Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, March 28, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ. ಶಿವಾನಂದ ತಂದೆ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಹೊಸಮನಿ ಸಾ:ಕಲಕಂಬ ಗ್ರಾಮ, ತಾ:ಸೇಡಂ ರವರು ನಾವು ಮೂರು ಜನ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ದು, ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಲಿಂಗಾನಂದ @ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ ಹೊಸಮನಿ ವಯ:33 ವರ್ಷ, ದಿನಾಂಕ:27-03-2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ವಿ.ಸಿ.ಎಫ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆಎ-26.ಜೆ-6740 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ದಿನಾಂಕ:28-03-2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ದೇವಾನಂದ ಹೊಸಮನಿ ಮತ್ತು ಊರಿನ ಜನರು ಒಂದು ಆಟೋ ಟಂಟಂ ದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸೇಡಂಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸೇಡಂ-ಯಾದಗಿರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ರಾಮಲಿಂಗ್ ಕುರಬುರ ರವರ ಹೊಲದ ಬಾಂದಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಗಡೆ ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ನೋಡಿ ಗುರುತಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಬಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ ಅವನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಲಿಂಗಾನಂದ @ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಇವನ ತಲೆಯ ಬಲಗಡೆ ಹಾಗೂ ಬಲಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಹೊಂದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದು. ಯಾರೋ ತಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:67/2012 ಕಲಂ. 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ್.ವ್ಹಿ. ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ:

ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ ರೀಜವಾನ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಸಲೀಮ್ @ ಜವೀದ ವ: 20 ವರ್ಷ ಉ: ಎಕ್ಬಾಲ ಕಾಲೋನಿ ಎಮ್.ಎಸ್.ಕೆ ಮಿಲ್ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನನ್ನ ಮದುವೆಯು ಸಲಿಂ @ ಜಾವೀದ ವ: 30 ವರ್ಷ ಉ: ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಸಾ||ಯಕಬಾಲ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನ ಜೋತೆ ಧರ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ನನ್ನ ಗಂಡನು ಕುಡಿದು ಬಂದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಬಂಗಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ, ದಿನಾಂಕ:07.03.2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ , ಅತ್ತೆಯಾದ ಅಮೀರಾಬಿ. ಮಾವನಾದ, ಬಾಸುಮಿಯಾ, ಮೈದುನರಾದ ವಾಜೀದ, ಸಾಜೀದ, ನಾದಿನಿಯರಾದ ರೇಷ್ಮಾ , ಆಸ್ಮಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 28/2012 ಕಲಂ. 498(ಎ), 506, ಸಂ. 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. .

Raichur District Reported Crimes

gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ªÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀtÚ 2) FgÀªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ 3) CA§tÚ vÀAzÉ ²ªÀtÚ 4) «gÉñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀA¥À£Á¼À 5) ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ vÉÆÃl¥Àà ¸Á: ªÀÄ¹Ì EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀA¥À£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è QgÁt CAUÀr ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, ªÁå¥ÁgÀzÀ ºÉÆmÉÖ QZÀÄÑvÀ£À¢AzÀ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝòvÀgÁV ¢£ÁAPÀ:-01-3-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ªÀ:19, G: QgÁt ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ºÀA¥À£Á¼À EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.03.2012 gÀgÀAzÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 35/2012 PÀ®A 323. 504. 506 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ §AzÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 52, eÁw; PÀÄgÀħgÀÄ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¢: 27-03-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀªÀ£ÀÄ MªÀÄä¯Éà JzÉAiÀÄ°è ZÀÄZÀÄÑwÛzÉ CAvÁ MzÁÝqÀÄwÛzÁÝUÀ DvÀ£À£ÀÄß °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPɪÀiÁqÀ¯ÁV PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀªÁV ¸ÀwÛgÀĪÀ£ÉÆÃ?, CxÀªÁ «µÀ ¸ÉêɣÀ¬ÄAzÀ ¸ÀwÛzÁÝ£ÉÆà JAzÀÄ C£ÀĪÀiÁ£À«zÉ DzÀgÉ DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢®è CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 10/12 PÀ®A. 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


CPÀâgÀ«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ SÁeÁ«ÄAiÀiÁ ªÀiÁ½Î 30 ªÀµÀð.eÁ:-ªÀÄĹèA.MPÀÌ®ÄvÀ£À. ¸Á;-ªÉÄÃgÀ£Á¼À ªÀÄvÀÄÛ .ºÀ«ÄÃzÀ«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ E¨Áæ»A¸Á§ ªÀiÁ½Î ºÀ¸À£À«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ E¨Áæ»A¸Á§ ªÀiÁ½Î .f¯Á¤«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ E¨Áæ»A¸Á§ ªÀiÁ½Î.ªÀÄÄPÀÄ⮸Á§ vÀAzÉ E¨Áæ»A¸Á§ ªÀiÁ½Î.ºÁeÁA¸Á§ vÀAzÉ E¨Áæ»A¸Á§ ªÀiÁ½Î J®ègÀÆ eÁ;-ªÀÄĹèA.¸Á;-ªÉÄÃgÀ£Á¼À EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ vÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA.1.gÀ°èAiÀÄ 3-JPÀgÉ D¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÉʵÀªÀÄå«zÀÄÝ, ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj D¹ÛAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¹«¯ï ªÁådå«zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:-27/03/2012. gÀAzÀÄ 09-30 UÀAmÉUÉ è ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è ¥ÉÆÃPÀ¯Éʤ¤AzÀ PÀgÉ ªÀiÁr¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄtÚ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ CPÀâgÀ«ÄAiÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAzÉ F ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉ ªÀÄtÚ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄÄwÛ¢ÝÃj E£ÀÆß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÀAvÉ EvÁåxÀðªÁV¯Áè CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà F ºÉÆ®zÀ°è ¤£ÀßzÉãÀÄ ºÀQÌzÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÀ«ÄÃzÀ«ÄAiÀiÁ,ºÀ¸À£À«ÄAiÀiÁ f¯Á¤«ÄAiÀiÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀÄwÛUÉ »¸ÀÄQ ¨ÁªÀŧgÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ E£ÀÆß½zÀªÀgÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ« J¼ÉzÁr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ©r¸À®Ä §AzÀ ¦gÁå¢ vÀAzÉUÉ PÀÆqÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqɪÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA47/2012, PÀ®A.143,147,323,504,324,341 ¸À»vÀ 149.L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è : zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

²æÃ.ªÀÄw ¤AUÀªÀÄä vÁ¬Ä ¯ÉÆÃPÀªÀÄä ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð.eÁ:-ºÀjd£À, G:-ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸À,¸Á;-¥ÀgÁ¥ÀÆgÀ vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉà 7-d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á;-¥ÀgÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀjUÉ F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ªÉʵÀªÀÄå«zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ;-26/03/2012 gÀAzÀÄ ¤AUÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ D£ÀAzÀ EªÀgÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£À ªÀÄzÀå dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:-27/03/2012. gÀAzÀÄ 07-30 UÀAmÉUÉ ¤AUÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ vÀªÀÄä gÁªÀÄPÀȵÀÚ E§âgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ PÉ£Á°UÉ ¤ÃgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà ¤£Éß ¢£À £ÀªÀÄä PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÉÆA¢UÉ AiÀiÁPÉ dUÀ¼À ªÀiÁr¢ÝgÀ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ D£ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ gÁªÀÄPÀȵÀÚ FvÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¤AUÀªÀÄä½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤gÀÄ¥Á¢ EªÀgÀÄUÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉåzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 46/2012, PÀ®A.143,147,323,504,506 ¸À»vÀ 149.L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è À ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢.27-03-12 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÁl UÁæªÀÄzÀ°è ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ¸Á§AiÀÄå eÁwB£ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ-50ªÀµÀð GB PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB ªÀÄgÁl FvÀ£À ªÁ¸ÀzÀ eÉÆÃ¥ÀrUÉ CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ eÉÆÃ¥Àr ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°èzÀÝ PÁ¼ÀÄ PÀr,§mÉÖ §gÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 64,000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ WÀl£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæt, ¥Áæt ºÁ¤AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ C¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå 06/2012 gÀ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æêÀÄw.ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ §AUÁ¼ÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð.eÁ:-PÀÄgÀħgÀÄ, G:-ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸À, ¸Á:-¥ÀÄ®ªÉÄñÀégÀ¢¤ß. vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀÄgÉñÀ §AUÁ¼ÉÃgÀ FvÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 22 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, DPÉUÉ 3-d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ,DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ£ÀÄ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ, DPÉAiÀÄ CvÉÛ ªÀiÁªÀ wÃjPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¯ÉvÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£Á®Æ PÀÄrzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄrAiÀÄ°èPÉÌ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É PÉÆqÀÄvÀÛ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, F §UÉÎ DPÉAiÀÄÄ ¸ÁPÁµÀÄÖ ¨sÁjà C£ÀĸÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C®èzÉ F §UÉÎ DUÁUÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä CtÚ vÀªÀÄäA¢jUÉ ºÁUÀÆ §AzÀħ¼ÀUÀzÀªÀjUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ »A¸ÉAiÀÄ §UÉÎ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ EgÀ° ¸ÀA¨Á½¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸À»¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀÆå ¢£ÁAPÀ:-12/03/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀÄ°UɪÀÄä¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ DvÀ£ÀÄ zÉÊ»PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É PÉÆlÄÖ ºÉÆqɧqɪÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 27.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:
45/2012, PÀ®A.504,498(J),323.L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

         ±ÀgÀt§¸ÀªÀ£ÀÄ HgÀ°è zÀÄrAiÀÄzÉ DUÁUÀ HgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ£ÁVzÀÄÝ, CzÉ ªÀÄ£À¹ìUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ ¢£ÁAPÀ 27-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.00 UÀAmÉUÉ ¹gÀªÁgÀ zÀ°è «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¹gÀªÁgÀPÉÌ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ §¸ÀìAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå¸Áé«Ä PÀA§½ªÀÄoÀ eÁwB dAUÀªÀÄ ªÀAiÀÄB 42 ªÀµÀð GB ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸ÁB PÁlUÀ¯ï vÁB °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA: 09/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà 50ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÆêÀÄ°AUÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀ vÀ£Àß SÁ° eÁUÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁr ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀÄwÛzÁÝUÀ wªÀÄä£ÀUËqÀ vÀAzÉ zÉÆqÀا¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛPÀgÉÃUËqÀ vÀAzÉ zÉÆqÀا¸À¥Àà E§âgÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà F eÁUÉAiÀÄ°è ¤Ã£ÀÄ §gÀ¨ÉÃqÁ EzÀgÀ°è ¤£ÀßzÉãÀÄ ¥Á®Ä E¯Áè E£ÉÆߪÉÄä PÁ®Ä ElÖgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/2012 PÀ®A. 341, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 27-03-2012 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉUÉ D®Ýwð UÁæªÀÄzÀ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À±À¥Àà,55ªÀµÀð,eÁ:ªÀiÁ¢UÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á: ºÁ®Ýwð FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd,25ªÀµÀð,eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÁ®Ýwð FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è §¹UÀÄAr vÉÆÃr¹zÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ gÀAUÀ¥Àà¤UÉ PÀvÉÛ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£ÉAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ ¸ÉÆAlPÉÌ MzÀÄÝ, M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹zÀÝ®èzÉà JwÛ £É®PÉÌ ºÁQ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄtÂPÀnÖ£À ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖV ¨ÁªÀÅ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ¢£ÁAPÀ: 28.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀģɣÀ £ÀA: 17/2012 PÀ®A: 323, 324, 504, 506 L.¦.¹£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

©üêÀÄtÚ vÀAzÉ »gÉç¸À¥Àà bÀ®ªÁ¢ 33 ªÀµÀð ¯Áj qÉæöʪÀgï ¸Á|| PÀÄ£ÀlVPÁåA¥À vÁ|| ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ¹zÀÝ¥Àà vÁ¬Ä ²ªÀ°AUÀªÀÄä bÀ®ªÁ¢ PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á|| ªÉÄâQ£Á¼À FvÀ£À ªÀÄUÀ¼À UÀAqÀ¤zÀÄÝ. ©üêÀÄtÚ ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÝ¥Àà£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ FUÉÎ 3 wAUÀ½£À »AzÉ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©üêÀÄtÚ£À ºÉAqÀw UÀAqÀ£À ªÀÄ£É ©lÄÖ §AzÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÆj£À°è EzÀÄÝzÀjAzÀ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 27-03-12 gÀAzÀÄ ©üêÀÄtÚ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä ªÉÄâQ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ ¹zÀÝ¥Àà£ÀÄ ©üêÀÄtÚ¤UÉ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß dUÀ¼À ªÀiÁr PÀ½¹zÀÄÝ FUÀ AiÀiÁPÉ ¸ÉAmÁ ºÀjAiÀiÁPÉ §A¢AiÉÄãÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ. ©üêÀÄtÚ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ KzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ PÀnÖUɬÄAzÀ JqÀUÀqÉ ªÀÄ°QUÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀzÀÝzÀ PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ. JqÀUÀqÉ §ÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ EzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 23/12 PÀ®A 504. 324 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

SÁ¹ÃªÀiï ©üà UÀAqÀ ¸Á¬Ä¨Á¨Á ¸Á: gÉÆÃqÀPÀÄAzÀ ºÁ:ªÀ: dA§£ÁxÀ£À ºÀ½î FPÉUÉ FUÉÎ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸Á¬Ä¨Á¨Á FvÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ ®UÀߪÁzÀ 6 ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ZÉ£ÀßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄjAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ DPÉUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À£À ªÀÄÄzÀÄªÉ ¸À®ÄªÁV UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 27.03.2012 gÀAzÀÄ DPÉAiÀÄÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆlÄÖ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA: 81/2012 PÀ®A: 498 [J] 323,504, 506 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.        


 

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.03.2012 gÀAzÀÄ 72 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15,600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 28-03-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 28-03-2012


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 27-03-2012 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Áà ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: zÉÃUÀ®ÆgÀ (JªÀiï.J¸ï) EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ JªÀiïJZï-26/ªÁAiÀiï-5893 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É zÉUÀ®ÆgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀ¼À¸ÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ©æÃqïÓ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ¯Áj J¦ 11 n 7248 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃ.¸ÉÊ UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧®UÁ®Ä ¦Aræ ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄjzÀAvÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ §®UÁ®Ä »A§r ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 28/2012 PÀ®A 447, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/03/12 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¯ÁåtgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Áà zÁªÀtUÁªÉ ªÀAiÀÄ 62 ªÀµÀð eÁ °AUÁAiÀÄvï G NPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ ¤ÃªÀÈvÀÛ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ©ÃzÀgÀ vÁ®ÆQ£À ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 100/C gÀ°è 3 JPÀÌgÉ 22 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ §PÀÌZËr UÁæªÀÄzÀ ©gÀ§¯ï vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¹vÁ¼ÀUÉÃgÉ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ Rjâ ªÀiÁr ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄvÀÛ §A¢gÀÄvÉÛãÉ. ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è PÀ©â£À ¨É¼É ¨É¼À¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è §PÀÌZËr UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ©gÀ§¯ï vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2012 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-03-2012 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ªÁUÀªÀiÁgÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ J¸ï¹ (ºÉÆðAiÀiÁ) G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À EªÀjUÉ DgÉÆæ ªÀÄÄPÉñÀ, ¯ÉÆPÉñÀ, AiÉÆÃUɱÀ, ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÁ¬Ä ±ÁAvÁ¨Á¬Ä J®ègÀÄ ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ »A§¢AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2012 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 25-03-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ 37 ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ£À ºÉAqÀw ¤TvÁ UÀAqÀ ¥Àæ±ÁAvÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1500 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è dUÀ¼À Dr ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃVzÁÝ¼É J¯Áè PÀqÉ «ZÁj¹zÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 16/2012 PÀ®A 447, 341, 504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/03/2012 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ªÀÄð¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 51 ªÀµÀð eÁ ªÀÄgÁoÁ ¸Á: vÀ¥À±Áå¼À EªÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀgÁªÀ E§âgÀÄ PÀÆr vÀ¥À±Áå¼À ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 55/2 £ÉÃzÀPÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è ©½ eÉÆüÀzÀ gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÀÆ°PÁgÀgÀ eÉÆvÉ eÉÆüÀ vÉUÉAiÀÄĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ©gÁzÁgÀ, E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ vÀ¥À±Áå¼À UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 08/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 27-03-2012 gÀAzÀÄ. 1630 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÁd±ÉÃRgÀ EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹. ¢éÃwAiÀÄ ªÀµÀðzÀ ¦üÃfPïì ¥ÉÃ¥ÀgÀ ¸ÀjAiÀiÁV ©r¸À¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¥ÉÃ¥ÀgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹°AUÀ ¥sÁå¤UÉ ¹ÃgɬÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ Vj ªÀAiÀÄ 56 ªÀµÀð eÁ °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: CPÀ̪ÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 27/03/2012 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÁªÀįÁ¨Á¬Ä EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉîªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÁgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà eÁåAvÉ, 42 ªÀµÀð, E£ÀÆß 8 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ªÀļÁ¥ÀÆgÀ vÁ: ¨sÁ°Ì JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀV¹zÀ 4,600/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/2012 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-03-2012 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ «oÉÆèÁ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¥ÀÆeÁj EªÀ£À ªÀÄUÀ ©ÃªÀÄuÁÚ vÀAzÉ «oÉÆèÁ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð eÁw: PÉÆý G: £ÁgÀAeÁ ¸ÀºÀPÁj ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: aAvÁQ vÁ: OgÁzÀ f: ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ J¦-11/PÀÆå-8662 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É aAvÁQ¬ÄAzÀ PÁSÁð£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£À ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ©üêÀÄtÚ EªÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/2012 PÀ®A 326, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-03-2012 gÀAzÀÄ 1230 ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ G: DmÉÆà jÃPÁë ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄgÀR¯ï EªÀ£ÀÄ ºÀUÀÆ PÀ®è¥Áà ¥ÉÆÃvÀgÁeï ºÁUÀÄ PÁ²Ã£ÁxÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ CµÀÖgÀ°è vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ªÀÄgÀR¯ï EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ JgÀqÀÄ ºÀ®èUÀ¼À£ÀÄß ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST


ಆರು (6) ಜನ ಸರಗಳ್ಳರ ಬಂಧನ, ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು, ಹಾಗೂ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳ ವಶ .
ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಘಟಿಸಿದ ಸ್ವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿನ ಆರೋಪಿತ ಪತ್ತೆ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮದ ವಜೀರ ಅಹ್ಮದ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ ಐ.ಜಿ.ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ ಮದುಕರ ಪವಾರ ಐಪಿಎಸ್ ಎಸ್.ಪಿ. ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಮಾನ್ಯ ಅಪರ ಎಸ್.ಪಿ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿನಾಥ ತಳಕೇರಿ ಶ್ರೀ ಭೂಷಣ ಭೋರಸೆ ಐಪಿಎಸ್ ಎ.ಎಸ್.ಪಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಶ್ರೀ ಎ.ಡಿ ಬಸಣ್ಣನವರ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 27/3/2012 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಆಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿ.ಪಿ, ಡಿಜಿ ರಾಜಣ್ಣ, ಜೆ.ಹೆಚ್. ಇನಾಮದಾರ, ವಿಜಯ ಅಂಚಿ, ಟಿ.ಹೆಚ್. ಕರಿಕಲ್, ಪಂಡಿತ ಸಗರ, ಸಂಜೀವಕುಮಾರ, ಪ್ರದೀಪ ಕೊಳ್ಳಾ, ಮಾಣಿಕಸಿಂಗ ರಾಠೋಡ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರು ಖಚಿತ ಭಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ನಗರದ ವಿರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ಬಡಾವಣೆ ಜಿಡಿಎ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚಿನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಕುಖ್ಯಾತ ಸರಗಳ್ಳತನ ಮಾಡುವ ಜನರಾದ ಅರುಣ ತಂದೆ ಮೊಹನ ಆಡೆ ವಃ 24 ವರ್ಷ ಸಾ ಪಿಲ್ಟರ ಬೇಡ್ ತಾಂಡಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ @ ಚಿನ್ಯಾ ತಂದೆ ರಮೇಶ ಕೌರವ ವಃ 20 ವರ್ಷ ಸಾ ಗಾಜಿಪುರ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಶರಣು ತಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತ ತಳವಾಡ ವಃ 21 ವರ್ಷ ಸಾ ಮಕ್ತಮಪುರ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಮಲ್ಲು ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಉಪ್ಪಾರ ವಃ 18 ವರ್ಷ ಉಃ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ ಗಾಜಿಪುರ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ವಿಕ್ರಮ ತಂದೆ ಬಾನು ಪ್ರತಾಪಸಿಂಗ ವಃ 22 ವರ್ಷ ಸಾ ಗಾಜಿಪುರ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಚೇತನ್ ತಂದೆ ಮರಳಿಸಿದ್ದ ಜೇವರಗಿ ವಃ 19 ವರ್ಷ ಸಾ ಗಾಜಿಪುರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಸದರಿಯವರು ಈಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಜಿಡಿಎ ಕಾಲೋನಿ, ಜಯ ನಗರ, ಕುಸನೂರ, ವೆಂಕಟೇಶ ನಗರ,ಜಗಜೀವನರಾಮ ನಗರ, ಬನಶಂಕರಿ ಕಾಲೋನಿ, ಕೊತಂಬರಿ ಲೇಔಟ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ, ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರ, ಮುಂತಾದ ಕಡೆ ಸರಗಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.ಆರೋಪಿತರ ವಶದಿಂದ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು, ಮೊಬಾಯಿಲ್ ಫೋನಗಳು, ಮತ್ತು ಸರಗಳ್ಳತನ ಮಾಡಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ 3 ಮೂರು ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲಗಳು ( 2 ಬಜಾಜ ಪಲ್ಸರ & ಒಂದು ಎಪ್.ಜೆಡ್) ಜಪ್ತು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.ಆರೋಪಿತರು ನಗರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿರಬಹುದಾದ ಸಂಶಯ ಮೇರೆಗೆ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಇನ್ನೂ ಕೇಲವು ಆರೋಪಿತರ ತಪಾಸಣೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ, ಮಹತ್ವದ ಸರಗಳ್ಳತನದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಭೇಧಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

Gulbarga Dist Reported Crimes


ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಅಮರನಾಥ ತಂದೆ ಗೋಪಾಲರಾವ್ ಸಾ: ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಚಿಂಚೊಳ್ಳಿ ಹಾವ ಆರ್. ಎಸ್. ಪಪ್ಪು ವಕೀಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ನಾವು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದಿ: 22/03/2012 ರಂದು ರೂಮಿನ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ನನ್ನ ಹಾಗೇಯೇ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಅವಿನಾಶ ತಂದೆ ಅಶೋಕ ಹೊಸಮನಿ ಇವರು ಸಹ ತಮ್ಮ ರೂಮಿಗೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ದಿ : 22/03/2012 ರಂದು ರೂಮಿಗೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ದಿ: 27/03/2012 ರಂದು ಮರಳಿ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ, ರೂಮಿನಲ್ಲಿದ್ದ ತೂಷಿಬಾ ಕಂಪನಿಯ ಲ್ಯಾಪಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮಸಂಗ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅ.ಕಿ. 34,000=00 ರೂ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಮಟಿರಿಯಲ್ಸ ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೊ ಕಳ್ಳರು ರೂಮಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 35/2012 ಕಲಂ 457, 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹುಡಗ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಹರಿರಾಮ ತಂದೆ ಶಂಕರು ಚವ್ಹಾಣ ಉ: ದೂರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಾಉದನೂರ ತಾಂಡಾ ತಾ:ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹಾ:ವ: ದೂರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ ವಸತಿ ಗೃಹ ಹುಮನಾಬಾದ ರಸ್ತೆ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಮ್ಮ ದೂರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿದ್ದ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ಟು ಮೈಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸೋಲಾಪುರಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಹೋಗಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ 9-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗಳು ವಿದ್ಯಾವತಿ ಗಂಡ ಪ್ರಕಾಶ ರಾಠೋಡ, ವ 28 ವರ್ಷ, ಗಣೇಶ ತಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ ರಾಠೋಡ 6 ವರ್ಷ,ಕಾರ್ತಿಕ ತಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ ರಾಠೋಡ 4 ವರ್ಷ ಸಾ: ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಜುಣಗಿ ತಾ: ಆಫಜಲಪೂರ ಹಾ:ವ: ದೂರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ ವಸತಿ ಗೃಹ ಹುಮನಾಬಾದ ರಸ್ತೆ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ಇರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 97/2012 ಕಲಂ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಮತ್ತು ಹುಡುಗ ಕಾಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಮುಫೀರ ಮಿರ್ಜಾ ತಂದೆ ಹಸೀರ ಮಿರ್ಜಾ ವಯಾ:22 ವರ್ಷ ಉ:ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ: ಸಿಂದ್ವ ತಾ:ಸಿಂದ್ವ ಜಿಲ್ಲಾ: ಬರವಾನಿ ರಾಜ್ಯಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ರವರು ದಿನಾಂಕ 27-03-12 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5=30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸೆಂಟರ ಕಾಮತ ದಿಂದ ಆನಂದ ಹೊಟೇಲ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂಬರ: ಕೆಎ 32 ಆರ್ 2832 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಭಾರಿಗಾಯ ಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 37/2012 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಮುದೋಳ ಠಾಣೆ:
ಮಹ್ಮದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ತಂದೆ ಬಾಸುಮಿಯಾ, ಮಹ್ಮದ ಯೂಸುಫ್ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ನಬಿ, ಮಹ್ಮದ ಜಿಲಾನಿ ತಂದೆ ಪೀರ ಅಹ್ಮದ, ಅಬ್ದುಲ್ ವಾಹಿದ್ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತರ, ಮಹ್ಮದ ಅಬ್ದುಲ್ ತಂದೆ ಬಾಸುಮಿಯಾ ಮತ್ತು ನಾನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ: 27-03-2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-30 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾನಾಗುಂದಿಯಿಂದ ಮೇದಕ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರ ನಂ. ಎಪಿ-09, ಬಿಟಿ-7691 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಯಾದರೆಡ್ಡಿ ಈತನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದ ಮಹ್ಮದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ತಂದೆ ಬಾಸುಮಿಯಾ ಈತನಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ಪರಿಣಾಂ ಮಹ್ಮದ ಇಬ್ರಾಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾರ ಚಾಲಕನು ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಓಡಿಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಮಹ್ಮದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ನಬಿ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 31/2012 ಕಲಂ: 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂ. 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.