Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, August 12, 2011

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:


ªÀiÁ£Àå ²æà J£ï.±À²PÀĪÀiÁgÀ ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æÃ. f. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï f¯Áè UÀÄ¥ÀÛzÀ¼À WÀlPÀ f¯Áè ¥Éưøï PÁAiÀiÁð®AiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀ vÀAqÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, RavÀ ¨sÁwä ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ:12.08.2011 gÀAzÀÄ «±ÉõÀ zsÁ½ ¤AiÉÆÃf¹, °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ°è 5 ªÉƨÉÊ¯ï ¸À«ð¸ï ¸ÉAlgïUÀ¼À°è PÀA¥ÀÆålgï ¤AzÀ ªÉƨÉʯïUÀ½UÉ C²èî avÀæUÀ¼À£ÀÄß qË£ï ¯ÉÆÃqï ªÀiÁr PÉÆqÀÄwÛzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà 27 ªÀµÀð, PÀÄ¥ÀàtÚ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà 22 ªÀµÀð, vÀļÀ¹ gÁªÀĹAUï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ¹AUï 24 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà 20 ªÀµÀð, ¸Á. J®ègÀÆ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ºÁUÀÆ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ HgÀ¥Àà 21 ªÀµÀð, ¸Á. FZÀ£Á¼À vÁAqÁ ºÁ:ªÀ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ C.Q.gÀÆ:35,000/-gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ½UÉ C²èî avÀæUÀ¼À£ÀÄß qË£ï ¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÀ 5 «zsÀÄå£Áä£À AiÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ zsÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :


¢£ÁAPÀ 11-08-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ gÁwæ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ ZÀAzÀæPÁAvÀ ºÉZï.¹-24 ªÀÄvÀÄÛ d£ÁzsÀð£À ¦¹-417 gÀªÀgÀÄ gÁwæUÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 12-08-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 03-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄgÀUÉÃgÁ¢AzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ ¥sÁªÀÄð PÀqÉUÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ d£ÁzsÀð£À ¦¹ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36/J¯ï-4905 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ZÀAzÀæPÁAvÀ ºÉZï.¹-24 gÀªÀgÀ£ÀÄß »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹Ìqï DV ©¢ÝzÀÝjAzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ºÉZï.¹-24 EªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JqÀUÀqÉ Q«AiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À°è gÀPÀÛ ¸ÉÆÃjzÀÄÝ, §®UÀqÀ UÀzÀÝzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝgÀÄ, d£ÁzsÀð£À ¦¹ EªÀjUÉ ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊPÉÊUÉ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw CA§ªÀÄä ¸Á: eÉÆåÃw PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉêÀzÀÄUÁð vÁ®ÆQ£À ªÀÄÄAqÀgÀV UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®èt vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå ºÁªÀ¯ï £ÁAiÀÄPÀ EªÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CzÉ UÁæªÀÄzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è 4-5 ¸À® ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.08.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉà 4 d£ÀgÀÄ CgÉÆæ 5 £ÉÃAiÀĪÀ£À ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄ®ètÚ £ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉJUÀUÉzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉÆý¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄ®ètÚ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
¢£ÁAPÀ:11.08.2011 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà¸Á:§Ä¢ð¥ÁqÀ EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï£ÀÄß PÀÆgÀw¦è UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà 30 ªÀµÀð ¸Á: PÀÆgÀw¦è EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÁAvÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¢£ÁAPÀ: 11.08.2011 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ CAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà G¥ÁàgÀ 25 ªÀµÀð, ¸Á.PÀ®ÆègÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ CAzÀÄ gÁwæ «¥ÀjÃvÀ PÀÄrzÀÄ CªÀÄ°£À°è ¨É¯ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ ¸Éë¹ aQvÉì PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EAzÀÄ ¨É¼ÀV£À CªÀ¢üAiÀÄ°è aQvÉì ¥sÀ¯ÁPÀgÀAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÉAPÉÆç vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà EvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :


gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.08.2011 gÀAzÀÄ 133 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 23,400/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ


GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ 12 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಗಡುಕರ ಬಂಧನ :

ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತಾ ಗಂಡ ಮಾಹಾಂತೇಶ ಪೂಜಾರಿ ಸಾ;ದುಬೈ ಕಾಲೂನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಗಂಡ ಮಹಾಂತೇಶ ಇತನನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 10-08-2011 ರಂದು 10-00 ಪಿ.ಎಂ.ದಿಂದ ದಿನಾಂಕ.11-08-2011 11-00 ಎ.ಎಂ. ಮದ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಳಾಂವ ಸೀಮೆಯ ವನ್ಯಧಾಮ (ಫಾರೆಸ್ಟ) ಪಕ್ಕದ ಪಟೇಲ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮಾಹಾಂತೇಶ ಪೂಜಾರಿ ಸಾ;ಶಹಾಬಜಾರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನಿಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ತಲೆಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಮುಖ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಯಾಸೀಡ್ ಹಾಕಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿತರ ಪತ್ತೆ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪವಾರ ಪ್ರವೀಣ ಮಧುಕರ ಐಪಿಎಸ್. ಎಸ್.ಪಿ. ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕಾಶೀನಾಥ ತಳಕೇರಿ ಅಪರ ಎಸ್.ಪಿ. ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ.ಎ.ಡಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ.(ಬಿ) ಉಪ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಭಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪ - ವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಿ.ಪಿ.ಐ ಗ್ರಾಮೀಣ ವೃತ್ತ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಮತ್ತು ಆನಂದರಾವ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. (ಕಾ&ಸೂ) ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ , ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ,ಲಕ್ಕಪ್ಪಾ, ಪೇದೆಗಳಾದ ಕುಪೇಂದ್ರ , ಆನಂದ, ಮೋಯಿಜ ಹಾಗೂ ಶರಣು ,ಜೀಪ ಚಾಲಕರಾದ ಬಂಡಪ್ಪಾ ,ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಇವರುಗಳು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತರ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಜಾಲ್ ಬೀಸಿ ಆಳಂದ ರೋಡಿನ ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕೋಲೆ ಮಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣಕಾಂತ @ ಕೃಷ್ಣ,@ ಕಿಟ್ಯಾ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ಅವಧೂತ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುತ್ರ @ ಪುತ್ರು ತಂದೆ ಸುಭಾಷ ಗಣೆರ ಸಾ;ಇಬ್ಬರು ಶಹಾಬಜಾರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂದನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಿಪಿಐ ಗ್ರಾಮೀಣ ವೃತ್ತ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಪಿಎಸ್.ಐ. (ಕಾ&ಸೂ) ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಸನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ
:ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಬೆಣ್ಣೂರ ಗೊದುತಾಯಿ ನಗರ ಜೇವರ್ಗಿರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ನನ್ನ ಎಕ್ಟೀವ ಹೊಂಡಾ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಯು7659 ನೇದ್ದನ್ನು ಬಲಗಡೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ ಹಾಕಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗೋದುತಾಯಿ ಕಾಲೋನಿ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ:ಕೆಎ 32 ಎಲ್ 9316 ನೇದ್ದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಂಗ ಸೈಡಿನಿಂದ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 12-08-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 12-08-2011

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹:-
²ªÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj QjAiÀÄ ¥ÁæzsÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ PÉÆuÉAiÀÄ°è ªÀÄPÀ̼À ªÀÄzsÁåºÀß ©¹HlzÀ DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DrUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ EnÖzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 10-11/08/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉÄüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjaÃvÀ PÀ¼ÀîgÀÄ C.Q. 4200=00 gÀÆ zÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÁ vÀAzÉ gÉÆûzÁ¸À UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj QjAiÀÄ ¥Áæ..±Á¯É ²ªÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2011 PÀ®A 279, 337 eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 11/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆÃ¥Á£À vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: aªÉÄÃUÁAªÀ ¸ÉêÁ £ÁAiÀÄÌ vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÁAqÁ¢AzÀ ¸ÀqÀPï gÁªÀÄ vÀAzÉ ºÀlÄÖ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: UÀÄlÄÖgÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA ¨ÉÆÃ.J¯ï.J-8403 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ JPÀA¨ÁPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ OgÁzÀ GzÀVgÀ gÀ¸ÀÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JPÀA¨Á ²ªÁgÀzÀ ©æÃeï ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉJ-38/n-1845 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß Cw ªÉUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ »gÉÆà ºÉÆAqÁPÉÌ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ, §®UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, ¨Á¬ÄUÉ, §®UÉÊ, CAUÉÊAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï ¤°è¹ Mr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 71/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 11-04-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ f.J¸ï. ©gÁzÁgÀ ¦.J¸ï.L(PÁ.¸ÀÄ) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¹§âA¢ eÉÆvÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ OgÁzÀ(©) ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ mÁQd ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¨ÉÆÃUÁgÀ, 2) gÀAUÀgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¯ÉÆúÁgÀ E§âgÀÄ ¸Á: OgÁzÀ EªÀj§âgÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV ªÀÄlPÁ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr MlÄÖ 1230/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ §gÉzÀ aÃn d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 11/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r C¥sÀìgÀ«ÄAiÀÄå vÀAzÉ JªÀiï.r ¥Á±Á«ÄAiÀÄå ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, G: UÁæA.¥ÀA. ¸ÀzÀ¸Àå, ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÄgÀ, vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£À vÀªÀÄä ªÉÆúÀªÀÄäzÀ C£ÁìgÀ EªÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-2456 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É CªÀįÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ ªÉÄʸÀÆgÀ SÁAqÀ¸Áj PÁSÁð£É PÁæ¸À ºÀwÛgÀ CªÀįÁ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ NªÀĤ ªÁå£À £ÀA. JªÀÄ.JZÀ-01/«-7058 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ°è, vɯÉAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è, §®UÉÊ QgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ, JqÀUÉÊ vÉÆÃgÀ ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ°£À ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ WÀl£Á ¸ÀܼÀ¢AzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 168/2011 PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78 (3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 11/08/11 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà D®PÀÄAmÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, 2) UÉÊAiÀÄ§Ä vÀAzÉ UÉÆëAzÀ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ E§âgÀÄ ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀj§âgÀÆ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj ¥ÀzÀ« PÁ¯ÉÃd ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ DPÀæªÀĪÁV ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ £À¹©Ã£À ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ ºÀwÛzÀgÀÄ CªÀjUÉ ºÀt PÉÆqÀzÉ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ J£ï.©.ªÀÄoÀ¥Àw ¥ÉưøÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ 1) 3 ªÀÄlPÁ aÃn, 2) 2 ¨Á® ¥É£Àß, 3) MAzÀÄ 1100 £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ® C.Q 600=00 gÀÆ, 4) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3,050=00 gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 161/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÊ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀgÁªÀ £ÀAzÀU˽ ¸Á: §¸ÀªÀªÀÄÄQÛ ªÀÄA¢gÀ ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£É £ÀA 9-8-164 EvÀ£ÀÄ gÀÆ 2 ®PÀëUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ rQÌAiÀÄ°èlÄÖ, ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸Á¬Ä ¥ÀAZÀgï CAUÀrAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ZÀPÀæªÀ£ÀÄß ©aÑ CAUÀrAiÀÄ°è ¥ÀAZÀgï dÄqÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ vÀ£Àß rQÌAiÀÄ°è EnÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 2 ®PÀë ºÁUÀÆ ¨ÁåUï£À°èzÀÝ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ & 187 LJA« DåPïÖ ;-
¢£ÁAPÀ 11-08-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ mÁæ° DmÉÆà ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤî vÀAzÉ qÉëqÀ w¥Àà£À¥À½î ªÀAiÀÄ: 13 ªÀµÀð. ¸Á: amÁÖ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀ£ÀÄß vÀ£Àß DmÉÆà mÁæ°zÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ amÁÖ UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ amÁÖ -©ÃzÀgÀ gÉÆÃrUÉ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ¨sÀÄd ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¸ÉÆAlPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀಮತಿ  ನಿಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಶರನಪ್ಪ ಬಳಿಚಕ್ರ  ಸಾ: ಸಂಜೀವನಗರ ಗುಲಬರ್ಗ ರವರು    ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವಿನೋದ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೊಂಡಾ ಆಕ್ಟೀವಾ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ:ಕೆಎ 01 ಇ.ಎಫ್.3237ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ. ಸರ್ಕಲ್  ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ವಿನೋದ ಇತನು ಒಮ್ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಎಲ್ಲರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ ಜೀವನನಿಗೆ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಹೊಂಡಾ ಅಕ್ಟೀವ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.                                                

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ
ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತಾ ಗಂಡ ಮಹಾಂತೇಶ ಪೂಜಾರಿ ಜ್ಯಾತಿ;ಕುರುಬರ ಸಾ; ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ದುಬೈಕಾಲೂನಿ ಆಳಂದ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಗಂಡ ಮಹಾಂತೇಶ ಇತನನ್ನು ದಿನಾಂಕ.10-08-2011 ರಂದು 10-00 ಪಿ.ಎಂ.ದಿಂದ ದಿನಾಂಕ. 11-08-2011 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 11-00 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಉಪಳಾಂವ ಏರಿಯಾದ ವನ್ಯಧಾಮದ ಪಕ್ಕದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧದಿಂದ/ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗೊಳಿಸಿ, ಮುಖ ಜಚ್ಚಿದಂತೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಖ ಪೂರ್ತಿ ವಿರೂಪ ಮತ್ತು ರಕ್ತಮಯ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕೊಲೆ ಮುಚ್ಚು ಹಾಕುವ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಯಾಶಿಡ್ ಹಾಕಿ ಮುಖ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಕೊಕಟನೂರ ಸಾಃ  ಜಿಡಿಎ ಕಛೇರಿ ಎಸ.ವಿ.ಪಟೇಲ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಲಾರಿ ನಂ  HR 55 / L 2473   ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಹಸನ ಸಾ|| ಸಾ: ಗುರಗಾಂವ ಹರಿಯಾಣಾ ರಾಜ್ಯ ಇತನು ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಾಲಯಿಸಿ ಎಸ.ವಿ ಪಟೇಲ ಬಡಾವಣೆಯ ಸ್ವಾಗತ ಕಮಾನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಂದಾಜು 40000 /- ರೂ. ಹಾನಿ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.            

ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಅಫಜಲಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ನಾಮದೇವ ಸಿಂಗೆ ಸಾ|| ಬಳೂರಗಿ ತಾ|| ಅಫಜಲಪೂರ  ರವರು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂದಿಕಳಾದ ದುಂಡವ್ವ ಇವಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 15/7/1988 ರಂದು ಸಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪ ದಿಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂಗಡ 4 ಜನರು ಸಾ|| ಎಲ್ಲರೂ ಬಳೂರಗಿ ರವರು ದುಂಡವ್ವ ಇವಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಜಮೀನು ದುಂಡವ್ವಳ ಸಹಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸವೆð ನಂ.58,315 ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಮಾನ್ಯ ಜೆ ಎಂ ಎಫ್ ಸಿ ಕೋರ್ಟ ಅಫಜಲಪೂರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಮಾನ್ಯರ ಪತ್ರದ ಆಧೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ :
ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಶಿವಾನಂದ ತಂದೆ ಫಕೀರಪ್ಪ ಭಕರೆ ಸಾ|| ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಆಳಂದ ರವರು ನನ್ನ ಟವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಇರುವ ಗಾರ್ಡ ರೂಮನಲ್ಲಿ  ಇದ್ದ 40 ಮೀಟರ ಆರ.ಎಫ್. ಕೇಬಲ ವಾಯರ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ : ನಾಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಏಗಪ್ಪಾ ಜಮಾದಾರ ಸಾ: ಚೆಂಗಟಾ ತಾ:ಚಿಂಚೋಳಿ ಜಿ :ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:11-08-2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಮಲಾಪೂರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವಿದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಮಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗಲು, ಬುಲೇರೋ ಪಿಕಪ್ ಗೂಡ್ಸ ವಾಹನ ನಂ: ಕೆಎ:32 ಬಿ:3037 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ನಾನು, ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿಟನೂರ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮೂರಿನವರಾದ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಖೇರ್ಜಿ, ಶರಣಪ್ಪಾ ದೇಸಾಯಿ ಹಾಗು ಅಂಬಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಕಾಂಬಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಚೆಂಗಟಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಮಲಾಪೂರ ಚೆಂಗಟಾ ರೋಡಿನ ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಚಾಲಕ ಸಂಜಿವಕುಮಾರ ಇತನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ರೊಡಿನ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಿ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಒಳಗೆ ಕುಳಿತ ನಮ್ಮೆಲರಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.