Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, March 25, 2015

Raichur District Reported Crimes

                                                   
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                                            ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:

                ¢£ÁAPÀ 23/03/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 22-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁvÀðAqÀ vÀAzÉ: w¥ÀàtÚ, 36ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: gÁªÀÄ£Á¼À. FvÀÀ£À CtÚ£ÁUÀĪÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ: wªÀÄäAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: ZÀAzÀ£ÀPÉÃj ºÁ.ªÀ. PÁ¼ÉÃgÀzÉÆrØ.   FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J. 36 EJ¥sï 9695 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÄQðºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ £ÁlPÀ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃUÀ¨ÉPÉÃAzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, zÉêÀzÀÄUÀð PÉÆ¥ÀàgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À r.PÀgÀrUÀÄqÀØzÀ zÉêÉAzÀæªÀÄä EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ, JqÀUÉÊ CAUÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ JqÀUÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EvÁå¢AiÀiÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2015. PÀ®A-279, 337, 338, L¦¹.     CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.   

    ದಿನಾಂಕ:24-03-2015 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30 ಗಂಟೆಗೆ ನಾಗರಾಜ್ ತಂದೆ ಅಂಬಯ್ಯ ವಯ: 36 ವರ್ಷ ಜಾ: ಈಳಿಗೇರ್ : ಬಾಟಾ ಶೂ ರೂಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕೈ ಲ್ಯಾಬ್ ಬಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಮನೆ ನಂ:4-3-61 ಅಶೋಕ ಡಿಪೋ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಮಂಗಳವಾರ್ ಪೇಟೆ ರಾಯಚೂರು. ಈತನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಮಂಗಳವಾರ್ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ತನ್ನ ತಂಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ @ ಸುಮಿತ್ರಾ ಗಂಡ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ವಯ:32 ವರ್ಷ ಈಕೆಯು ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ: 23-03-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11.45 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ನೀರು ಕಾಯಿಸಬೇಕೆಂದಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಪಂಪ್ ಸ್ಟವ್ ನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿದಾಗ ಬೆಂಕಿಯು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಧಗ್ ಅಂತಾ ತಾನು ಉಟ್ಟಿರುವ ಸೀರೆ ಹತ್ತಿದ್ದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ತನ್ನ ಭಾವ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದು ಬೆಂಕಿಯು ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ರಿಮ್ಸ್ ಭೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಿವಸ ದಿನಾಂಕ: 24-03-2015 ರಂದು 00.45 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತನ್ನ ಭಾವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತನ್ನ ತಂಗಿಯು ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಗುಣಮುಖಳಾಗದೇ ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುವಾಗ  ದಿವಸ ದಿನಾಂಕ: 24-03-2015 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.15 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಇವಳ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಘಟನೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜರುಗಿದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸದರ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯುಡಿಆರ್ ನಂ:04/2015 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್.ಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-        
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.03.2015 gÀAzÀÄ            22¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  10,200/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
                                                                       


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-03-2015

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 25-03-2015

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2015, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 24-03-2015 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ತಂದೆ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಭರಶೆಟ್ಟಿ ವಯ: 40 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮ ರವರ ಸೋದರ ಮಾವನ ಮಗನಾದ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಾ ತಮದೆ ಭೀಮಶಟೆಪ್ಪಾ ಗುರೆ ವಯ 48 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಉ: ಉಪನ್ಯಾಸಕ, ಸಾ: ಏಣಕೂರ ಗ್ರಾಮ, ಇವರು ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಐಟಿಐ ಕಾಲೇಜ ವತಿಯಿಂದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಏಣಕೂರದಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಹಿಂದ್ರಾ ಸೆಂಚೂರಿ ಹೊಸ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಇಲ್ಲದು ನೇದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಏಣಕೂರ ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡ ದುಬಲಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಒಂದು ಹಂದಿ ಮುಂದಿನ ಟೈರಿಗೆ ಬಂದು ಸಿಲುಕಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪಳಿಸಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಕಿವಿ, ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವವಾಗಿ ಬೆಹೋಶಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದುಯಾರೋ 108 ಅಂಬುಲೇನ್ಸಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಹುಮನಾಬಾದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ತಂದು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಚಿರಾಯು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ದಾಖಲು ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಾ ರವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.  

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 11/2015, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-03-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀuÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ©gÀUÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: mÉÆPÀj PÉÆý, ¸Á: PÉÆüÁgÀ(PÉ) gÀªÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: PÉƼÁgÀ(PÉ) gÀªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà QæëÄQÃl£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ ºÉZÁÑV ¨ÉÃ£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉà «±À ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, F ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2015, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 24-03-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r R°Ã® CºÀäzÀ vÀAzÉ ºÁf £ÉÆÃgÀ CºÀäzÀ ¤uÉð ¸Á: ªÀÄ£Àß½î gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw £ÀÆgÀeÁ ¨ÉUÀA ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ C§Äâ §PÁgÀ ¹¢ÝPÀ EªÀgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÉÆA¢UÉ DmÉÆà £ÀA PÉ.J-38/5257 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ªÀÄ£Àß½î¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁPÀvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ °lè¥sÁèªÀgÀ ¸ÀÆÌ® ºÀwÛgÀ ªÀÄ£Àß½î ©ÃzÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JzÀÄj¤AzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA J.¦-29/«í-4578 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤±Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DmÉÆÃUÉ rQÌ ªÀiÁr ¯Áj ¤°è¹ NrºÉÆVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ, §®UÁ®Ä QgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ £ÉÆÃgÀeÁ EªÀ¼À vÀ¯ÉUÉ, §® ªÉƼÀPÁ°UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄUÀ£ÁzÀ C§Äâ §PÁgÀ ¹¢ÝPÀ EvÀ£À §®UÁ®Ä ¦AræUÉ, §®¥ÁzÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ E£ÀÄß DgÀÄ d£ÀgÁzÀ UÀÄ£ÀߪÀÄä ¸Á: zsÀªÀiÁð¥ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ §® ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ ºÀuÉAiÀĪÉÄïÉ, ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¥ÀgÀ«Ã£À ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ¸ÉÆAlPÀÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ vÁ¬Ä gÀfÃAiÀiÁ ¨ÉUÀA ¸Á: zsÀ£Á²æ gÀªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄ£Àß½î UÁæªÀÄzÀ gÁdªÀiÁä UÀAqÀ ©üêÀÄuÁÚ gÀªÀjUÉ §®UÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀ« EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÀi˯Á£Á vÀAzÉ ªÀĺÉÃvÁ§ ¸Á§ ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ §®UÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2015, PÀ®A 73(3), 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-03-2015 gÀAzÀÄ zÀUÁð¥ÀÄgÁ ©ÃzÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ §UÉÎ n.Dgï. gÁWÀªÉÃAzÀæ ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É UÀªÁ£À ZËPÀ ªÀiÁUÀðªÁV zÀUÁð¥ÀÄgÁ NtÂAiÀÄ°è ºÉÆÃV ¨ÁwäAiÀÄAvÉ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆqÀ¯ÁV M§â ªÀåQÛ ªÀÄįÁÛ¤¥Á±Á zÀUÁð ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ 1/- gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 90/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gɬĹj CAvÀ aÃgÁr ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä UÀÄA¥ÁV ¸ÉÃjzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ ªÀåQÛ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ C¥sÀgÉÆÃd @ C®Û¥sÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸ÀÄeÁ¬ÄÃvÀ ºÀĸÉãÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: zÀUÁð¥ÀÄgÁ ©ÃzÀgÀ FvÀ¤UÉ »rzÀÄ FvÀ¤AzÀ 1) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß 2) 1 ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉåAiÀÄļÀî aÃn, 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 300/- gÀÆ., 4)MAzÀÄ ºÀ¼É PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ «rAiÉÆÃPÁ£À ªÉÆèÉʯï C.Q 300/- gÀÆ., 5) MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ©½ §tÚzÀ ªÉÆèÉÊ® C.Q 400/- gÀÆ. £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆæUÉ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀ ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ §AzÀ ºÀt ªÀÄPÀ§Æ®±ÉÃl¤UÉ PÉÆlÄÖ PÀ«ÄµÀ£À ¥ÀqÉAiÀÄĪÀzÁV w½¹gÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
1)  ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 57/2015 ಕಲಂ. 78(1)(A)(VI) Karnataka Police Act & 420 IPC:.
ದಿನಾಂಕ 24-03-2015 ರಂದು 1-00 ಪಿ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಈ. ಕಾಳಿಕೃಷ್ಣ, ಪಿ.ಐ. ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗಂಗಾವತಿರವರು ಕ್ರೀಕೇಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ (01) ಅಮರೇಶ. (02) ಅಜ್ಮೀರ್ (03)    ಜಯಪ್ರಕಾಶ. (04) ನಜೀರ. (05) ಕಾಸಿಂ. (06) ಹುಲುಗಪ್ಪ ಮತ್ತು (07) ಪ್ರಸಾದ ಈ 07 ಜನರನ್ನು ಹಾಜರಪಡಿಸಿ    ಸದರಿಯವರ     ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು ತಮ್ಮದೊಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಪಂಚನಾಮೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ  ಸಾರಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 24-03-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತರು ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಆವರಣದಲ್ಲಿಯ ಗೋದಾಮ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ  ದಕ್ಷಿಣ ಆಪ್ರೀಕಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಕ್ರಿಕೇಟ್ ಆಟದ ಮೇಲೆ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಪ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದರೆ 1,000-00 ರೂಗಳಿಗೆ 1300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆದ್ದರೆ 1,000-00  ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ 1500-00 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಅವರಿಂದ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೆಸೆಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಸದರಿಯವರಿಂದ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಹಣ 37,905-00 ರೂ; ಹಾಗೂ ಜೂಜಾಟ ಆಡಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಚ್.ಟಿ.ಸಿ. ಸ್ಯಾಮಸಂಗ್, ಸೆಲ್ ಕಾನ್, ನೋಕಿಯಾ, ಮತ್ತು ಫ್ಲೈ  ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು 09  ಮೊಬೈಲ್ ಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆರೋಪಿತರು ಇಂದು ನಡೆದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರೀಕಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೇಟ್ ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕ್ರಿಕೇಟ್ ಆಟದ ಮೇಲೆ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 57/15 ಕಲಂ. 78 (1)(A)(VI) ಕೆ.ಪಿ. ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಲಂ 420 ಐ.ಪಿ.ಸಿ.ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
2) ಕಾರಟಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 49/2015  ಕಲಂ 34 ಕೆ.ಇ. ಕಾಯ್ದೆ:.

ದಿನಾಂಕಃ-24-03-2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-45 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಾರಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ನವಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಮ್.ಕೆ ಮೀಲ್ ಎದರುಗಡೆ ಒಂದು ಶೆಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತವಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೇ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಧ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾನ್ಯ ಸಿ.ಪಿ.ಐ ಸಾಹೇಬರು ಗಂಗಾವತಿ (ಗ್ರಾ) ಮೃತ್ತ ಮತ್ತು ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಸಾಹೇಬರು ಕಾರಟಗಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅಕ್ರಮ ಮಧ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸದರಿಯವನ ಶೆಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಅಂ.ಕಿ 2823/- ರೂಗಳು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಮಧ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತನು ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ನಗದು ಹಣ ರೂ. 2790/- ಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಪಂಚನಾಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ 8-30 ಬಂದು ಮೂಲ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ ವರದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes 

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2015 PÀ®A; PÀ®A. 379 ಐಪಿಸಿ:- ¢£ÁAPÀ: 24/03/2015 gÀAzÀÄ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æÃ. ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà gÁAiÀÄ¥Àà£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G; MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ºÀwÛPÀÄt vÁ.f|| AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¸À°è¹ °TvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 24/03/2015 gÀAzÀÄ 10-00 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ JvÀÄÛ Rjâ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ £À£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸ÉèÃAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-33 PÀÆå-4084 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £À£Àß ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ ¸Á§tÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ C®ÆègÀ ¸Á|| ºÀwÛPÀÄt UÁæªÀÄ, AiÀiÁzÀVj E§âgÀÆ PÀÆr AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀPÉÌ §AzÀÄ UÀAeï KjAiÀiÁzÀ CVß ±ÁªÀÄPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ RįÁè ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è JvÀÄÛUÀ¼À §eÁgÀPÉÌ ºÉÆÃV C°è ¸ÀAvÉ ºÀwÛgÀ  £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÉJ-33, PÀÆå-4084 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤°è¹ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß Rjâ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzɪÀÅ JvÀÄÛUÀ¼À ªÁå¥ÁgÀ §UɺÀjAiÀÄzÀ PÁgÀt £ÀAvÀgÀ 12-30 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÁ¥À¸ÀÄì £Á£ÀÄ ¤°è¹zÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÄÝ EgÀ°®è. £Á£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁV £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÁtzÀ PÁgÀt £À£Àß ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ ¸Á§tÚ C®ÆègÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ°è C°èE°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV J°èAiÀÄÆ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¹UÀ°®è. ¸ÀzÀj £À£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸ÉèÃAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-33 PÀÆå-4084 COLOUR-PBK, CHASSIS NO-MBLHA10AMDHJ79164, ENG NO- HA10EJDHJ36584 EzÀgÀ C.Q- 40,000/- gÀÆ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. C°èAzÀ E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¹UÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj £À£Àß PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÀvÉÛªÀiÁr ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è «£ÀAw CAvÁ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁ¹zÀ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁAzÀ

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2015 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ:- ¢£ÁAPÀ: 24-03-2015 gÀAzÀÄ 11.00 J.JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¨Á§Ä¹AUï vÀAzÉ GªÀiÁè¹AUï gÁoÉÆÃqÀ ªÀ|| 67 ªÀµÀð eÁ|| ¯ÁA¨Át G|| jlqïð ªÀPÀð E£ïì¥ÉPÀÖgï f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV Cfð¸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ, £À£Àß ªÉÆzÀ®£Éà ªÀÄUÀ ºÁUÀÆ ªÉÆzÀ®£Éà ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ CgÀ«AzÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä¹AUï gÁoÉÆÃqÀ ªÀ|| 31 ªÀµÀð eÁ|| ®A¨Át EzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è QgÁt CAUÀr ElÄÖPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄvÉÛãÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 23-03-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08.30 UÀAmÉUÉ ±ÉëAUï ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E£ÀÆߪÀgÉUÀÆ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä J®è gÀPÀÛ¸ÀA§A¢üUÀ½UÉ «ZÁj¸À¯ÁV ºÁUÀÆ J®è PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀĽªÀÅ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¢£ÁAPÀ: 23-03-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04.00 UÀAmÉUÉ ªÉƨÉÊ® £ÀA. 8197619555 ¢AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀ¯ÁªÀw ªÉƨÉÊ® £ÀA. 8867191051 £ÉÃzÀÝPÉÌ £À£Àß ªÀÄUÀ CgÀ«AzÀ £Á£ÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À°èzÉÝÃ£É JAzÀÄ C¼ÀÄvÁÛ ºÉüÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥sÉÆãï PÀmï D¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ F £ÀA§gï £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀzÀ®è. £À£Àß ªÀÄUÀ£À ªÉƨÉÊ® £ÀA. 9480029888 EgÀÄvÀÛzÉ. FUÀ £ÁªÀÅ F ªÉÄð£À JgÀqÀÄ £ÀA§gÀUÀ½UÉ PÀgÉ ªÀiÁrzÀgÉ ¹éZïD¥sï DVgÀÄvÀÛªÉ. DzÀÝjAzÀ zÀAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÁzÀ vÁªÀÅ £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁV ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è «£ÀAw CAvÁ ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±À