÉÃzÀ£ÀÄß gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ UÁA¢üUÀAd ¥ÉưøÀ oÁuɬÄAzÀ PÀgÉ ªÀiÁr £À£ÀUÉ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃrj CAvÀ ºÉýzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ ¸ÁAiÀÄAPÁ® §A¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÁgÀÆgÀUÉÃj PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ J.n.JªÀiï PÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è PÀÆr¹zÀ J.Jn.JªÀiï£À ªÉÄð£À ¨sÁUÀ ¥ÀÆwð ªÀÄÄjzÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝvÀÄÛ J¯Áè PÀqÉ £ÉÆÃrzÁUÀ J.n.JªÀiï ªÀĶãÀ ¥ÀÆwðAiÀiÁV ºÁ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj J.n.JªÀiïzÀ°ègÀĪÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉ¢gÀĪÀ¢®è ªÀÄvÀÄÛ J.n.JªÀiï M¼ÀUÉ PÀÆr¹zÀ PÁåªÉÄgÁªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ, ¨sÀgÀvÀ ±ÉlPÁgÀ gÀªÀgÀ PÁA¥ÉèÃPÀë ºÁgÀÆgÀUÉÃj PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ PÀÆr¹gÀĪÀ PÉãÁgÀ ¨ÁåAPÀ J.n.JªÀiï L.r £ÀA. 4483503 £ÉÃzÀ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁr PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ PÀ¼ÀîgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-03-2016 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2016, PÀ®A 66(¹) (r) L.n PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 419, 420 L¦¹ :-
©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¨ÁåAPÀ D¥sÀ §gÉÆÃqÁ ±ÁSÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ JA.r.¥sÀAiÀiÁd° vÀAzÉ C£ÀégÉÆâݣÀ ¸Á: £ÀÆgÀSÁ£À vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ SÁvÉ £ÀA. 36220100001703 ºÉÆA¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj SÁvÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ J.n.JA PÁqÀð £ÀA. 5210860004366938 EgÀÄvÀÛzÉ, ¢£ÁAPÀ 28-03-2016 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÀÆgÀSÁ£À vÁ½ÃªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ vÀ£Àß ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA. 7282054459 £ÉÃzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA. 9986116705 £ÉÃzÀPÉÌ PÀgÉ ªÀiÁr £Á£ÀÄ ¨ÁåAPÀ D¥sÀ §gÉÆÃqÁ J.n.JA PÀ¸ÀÖªÀÄgÀ PÉÃgÀ¢AzÀ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¤ªÀÄä J.n.JA PÁqÀð §AzÀ DUÀÄwÛzÉ j¤ªÀ¯ï ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÀÝjAzÀ ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä J.n.JA PÁqÀð £ÀA§gÀ ºÉý CAvÀ £ÀA©¹ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ J.n.JA.PÁqÀð £ÀA§gÀ ªÀÄvÀÄÛ J.n.JA UÀÄ¥ÀÛ £ÀA§gÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¨ÁåAPÀ SÁvÉ £ÀA. 36220100001703 £ÉÃzÀgÀ°èAzÀ MlÄÖ 25,690/- gÀÆ¥Á¬Ä D£À¯ÉÊ£À ªÀÄÆ®PÀ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ªÀAa¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-03-2016 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಜೇವರಗಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 30.03.2016 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 19:54 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನು ಊರಿಗೆ ಬರುವ ಕುರಿತು ಕಟ್ಟಿ ಸಂಗಾವಿಯ ಕ್ರಾಸ್ ನ ಭೀಮಾ ಬ್ರೀಡ್ಜ ಜೇವರಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ರಸ್ತೆ ಮೆಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆಗೆ ಜೇವರಗಿ ಕಡೆಯಿಂದು ಒಂದು ಮೊಟಾರು ಸೈಕಲ್‌ ನಂ ಕೆಎ32ಇಎಫ್‌1806 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್‌ ಅನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್‌ ಸವಾರನಿಗೂ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಕಾರಣ ಸದರಿ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್‌ ಸವಾರನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀ ಅಬ್ಬಾಸಲಿ ತಂದೆ ಅಲಿಸಾಬ ಕೊಳಕೂರ ಸಾ : ಹಸನಾಪುರ  ರವರು  ಸಲ್ಲಿಸಿದ  ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ದ್ವೀಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ: 08/02/2016 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3:30 ರಿಂದ 4:30 ರ ಮದ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಿರೋಜಾಬಾದ ದರ್ಗಾದ ಹತ್ತಿರದ ಮುಂದಿನ ಗೇಟ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಶಬ್ಬೀರ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ರುಕ್ನೋದ್ದಿನ ಸಾ: ಉಮರ ಕಾಲೋನಿ ಆಜಾದಪೂರ ರೋಡ ಕಲಬುರಗಿ ರವರ ಸುಮಾರು 30,000/- ರೂಪಾಯಿಗಳು ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಫ್ಯಾಶನ ಪ್ಲಸ್‌‌  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ  ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಸ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ರಾಮರಾವ್ ಸಾಕ್ರೆ ಸಾಃ ಮನೆ.ನಂ.4-601/14ಬಿ, 02ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 21/01/2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.45 ಎಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆರಿನಲ್ಲಿರುವ ರಾಯಲ್ ಎನಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಮೊಟಾರು ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆ.ಎ.32 ಇಜಿ0765 ನೆದ್ದನ್ನು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ನಂತರ 12.45 ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೊಟಾರು ಸೈಕಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ  ಕಳುವಾದ ನನ್ನ ರಾಯಲ್ ಎನಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಮೊಟಾರು ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆ.ಎ.32 ಇಜಿ0765 ಅ.ಕಿ.1,00,000/- ರೂ. ಸಿಲ್ವರ್ ಬಣ್ಣದ್ದು ನೆದ್ದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಳರ ವಿರುದ್ದ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾತ್ಮಾಬಸವೇಸ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.