Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, March 28, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-03-2016


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-03-2016 

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/16 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«í. JPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ 26/03/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 8;00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð eÁ; °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á; ²æêÀÄAqÀ¯ï vÁ; ©ÃzÀgÀ  ºÁUÀÆ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ D®ÆgÉ E§âgÀÄ  »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸ÀÉà÷èöåAqÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ;38-PÉ/1133 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ   ²æêÀÄAqÀ®PÉÌ ¨É£ÀßPÀ£À½î ªÀiÁUÀð ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀAzÀUÉÆüÀ gÉÆÃr£À PÉÆlÖgÀQ PÀAPÀgÀ ªÀĶ£À ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä »AzÀUÀqɬÄAzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹.§¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fªÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ   ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ¥Àr¹ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É rQÌ ¥Àr¹zÀ §¸ï £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀA. PÉJ;38-J¥sï;562 £ÉÃzÁÝVzÀÄÝ §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß ¸Àé®à ¤°è¹zÀAvÉ ªÀiÁr §¸Àì£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ. 

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/16 PÀ®A 143, 147, 332, 504, 506  eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/03/2016 gÀAzÀÄ 1740 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÀĤî vÀAzÉ ªÀÄÄQAzÀ¥Áà ªÀUÉΣÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð eÁ|| PÀÄgÀħÄgÀÄ G|| ZÁ®PÀ §PÀ¯ï £ÀA 1659 ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ r¥ÉÆà ¸Á|| PÀ®ÆègÀ  gÀªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸Àì r¥ÉÆÃzÀ°è 5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ §¸Àì ZÁ®PÀ CAvÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÉÝ£É. ¢£ÁAPÀ 27/03/2016 gÀAzÀÄ §¸Àì r¥ÉÆÃzÀ°è vÀªÀÄä r¥ÉÆÃzÀ §¸Àì £ÀA PÉ.J 38/J¥sï-657 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£ÀUÉ ZÁ®PÀ CAvÀ ªÀÄvÀÄÛ  ²æäªÁ¸À vÀAzÉ «ÃoÀ® vÉ®AUÀ  gÀªÀjUÉ ¤ªÁðºÀPÀ CAvÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrzÀjAzÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  ²æäªÁ¸À gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ §¹ì£À ªÉÄÃ¯É alUÀÄ¥Áà- ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀiÁUÀðPÉÌ PÀvÀðªÀåPÉÌ ¤AiÉÆÃf¹zÀjAzÀ vÁ£ÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ ²æäªÁ¸À E§âgÀÆ §¹ì£À°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ alUÀÄ¥Áà §¸Àì ¤¯ÁÝtPÉÌ ºÉÆÃV alUÀÄ¥Áà §¸Àì ¤¯ÁÝt¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ §¸Àì ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ E§âgÀÆ §¹ì£À ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ vÁ£ÀÄ ¨ÉæÃPÀ ªÀiÁr ¤°è¹zÁUÀ CªÀgÀÄ vÀ£ÀUÉ eÉÆÃgÁV £ÉÆÃr ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ vÀ£Àß eÉÆvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ vÁ£ÀÄ CªÀjUÉ ¤ªÉà gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ vÀ£Àß eÉÆvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸Àj E¯Áè CAvÁ ºÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ vÀ£Àßß eÉÆvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ §¹ì£À°èzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ ºÉÆÃUÀ° ©r CAvÁ CAzÁUÀ vÁ£ÀÄ §¸Àì vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è ¤°è¹ §¹ì¤AzÀ PɼÀUÉ E½¢gÀÄvÉÛÃ£É »ÃVgÀĪÀ°è  ¢£ÁAPÀ 27/03/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5;15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtPÉÌ §AzÀÄ §¹ì¤AzÀ PÉüÀUÉ E½zÀÄ ¤AwgÀĪÁUÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ §¹ì£À ªÀÄÄA¢UÉ §A¢gÀĪÀ E§âgÀÆ MAzÀÄ N«Ä¤ ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J 01/ J£ï-2359 £ÉÃzÀgÀ°è CªÀgÀ eÉÆvÉ 10jAzÀ 12 d£ÀgÀÄ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ±Àlð »rzÀÄ  CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ ¤ÃªÉ §¹ì£À ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ «£ÁPÁgÀt ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÁUÀ J®ègÀÆ £Á£ÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¯ÉÆÃPÀ £ËPÀgÀ¤gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ UÉÆwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ £À£Àß PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ ¥Àr¹ vÀ£ÀUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ËPÀj ºÉÃUÉ ªÀiÁqÀÄwÛÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ J®ègÀÆ ¸ÀÄvÀÄÛªÀjzÀÄ CzÀgÀ°è£À E§âgÀÆ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr vÀ£Àß JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ  £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ vÀA¢gÀĪÀ N«Ä¤AiÀÄ°è ºÉÆÃzÀgÀÄ vÀ£ÀUÉ £ÀAvÀgÀ UÉÆvÁÛVzÉ£ÉAzÀgÉ CªÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ UÀÄgÀÄ ªÀÄgÀPÀ¯ï, C¤Ã® vÉ®AUÀ, ªÀÄzsÀÄPÀgÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà, gÉêÀt¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà EªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ. G½zÀ d£ÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ¯Áè CªÀjUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛãÉ. vÀ£ÀUÉ  E¯Ád PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.