Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, March 13, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


  ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀiÁ:21 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ G:¸ÉPÀÆåjn UÁqÀð ¸Á:PÀ®ªÀįÁ ºÁ.ªÀ J¸ï.©.n ¯Éçgï PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ.FvÀ£ÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ 2 £Éà PÁæ¸ï £À°è ªÀÄÄvÀÆÛmï ¦ü£ï PÁ¥sÀð °«ÄmÉqï zÀ°è FUÉÎ 10 wAUÀ½¤AzÀ ¸ÉPÀÆåjn UÁqÀð CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ.vÀ£ÀUÉ ¸ÀÆUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀÆUÀ¥Àà ºÀÄ°UÉ¥Àà ºÀÄ° EªÀgÀÄ ªÀÄÄR¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÀÄ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 11.03.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ vÀªÀÄä ¥sÉÊ£Á£Àì PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ°VPÉÆAqÁUÀ ¸Àj ¸ÀÆUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ°UÉ¥Àà ºÀÄ° EªÀgÀÄ ¥sÉÊ£Á£Àì ¨ÁV®Ä vÀUÉ CAvÁÀ vÀV¹zÁUÀ CzÀPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀj§âjUÀÆ EzÀgÀ°è ªÀÄÄRåªÁzÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀt,MqÀªÉ EgÀÄvÀÛªÉ. ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV CA¢zÀÝPÉÌ M«ÄäzÉƪÉÄä¯É ¹nÖUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄÄvÀÆÛmï ¥sÉÊ£Á£Àì PÀA¥À¤UÉ CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¢£ÁAPÀ: 12.03.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gï 35/2013 PÀ®A 323.354.448.504.506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸À£É PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

   ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ¯ï ¸Á¨ï vÀAzÉ ¸ÀtÚ ºÀĸÉãÀ ¸Á¨ï ªÀÄÄzÀίï , ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: 3 ªÉÄʯï PÁåA¥À ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À vÀAzÉ ¸ÀtÚ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 57 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-03-2013 gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ °ÃfUÉ ªÀiÁrzÀ £É®Äè UÀzÉÝAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¹A¥Àr¹ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀjAiÀiÁV PÉÊ vÉÆüÉAiÀÄzÉ ºÁUÉAiÉÄà Hl ªÀiÁrzÀÝPÉÌ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ºÉÆÃV ªÁAwAiÀiÁV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÉÌ §¼Áîj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è §Æ¢ªÁ¼ï PÁåA¥À ºÀwÛgÀ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀtÚ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï£ÀÄ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ , ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.06/2013 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ .

£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAvÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÀgï ¨sÀdAwæ ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: aªÀÄä®V vÁ: ¨ÁzÁ«Ä f: ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ   ºÁªÀ:  UÀAUÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄÄ 8 ªÀµÀðUÀUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ ±ÀAPÀgï vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ¨sÀdAwæ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: aªÀÄä®V FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, EªÀjUÉ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, ªÉÆzÀ®Ä UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ , ªÀiÁªÀ, CvÉÛ , ¨sÁªÀ, ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÀÄ , EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ¸ÉÃjzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ: 21-02-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁ£ÀUÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ Cwà PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀzÉ E¯Éè E¢Ý CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ, ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr , fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA. 111/2013 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.48/2013 PÀ®A. 498(J) ,504, 506 323, 448, ¸À»vÀ 149  L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

¢£ÁAPÀ: 12.03.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆëAzÀªÀÄä UÀAqÀ wPÀÌAiÀÄå 30 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: «ÄnÖPÉ®ÆègÀÄ. FPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQë d£ÀgÀÄ G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉJ 33 n 6248 mÁæ° £ÀA: PÉJ 33 n ©.9307 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨É½UÉÎ 9 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ G¸ÀÄUÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.30 UÀAmÉUÉ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß J¯É ©ZÁÑ° vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ £ÀrAiÀÄ°èAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ mÁæöåPÀÖgï §UÀrAiÀÄ£ÀÄß KgÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖj£À gÉøÀ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ ªÀiÁr PÀmï ºÉÆqÉzÁUÀ mÁæöåPÀÖgï ªÉÄîPÉÌzÀÄÝ mÁæöåPÀÖj£À ªÀÄqï UÁqÀð ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ wPÀÌAiÀÄå£ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄ ©zÀÄÝ mÁæ°UÉ §rzÀÄ PɼÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀ JzÉUÉ PÀA¢zÀ ¨sÁj M¼À¥ÉlÖVzÀÝjAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ §qɸÁ§ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉUÉ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 20/2013 PÀ®A: 2749,304 (J) L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt ªÀiÁ»w:-

¦gÁå¢ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀÄB45 ªÀµÀð, GBMPÀÌ®vÀ£À ¸ÁB¸Á£À¨Á¼À vÁB°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ FvÀ£ÀÄ DgÉÆæ ®ZÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆmÉßÃPÀ¯ï eÁwBªÀqÀØgï ªÀAiÀÄB50 ªÀµÀð GBMPÀÌ®vÀ£À ¸ÁB¸Á£À¨Á¼ÀEªÀgÀ°è ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ PÀÆ°PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, PÀÆ° PÉýzÁUÀ DvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, ¢£ÁAPÀ 07/02/13 gÀAzÀÄ 4.30 UÀAmÉUÉ ¢£ÀzÀAvÉ ªÀÄ¹Ì UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ FUÉÎ 1 wAUÀ½AzÀ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt PÁ®Ä vÀĽzÀÄ, dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ºÀÄ°UɪÀÄä, C½AiÀÄ £ÁUÀ¥Àà EªÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ PÀAqÀPÀAqÀ°è PÀÆ° PÉüÀÄwÛ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¹©ÃqÀÄvÉÛãÉ, ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀ¥Àà£ÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£À ºÀwÛgÀ PÀAqÀPÀAqÀ°è PÀÆ°PɼÀÄwÛÃAiÉÄãÀ¯É CAzÀªÀ£É ¦gÁå¢AiÀÄ JqÀ¥ÀPÀÌrUÉ §®ªÁV vÀ£Àß PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ J®ègÀÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CAvÁ EzÀÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ G¯ÉèÃTvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.03.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 31/13. PÀ®A 323,324,504,506 & 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 13.03.2013 gÀAzÀÄ 99 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17,100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13-03-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13-03-2013

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 02/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà ¤qÀªÀAZÉ ¸Á: SÉÃt gÀAeÉÆüÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¤qÀªÀAZÉ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ SÉÃt gÀAeÉÆüÀ ²ªÁgÀzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀrØgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ JvÀÄÛ ºÁUÀÆ zÀ£ÀUÀ½UÉ ªÉÄÊ vÉÆüÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ      12-03-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-03-2013 gÀAzÀÄ ºÀÄ£Éøï vÀAzÉ UÀįÁ¨ï ±ÉÃPï ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¸Á¥À¼À, vÁ: CPÀÌ®PÉÆÃl, f: ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ (JA.J¸ï) EvÀ£ÀÄ ¨sÀƸÀ£ÀÆgÀ C¼ÀAzÀ ¸ÀPÀÌgÉ PÁRð£É¬ÄAzÀ F ¸ÀPÀÌgÉ PÁRð£ÉAiÀÄ ¯ÉçgÀ gÀªÀgÀÄ AiÀÄ®èzÀUÀÄAr UÁæªÀÄzÀ ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ PÀÄ®PÀtÂð gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀr¢zÀÝ PÀ§Äâ PÁRð£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV §A¢zÀÄÝ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß E½eÁgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤°è¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ £Àmï ¨ÉÆîÄÖUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÁºÀ£À¢AzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ £Àmï ¨ÉÆïïÖ £ÉÆÃqÀĪÁUÀ PÀ§â£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀÄtÂÚ¤AzÀ gÀ¸ÉÛ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄtÂÚ£À gÀ¸ÉÛ PÀĹzÀÄ ªÁºÀ£À »AzÀPÉÌ ¸ÀjzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ZÀPÀæªÀÅ ZÁ®PÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ §ÄgÀÄqÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÉÆÃV vÀ¯ÉAiÀÄ §ÄgÀqÉ MqÉzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, F WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ, AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ¸ÀƯÁ ©Ã UÀAqÀ UÀįÁ¨ï ±ÉÃPï ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: ¸Á¥À¼À, vÁ: CPÀÌ®PÉÆÃl, f: ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ (JA.J¸ï) gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 04/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ºÉ¨Éæ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÀjd£À, ¸Á: ¨ÉîÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ£À ºÉ§gÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ gÁdÆgÉ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁªÀÄgÁªÀ D£ÀAzÉ EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¨ÉîÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁtÂPÀ ºÉ¨ÁgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀ §®PÁ°£À »ªÀÄärAiÀÄ ªÉįÁâUÀzÀ°è ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ ¥Àæ¨sÀÄ gÁdÆgÉ, ±ÁªÀÄgÁªÀ D£ÀAzÉ, EªÀgÀÄ PÀ®è¥Àà EªÀjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄ vÀAzÀÄ ©mÁÖUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ¸ÉêÀAvÁ¨Á¬Ä E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀ®è¥Áà FvÀjUÉ SÁ¸ÀV aQvÉì PÀÄjvÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ vÀAzÀÄ VqÀ ªÀÄÆ°PÉ OµÀ¢ü PÉÆr¹, £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 12-03-2013 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQãÀ eÁªÀ 0500 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà PÀ®è¥Áà EªÀgÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. CªÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2013, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-02-2013 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ PÁªÀıÉÃnÖ PÀÄA¨ÁgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ±ÁæªÀtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ïf ºÀÄ¥À¼ÉPÀgÀ, ¸Á: £ÀÆå DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï. JPÀìJ¯ï ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-4269 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ MªÉÄä¯É DAiÀiÁ vÀ¦à ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, CªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀPÉÌ vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀjUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 15-02-2013 gÀAzÀÄ ±ÁæªÀtPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ aQvÉì PÁ®PÉÌ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ C²é¤ D¸ÀàvÉæ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸Àà¥Á PÀ¯Áåt ¸Á: ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÀƨÁ¬Ä UÀAqÀ ²ªÀgÁd ²æêÀÄAUÀ¯É ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, G: ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸Á: gÁªÀÄ¥ÀÄgÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 12-03-2013 gÀAzÀÄ n.ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ».¥Áæ. ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß PÉÆÃuÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ ¨ÁV°£À ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, N¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¸ÀgÀ§gÁeÁVzÀÝ ªÀÄPÀ̼À ©¹ HlzÀ CQÌ 163 PÉ.f. C.Q 438/- gÀÆ, vÉÆUÀgÉ ¨ÉÃ¼É 90 PÉ.f C.Qà 4044/- gÀÆ, ¥ÁªÉÆ°£À JuÉÚ 20 PÉ.f C.Q 1120/- gÀÆ »ÃUÉ NlÄÖ 5602/- gÀÆ. ¨É¯É G¼ÀîzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 11-03-2013 ªÀÄvÀÄÛ 12-03-2013 gÀ ªÀÄzÀågÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ N¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ zÀÆj£À Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/2013, PÀ®A 394 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ GªÀiÁPÁAvÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: ©d®¨Ár vÁAqÁ (JA.J¸ï) ¸ÀzÀå: OgÁzÀ EªÀgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðPÉÌ 80,000/- CAvÁ 2 ªÀµÀðzÀ ¸À®ÄªÁV zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAiÀiÁå ¥ÉÆPÀ®ªÁgÀ ¸Á: OgÁzÀ EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÀð £ÀA 188, 189  ¯ÁªÀt ªÀiÁr, ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ nãÀ ±Éqï ºÉÆqÉzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ, »ÃUÀgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 12-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ Hl ªÀiÁqÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà nãÀ ±ÉrØ£À ªÉÄ¯É PÀ®Äè ºÉÆqÉzÀ ±É§Ý PÉý ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ C¯ÁäeÉgÀªÀjUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁrzÀ ±À§Ý PÉýzÀ PÀÆqÀ¯Éà 3-4 d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ªÀÄgÁpAiÀÄ°è K zÀÆUÀ¯Áè ªÀiÁgÀ£ï mÁPÀÄ£À C£ÀÄßvÁÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ CªÀjAzÀ vÀ¥Àà¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ Nr §A¢gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£ÀÆ PÀÆqÀ CªÀjAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ OgÁzÀ ºÀwÛgÀzÀ vÀºÀ¹® vÁAqÁzÀ°è C¼ÀĪÁUÀ vÀºÀ¹® vÁAqÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ ®Qëöät gÁmÉÆÃqÀ ZÀAzÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀPÀÄÌ  ZÀªÁít ¸Á: vÀºÀ¹® vÁAqÁzÀªÀgÀÄ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 & 4 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ PÀ®Äè, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀjAzÀ JqÀ UÀtÂÚ£À ªÉÄ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ vÀÄnAiÀÄ ªÉÄ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C¥ÀjavÀ d£ÀgÀÄ ªÀģɬİèzÀÝ MAzÀÄ DqÀÄ, MAzÀÄ ºÉÆvÀ C.Q 18,000/- gÀÆ, £ÀUÀzÀÄ 1000/- gÀÆ, »ÃUÉ MlÄÖ 19,000/- gÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2013, PÀ®A 436, 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÉë UÀAqÀ ®PÀëöät fAeÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ: 51 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁUÀÆgÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ gÁd¥Áà CªÀÄUÉÆAqÀ, 2) vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà UÉÆqÀA¥À½î E§âgÀÄ ¸Á: £ÁUÀÆgÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄzsÀå ºÀ¼É dUÀ¼À«zÀÄÝ, ºÀ¼É dUÀ¼ÀzÀ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 11-03-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆæ vÀÄPÁgÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ ªÉÊf£ÁxÀ¤UÉ ¥ÀæZÉÆâ¹ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉUÉ M¼ÀUÁV E§âgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉ, EzÀjAzÀ ªÀÄ£É §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛªÉ C.Q 10,000/- gÀÆ UÀ¼ÀµÀÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-03-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2013, PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁð¢ AiÀĸÀÄzÁ¸À vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ±Á¹Ûç ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-02-2013 gÀAzÀÄ ¨sÁ£ÀĪÁgÀ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¥ÁæxÀð£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄ£ÁßJSÉýî ZÀZÀðUÉ ºÉÆÃVgÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬Ä ºÁUÀÆ EªÀgÀ 4 £Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÀÆ©AiÀiÁ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð EªÀj§âgÀÆ EzÀÝgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÁæxÀð£É ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬Ä M§â¼É EzÀÝgÀÄ, ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÀÆ©AiÀiÁ EgÀ°¯Áè, gÀÆ©AiÀiÁ EPÉAiÀÄÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®ªÁzÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ EgÀĪÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß £ÉAlgÀ ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ HgÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃV «ZÁj¹zÀgÀÄ gÀÆ©AiÀiÁ EPÉAiÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄgÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-03-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 11-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀÄQät UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ gÁoÉÆÃqÀ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁqÁ, ¸Á: ¸ÉêÁ£ÀUÀgÀ vÁAqÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¢£ÉñÀ vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd E§âgÀÄ PÀÆr ¸ÉêÁ£ÀUÀgÀ vÁAqÉAiÀÄ ²ªÀ ªÀÄA¢gÀzÀ zÀ±Àð£À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÉêÁ£ÀUÀgÀ vÁAqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ §Ä¯ÉgÉÆà fÃ¥À £ÀA. PÉJ-38/JªÀiï-9666 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr fÃ¥À ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¢£ÉñÀ EvÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®PÁ® ªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-03-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ §¸ÀªÀPÀĪÀiÁgÀ ¥ÀmÉÆâ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: CtzÀÆgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ §¸ÀªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸Àa£À ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ£À°ègÀĪÀ gÀAUÀ ªÀÄA¢gÀzÀ°è AiÀÄƤPÀ ¥À©èPï ±Á¯ÉAiÀÄ ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¢éZÀPÀæ  ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-9591 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉƼÁgÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ zÀUÁð ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÁºÀ£À ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ¤°è¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽwgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï £ÀA PÉJ-39/PÉ-2666 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¤AUÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ ¤AUÀ±ÉÃnÖ ¸Á: AiÀįÁè°AUÀ PÁ¯ÉÆä EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ MAzÀÄ §¹ìUÉ NªÀgÀ mÉÃPï ªÀiÁr §¸ÀªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£À JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ, ºÀuÉAiÀÄ°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ®Ä ¦Aræ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ¨sÀÄd¢AzÀ ªÀÄÄAUÉʪÀgÉUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, §®vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀQ«UÉ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, ªÀÄUÀ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ¤UÉ §®UÀtÄÚ ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ §®ªÉƼÀ PÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, §® vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¸Àa£À EvÀ¤UÉ JqÀUÀtÄÚ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÉƼÀPÁ°UÉ ºÀwÛgÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÁåªÀÄgÁªÀ ªÀrØ ªÀAiÀÄ: 64 ªÀµÀð, ¸Á:  RlPÀaAZÉƽî, vÁ: ¨sÁ°Ì, f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CgÀÄuÁzÉë EªÀ¼À eÉÆÃvÉ «zÁå£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ¨sÁªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ a¢æ-UÁA¢üUÀAd gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É rªÁåqÀgÀ UÁå¥À ºÀwÛgÀ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ, a¢æ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-8695 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ §PÀÌ¥Àà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ¸Á: ºÁgÀÆgÀUÉÃj EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ PÉÆlÄÖ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫î¸À£À vÀAzÉ ªÉÆÃd¸À UÀÄqÀUÉ£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 183 a¢æ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÉÆÃd¸À EªÀgÀÄ a¢æ UÁæªÀÄ¢AzÀ PÀªÀÄoÁt gÉÆÃr£À ªÉÄðgÀĪÀ ±Á»Ã£À PÁ¯ÉÃdUÉ ªÁZÀ ªÀiÁå£À PÉî¸À PÀÄjvÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, »A¢¤AzÀ DmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ-38/2593 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §ÄwÛ §¸ÀªÀtÚ ªÀÄA¢gÀ ¸À«ÄÃ¥À ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉUÉ »A¢¤AzÀ rQÌ PÉÆlÄÖ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.