Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, September 29, 2012

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
   
                   PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  J£ï. ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á¯ï vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: »mÁa ªÀiÁ®PÀ ¸Á: gÀÄzÀæA¥ÉÃmÉ ¨ÉÊ¥Á¸ï ºÀwÛgÀ C£ÀAvÀ¥ÀÆgÀÄ vÁ:f: C£ÀAvÀ¥ÀÆgÀÄ (J¦) FvÀ£À »mÁa 110 ªÁºÀ£À EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ªÀiÁ£À« vÁ®ÆQ£À ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw ªÁå¦ÛAiÀÄ°èAiÀÄ zɸÀ®§AqÁ PÁåA¦£À°è PÉgÉ ¤ªÀiÁðt PÀªÀÄUÁj PÉ®¸À £ÀqÉ¢zÀÄÝ D PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ £À£Àß »laAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 22.08.2012 gÀAzÀÄ ZÀ®PÀ gÁdÄ«UÉ DvÀ£À ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ GvÀÛgÀ §gÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23.08.2012 gÀAzÀÄ zɸÀ®§AqÁ PÁåA¦UÉ §AzÀÄ PÉ®¸À £ÀqÉzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è £À£Àß »mÁa ªÀºÀ£À «zÀÄÝ ZÁ®PÀ EgÀ°®è. ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ ªÀÄÄRå ©r¨sÁUÀUÀ¼ÁzÀ 1] læAiÀiÁPï ªÉÆÃl¸ï ð2] ¹«AUï ªÁ¯ïì-23] ¥ÉÊ®mï gÉUÀÆå¯Émï 4]¸É¯ïà ªÉÆÃmÁgï 5] qÉÊ£ÁªÀiÁ ºÁUÀÆ  E¤ßvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q. gÀÆ: 5.80.000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅ¢zÀÄÝ EªÀÅ ªÁºÀ£ÀzÀ°è EgÀ°®è. ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ gÁdÄ PÀÆqÀ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è PÁgÀt PÀ¼ÀĪÁzÀ ©r¨sÁUÀ¼À£ÀÄß zÉÆgÀQ¹ PÉÆqÀĪÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.09.2012 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 172/2012 PÀ®A 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
                   ¢£ÁAPÀ.21-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ vÀAUÀªÀÄä½UÉ FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »A¢¤AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆj¹zÀgÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄ£À¹UÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ ¸Éë¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ-28/09/12 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 02-30 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ  ²æà ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ gÀAUÀtÚ, 30 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-eÁVÃgÀ eÁqÀ®¢¤ß FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 23/2012 PÀ®A 174 ¹ Dgï ¦ ¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
                  ¢£ÁAPÀ 26-09-2012 gÀAzÀÄ 5-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ CA§ªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà, 35 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀ FPÉAiÀÄÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ¼É §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj CA§ªÀÄä FPÉAiÀÄÄ VqÀzÀ PɼÀUÉ ºÉÆÃV ¤AvÁUÀ ¹r®Ä §r¢zÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 29-09-2012 gÀAzÀÄ 9-40 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà, 40 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ªÀįÁè¥ÀÆgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA: 33/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                      ¸Á®UÀÄAzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¸ÉÊAiÀÄzï £ÀfÃgÀCºÀäzï SÁ¢æ vÀAzÉ eɸÀÄzÀgÁd SÁ¢æ, 28 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£À  ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 66/©-2 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÉð £ÀA. 65(J)-2 £ÉÃzÀÝgÀ°è d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«ÄäUÉ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ G¥À PÁ®ÄªÉ £ÀA. 36/5 £ÉÃzÀÝjAzÀ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå EzÀÄÝ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ, £ÀA. 3 PÁ®ÄªÉ G¥À«¨sÁUÀ ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉ ¦.qÀ§Æèöår PÁåA¥À ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.         2) ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ, n.©.¦ PÁqÁ G¥À «¨sÁUÀ ¦.qÀ§Æèöår PÁåA¥À ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ DvÀ¤UÉ  AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀßZÀÑjPÉ ¤ÃqÀzÉ zÀĵÉàçÃgÀuɬÄAzÀ M¼À ¸ÀAZÀÄ ªÀiÁr PÀëwà GAmÁUÀĪÀAvÉ PÉÃqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁ¤ ªÀiÁr £ÀA©PÉ zÉÆæºÀ ªÀiÁr ¤ÃgÁªÀj PÁ®ÄªÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄaÑgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA:  282/2012 PÀ®A.109,120(©),166,409,426,427,430,gÉ/«34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
 ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ  ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               UÉÆÃUÀªÀÄä UÀAqÀ qÁPÀ¥Àà ®ªÀiÁt 30 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á|| ªÀiÁgÀ®¢¤ß vÁAqÁ. ªÀÄvÀÄÛ 1] ¯ÉÆPÉñÀ vÀAzÉ Ql¥Àà 25 ªÀµÀð «zÁåyð 2] Ql¥Àà vÀAzÉ ºÀj±ÀÑAzÀæ¥Àà 45 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À 3] ºÉêÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ Ql¥Àà 40 ªÀµÀð J®ègÀÄ ®ªÀiÁt¸Á|| ªÀiÁgÀ®¢¤ß vÁAqÁ EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzÉå FUÉÎ 8-9 wAUÀ¼À »AzÉ dUÀ¼À DVzÀÄÝ DV¤AzÀ CªÀj§âjUÀÆ ¸Àj EgÀĪÀÅ¢®è. ¢£ÁAPÀ 27/09/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 17.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆÃUÀªÀÄä UÀAqÀ qÁPÀ¥Àà ®ªÀiÁt FPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ ¯ÉÆPÉñÀ vÀAzÉ Ql¥Àà  EªÀ£ÀÄ £ÉÆÃr eÉÆÃgÁV £ÀPÀÄÌ, GUÀĽzÀÄÝ DPÉAiÀÄÄ «ZÁj¹zÀÝPÉÌ ªÉÄîÌAqÀªÀgÉ®ègÀÆ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà £Á£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÄÝ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÝ®èzÉà PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉÃgÀUÀÄ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÝ®èzÉ, G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 105/12 PÀ®A 504.323.324.354, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ: 18.09.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.30 UÀAmÉUÉ ²æÃ. §¸ÀªÀgÁd¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¸Á: gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ gÉrØ, 30 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ ¸ÀÆUÀÄgÀAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀÄAzÀgÉñÀ FvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä DAzsÀæ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ 2 £Éà PÁæ¸ï£À°è ¸ÀÆUÀÄgÀAiÀÄå£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-36/E.J-75 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁUÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è PÉqÀ«zÀÝjAzÀ ¸ÀÄgÉñÀ gÉrØAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ ªÀÄUÀ먀 ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ JqÀUÀqÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CªÀ£À£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ²ªÀA D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÊzÀgÁ¨Á¢£À UÉÆèç¯ï D¸ÀàvÉæUÉ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÀªÁgÀ ¸ÀÄUÀÄgÀAiÀÄå FvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 29.09.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:74/2012 PÀ®A: 279, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« AiÀiÁPïÖ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.09.2012 gÀAzÀÄ 125 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  22200/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-09-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 29-09-2012

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 147/2012 PÀ®A: 366 (J) L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ : 28/09/2012 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಷ್ಮಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಂದಪ್ಪಾ ಸಾ : ಧನಗರ ಬಾಲ್ಕಿ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಫಿರ್ಯಾದು ಅರ್ಜಿ ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೆನಂದರೆ ದಿನಾಂಕ : 27/08/2012 ರಂದು 2300 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತನಾದ ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಹಳೆಂಬುರೆ ಸಾ : ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ  ಆರಾಮ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ  ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆನೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಕೆ ಮಕ್ಕಳಾದ 1) ಫೂಜಾ 15 ವಷ 2) ಶಿವಕುಮಾರ 13 ವರ್ಷ 3) ಆರತಿ 10 ವರ್ಷ ರವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ರೇಲ್ವೆ ಮುಖಾಂತರ ಭಾಲ್ಕಿಯಿಂದ ಪೂನಾಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಮಡು ಹೋಗಿ ಪೂನಾದಲ್ಲಿ   ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ವ್ಯಶಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ದಿನಾಂಕ : 04/09/2012 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 0930 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳಾದ ಪೂಜಾ 15 ವರ್ಷ ಇವಳಿಗೆ ಲ್ಯಗಿಂಕ  ಸಂಭೂಗ ಮತ್ತು ಬಲತ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ದುರದ್ದೇಶದಿಂದ ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.                                          
 zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 151/2012 PÀ®A: 302 L¦¹ :-
¢:27/09/2012 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¤lÆÖgÀ (©) UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄAn ºÉÆqÉzÀ ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆæ «oÀ® vÀAzÉ ºÀÄ®UÉÆAqÀ ¸Á/ ¤lÆÖgÀ (©) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀÄjUÀ¼ÀÄ ªÉÄìĸÀÄvÁÛ PÀÄAn ºÉÆqÉzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀÄjUÀ¼ÀÄ ©mÁÖUÀ ªÀÄÈvÀ eÁªÉÃzÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆ® UÀnÖAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ ©vÀÛ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ CAzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÉüÀzÉ eÁªÉÃzÀ¤UÉ PÀÄ¹Û »rzÀÄ PÉʪÀÄÄ¶× ªÀiÁr vÉÆgÀr ªÉÄïÉ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è  eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àqɹ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.                
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 148/2012 PÀ®A: 323 341 498 (J) 504, 506  eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ : 28/09/2012 ರಂದು 1600 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ತನುಜಾ ಗಂಡ ಸಂತೋಷ ಜೋಳದಾಪಕೆ ಸಾ: ಮದಕಟ್ಟಿ ಸದ್ಯ : ಲೇಕ್ಚರ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೆನಂದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತೋಷ ಜೋಳದಾಪಕೆ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡ ಸಂತೋಷ ಹಾಗು ಅತ್ತೆ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹಾಗು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬರುವದಿಲ್ಲ  ಹಾಗು ನಿನ್ನ ತವರು ಮನಗೆ ಹೋಗು ಎಂದು ಕಿರಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು, ದಿನಾಂಕ : 28/09/2012 ರಂದು 1400 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಅತ್ತೆ ಶಾಂತಬಾಯಿ ಇವಳು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡ ಎಡಗ್ಯ ತಿರುವಿ ಕ್ಯಯಿಂದ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು  ಕಾಲಿನಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ  ಒದ್ದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಅತ್ತೆ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಕ್ಯಯಿಂದ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾಳೆ ಹಾಗು ಆರೋಪಿ ಸಂತರೋಷ ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡ ಖತಂ ಮಾಡುತ್ತೆನೆ ಎಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ . CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.                                                          
                                               
©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Cgï ¸ÀA: 07/2012 PÀ®A: 174 ¹Dg惡 :-
¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ªÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ¸Á: PÀgÀPÀ£À½î ¸ÀzÀå ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 28-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£ï 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ £À£Àß UÀAqÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ PÀgÀPÀ£À½î ¬ÄAzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÉݪÀÅ £À£Àß UÀAqÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÁV¤AzÀ ºÉƸÀ HjUÉ §A¢gÀĪÀ §UÉÎ ºÉÃUÉ fêÀ£À £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ CAvÀ aAw¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ »ÃUÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ EAzÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl ªÀģɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ºÀÄt¸É ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQ PÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
   

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 259/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ:- 28-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ©.JA. E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ©. ¹¯Ágï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: ¸ÉÊPÀ¯ï ±Á¥ï ¸Á: 3£Éà ªÁqÀð-D£ÉÃUÀÄA¢. vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ:- 28-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D¥É DmÉÆà £ÀA§gï PÉ.J-37/ J-1938 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ D£ÉÃUÀÄA¢ PÀqɬÄAzÀ DmÉÆêÀ£ÀÄß Dwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà ¸Á¬Ä£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ MªÉÄä¯Éà ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ DmÉÆêÀÅ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ ¥À°ÖAiÀiÁV GgÀĽ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ 6 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃzÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¸ÀtÚ§¸À¥Àà ºÀÆUÁgÀ, ºÉZï.¹. 60 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 260/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 28-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ|| ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÁ¼ÀV vÀAzÉ §¸À¥Àà PÁ¼ÀV, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: zÉêÁAUÀ G: PÁgï ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄgÀ½ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ:- 28-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:15 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Áé«Ä, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: dAUÀªÀÄgÀÄ ¸Á: ªÀÄgÀ½ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¥Áå¸É£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J-37/ AiÀÄÄ-4304 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀPÉÌ ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄgÀ½ ¹ÃªÀiÁzÀ°è wgÀÄ«£À°è ±ÀgÀt§¸ÀªÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà MªÉÄä¯Éà ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ »A¨sÁUÀzÀ°è PÀĽwzÀÝ £Á£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ £À£Àß JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖV J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, JqÀ¨sÀÄdPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝjAzÀ ²æà ¸ÀtÚ§¸À¥Àà ºÀÆUÁgÀ, ºÉZï.¹. 60 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀļÀzÀ½î- VtÂUÉÃgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C¯ÁÖçmÉPï ¹ªÉÄAmï ¥sÁåPÀÖj ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ Kgï ¹ÖçÃ¥ï ºÀwÛgÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA: PÉ.J-01/J¥sï-9197 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¥ÀÄgÀµÉÆÃvÀÛªÀÄ ¸Á:G¯Áè¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV, C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ ºÉÆÃV JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆ.¸ÉÊ £ÀA: PÉ.J-37/PÀÆå-6466 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ ºÁUÀÆ UÀ«¹zÀÝ¥Àà JA§ÄªÀªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÁgÀt §¸ï ZÁ®PÀ ¥ÀÄgÀµÉÆÃvÀÛªÀÄ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà gÁeÁ¸Á§ J«Ää ºÉZï,¹-90 UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ºÀÄqÀÄV PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt

4) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/2012 PÀ®A. ºÀÄqÀÄV PÁuÉ:.

¢: 28/09/12 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ vÁºÉÃgÁ UÀAqÀ gÀ»ÃA ZË¢æ ¸Á: °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ ºÁ:ªÀ: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¤£Éß ¢: 27-9-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÀÄPÁì£Á ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UɼÀwAiÀÄgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÁ¥Á¸À ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. PÁuÉAiÀiÁzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÀÄPÁì£Á EªÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ²æÃ. PÀ£ÀPÀ¥Àà. J.J¸ï.L £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ:
ಅಫಜಲಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:27-09-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರೋಡ ಬದಿಗೆ ಇದ್ದ ಭೀಮಷಾ ತಂದೆ ಮಲ್ಕಪ್ಪ ಮಾಂಗ ಸಾ|| ಉಡಚಣಹಟ್ಟಿ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಾಂದಾರಿದಲ್ಲಿಯ ಬೇವಿನ ಗೀಡದ ಕೆಳಗೆ 25 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷದ ಅಪರಿಚಿತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಜಬರಿ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬೀಗಿದು ಯಾರೋ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಖಾಜಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರಗು ಭಾಸಗಿ ಸಾ|| ಉಡಚಣಹಟ್ಟಿ ತಾ|| ಅಫಜಲಪೂರ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:167/2012 ಕಲಂ, 376, 302 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ  ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.