Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, January 13, 2012

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ: 13/01/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmɬÄAzÀ 11-00 UÀAmÉAiÀĪÀjUÉ ªÉÄîÌAqÀ ¯ÁjUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¯Áj £ÀA.nJ£ï-34/J¯ï-1369 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ «.ªÀÄÄgÀÄUÀ£ï vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà£ï ªÀ:40 ªÀµÀð, eÁ:UËAlgï, G:¯ÁjZÁ®PÀ ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.14J PÀlÆÖgÀÄ ºÁUÀÆ ¯Áj £ÀA.nJ£ï-30/JJ¯ï-6388 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ J¸ï.ªÀ®zÀgÉÊ vÀAzÉ ¹vÀÛAiÀÄå£À ªÀ:30 ªÀµÀð. eÁ:£ÁqÀgÀ, G:¯ÁjZÁ®PÀ ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.22J,C£ÀAiÀÄ¥À¼ÀåA, ¥ÉÆÃ:¥ÉÆ®ªÀiï¥ÀnÖ, vÁ:AiÀÄqÀ¥Àr f:¸É®A vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß £ÀUÀgÀzÀ UÉÆñÁ® gÉÆÃr£À ºÉÆAqÁ ±ÉÆà gÀƪÀiï ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄÄ CwªÀÄÄRåªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ d£À¸ÀAzÀt EgÀĪÀ ¸ÀܼÀ CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CzsÀðUÀAmÉ CqÀØ¢rØAiÀiÁV ¤°è¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æà CªÀÄgÀ¥Àà J.J¸ï.L. £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 14/2012 PÀ®A 283 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 12.01.2012 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw - ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï ºÀwÛgÀ ²æà gÁªÀÄÄ @ gÀªÉÄñÀ ¸Á: ºÁ®¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J. 36 J¸ï. 5965 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤zÁ£ÀªÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÁUÀ ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J. 36JA. 4651 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ¯Áè FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §ªÀÄzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ gÁªÀÄÄ @ gÀªÉÄñÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 13/2012 £PÀ®A: 279, 338 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 12.01.2012 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±Á®A¥ÁóµÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À«Ãzï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï £À»ÃªÀÄÄ¢Ýãï 19 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÁè §ÄædzÀ°ègÀĪÀ f.¦. KeɤìAiÀÄ CmÉÆà £ÀA: PÉ.J 36/3278 £ÉÃzÀÝgÀ°è KeɤìUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥É¤ìì¯ï ¤Ã° EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÁ¸À« £ÀUÀgÀ dªÁºÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ««zsÀ CAUÀrUÀ½UÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ ªÁ¥Á¸ï CAUÀr PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ J¯ï.«.r. PÁÀ¯ÉÃeï gÉÆÃqï ¥sÁªÀÄð¹ PÁ¯ÉÃeï ªÀÄÄAzÉ ±Á®A¥ÁµÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À°è UÀÄAr [vÀUÀÄÎ]vÀ¥ÀসÀ®Ä MªÉÄäÃ¯É §®PÉÌ wgÀÄV¹zÀÝjAzÀ CmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV PɼÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®ºÀuÉUÉ ºÁUÀÆ JqÀ ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ CAvÁ £À«Ãzï FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆÀj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/2012 PÀ®A: 279, 304 {J} L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 13.01.2012 gÀAzÀÄ 84     ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr -18,900/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ: 13/01/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmɬÄAzÀ 11-00 UÀAmÉAiÀĪÀjUÉ ªÉÄîÌAqÀ ¯ÁjUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¯Áj £ÀA.nJ£ï-34/J¯ï-1369 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ «.ªÀÄÄgÀÄUÀ£ï vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà£ï ªÀ:40 ªÀµÀð, eÁ:UËAlgï, G:¯ÁjZÁ®PÀ ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.14J PÀlÆÖgÀÄ ºÁUÀÆ ¯Áj £ÀA.nJ£ï-30/JJ¯ï-6388 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ J¸ï.ªÀ®zÀgÉÊ vÀAzÉ ¹vÀÛAiÀÄå£À ªÀ:30 ªÀµÀð. eÁ:£ÁqÀgÀ, G:¯ÁjZÁ®PÀ ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.22J,C£ÀAiÀÄ¥À¼ÀåA, ¥ÉÆÃ:¥ÉÆ®ªÀiï¥ÀnÖ, vÁ:AiÀÄqÀ¥Àr f:¸É®A vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß £ÀUÀgÀzÀ UÉÆñÁ® gÉÆÃr£À ºÉÆAqÁ ±ÉÆà gÀƪÀiï ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄÄ CwªÀÄÄRåªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ d£À¸ÀAzÀt EgÀĪÀ ¸ÀܼÀ CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CzsÀðUÀAmÉ CqÀØ¢rØAiÀiÁV ¤°è¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æà CªÀÄgÀ¥Àà J.J¸ï.L. £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 14/2012 PÀ®A 283 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 12.01.2012 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw - ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï ºÀwÛgÀ ²æà gÁªÀÄÄ @ gÀªÉÄñÀ ¸Á: ºÁ®¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J. 36 J¸ï. 5965 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤zÁ£ÀªÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÁUÀ ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J. 36JA. 4651 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ¯Áè FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §ªÀÄzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ gÁªÀÄÄ @ gÀªÉÄñÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 13/2012 £PÀ®A: 279, 338 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 13.01.2012 gÀAzÀÄ 84     ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr -18,900/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಗೃಹಿಣೆಯ ಮರಣ :
ಮಹಿಳಾ ಪೋಲಿಸ ಠಾಣೆ.
ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಭಾಯಿ ಗಂಡ ಶಾಂತಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ ಸಾ: ಕದಲಾಬಾದ ತಾ: ಬಾಲ್ಕಿ ಜಿಲ್ಲಾ: ಬೀದರ ರವರು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಬಸಮ್ಮ ಇವಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 10.07.2011 ರಂದು ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಬಸವರಾಜ ಸಾ: ದುಬೈ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು 4 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಮೃತಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಾ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹಣ ಬಂಗಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಬಸಮ್ಮನ ಗಂಡ ಮಾವ. ಅತ್ತೆ , ಮೈದುನ, ನಾದಿನಿರವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ದಿನಾಂಕ: 12.01.2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮೈಮೇಲೆ ಸೀಮೇ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳಾಗಿ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿ ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಉಪಚಾರ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 05/12 ಕಲಂ. 498 (ಎ),302, 304(ಬಿ), ಸಂ. 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ & 3, 4, ಡಿ.ಪಿ.ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. .
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಬಂಡೆ ಇವರ ಕರೆಂಟ ಮೋಟರ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವದಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರಿಂದ ನಮ್ಮೂರ ವೆಂಕಟೇಶ @ ವೇಂಕಟಗಿರಿ ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣ ಆಲೂರೆ ಈತನು ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಆತನ ಗೆಳೆಯ ಯುವರಾಜ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಖಾರಬಾರಿ ಸಾ:ಬೆಳಂ ಇವನ ಹೊಸದಾದ ಹೋಂಡಾ ಸ್ವಸ್ಟಾರ್ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ನೊಂದಣಿ ಆಗಿರುವದಿಲ್ಲ [ಪಾಸಿಂಗ ಆಗದ] ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಚೆಸಿ ನಂ ಎಮ್.ಇ. 4.ಜೆಸಿ 475.ಕೆ.ಬಿ. 7018483.ಇಂಜನ್ ನಂ ಜೆ.ಜಿ. 47ಇ 206079 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ವೇಂಕಟೇಶ ಇತನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ನಡೆಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಕೇಳದೆ ಅತೀವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿ ಖಜೂರಿ –ಉಮರ್ಗಾ ರೋಡಿನ ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಖಜಾನಿಯ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮಲೇ ಸ್ಕಿಡ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಬ್ಬರು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಕರಬಸಪ್ಪ @ ಸಂಗಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಸಾ: ಖಜೂರಿ ತಾ: ಆಳಂದ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 10/2012 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13-01-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13-01-2012

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 08/2012 PÀ®A 223, 224 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 12-01-2012 «ZÁgÀuÁ §A¢ü ¸ÀA. 17965 CdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ @ ªÀÄÄ£Áß vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ, EvÀ£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¦.J¸À. ¹.DgÀ. £ÀA. 299/2010, J¸À.¹. £ÀA. 65/2011 £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¢£ÁAPÀ 04-03-2011 gÀAzÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj §A¢üAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 12-01-2012 gÀAzÀÄ UË.ºÉZÀÄѪÀj f¯Áè & ¸É±À£Àì £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ©ÃzÀgÀgÀªÀgÀ°è «ZÁgÀuÉ JzÀÄj¸À®Ä E£ÉÆßêÀð «ZÁgÀuÁ §A¢ü ¸ÀA. 17866 ¥ÀæPÁ±À gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà JA¨ÁvÀ£À eÉÆÃvÉ r.J.Dgï. ¥ÉÆ°Ã¸ï ¨ÉAUÁªÀ®Ä ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ J.ºÉZï.¹ £ÀA.66 ºÁUÀÄ J¦¹. £ÀA 323 EªÀgÀ ¨ÉAUÁªÀ®£À°è PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆqÀ¯ÁVvÀÄÛ. «ZÁgÀuÉ ªÀÄÄV¹ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ «ZÁgÀuÁ §A¢ü ¸ÀA. 17965 CdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ @ ªÀÄÄ£Áß vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ, EvÀ£ÀÄ ¥sÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ r.J.DgÀ. ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀiËTPÀªÁV w½¹gÀÄvÁÛgÉ. E£ÉÆßêÀð «ZÁgÀuÁ §A¢ ¸ÀA. 17866 ¥ÀæPÁ±À gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ eÉÊ°UÉ §A¢gÀÄvÁÛ£É. ¥sÀgÁj «ZÁgÀuÁ §A¢ü ¸ÀA. 17965 CdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ @ ªÀÄÄ£Áß vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ, EvÀ£À£ÀÄß ªÀÄgÀħA¢üøÀ¨ÉÃPÁV PÉÆgÀÄvÁÛ ¥sÀgÁjUÉ PÁgÀtgÁzÀ J.ºÉZï.¹ £ÀA.66 ºÁUÀÄ J¦¹. £ÀA 323 ºÁUÀÆ ¥sÀgÁj «ZÁgÀuÁ §A¢ü ¸ÀA. 17965 CdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ @ ªÀÄÄ£Áß vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀ®Ä «£ÀAw¹zÉ, CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀªÀuÉÚ¥Áà UÀqÉPÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 59 ªÀµÀð, G: C¢üÃPÀëPÀgÀÄ f¯Áè PÁgÀUÀȺÀ ©ÃzÀgÀ, ¸Á: f¯Áè PÁgÁUÀȺÀ ©ÃzÀgÀ, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 12-01-2012 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 06/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 12-01-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ fêÀ£À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ºÀ«Ä¯Á¥ÀÆgÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AzÀ§AzÀV EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀAzÉ ªÉÆãÀ¥Áà ºÀ«Ä¯Á¥ÀÆgÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð EªÀgÀÄ zÀ£ÀUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ vÀgÀ®Ä £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÀgÀt¥Áà ¥ÉÆvÀgÉrØ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¸À«ÄÃ¥À DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA 09-JªÀiï/9361 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 04/2012 PÀ®A 366 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁgÀ¥Áà vÀAzÉ £ÀAd¥Áà ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ.PÁªÀå ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÁªÀiï CAqï gÁeï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃf£À°è ©.J. ¢éwAiÀÄ ªÀµÀðzÀ°è «zÁå¨Áå¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀݼÀÄ. ¢£Á®Ä gÁeÉñÀégÀ¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄwÛzÀݼÀÄ ¢£ÁAPÀ 06/01/2012 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtPÉÌ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÁ¯ÉÃf¤AzÀ gÁeÉñÀégÀPÉÌ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ §¸À¸ÀÖAqÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CAzÁdÄ 1500 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ UÀÄAqÁgÉrØ vÀAzÉ ªÀÄqÉ¥Áà gÉrØ ¸Á: NªÀiï £ÀUÀgÀ UÀÄ®âUÁð ºÁUÀÄ ¤Ã®gÁeï ºÉZï.©. aAZÉƽîPÀgÀ ¸Á: §¸À¸ÁÖAqÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÀÄ®âUÁð EªÀj§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ.PÁªÀå ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ¥sÀĸÀ¯Á¬Ä¹ CªÀ¼À «ªÁºÀ EvÁå¢UÉ MvÁ۬Ĺ CªÀ¼À EZÉÒUÉ «gÀÄzÀݪÁV ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ mÁmÁ EArUÉÆà J¯ï.J¸ï PÁgï £ÀA. PÉ.J-32/JªÀiï-5944 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸À¸ÀÖAqï JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 12-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À - ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §¸Á¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¸ÁÌ£ï E¸ÁàvÀ ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ PÁgÀ £ÀA: PÉ.J-26 JA-3696 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÉÆlæAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á: ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA-PÀ.J-37/PÀÆå-3101 £ÉÃzÀÝPÉÌ JzÀÄj¤AzÀ lPÀÌgï C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¥ÀæPÁ±À EvÀ¤UÉ JqÀUÀqÉ JzÉUÉ ºÁUÀÆ §®UÀqÉAiÀÄ PÁ°£À »ªÀÄärAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 12-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À- PÀĵÀ×V gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ltPÀ£ÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA- PÉ.J-37/PÉ-9337 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ FgÀ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ¸Á: vÁ¼ÀPÀ£ÀPÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀiÁgÀÄw ªÀAiÀiÁ: 10 ªÀµÀð JA§ ¨Á®PÀ£À£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À ¢AzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ PÀļÀîj¹PÉÆAqÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤AiÀÄAvÀæt ¸Á¢¹zÉ ¹Ìqï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÀiÁgÀÄw EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, JzÉUÉ, §®Q«UÉ ¨sÁjgÀPÁÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, PÁgÀt ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ FgÀ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà ªÉÆãÀAiÀÄå ¹.ºÉZï.¹-12 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢: 12-01-2012 gÀAzÀÄ 11-25 ¦.JªÀiï.PÉÌ f¯Áè C¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ JA.J¯ï.¹. §A¢zÀÄÝ ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ C¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀÄ°UɪÀÄä ¸Á: PÀ®èvÁªÀgÀUÉÃj EªÀgÀ DgÉÊPÉAiÀÄ°èzÀÝ ºÁUÀÆ ¥ÀævÀåPÀë ¸ÁQëzÁgÀgÁzÀ AiÀÄAPÀ¥Àà EªÀgÀ£ÀÄß C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ «ZÁj¹ CªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¢:12-01-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ FgÀ¥Àà ¸Á: PÁ½zÁ¸À£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ ²æà UÀ«ªÀÄoÀzÀ eÁvÉæAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÀÄzÀÄÝ ¸ÀÄqÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀģɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁ½zÁ¸À £ÀUÀgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÁÝUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ £ÀªÀÄä »A¢¤AzÀ CAzÀgÉà EgÀPÀ¯ï UÀqÁ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆà ¸ÉÊ £ÀA: PÉJ-37/Dgï- 6566 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà £À£Àß vÁ¬Ä ºÀÄ°UɪÀÄä½UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ºÀÄ°UɪÀÄä½UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀPÉÊ, JqÀPÁ® UÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨ÁªÀÅ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁrAiÀÄ »AzÉ PÀĽvÀÄ §A¢zÀÝ ²¯Áà JA§ÄªÀªÀ½UÉ ¸ÀºÀ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà J.J¸ï.L £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/2012 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 12-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ EA¢gÁ £ÀUÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀÄ£ÀAzÀ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ±É¯ÉèÃzÀªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀÄ»£À±ÉnÖ G: RĵÁÌ §Ar ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¨ÉîÆgÀ vÁ: ¨ÁzÁ«Ä ºÁ:ªÀ: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw EªÀgÀ 01 £Éà CAvÀ¹Û£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ a®PÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÉUÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ M¼ÀV£À ¨ÁV°UÉ ©ÃUÀ ºÁQzÀ a®PÀzÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß J©â ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃV ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°ènÖzÀÝ C¯ÁägÀªÀ£ÀÄß «ÄÃn CzÀgÀ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ M¼ÀUÀqÉUÉ EnÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 20,000-00 ºÁUÀÆ CA.50,000-00 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀAvÀºÀ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ±ÀAPÀæ¥Àà ¦.J¸ï.L (C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2012 PÀ®A. 454, 457, 380 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 12-01-2012 gÀAzÀÄ 08-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¨Á®PÀgÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃeï£À ªÀÄÆgÀ£Éà ¸ÀASÉåAiÀÄ ªÀUÀðzÀ PÉÆoÀrAiÀÄ ªÉÆzÀ®£Éà ¨ÁV®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà eÉÆÃgÁV zÀ©âzÀÝjAzÀ M¼ÀV£À CUÀ½ ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÉÆoÀrAiÀÄ°èzÀÝ 03 ¨ÉAZÀÄUÀ¼À PÀ©âtzÀ ©Ãr£À PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß CA.Q.gÀÆ. 2,700-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ±ÀAPÀæ¥Àà ¦.J¸ï.L (C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ:
ಫರಹತಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀಮತಿ ಮಿನಾಕ್ಷಿ ಗಂಡ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮೇಳಕುಂದಿ ಸಾ: ಸಿರನೂರ ರವರು ನನ್ನ ಮದುವೆಯು 2009 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಿರನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶೇಟ್ಟೆಪ್ಪಾ ಮೇಳಕುಂದಿ ಇವರ ಸಂಗಡ 4 ಲಕ್ಷ್ಯ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ನನಗೆ 2 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ನ ಗಂಡನು ದಿನಾಲು ಕೂಡಿದು ಬಂದು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟು ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದಿರು ಕೂಡಾ ನನಗೆ ವಿನಾಃಕಾರಣ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂಗ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು 6-7 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಭೀಮಯ್ಯಾ ಕುಸ್ತಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಗುತ್ತೆದಾರ, ರಾಮಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಕೆರಂಬಗಿ. ಇವರು ಸಮ್ಮಖದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದರಿಗೆ ಬುಧ್ಧಿ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಗಂಡ ನಮ್ಮೂರಿನ ರೂಪಾ ತಂದೆ ಗಿಡ್ಡೆಪ್ಪ ಗುತ್ತೆದಾರ ಇವಳ ಸಂಗಡ ಓಡಾಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವ ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ 8/1/2012 ರಂದು ನನ್ನ ಗಂಡನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತಾ ಹೋಡೆದು ಒದ್ದು ನಿನಗೆ ಸಿಮೇ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಸಾಯಿಸುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಭಯ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸದಿ ಸಾರಾಂಶ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯ ಗುನ್ನೆ ನಂ 6/2012 ಕಲಂ 143.147.498 (ಎ).323.504.506 ಸಂಗಡ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು 3&4 ಡಿ.ಪಿ.ಎಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯಾ ತಂದೆ ದಿ:ಶಿವರಾಚಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ ಸಾ: ಮನೆ ನಂ. 1-1495/ಸಿ ಭಗವತಿ ನಗರ ಯಾತ್ರಿಕ ನಿವಾಸ ಹಿಂದುಗಡೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ದಿನಾಂಕ 12/01/2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದಂತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊಗಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮುಂಜಾನೆ 10-30 ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ತಂಗಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕೀಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಊರಿಗೆ ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಂಜಾನೆ 10-30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 4-30 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಬೀಗ ಮುರಿದು ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ನಗದು ಹಣ 2 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಅ:ಕಿ: 1,62,000/- ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವದವುಗಳ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 04/2012 ಕಲಂ. 454, 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ
: ದಿನಾಂಕ; 08-06-2008 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 12-1-12 ವರೆಗೆ ಈ ಡಿಸೆಂಟ್ ದಾಲ್ ಮಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಮಾರಾಟ ಸಂಬಂಧ ಮಹ್ಮದ ಹಸ್ಮತ ಅಲಿ ತಂದೆ ಇಲಾಯತ ಅಲಿ ವ:28 ವರ್ಷ ಉ:ವ್ಯಾಪರ ಸಾ: ಪ್ಲಾಟ ನಂ.14/ಎ ದರ್ಶನಾಪೂರ ಲೇಔಟ್ ಜಿ.ಡಿ.ಎ. ಕಾಲನಿ ಎದುರುಗಡೆ ಸಂತ್ರಸವಾಡಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಮತೀನ ಜೂಹರಾ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಗಂಡ ಮಹ್ಮದ ಇಲಾಯತ ಅಲಿ ವ: 46 ವರ್ಷ ಉ: ಮನೆಗೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪರ ಸಾ: ಪ್ಲಾಟ ನಂ.14/ಎ ದರ್ಶನಾಪೂರ ಲೇಔಟ್ ಜಿ.ಡಿ.ಎ. ಕಾಲನಿ ಎದುರುಗಡೆ ಸಂತ್ರಸವಾಡಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿ ತಂಟೆ ತಕರಾರು, ಅಂದಿನಿಂದ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾದ ವೈಮನಸ್ಸು ಬೆಳೆದಿರುತ್ತದೆ ಎರಡು ಜನರು ಯಾವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲಾ. ಕಾರಣ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ ಕುರಿತು ಪಿ.ಎಸ.ಐ ರವರು ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 09/2012 ಕಲಂ 107 ಸಿಅರ.ಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.