Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, August 5, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 05-08-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 05-08-2012

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 04-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ dªÀiÁzÁgÀÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý, ¸Á: £ÀªÀzÀUÉÃj EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀÄÈvÀ vÁ¬Ä ¥ÁªÀðw UÀAqÀ vÀļÀ¹gÁªÀÄ dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, EªÀjUÉ vÀ£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/E-9961 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÀÄUÀqÉ PÉÆr¹PÉÆAqÀÄ ZÁA¨ÉƼÀ¢AzÀ ªÁAiÀiÁ J£ï.J¸ï.J¸ï.PÉ PÁSÁð£É ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ZÁA¨ÉƼÀ UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄuÁÚ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ZÁA¨ÉƼÀ-d£ÀªÁqÀ gÉÆqÀ ªÉÄÃ¯É ZÁA¨ÉƼÀ PÀqɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/PÉ-8150 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄE vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀĪÀªÀgÀ JqÀ ¨sÁUÀzÀ ºÀuÉAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÄV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆgÀÄwÛvÀÄÛ, JqÀ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ ºÁUÀÄ JqÀªÉƼÀ PÁ® ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ ¸ÀtÚ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÀAvÉ ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ J¼ÀĪÀµÀÖgÀ°è DgÉÆæAiÀÄÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ªÉÊzÀågÀÄ £ÉÆÃr gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 189/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 04/08/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥sÀ£ÁðAr¸À ªÀAiÀÄ: 9 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ £ÁªÀzÀUÉÃj ZÀZÀð ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ £ÀA PÉJ-38/6186 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀQ«UÉ PÀmÁÖzÀAvÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÀAiÀÄ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 190/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 04/08/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ RªÀÄgÀ ¥ÁµÁ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ, ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: gÁªÀ vÁ°ÃA £ÀAiÀiÁ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ, ©ÃzÀgÀ EvÀ£À aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ CºÀäzÀ«ÄAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¯Á®£À ¸Á§, EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ ²ªÁf ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ ®Æ£Á ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA ¹J£ïL-2446 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀĺÁ«ÃgÀ ¸ÀPÀð® PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ vÀºÀ¹Ã® D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-6717 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöå¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊAiÀÄzÀ CºÀäzÀ«ÄAiÀÄå EªÀgÀ ®Æ£ÁUÉ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¸ÉÊAiÀÄzÀ CºÀäzÀ«ÄAiÀÄå EªÀgÀ JqÀUÀqÉ vɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÉƼÀ PÁ°UÉ, ¨É¤ßUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è®è, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 162/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 04/08/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À ¸ÁUÀgÀ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀägÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)¸ÀAdÄ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹.ªÀiÁ¢UÀ, 2) ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥ÁAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: §rUÉÃgÀ, 3)ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ  gÁªÀÄZÀAzÀæ ®PÀ̱ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 4)«¯Á¸À vÀAzÉ ¨Á¨ÁgÁªÀ ªÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀägÁoÁ, J®ègÀÆ ¸Á: ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ UÉÆïÁPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄ E¹àÃmï J¯ÉAiÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ MlÄÖ 900/- ºÁUÀÄ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 184/2012 PÀ®A 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwõÀ ¥Ánî vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀZÀAzÀæ ¥Ánî, ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ¥ÀvÀæPÀvÀð, ¸Á: ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ PÀgÉ ªÀiÁr ¤ÃªÀÅ mÁmÁ qÉÆÃPÉƪÉÆ ®QÌ qÁæzÀ°è 25 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä UÉ¢ÝgÀÄ«Ãj EzÀ£ÀÄß vÀªÀÄä CPËAnUÉ ºÁPÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ £ÀªÀÄä PÉ®ªÀÅ ¤AiÀĪÀÄUÀ½gÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ºÉý ªÉÆÃzÀ®Ä 15 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ gÀd¤Ã±À ¨Á¯Áf gÀªÀjUÉ PÀgÉ ªÀiÁrj JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ, DUÀ CªÀjUÉ PÀgÉ ªÀiÁrzÀgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ F ºÀtªÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÉʸÀgÀ eÁ£ï L.¹.L.¹.L. CPËAl £ÀA. (628201205167), 2) EªÀiÁæ£ï CºÀäzÀ L.¹.L.¹.L. CPËAl £ÀA. (1571101000322) UÉ ºÀt ¥ÁªÀw¹j CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 03-08-2012 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ªÉÆzÀ®Ä 15,000/- gÀÆ. ºÁUÀÆ ªÀÄzsÁåºÀß 0230 UÀAmÉUÉ 35,000/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß PÀæªÀĪÁV F ªÉÄÃ¯É vÉÆÃj¹zÀ E§âgÀ L.¹.L.¹. CPËAnUÉ MlÄÖ 50,000/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß dªÀiÁ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉ ªÀiÁr E£ÀÆß 15,000/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ¥ÁªÀw¹®Ä ºÉýzÀgÀÄ, E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä qÁæ ºÀt gÀzÁÝUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ w½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀt PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä ¤gÁPÀj¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 04-08-2012 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀÄ ¸À°è¹zÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 185/2012 PÀ®A 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-02-2011 CzÀQÌAvÀ ªÀÄÄAZÉ DgÉÆæ ±À²QgÀt ¸Á: ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà ¸ÉÃqÀAPÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, eÁw: FqÀUÁgÀ, G: qÁPÀÖgÀ, ¸Á: «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ CAUÀr «ªÀÄ® rfl® ±Á¥ÀUÉ §AzÀÄ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ M¦àPÉÆAqÀ 50,000/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀzÀ£ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 22-02-2011 gÀAzÀÄ ¹ArPÉÃl ¨ÁåAPÀ SÁvɬÄAzÀ ªÀiÁåQë JPÀë¥ÉÆÃmïð ¥ÉæöʪÉÃl °. SÁvÉUÉ 4,60,000/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÉÛ ªÉÆèÉÊ® CAUÀrUÉ ¸ÀÄtÚ §tÚ EvÁå¢ PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ 3,00,000/- gÀÆ. ºÁUÀÆ 4,50,000/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄAUÀqÀªÁV SÁvɬÄAzÀ ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ 50,000/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÀqÉzÀÄ »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖ 5,00,000/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 17 wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ CAUÀrAiÀÄ ¨ÁrUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9.78 ®PÀëªÀ£ÀÄß ªÀAa¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 04-08-2012 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 63/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 504 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-   
¢£ÁAPÀ 04/08/2012 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²ªÀgÁd vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¥Áà PÁA¨Éî ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, 2) fgÀAfë vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ PÁA¨Éî ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, 3) ±ÁåªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¥Áà PÁA¨Éî ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, 4) ¸ÀAfêÀªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ PÁA¨Éî ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, 5) gÁºÀÄ® vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ PÁA¨Éî ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, 6) ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ ±ÁåªÀigÁªÀ PÁA¨Éî ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, 7) vÀļÀeÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÁåªÀÄgÁªÀ PÁA¨Éî ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, 8) ¥ÀÄvÀ¼Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÀgÁd PÁA¨Éî ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, 9) ²ªÁ£ÀAzÀ UÀAqÀ fgÀAfë PÁA¨Éî ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, 10) ªÀiÁAiÀiÁªÀw UÀAqÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ PÁA¨Éî ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, J®ègÀÄ eÁw J¸ï.¹ [ºÀjd£À], ¸Á: §zÁð¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr §zÁð¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥Áèl £ÀA-27 £ÉÃzÀPÉÌ ªÀÄĽî£À ¨Éð ºÀZÀÄÑwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¤Ã®ªÀiÁä UÀAqÀ CdÄð£À ºÉÃqÀUÁ¥ÀÆgÉ ¸Á: §zÁð¥ÀÆgÀ F ¥Áèn£À §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ EzÉ ¨sÁ°Ì £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉøÀÄ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ PÉÆÃlð AiÀiÁªÀ jÃw wÃ¥ÀÄð ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ D jÃw £ÀqÉzÀÄPÉƼÉÆîÃt ¤ÃªÀÅ ªÀÄĽî£À ¨Éð ºÀZÀѨÉÃrj CAvÀ ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ KPÉÆÌÃzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ ¤£Àß ¥Áèl £ÀA-27 J°èAzÀ §AvÀÄ CzÀÄ £À£ÀߢzÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÀÄÝ PÉʬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 504, 506 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :- 
¢£ÁAPÀ 04/08/2012 gÀAzÀÄ §zÁð¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥Áèl £ÀA-2 gÀ ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢ fgÀAfë vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ PÁA¨Éî ¸Á: §zÁð¥ÀÆgÀ EªÀgÀ DPÀ¼ÀÄ PÀnÖzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ºÉÆ®PÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÉÆÃt CAvÀ ©qÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ¤Ã®ªÀiÁä UÀAqÀ CdÄð£À ºÉÃqÀUÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: §gÀzÁ¥ÀÆgÀ EPÉAiÀÄÄ »A¢£À ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ CµÀÖgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ºÉÃqÀUÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, 2) UÀt¥Àw vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ºÉÃqÀUÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, 3) £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀ¥Áà ºÉÃqÀUÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, 4) C«£Á±À vÀAzÉ CdÄð£À ºÉÃqÀUÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, 5) fêÀ£À vÀAzÉ CdÄð£À ºÉÃqÀUÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, 7) ±ÀgÀtªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ºÉÃqÀUÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, 8) ¥ÀÄvÀ¼ÀªÀiÁä UÀAqÀ UÀt¥Àw ºÉÃqÀUÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, J®ègÀÄ eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: §zÁð¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ°, §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ KPÉÆÌÃzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ¥Áèl £ÀA-27 gÀ §UÉÎ 5 ªÀµÀð¢AzÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ, ¤Ã£ÀUÉ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ PÉʬÄAzÀ, PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-_

                ¢£ÁAPÀ : 04-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ²æêÀÄw gÀAeÁ£ï©Ã UÀAqÀ C¯Áè¸Á§ ªÀ: 40 d:ªÀÄĹèA G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄ FPÉAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ  ªÀÄUÀ C«Äãï¸Á¨ï EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ) ¸ÀgïªÁgï vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§ ªÀ: 28 eÁ:ªÀÄĹèÃA G: qÉæöʪÀgï ¸Á: PÀPÉÌÃgÁ vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ  FvÀ£ÀÄ DPÉUÉ C½AiÀĤzÀÄÝ, vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §A¢zÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ PÀAoÀ ¥ÀÆwð PÀÄrzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀ½¹PÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£À eÉÆvÉUÉ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀÄwÛUÉ »rzÁUÀ DPÉAiÀÄÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ  JzÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖUÉ eÉÆÃgÁV PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ CPÉAiÀÄ   ªÀÄUÀ¤UÉ J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £PÉÆlÖ zÀÆj£À ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 90/2012 PÀ®A.323,355,504, L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À  ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ :04-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 15-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ -UÀÄ®âUÁð ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ UËqÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ     ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ªÀ: 36 eÁ: AiÀiÁzÀªï G: PÀÆ° ¸Á:UÉÆÃV vÁ:±ÀºÁ¥ÀÄgÀÄ ü ªÀÄvÀÄÛ ²æà ®PÀëöät vÀAzÉ gÁªÀÄÄ ªÀ:30 eÁ:®ªÀiÁt ¸Á:UÉÆÃV vÁAqÁ vÁ:±ÀºÁ¥ÀÆgÀÄ (ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA: PÉJ-33 PÉ-7416 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ  ºÀ£ÀÄAvÁæAiÀÄ£À ¸ÀA§A¢PÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï¤AzÀ vÀªÀÄä HgÁzÀ UÉÆÃVUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÀÄ®âUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀÄgÀUÀÄAmÁ ¹ÃªÀiÁzÀ UËqÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÀæ±Àgï ªÁºÀ£ÀªÀÅ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §A¢zÀÄÝ CzÀPÉÌ ¸ÉÊqï PÉÆqÀ®Ä ¤AAiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ vÉVÎUÉ ©zÀÄÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀæAiÀĤUÉ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀät¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 89/2012 PÀ®A. 279,337, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
  ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 05.08.2012 gÀAzÀÄ 51   ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10300/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.