Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, June 19, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ :18-06-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 07-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà,38ªÀµÀð,eÁ:ªÀÄrªÁ¼À,G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:UÀ§ÆâgÀÄ, FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ n®ègï ºÉÆqÉAiÀÄĪÀªÀjUÉ r¸Éïï gÉÆPÀÌ PÉÆlÄÖ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.33/eÉ-2685 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-zÉêÀzÀÄUÀð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀtPÀ¥Àà G¥ÁàgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöå°AiÀÄ UÁ° ¥ÀAPÀÑgï DVzÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzÀå ¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀîzÉà C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ¤°è¹zÀÝjAzÀ CzÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀjAzÀ UÀzÀÝPÉÌ, ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2013 PÀ®A: 279, 283, 304(J) L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ.19-06-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀÄw UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ §£ÀUËqÀ ªÀiÁ° UËqÀgï, 50 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ºÀÆ£ÀÄgÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ£À vÀªÀÄäA¢gÁzÀ §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ 2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ 3) ¸ÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd J¯ÁègÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-ºÀÆ£ÀÄgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ "J£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ºÉÆ®zÀ°è ¥Á®Ä ¨sÁUÀ ªÀiÁqÉÆÃt CAzÀgÉ CfðUÉ ¸À» ªÀiÁqÀ®Ä ¤Ã£ÀÄ §gÀĪÀ¢®è CAwAiÀiÁ" CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, DgÉÆæ £ÀA.2 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ M¤PÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqsÀÄ 'F ¸ÀƼÉÀªÀÄUÀ£ÀzÀÄ ¨Á¼À DUÁåzÀ' CAzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉÀzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, DUÀ vÀ¯É ¸ÀÄwÛ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ §®UÁ®Ä ªÉÆÃtPÁ®Ä PɼÀUÉ PÀ®Äè vÀUÀÄ° gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉà ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ ¸ÀAUÀªÀÄä¼ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ G½zÀªÀgÀÄ '¤£Àß UÀAqÀ ºÉÆ®zÀ ¨sÁUÀPÉÌ ¸À» ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®èªÉAzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®'è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 194/2013 PÀ®A. 323,324,504,506 gÉ/« 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:19.06.2013 gÀAzÀÄ 128 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 20,500 /-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-06-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-06-2013

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/2013, PÀ®A 302 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-06-2013 gÀAzÀÄ 2215 UÀAmɬÄAzÀ 2300 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÁåªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Àà UÀĪÉÄä ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ r.¹.J£ï zÀÄUÁð n.« £ÀÆåd, ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ UÀĪÉÄä ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, G: zÀÄUÁð ¹n PÉ箣À°è £ÀÆåd JrnAUÀ PÉ®¸À, ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ¤UÉ ©ÃzÀgÀ UÁA¢üUÀAd zÀÄUÁð ¹n PÉç® JzÀÄjUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-06-2013 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ zÀÆj£À Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ jÃAiÀiÁ¸ÀvÀ C° vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ C° E£ÁªÀÄzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄįÁè UÀ°è, ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ £ÀªÀiÁd ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹r r®PÀì ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/PÉ-129 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÀÄUÀ E¥sÁð£À E§âgÀÆ ¨sÁ°Ì UÀAd PÀqÉUÉ ºÉÆwÛgÀĪÁUÀ E¥sÁð£À FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÉƪÀÄäUÉÆÃAqɱÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ ¨sÁ°Ì §¸ï ¤¯ÁÝt PÀqɬÄAzÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹r r®PÀì ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/eÉ-2858 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ±À²zsÀgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Áà ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: ¤qÉç£ï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉüÀUÉ ©zÁÝUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ°£À ªÉÄðAzÀ ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ¼À PɼÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ E¥sÁð£À FvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅ¢®è, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, E¥sÁð£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀÄƺÉd vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¥Á±À«ÄAiÀiÁ E§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÀÄvÀÄð aQvÉì ¤Ãr C°èAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¤ÃªÀÄì, C¥ÉÃPÀë ºÁUÀÄ ¹QAzÁæ¨ÁzÀ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ J¯Áè PÀqÉ ªÉÊzÀågÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÁ®Ä PÀwÛj¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ, zÀÄgÀ¹Û DUÀĪÀ¢®è JAzÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ 17-04-2013 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ²æà D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÁUÀ ²æà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ §®UÁ®£ÀÄß ªÉƼÀPÁ®ªÀgÉUÉ PÀwÛj¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 24-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÁ°UÉ §ºÀ¼À E£À¥sÉÃPÀë£À DV PÁ°£À°è gÀPÀÛ PÀ¥ÁàV QªÀÅ ¸ÉÆgÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 01-06-2013 gÀAzÀÄ ¥ÀÆ£ÀB ©ÃzÀgÀ ²æà D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁR°¹zÁUÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ §®UÁ®£ÀÄß vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄîUÀqÉ ªÀgÉUÉ PÀwÛj¹gÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ: 04-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, DzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ E£À¥sÉÃPÀë£À DV CzÀÄ Er zÉúÀzÀ°è ºÀgÀrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-06-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ EªÀiÁæ£À vÀAzÉ jAiÀiÁ¸ÀvÀ C° E£ÁªÀÄzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄįÁè UÀ°è ºÀ¼É ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 06/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-06-2013 gÀAzÀÄ ¸ÉêÁzÁ¸À £ÀUÀgÀ vÁAqÁzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA. 86 ºÉÆîzÀ°è PÀ¼É vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ GªÀiÁf gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw:  ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ¸ÉêÁzÁ¸À £ÀUÀgÀ vÁAqÁ JPÀA¨Á EªÀgÀ §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 18-06-2013 gÀAzÀÄ gÁeÉÃAzÀæ EªÀjUÉ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ gÁeÉÃAzÀæ EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ GªÀiÁf vÀAzÉ PÉñÀAiÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ¸ÉêÁzÁ¸À £ÀUÀgÀ vÁAqÁ JPÀA¨Á EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 07/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-06-2013 gÀAzÀÄ ¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ CgÀtå E¯ÁSÉAiÀÄ £ÀgÀ¸ÀjAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ C¤Ã¯ï zsÀƼÀUÀÄAqÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ºÀlPÀgÀ, ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: ¨ÉÆÃgÁ¼À EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ AiÀÄĪÀgÁd vÀAzÉ C¤Ã¯ï ªÀAiÀÄ: 4 ªÀµÀð, EvÀ¤UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀgÀ¸ÀjAiÀÄ°è PÉî¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ AiÀÄĪÀgÁd EvÀ£ÀÄ DlªÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV £ÀgÀ¸Àj ¤Ãj£À ºË¢£À°è ©¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ DPÀqÉ FPÀqÉ £ÉÆÃrzÁUÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ PÁt¸ÀzÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ªÀÄUÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀÅ ¸ÀzÀj £ÀgÀ¸ÀjAiÀÄ ¤Ãj£À ºË¢£À°è ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀÅ £ÀgÀ¸Àj PÁªÀ®ÄzÀgÀ£ÁzÀ ²ªÁf RArPÉÃj ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CtÚ gÁeÉÃAzÀæ ¥ÁAqÉæ gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃgÀUÀqÉ vÉUÉzÀÄ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 10/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ¥ÁAqÀgÉ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: zsÀ£ÀUÀgÀUÀqÁØ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀÄeÁvÁ UÀAqÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ¥ÁAqÀgÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ £À¼ÀPÉÌ ¤ÃgÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA©PÉƼÀî®Ä £À¼ÀPÉÌ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgï ºÀaÑ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄwÛgÀĪÁUÀ PÀgÉAl ºÉÆÃV §AzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ £À¼ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤Ãj£À°è ¤AvÀÄ PÀgÉAl ºÉÆÃzÁUÀ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁj£À PÀ£ÉßPÀë£ï ªÉÊgÀ£À ¥ÀèUï vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV MªÉÄä¯É PÀgÉAmï §AzÀÄzÀÝjAzÀ ¸ÀÄeÁvÁ EªÀgÀ §®UÉÊ vÉÆÃgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ PÀgÉAmï ºÀwÛ £À¼ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¨ÉºÉÆõÁV ©zÁÝUÀ¼À ¦üAiÀiÁð¢, ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ¸ÀÄeÁvÁ EªÀjUÉ DmÉÆÃzÀ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, ¸ÀÄeÁvÁ EPÉAiÀÄ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 12/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ gÁd¥Áà vÀAzÉ ªÉÆÃUÀ®¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð,  eÁw: UÉÆAqÀ (J¸ïn), ¸Á: ªÀiÁzsÀªÀ £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸Á«wæ vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ ©.PÁA CAwªÀÄ ªÀµÀðzÀ°è NzÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è CAPÀUÀ¼ÀÄ PÀrªÉÄ ¥ÀqÉzÀ PÁgÀt ªÀiÁ£À¹PÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ Që£ÀßvɬÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¸Á«wæAiÀÄ vÁ¬Ä ¸ÁPÀµÀÄÖ §Ä¢ÞªÁzÀ zsÉÊAiÀÄð ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, DzÁVAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ¢£ÁAPÀ 17-06-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸Á«wæ EPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÉÃqï gÀÆ«Ä£À°è a®PÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¥sÁå¤UÉ NqÀt¬ÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É, ¸Á«wæ EPÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ §UÉÎAiÀÄÆ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-06-2013 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/2013, PÀ®ªÀÄ 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-06-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀÄAmɹ¹ð ²ªÁgÀzÀ°è£À mÁæ£Àì¥ÁgÀAzÀ°è£À 85 °Ãlgï D¬Äî PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀ D¬Ä®£À C.Q 4,000/- gÀÆ¥Á¬Ä EgÀÄvÀÛzÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀgÉrØ ±ÁSÁ¢üPÁj eɸÁÌA RlPÀ aAZÉƽ WÀlPÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-06-2013 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/2013, PÀ®A 143, 147, 427, 447, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 32 gÀ°è ²ªÀ°AUÀ¥Áà vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Áà EªÀjAzÀ 2001 £Éà ¸Á°£À°è ¥Áèl£ÀÄß MlÄÖ 36 d£ÀgÀÄ Tj¢¹ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁèlPÀUÀ½UÉ ¹ªÉÄAn£À RA§UÀ¼ÀÄ ºÀƽPÉÆAqÀÄ EzÀgÀ ªÀÄzÉå ¨ÉÆqÀðUÀ¼ÀÄ ºÁQgÀÄvÉÛªÉ ¢£ÁAPÀ 16-06-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀÄAqÀªÀiÁä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Áà ¸Á: §UÀzÀ¯ï ºÁUÀÄ E£ÀÄß 8 d£À EvÀgÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ eÉ.r.©.AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀ¢AzÀ £Ér¹zÀ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ RA§UÀ¼ÀÄ £Á±À ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄaAzÀgÀ vÀAzÉ CA§uÁÚ ªÉÄÃvÉæ ¸Á: M¼ÀTAr, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ PÉüÀĪÀÅzÀPÉÌ ºÉÆzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¸ÀzÀj ¥ÁèlzÀ°è Cwà PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è vÀAiÀiÁj¹zÀ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2013, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-06-2013 gÀAzÀÄ ¹¢ÝPï ±ÁºÀ vÁ°ªÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÀwÛÃgÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ §UÉÎ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ JA.J¸ï vÁ£À¥ÀàUÉÆüÀ ¦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¹¢Ý vÁ°ªÀÄ zÀUÁð ºÀwÛÃgÀ 1/- gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸ÀgÀzÁgÀ C° vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ CºÀäzÀ C° ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: ¹¢ÝPï ±ÁºÀ vÁ°ªÀÄ ©ÃzÀgÀ, 2) SÁeÁ ªÉƬģÉƢݣï vÀAzÉ ºÀĸÉÊ£À ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 2-1-41 ¹¢ÝPï ±ÁºÀ vÁ°ªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ ªÉÆvÀÛ 4080/- gÀÆ, 2) JgÀqÀÄ £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ C.Q 600/- gÀÆ, 3) JgÀqÀÄ ¨Á¯ï ¥Éãï, 4) ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉåAiÀÄļÀî aÃnUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 227/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 18-06-2013 ರಂದು ¦üAiÀiÁð¢ ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ತಂದೆ ಮಾದಪ್ಪಾ ಮರುರೆ ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಜಾw: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಖಟಕ ಚಿಂಚೊಳಿ EªÀgÀÄ vÀªÀÄÆäj£À ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತವರಕೇಡೆ EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನ್ನ ಡಿಸ್ಕವರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಜೆ-8921 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿಯಿಂದ ಭಾಲ್ಕಿಗೆ ಬಂದು ಮರಳಿ ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಭಾಲ್ಕಿ-ಹುಮನಾಬಾದ ರಸ್ತೆ ಪಂಜಾಬಿ ಧಾಭಾದ ಎದರುಗಡೆ ಹೊದಾಗ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿರೊ ಹೊಂಡಾ ಫ್ಯಾಶನ ಪ್ರೊ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಕೆ-0256 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ಜೈರಾಜ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಉದ್ದನ ಸಾ: ಖಟಕಚಿಂಚೋ½ ಈತನು ತನ್ನ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಜಾಗರುಕತೆಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀĽvÀÄ ಹೊಗುತ್ತಿರುವ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಬಲಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮುರಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತವರಖೆಡೆ ರವರಿಗೆ ಎಡಗಾಲ ಪಾದದ ಮೇಲೆ, ಬಲಗೈ ಮೊಳಕೈ ಮೇಲೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ DgÉÆæUÀÆ ಕೂಡ ಎಡಗಾಲ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲ ¨sÀÄಜದ ಮೇಲೆ, ಎಡಗೈ ಬೆರಳಿಗೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರತ್ತದೆ ಹಾಗೂ DgÉÆæAiÀÄ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮೇತ್ರೆ ಈತ£À ಹಣೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲ ಮೇಲೆ, ಎಡಗಡೆ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

   

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಎರಡನೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ:
ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:18/06/2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಠಾಣೆಯ ಕೋರ್ಟ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಮಾಣಿಕ ಪಿಸಿ ರವರು ಮಾನ್ಯ 1ನೇ ಅಪರ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶ ಸಂ.2469 ದಿನಾಂಕ: 14/06/2013 ನೇದ್ದರ ಅರ್ಜಿದಾರಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾದೇವಿ ಗಂಡ ಸಂಗಣ್ಣಾ ಕಲ್ಲೂರ ವಯ:55ವರ್ಷ ಉಃಮನೆಕೆಲಸ ಸಾಃಹೊಳಕುಂದಾ ತಾಃಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು 1975 ರಲ್ಲಿ ಸಂಗಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪಾ ಕಲ್ಲೂರ ವಯ:60 ವರ್ಷ ಉಃನಿವೃತ್ತ ಫಾರೆಸ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು. ನಮಗೆ ಮಹಾನಂದ ಎಂಬ ಮಗಳು ಜನಿಸಿದ್ದು ಅವಳು 3 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಮದುವೆಯಾದ 4-5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನೌಕರಿಗೆ ಸೇರಿ, ಅವರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಗಮ ಫಾರೆಸ್ಟಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿ ನಂತರ ಹುಮನಾಬಾದಕ್ಕೆ  ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಯಿತು. ಆವಾಗಿನಿಂದ ದಿನಾಲು ಕುಡಿಯುವುದು ತಿನ್ನುವುದು ಮಜಾ ಮಾಡಿ  ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ನಾನು ಬೇಸತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಉಳಿದೇನು. ನಂತರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ 2000ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಮಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮತೀರ್ಥ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾ @ ಆಶಾದೇವಿ ತಾಯಿ ನಾಗಮ್ಮಾ ಸಾಃಹೊಳಕುಂದಾ ಹಾಃವಃ ಹುಮನಾಬಾದ  (ಗಂಡ ಸಂಗಣ್ಣಾ ಕಲ್ಲೂರ ) ಇವಳೊಂದಿಗೆ 2ನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತದಾನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸೇರಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ತನ್ನ ಸೇವಾ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ 2ನೇ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ರೇಣುಕಾ @ಆಶಾದೇವಿ ಇವಳ ಹೆಸರು ನಮೂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.ನನ್ನ ಗಂಡ ಸಂಗಣ್ಣಾ ಈತನು 2ನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸೇವಾ ಪುಸ್ತಕ ದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ನಮೂದಿಸಿ ನನಗೆ  ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ದೂರು ವಸೂಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:58/2013 ಕಲಂ. 494, 420, 465, 468, 419 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಳಖೇಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:18-06-2013 ರಂದು ಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬರು ಹುಡಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮೃತನ ಅಂತಿಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಸಿಬರ್ ಈತನು ವಿನಾಃಕಾರಣ ಜಗಳ ತೆಗೆದಿದ್ದನು. ರಾತ್ರಿ 9-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಳಖೇಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂಗಡ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ರವಿಚಂದ್ರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಸಿಬರ್ ವಯಾ|| 21 ವರ್ಷ ಜಾ|| ಕಬ್ಬಲಿಗ ಉ||  ಆರ್.ಸಿ.ಎಫ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ|| ಮಳಖೇಡ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:59/2013 ಕಲಂ 323. 324. 504 ಸಂ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಳಖೇಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:18-06-2013 ರಂದು ಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬರು ಹುಡಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮೃತನ ಅಂತಿಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತು ರವಿಚಂದ್ರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಸಿಬರ್  2) ಸಾಬಣ್ಣ 3ನಾಗಪ್ಪ ಸಾ|| ಎಲ್ಲರು ಮಳಖೇಡ ರವರು ಜಗಳ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಮರಳಿ ಮಳಖೇಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೋತೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಸೊಕ್ಕು ಬಹಳ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಹೋಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸಿಬಾನೋ ವಯಾ||23 ವರ್ಷ ಜಾ|| ಕಬ್ಬಲಿಗ ಉ|| ಆರ್.ಸಿ.ಎಫ್ ಕೇಲಸ ಸಾ|| ಮಳಖೇಡ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:60/2013 ಕಲಂ 341. 323. 504 ಸಂ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.