Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, August 30, 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಸೈಯದ ರುಕ್ಮೂದ್ದೀನ ತಂದೆ ಸೈಯದ ಹುಸೇನಸಾಬ ಚಿತ್ತಾಪುರವಾಲೆ ಅಟೋಚಾಲಕ ಸಾ|| ಶಿಬಿರ ಕಟ್ಟಾ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಮಹೇಶ ಇಬ್ಬರು ಅಟೋ ನಂಬರ ಹಚ್ಚಿ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದು, ಸುನೀಲ ತಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣೆ ಇತನು ತನ್ನ ಅಟೋವನ್ನು ನಂಬರ ಹಚ್ಚಲಾರದೆ ಪ್ಯಾಸಿಂಜರ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದನು ಆಗ ನಾನು ಮತ್ತು ಮಹೇಶ ಕೂಡಿ ನಂಬರ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸುನೀಲ ಇತನು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå FvÀ£ÀÄ ¢: 29-08-11 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 8-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA ¹.f-04, gÀhÄqï.¹-0342 £ÉÃzÀÝgÀ°è VtUÉÃgÁ¢AzÀ ElÖAV ¯ÉÆÃqÀgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ PÀqÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¸Á̦üðAiÉÆà £ÀA PÉ.J-36-JªÀiï-3185 £ÉÃzÀÝPÉÌ wgÀÄ«£À°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸Á̦üðAiÉÆà UÁrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ dRAUÉÆAqÀÄ C:Q: 1,50,000/- gÀÆ £ÀµÀÄÖ £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ¢®è CAvÁ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¥ÉÃj ¸Á: ºÉÆ£Àß½î gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.08.2011 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:-29-08-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J¸ï.J£ï vÁAqÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è £ÀÆPÀ¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ®¥Àà,30ªÀµÀð,gÁoÉÆÃqï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ºÀwÛ ¨É¼ÉUÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉ PÉʬÄAzÀ Hl ªÀiÁr ¥ÀÄ£ÀºÀ ¨É¼ÉUÉ OµÀ¢ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÆZÉð §AzÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,CAvÁ £ÀðgÀvÀ£À vÀAzÉ zÉêÀ®¥Àà vÀAzÉ zsÀªÀÄðtÚ,50ªÀµÀð,gÁoÉÆÃqï,FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è C¸Àé¨sÁ«PÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À PÉ. §¸Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ PÀĪÀiÁgÀ¥Àà, eÁqÀgï FvÀ£À vÀAV gÉÃtÄPÁ½UÉ ªÀiÁ£À« £ÀUÀgÀzÀ «dAiÀÄ ¨sÁ¸ÀÌgÀ FvÀ¤UÉ ¸À£ï 2007 £Éà ¸Á°£À°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £À£Àß C½AiÀÄ£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAVAiÀÄ£ÀÄß ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÝ£ÀÄ. £ÀªÀÄä vÀAVAiÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ¹Üw ¸Àj E®èzÀ PÁgÀt CªÀĪÁ¸À ºÁUÀÆ ºÀÄtÂÚªÉÄ ¢£ÀUÀ¼À°è ªÀiÁ£À¹PÀ ¹Üw ¸ÀªÀÄvÉÆî£À PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉÆà EZÉÑ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉà «£ÁPÁgÀt vÀ£ÀUÉ fêÀ£ÀzÀ°è ¨ÉøÀgÀ EzÉ £À£Àß ªÀvÀð£É £À£ÀUÉ C¸ÀºÀå ºÀÄnÖzÉ £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀĨÉÃPÀÄ C£ÀÄßwÛzÀݼÀÄ C®èzÉà ºÉaÑ£À ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀȪÀÈwÛAiÀĪÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ¥sÉÆÃ£ï §AzÀgÉ «£ÁPÁgÀt vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀqÀÄwÛzÀݼÀÄ. CzÉà jÃw ¢£ÁAPÀ 20/08/11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¥sÉÆÃ£ï §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è DvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÝjAzÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ¢£ÁAPÀ 21/08/11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0300 UÀAmÉUÉ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄgÀÄ«PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÝjAzÀ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀiÁ£À« ¸¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV C°èAzÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ C°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉà ¢£ÁAPÀ 29/08/11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0645 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DPÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±AiÀÄÀ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¥ÀæPÁ±À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è C¸Àé¨sÁ«PÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..


 

ªÀÄzÀ£ï ¥ÉÆæÃ¥ÉæöÊlgï wæªÉÃt mÉæqÀgïì £ÀA. 14, 6£Éà © PÁæ¸ï J.fJ¸ï ¯ÉÃOl 3£Éà ¸ÉÖÃeï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ JA. ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚgÁªï, 40 ªÀµÀð, ªÀiÁå£ÉfAUï ¥Ál£Àgï ²æÃUÀÄgÀÄ ¸Á¬Ä gÉʸï EAqÀ¹ÖçÃ¸ï ºÉƸÀ½î PÁæ¸ï ºÀnÖ gÉÆÃqÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¸À£ï 2011 £Éà ªÉÄà ªÀÄvÀÄÛ dÆ£ï wAUÀ¼À°è 300 QAl¯ï C.Q.gÀÆ. 8,07,500/- UÀ¼ÀÄ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß G¢æ Rjâ¹ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ JA. ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚgÁªï, FvÀ¤UÉ DgÉÆævÀ¤UÉ CQÌ Rjâ¹zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä PÉýzÀPÉÌ ªÀÄzÀ£ï FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-08-11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ºÉƸÀ½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀzÀ ºÀnÖ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ²æÃUÀÄgÀÄ ¸Á¬Ä gÉʸï EAqÀ¹ÖçÃ¸ï §AzÀÄ CQÌAiÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸ï PÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ JA.¥Àæ¸ÁzÀ gÀªÀgÀÄ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƪÀÄqÀÄ vÀ¤SÉ PÀåPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. .


°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ PÀ¸À¨Á°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ:
30-08-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß «Ä¤ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ -PÀ¸À¨Á°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ Cw ªÉÃUÀªÁV & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ £ÀA PÉ.J.36-9469 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ £Á£À¥Àà¤UÉ ºÁUÀÆ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ M¼ÀUÉ PÀĽvÀ 14 d£ÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆzÀ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ. WÀl£É £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-    

29-08-2011 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÄUÀÆj£À Dgï.r.¹.¹ ¨ÁåAPï£À ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CqÀ«¸Áé«Ä vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ºÉÆgÀ¥ÉÃmÉ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV d£ÀgÉÆA¢UÉ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄlPÁ £ÀA. §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ¬ÄAzÀ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ ¹QÌ©zÀݪÀ¤AzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ
ºÀt gÀÆ. 800/-, 2) ªÀÄlPÁ aÃn, 3) ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ d¥sÀÄÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¤AUÀ¥Àà ªÀÄ£ÀUÀƽ eÁw: G¥ÁàgÀ ¸Á: ºÀnÖ FvÀ¤UÉ PÉÆlĪÀzÁV ¹zÀÄÝ CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ zÁ½ PÁ®PÉÌ ºÁdjzÀÝ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ¸Á: PÁ¼Á¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï ºÀwÛzÀgÉ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï ºÀwÛzÁUÀ ºÀt PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ w½zÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AG zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.08.2011 gÀAzÀÄ 134 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 23,300/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 30/08/2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-08-2011


ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2011 PÀ®A 341, 323, 326, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 29/07/2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£Àß½î ¨ÁqÀðgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ±ÁgÀzÁ zsÁ¨ÁzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¨ÉÆÃPÁ¯É ºÁUÀÄ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ ¸Á: zsÁPÀnªÁr vÁ: GªÀÄUÁð gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ Hl ªÀiÁqÀ®Ä CAvÁ §AzÀÄ Hl ªÀiÁrzÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄað mÉç¯ïUÀ¼À£ÀÄß ©¸ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÀ£ÀÄß PÉýzÀ zsÁ¨ÁzÀ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ «£ÁAiÀÄPÀ £ÁUÀzÉà gÀªÀjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀªÀääA¢gÁzÀ CwõÀ, ªÀÄvÀÄÛ ¤vÉõÀ EªÀjUÀÆ PÀÆqÁ DgÉÆæüvÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄïÉ, ªÀÄÄRzÀªÉÄïÉ, ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/08/2011 gÀAzÀÄ 12:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. gÀ«PÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ªÀÄvÀÄÛ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸Á: J®ègÀÆ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä PÀqɬÄAzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ36PÉ2099 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ zÀ±ÀgÀxÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38J¯ï2073 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉƸÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä PÁæ¸À wgÀĪÀÅ£À°è zÀ±ÀgÀxÀÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß N«Ää¯Éè ªÉÃUÀªÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£À vɯÉAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ, JqÀ ªÉƼÀ PÁ® ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£À JqÀ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆj ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ¯Áè ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ¥Àr¹zÀ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2011 PÀ®A. 366 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-08-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦AiÀiÁ𢠮®Äè¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ ²ÃªÁgÀzÀ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¸À«vÁ ¸À¤Ã® gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ®VzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 18/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6 UÀAmÉUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÝ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À«vÁ(16ªÀµÀð)EªÀ¼ÀÄ PÁtzÉ EgÀĪÀÅzÀÝjAzÀ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ®Ä ºÀÄrPÁrzÀÄÝ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À«vÁ EªÀ½UÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17/08/2011 gÀAzÀÄ gÁwÛ ªÉüÉAiÀÄ°è C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄ ºÀÄqÀÄPÀ®Ä ¸ÀA§A¢PÀgÀ UÁæªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ E¤vÀgÀ PÀqÉÃUÀ¼À°è ºÉÆÃVzÀjAzÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÄgÀÄPÉÆÃqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀºÀgÀt UÉÆÃAqÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À«vÁ EªÀ½UÉ M¦¸ÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀºÀgÀtªÀiÁrzÀ ªÀåQÛ UÀ½UÉ ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÄ£ÀÆ PÀæªÀÄ djV¸ÀÄAvÉ PÉÆÃlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¼ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÀ®A 77/2011 PÀ®A. 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-08-2011 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝt ¥ÉÆøÀÖ D¦ü¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ C¨sÀAUÀªÀgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æúÁj ¸Á: zÉñÀªÀÄÄRUÀ°è gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §¸ÀªÀgÁd zÉñÀªÀÄÄPÀ gÀªÀgÀ eÁUÉAiÀÄ®° PÀ®Äè ¥ÉÆüÀÄ ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÉÆÃr ¸ÀzÀj eÁUÉ £ÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀzÀÄÝ.EzÀÄÝ E°è PÀ®Äè ¥ÉÆüÀÄ ºÁPÀ ¨sÉÃrj CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ C¨sÀAUÀgÁªÀ UÀqÀzÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æúÀj E§âgÀÄ dUÀ¼À vÉÃzÉzÀÄ C¨sÀAUÀgÁªÀ EªÀgÀÄ ¸ÉÆý ªÀÄUÀ£É ¤£ÁågÉÆà £ÀªÀÄUÉ ºÉüÀĪÀŪÀªÀ£ÀÄ CAvÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ²æúÀj EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀÄÄV£À ªÉÄÃ¯É JqÀUÀtÂÚ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉ¢zÀÄÝ ªÀÄÆV£À ¤ÃAzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/2011 PÀ®A 324, 341, 384 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-08-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«AzÀæ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà UÀA¢UÀÄqÉ ¸Á: UÁA¢UÀAd ©ÃzÀgÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ ¸ÀAUÀªÀÄ zÉêÁ®AiÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ GzÀVÃgÀ ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §½gÁªÀÄ PÀgÀrAiÀiÁ¼À EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ 3-00 UÀAmÉUÉ 8-10 £ÁªÀÅ CA¨É¸ÁAUÀ« UÁæªÀÄzÀ UÀuÉñÀ ªÀÄAqÀ½zÀªÀjzÉÝªÉ 200 gÀÆ ZÀAzÁ PÉÆlÄÖ ºÉÆUÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®¢AzÀ PÉqÀªÀÅvÉÛÃªÉ CAvÁ £ÀªÀÄUÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÀÄÄAzÉPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ°è£À E§âgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÀÄ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃgÉ J¼ÉzÀÄ J¼É¢zÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ ªÀÄƪÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀzÉÆA¢UÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ ºÉ§âgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ºÉÆgÀ PÀtÄÚUÀ½UÉ ¨É¤ß£À°è ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ¸ÀzÀj 8-10 ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ gÉÆÃr£À §¢UÉ ElÖ PÁgÀ £ÀA JAJZï-04-¹r-4557 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ CA¨É¸ÁAUÀ« PÁæ¸À ºÀwÛgÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°è EzÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÄvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁPÉÃl MAzÀÄ vÉÆ°zÀÄÝ ©zÀÄÝ PÀ¼É¢gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/11 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/08/2011 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà AiÀįÁègÉrØ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÉrØ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð G/ ¥ÉưøÀ ¥ÉÃzÉ ¸Á; QmÁÖ ¸ÀzsÀå ¥ÉưøÀ ªÀ¸Àw UÀȺÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28/08/2011 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ªÀÄAoÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 29/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07.00 UÀAlUÉ ªÀÄ°è£ÁxÀ ¦.¹. gÀªÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß vÉgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ a¯Á覰èAiÀiÁV ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÀÄÝ C®ªÀiÁgÁ vÉgÉ¢zÀÄÝ §mÉÖUÀ¼ÀÄ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Á覰èAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä C®ªÀiÁgÀzÀ°èzÀÝ 5. UÁæA §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ ¯ÁPÉÃmï, 40. UÁæA ¨É½îAiÀÄ PÁ®UÀqÀUÀ, GqÀzÁgÀ, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï, MAzÀÄ ºÉÆÃgÀzÉñÀzÀ mÁZÀð ¯ÉÊmï, ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 8000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 23500/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉAiÀÄ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಮತಿ ಶರಣಮ್ಮ  ಗಂಡ ಅರ್ಜುನ ಭೀಮನಳ್ಳಿ ಸಾ: ಗುಲಾಬ ವಾಡಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಕೆ.ಬಿ.ಎನ್ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀನ್ಸ ಪೂಟವೇರ ಅಂಗಡಿ ಎದುರುಗಡೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೆಎ 32 ಕೆ 4430 ನೇದ್ದರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಚಾಲಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ತಂದೆ ಮಾನಪ್ಪಾ ಇತನು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಯು.ಡಿ.ಅರ್. ಪ್ರಕರಣ :

ಫರಹತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಮ್ಮ ಕಾರಾಗೃಹ ದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಸಾಯಪ್ಪಾ ಅಗಸರ ಸಾ: ಬಟಗೇರ (ಕೆ) ತಾ: ಸೇಡಂ ಈತನು ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 149/2011 ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನಿರುವದರಿಂದ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 28/8/2011 ರಂದು   ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 6-10 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಚಾರಣಾ ಬಂಧೀ ಸಂಖ್ಯೆ 10477 ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು,   ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇತನು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಅಂದೇ ದಿನಾಂಕ: 28-8-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದರಿಯವನು ಉಪಚಾರ ಹೊಂದುತ್ತಾ ದಿನಾಂಕ: 29-8-2011 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10-40 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮೋಸ ಪ್ರಕರಣ:

ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆ : ಶೇಖರ ತಂದೆ ಸಂಗಯ್ಯಾ ಜಂಗಮ್ ಸಾ: ಸತಗುರು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ ಆದೀತ್ಯ  ನಗರ ಮಳಖೇಡ ರವರು ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಲಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಟ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿತ್ತಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ದಿ: 12-08-2011 ರಂದು 4 ಲಾರಿಗಳ ನಂ, ಎ.ಪಿ.ನಂ, 16-ಎಕ್ಸ್ 9986. 02] ಎ.ಪಿ. 12-ಯು.6962. 03]  ಎ.ಪಿ. 26. ಎಕ್ಸ್ -6872. 04] ಎ.ಪಿ. 22. ವ್ಹಿ -4309. ನೇದ್ದು ಕಳುಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 13-08.2011. ರಂದು  ಎ.ಪಿ. 12 ಯು. 8586. ನೇದ್ದನ್ನು ಸಹ ಸದರಿ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ  ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು  ನಂತರ ದಿನಾಂಕ  15-08-2011.ರಂದು ಲಾರಿ ನಂ, ಎ.ಪಿ. 12-ವ್ಹಿ.1512. ನೇದ್ದು ಕಳಿಸಿದ್ದು ಅದು ಸಹ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲೋಡ ಮಾಡಿ  ಒಟ್ಟು 06. ಲಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ 340. ಚೀಲದಂತೆ ಒಟ್ಟು 2040. ಚೀಲ ಸಿಮಂಟ್ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 5.63.040=00 ರೂಗಳು. ನೇದ್ದರ ಸಿಮೇಂಟನ್ನು  M/S UTCL FALAKHNAMA Shivaramapally. ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿ ಟಪಾಲ ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿದೆವು. ಆದರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲೋಡ ಮಾಡಿಸಿದ ಏಜೆಂಟ್ ಗೀರಿಧರ ಪಿ.ಆರ್, ಮತ್ತು ಲಾರಿ ನಂ, 01] ಎ.ಪಿ. 16. ಎಕ್ಸ್ 9986. ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ರಫೀ ಮತ್ತು ಲಾರಿ ಮಾಲಕ ವೆಲು ಕೊಂಡಲ ಸಾ: ಗಗನ ಪವಾಡ 02] ಎ.ಪಿ. 12.ಯು.6962. ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಮೀನಾಜ ತಂದೆ ಲಾರಿ ಮಾಲಿಕ ಹುಸೇನ್ ಸಾ: ಕೀಶನ್ ಭಾಗ  03] ಎ.ಪಿ. 26. ಏಕ್ಸ್ -6872 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ರಫೀಕ ಮತ್ತು ಲಾರಿ ಮಾಲಿಕ ಮಹ್ಮದ ಮೌಲಾನಾ ಸಾ: ಕೀಶನ್ ಬಾಗ್  04] ಎ.ಪಿ. -22. ವ್ಹಿ 4309. ನೇದ್ದರ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಇರ್ಸಾಧ ಮತ್ತು ಲಾರಿ ಮಾಲಿಕ ಹುಸೇನ ಖಾದರಿ  ಸಾ: ಎ.ಬಿ. ನಗರ  05] ಎ.ಪಿ. 12. ಯು, 8586 ನೇದ್ದರ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಸುಧಾಕರ್ ಮತ್ತು ಲಾರಿ ಮಾಲಿಕ ಖಾಜಾಮೀಯಾ ಸಾ: ಕಿಶನ್ ಭಾಗ  06] ಎ.ಪಿ. 12. ವ್ಹಿ 1512 ನೇದ್ದರ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ  ರಜಾಕ ಮತ್ತು ಲಾರಿ ಮಾಲಿಕ ಅಬ್ದುಲ್ ಗನಿ ಸಾ: ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರ ಇವರಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಾನು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ ಸಿಮೆಂಟ್ M/S UTCL FALAKHNAMA Shivaramapally. ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮುಟ್ಟಿಸದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿ ಲಾರಿ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕರು  ಹಾಗೂ ಏಜೆಂಟ್  ಗೀರಿಧರ ಪಿ.ಆರ್ ಇವರು ಕೂಡಿ ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ,  ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.