Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, March 6, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-03-2017

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 06-03-2017

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2017, PÀ®A 399, 402 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-03-2017 gÀAzÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ J£ï.JZï £ÀA. 9 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨ÉAlÆgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ 5 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÀĽwÛzÁÝgÉ f. JªÀiï ¥ÁnÃ¯ï ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¸ÀzÀj ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ J£ï.JZï £ÀA. 9 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨ÉAlÆgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹ CzÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è 5 d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆArgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ 2 d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  MAzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® ¹QÌzÀÄÝ 3 d£ÀgÀÄ PÀtÄÚ vÀ¦à¹ PÀvÀÛ®°è Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj PÉÊUÉ ¹QÌ©zÀÝ ªÀåQÛUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä 1) ªÀÄ£ÉÆÃd @ ¤T¯ï vÀAzÉ PÉÆAqÁ¨Á§Ä ¦l¯ï ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: QæñÀÑ£À, 2) ¥ÀÄ°PÉÆn d¥Á¤AiÀÄ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À ¥ÀÄ°PÉÆn ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: QæòѣÀ, E§âgÀÄ ¸Á: PÀ¥Àæ¯ïw¥Áà ¥ÉƸïÖ zÁ£ÀªÀgÀA, vÁ: PÀªÁ°, f: £ÉîÆègÀ CAvÀ ºÉýzÀÄÝ Nr ºÉÆÃzÀªÀgÀ §UÉÎ ¥ÀÄ°PÉÆn d¥Á¤AiÀÄ EvÀ¤UÉ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß ºÉýzÀÄÝ 3) ¨Á§Ä @UÀÄUÀ® vÀAzÉ ªÀiËgÉñÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: QæñÀÑ£À, 4) «ÃPÀÖgï vÀAzÉ gÁªÀĨÁ§Ä ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: QæñÀÑ£À, ºÁUÀÆ 5) ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ¥ÉÆñÁ ¦l¯ï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: QæñÀÑ£À ªÀÄƪÀgÀÄ ¸Á: PÀ¥Àæ¯ïw¥Áà ¥ÉƸïÖ zÁ£ÀªÀgÀA, vÁ: PÀªÁ°, f: £ÉîÆègÀ CAvÀ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀÄ°PÉÆn d¥Á¤AiÀÄ ºÀwÛgÀ CAVAiÀÄ eÉé£À°è SÁgÀzÀ ¥ÀÄr EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ  ªÀÄ£ÉÆÃd @ ¤T¯ï£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ PÉƬÄw PÉÊAiÀÄ°è EzÀÄÝ PÉüÀUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr£À vÀÄPÀrUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  MAzÀÄ £ÀÆ°£À ºÀUÀÎ ©¢ÝzÀÄÝ £ÉÆÃr ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ £ÁªÀÅ MlÄÖ LzÀÄ d£ÀgÀÄ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¹zÀÝvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄÆäj¤AzÀ £ÁªÀÅ E§âgÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® ¥À®ìgÀ £ÀA. PÉJ-37/E©-2648 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèPÉÌ ¤A¢zÀÄÝ, Nr ºÉÆÃzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¤AzÀ §¹ìUÉ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèPÉÌ §AzÀÄ E½zÀgÀÄ C°è J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ°è ºÉÆÃl®zÀ°è Gl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ J®ègÀÄ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀPÁV §AzÀÄ E°è ¤AvÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÁ£ÀUÀ½UÉ ºÀUÀÎ ºÁQ ¤°è¹ CªÀjUÉ PÉƬÄw vÉÆÃj¹ PÀtÂÚUÉ PÁgÀzÀ ¥ÀÄr aA¥Àr¹ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ  ºÀt zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV J®ègÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¤AwgÀÄvÉÛªÉ CAvÀ w½¹zÁUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è CªÀgÀ ºÀwÛgÀ zÉÆÃgÉvÀ 1) MAzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-37/ E©-2648 C.Q 20,000/- gÀÆ., 2) 100 UÁæA SÁgÀzÀ ¥ÀÄr, 3) ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ¦ümï GzÀÝzÀ MAzÀÄ £ÀÆ°£À ºÀUÀÎ, 4) MAzÀÄ PÀ©âtzÀ PÉÆìÄw, 5) 2 ¦ümï GzÀÝ£ÉÃAiÀÄ 2 PÀ©âtzÀ gÁqÀÄUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ gÀÄdÄ«£À aÃn CAn¹ ªÀÄÄA¢£À ¥ÀÄgÁªÉ PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2017, PÀ®A 143, 147, 323, 504, 506, 354, 498(J) eÉÆvÉ 149 L¦¹ ºÁUÀÆ 3 & r¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 20-05-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁzsÁ UÀAqÀ £ÀgÀ¹A®Ä @ CªÀÄgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: D±Áæ PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ £ÀgÀ¹A®Ä eÉÆvÉ DVgÀÄvÀÛzÉ, ®UÀߪÁzÀ 2 wAUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ UÀAqÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ZÀ£ÁßVlÄÖPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ£À ªÀiÁvÀÄ PÉý ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÀgÀ¹A®Ä @ CªÀÄgÀ vÀAzÉ ¥ÉÆÃZÀAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð (UÀAqÀ), 2) ¥ÉÆÃZÀAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð (ªÀiÁªÀ), 3) ¸ÉÆãÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÉÆÃZÀAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð (CvÉÛ), 4) zÀÄUÀð UÀAqÀ £ÀgÀ¹A®Ä ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð (UÀAqÀ£À JgÀqÀ£É ºÉAqÀw), 5) ªÀiÁ£Àå ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð (zÀÄUÁð¼À vÁ¬Ä), 6) £ÀA¢¤ vÀAzÉ ¥ÉÆÃZÀAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð (£ÁzÀ¤) J®ègÀÆ ¸Á: dPÁÌ¥ÀÆgÀ, f: ¤eÁªÀiï¨ÁzÀ vÉ®AUÁuÁ gÁdå  EªÀgÉ®ègÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-02-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉÀ vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£É D±Áæ PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¤A¢¹ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ MzÀÄÝ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀgÀ¹A®Ä, ¥ÉÆÃZÀAiÀiÁå, zÀÄUÁð, ªÀiÁ£Àå EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ £É®PÉÌ ºÁQ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, CzÉà ªÉüÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä PÀ«ÃvÁ §AzÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAzÁUÀ PÀ«vÁ½UÉ £ÀgÀ¹A®Ä FvÀ£ÀÄ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É M¢ÝgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ¥ÀÆZÀAiÀiÁå FvÀ£ÀÄ ¨ÉÊzÀÄÝ £ÀÆQgÀÄvÁÛ£É, ¸ÉÆãÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ RvÀA ªÀiÁrj CAvÀ CA¢gÀÄvÁÛ¼É, zÀÄUÁð EªÀ¼ÀÄ JµÉÖ zÀÄqÀÄØ ºÀvÀÛ° FPÉUÉ ªÀÄÄV¹ ©r PÀvÉ ªÀÄÄVAiÀÄÄvÀÛzÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ¼É, ªÀiÁ£Àå FPÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ½UÉ «ªÁºÀ «ZÉÒÃzÀ£É ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉüÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À ¨Á¼ÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ E®è¢zÀÝgÉ ¤£Àß ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß ªÀÄUÀ½UÉ E¯Éè ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ¼É, £ÀA¢¤ FPÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄgÀªÀjUÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼À ¨Á¼ÀÄªÉ £À£Àß CtÚ £ÀgÀ¹AºÀ®ÄAiÉÆA¢UÉ DUÀ¨ÉÃPÁgÉ DvÀ¤UÉ £ËPÀj ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆræ E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖPÉƽîj MAzÀÄ ªÉÃ¼É ¤ÃªÀÅ PÉøÀ ªÀUÉÊgÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆzÀgÉ £ÁªÀÅ ¤ªÀÄä PÀÄlÄA§¸ÀÜgÀ£ÀÄß fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁUÀ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÁUÀ ¤£Àß vÁ¬Ä JgÀqÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ, MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ., ¥À®ìgÀ UÁr ªÀÄvÀÄÛ 27 vÉÆ¯É ¨É½î PÉÆnÖ¢Ýj ºÁUÀÄ £À£Àß vÀAV ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬Ä ºÉüÀĪÀAvÉ £À£Àß £ËPÀjUÁV 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆræ ¤ªÀÄä ºÀwÛgÀ zÀÄqÀØ EzÉ CAvÀ ¨ÉÃrPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, E®è¢zÀÝgÉ qÉʪÀ¸Àð PÉÆr E®è¢zÀÝgÉ ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É ºÀĵÁgÀ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛ£É, zÀÄUÁð EPÉAiÀÄÄ £Á£ÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ£À eÉÆvÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É qÉʪÀ¸Àð PÉÆqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£Àß ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß PÀÄlÄA§¸ÀÜjUÉ K£ÀÆ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä DUÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 05-03-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2017, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 05-03-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ CdÄð£À vÉƮĨÉƪÀÄä® ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: vÉƮĨÉƪÀÄä®, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 1-9, ªÀrØ UÁæªÀÄ, f: ªÉÄzÀPï (vÉ®AUÁt) gÀªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ CdÄð£À vÉƮĨÉƪÀÄä® ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: vÉƮĨÉƪÀÄä®, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 1-9, ªÀrØ UÁæªÀÄ, f: ªÉÄzÀPï (vÉ®AUÁt) FvÀ£ÀÄ ¨Á宺À½î UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄ«ÄvÁæ EªÀ½UÉ ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÉý vÀ£Àß n.«.J¸ï JPïì.J¯ï. ¸ÀÄ¥Àgï ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA. J¦-31/ J©-8766 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÉÆüÁgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀgÁzÀ qÁ: PËd®V gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ EArPÁ PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dUÀ£ÁßxÀ EvÀ£À ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ dUÀ£ÁßxÀ FvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ¨ÉïÁãUÀzÀ°è ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÀ E¤ßvÀgÀ PÀqÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ, DvÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ 108 CA§Ä¯Éãïì£À°è ¸ÁV¸À¯ÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2017, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 05-03-2017 gÀAzÀÄ ZÁAzÉÆÃj UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ MAzÀÄ  PÁlð£ÀzÀ°è  ¸ÀgÁ¬Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä PÀĽwÛzÁÝgÉAzÀÄ JªÀiï.r. gÀ¦üÃAiÉÆÃ¢Ý£ï ¦J¸ïL PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ZÁAzÉÆÃj UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ®Ä ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÉAPÀl vÀAzÉ ¸ÀĨÁ£Á «ÄPÉ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀÄ, 2) ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÉÆÃmÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: CUÀ¸À, 3) gÀ« vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸Á¼ÀªÀAPÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀÄ, ªÀÄƪÀgÀÄ ¸Á: ZÁAzÉÆÃj UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ MAzÀÄ PÁlð£À ElÄÖPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä PÀĽwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄïɠzÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ gÀ« EvÀ£ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ G½zÀ E§âjUÉ »rzÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj PÁlð£ÀzÀ°è J¤zÉ JAzÀÄ vÉUÉzÀÄ vÉÆÃj¸ÀĪÀAvÉ ºÉýzÁUÀ EzÀgÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®ÄUÀ½zÀÄÝ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ElÄÖPÉÆArgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ, ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¤£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¯ÉʸÀ£Àì/C£ÀĪÀÄw EzÉÃAiÉÄà CAvÀ «ZÁj¸À®Ä EgÀĪÀÅ¢®è £ÁªÀÅ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr CPÀæªÀĪÁV  ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV  w½¹zÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj PÁlð£À vÉgÉzÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä M¼ÀUÀqÉ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ 90 JªÀiïJ¯ï£À AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¥Áè¹ÖPÀ ¨Ál®ÄUÀ½zÀÄÝ MlÄÖ 86 ¨Ál®ÄUÀ½zÀÄÝ C.Q. 2322/- gÀÆ., £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 27/2017, ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 18-02-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಪ್ರಭಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ ವಯ: 29 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಸ್ವಾಮಿ, ಸಾ: ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ರವರು ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲಿಜಿಗೆ ತನ್ನ ಹೀರೊ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ ಪ್ಲಸ್ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಕೆ-8518 ನೇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಬೀದರನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೀದರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಇಷ್ಟು ದಿವಸಗಳು ಬೀದರನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 05-03-2017 ರಂದು ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ತನ್ನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಸದರಿ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸೇವಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಕಳವು ಆದ ತನ್ನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಕಳವು ಆದ ವಾಹನದ ವಿವರ 1) ವಾಹನ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಕೆ-8518. 2) ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ. ಎಮ್.ಬಿ.ಎಲ್.ಹೆಚ್.ಎ.10.ಎ.ಎಮ್.ಡಿ.ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.03377, 3) ಇಂಜಿನ್ ನಂ. ಹೆಚ್.ಎ.10.ಇ.ಜೆ.ಡಿ.ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.17973, 4) ಅ.ಕಿ 24,000/- ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವುದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 05-03-2017 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/17 PÀ®A 279, 338 .ಪಿ.ಸಿ ಜೊತೆ 187 .ಎಂ.ವಿ.ಎಕ್ಟ್ :-

ದಿನಾಂಕ : 05/03/2017 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 1900 ಗಂಟೆಗೆ ಹುಮನಾಬಾದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದರ ಮೇರೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಾಯಾಳು ಬೀರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಝರೆಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರೆ ಈತನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಆತನ ತಂದೆಯಾದ ಝರೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರೆ ರವರು ಫಿರ್ಯಾದು ನೀಡಿದರ  ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ: 05/03/2017 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5:30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬೀರಪ್ಪಾ ಈತನು ಕಿರಾಣಿ ಸಾಮಾನ ತರಲು ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಬೇನಚಿಂಚೋಳಿ ನಂದಗಾಂವ ರೋಡ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎದುರು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ನಂದಗಾಂವ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಲಾರಿ ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸದರಿ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು  ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಲಾರಿ ಅಲ್ಲಿಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಡಿಕ್ಕಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಮಗನಿಗೆ ಬೇನ್ನಿಗೆ ಹತ್ತಿ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಹೆಡಕಿನ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆನಂತರ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ ಲಾರಿ ನೋಡಲು ಅಶೋಕ ಲಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರಿ ಇದ್ದು ಅದರ ನಂ: .ಪಿ-09/ಟಿ-1580 ಇರುತ್ತದೆ, ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.