Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, November 24, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-11-2009
©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-¢£ÁAPÀ: 23-11-09 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ UÀÄA¥Á-jAUï gÉÆÃqï, ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀABPÉJ-32 JA. 7662 £ÉÃzÀÝgÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ UÀÄA¥Á-±ÁºÁ¥ÀÆgÀ PÀÆqÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ rQ̪ÀiÁrzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ C©üªÀÄ£ÀÄå vÀAzÉ ±ÁªÀÄtÚ PÉÆrØPÀgï ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉgÉ gÀªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlzÀ°è M¼ÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/09 PÀ®A 279, 427 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-11-2009 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÀAfêÀ gÉrØ vÀAzÉ ¨sÀzÁæ gÉrØ ¸Á: ºÀ¼É ªÉÄÊ®ÆgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄÆvÀ櫸Àðd£É ªÀiÁqÀ®Ä JzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É §½ EzÀÝ §¸ÀªÉñÀégÀ PÀmÉÖAiÀÄ §½ MAzÀÄ fÃ¥ÀÄ wgÀÄUÀÄwzÁÝUÀ, CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ f¥À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ §¸ÀªÉñÀégÀ PÀmÉÖUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ£ÀÄ. CzÀjAzÀ ¸ÀzÀj PÀmÉÖ MqÉzÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 500/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉÝ. ¸ÀzÀj fÃ¥À £ÀA. PÉJ 32 J 2910 £ÉÃzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉÝ. CAvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/09 PÀ®A 419 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 23/11/09 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÀt¥Àw vÀAzÉ «gÀ¨sÀzÀæ¥Áà ¸Á// ºÀA¢PÉgÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉ ¹¹ £ÀA 171/07 gÀ°è £ÁåAiÀÄ¢üñÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÀgÉzÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ EvÀ£À §zÀ¯ÁV §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ EvÀ£ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DgÉÆæ PÀmÉÖAiÀÄ°è §AzÀÄ ¤AwgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/09 PÀ®A 430, 426 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/11/09 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¥ÁnÃ¯ï ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄ𠤪ÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀPÀgÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ gÁd EAf¤AiÀÄjAUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) ªÁr UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtPÉÌ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁfUÁV PÉƼÀªÉ ¨Á«AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ ªÀw¬ÄAzÀ PÉÆgÉAiÀįÁVgÀÄvÀÛzÉ FUÀ ¸ÀzÀj PÉƼÀªÉ ¨Á«AiÀÄ£ÀÄß PÀ®ÆègÀ UÁæªÀÄPÉÌ PÀÆrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À ¸ÀgÀ§gÁfUÁV ¥ÀÄgÀ¸À¨sɪÀw¬ÄAzÀ £ÀªÀÄä ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉƼÀªÉ ¨Á«¬ÄAzÀ PÀ®ÆègÀ UÁæªÀÄzÀªÀjUÉ ¥ÉÊ¥À ¯ÉÊ£À ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ DzÀgÉ ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) ªÁr UÁæªÀÄzÀ QrUÉrUÀ¼ÀÄ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÉƼÀªÉ ¨Á«AiÀÄ°è PÀ®Äè, §AqÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ PÉƼÀªÉ ¨Á«AiÀÄÄ ¥sÀè±ÀªÀiÁ ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ ¥ÀÄ£ÀB JgÀqÀÆ ¢ªÀ¸ÀzÀ°è ªÀÄvÉÛ PÀ®Äè, §AqÉUÀ¼ÀÄ PÉƼÀªÉ ¨Á«AiÀÄ°è ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁð¢ü£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 37/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 23/11/09 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ CdÄð£À vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà ¨ÉîÆgÉ ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä F ªÆÃzÀ®Ä 3-4 ¸À¯Á ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ¸ÁAiÀÄÄvÉÛ£É CAvÁ ¨Á«AiÀÄ°è ªÀÄļÀÄUÀ®Ä ºÉÆVzÀÝ »VgÀĪ°è ¢£ÁAPÀ 23/11/09 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ «µÀ ¸Éë¹zÀPÉÌ DvÀ¤UÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼ÀPÉÌ aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀgÉzÉÆAiÀiÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ C°è ¸ÀwgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀÄ¢¯Áè CªÀ£ÀÄ fªÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìºÉÆA¢zÀ PÁgÀt »ÃUÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 342/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/11/09 gÀAzÀÄ 0445 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zÉëAzÀæ gÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ gÉrØ ªÀAiÀÄ-46 ªÀµÀð G-ZÁ®PÀ/ ¤ªÁðºÀPÀ §¸ïì £ÀA J¦J¸ïDgïn¹ J¦-28/dqï-3968 2£Éà rÃ¥ÉÆ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¸Á-¨sÉÊgÁªÀÄ®UÀÄqÁ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉãÉAzÀgÉ , §¸Àì £ÀA J-28-dqï-6968 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ §¸Àì£À°è ²gÀr¬ÄAzÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ gÁºÉ £ÀA-9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¨ÉÊ¥Á¸ï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ ªÉð£À »rvÀ vÀ¦àà ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ §¸ïì£À°èAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 11 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ/ ¨sÁj gÀPÀÛ/ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀļÁVgÀÄvÀªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-11-09 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ©üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà °AUÀ¸ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁw: G¥ÁàgÀ G: qÉæöʪÀgï ¸Á: ºÀnÖ UÀÄAqÀÄgÁªÀ PÁ¯ÉÆä ®Qëöä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ vÁ: °AUÀ¸ÀÄgÀÄ f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀªÁr PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¨ÉãÀaAZÉÆý PÀqɬÄAzÀ §AzÀ PÁgÀ £ÀA PÉ J39 JªÀiï 436 £ÉÃzÀÝ ¸ÉÊqï vÉÆÃj¸ÀzÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¸ÀÄwÛzÀÝ «Dgï.J¯ï UÀÆqÀì ªÁºÀ£À £ÀA PÉ 25 7413 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ «.Dgï.J¯ï UÀÆqÀì ZÁ®PÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÉÆÃgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 211/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ:23/11/2009 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉJ ¨sÉÃnÖ PÉÆÃlÄÖ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, ¸Á/ ¹ÃvÁ¼ÀUÉÃgÁ ¸ÀzÀå gÁA¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä ¥ÀªÀ£À ¤ªÁ¸À ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ.gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢:23/11/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.E-38-ºÉZï-9642 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ºÁ®»¥ÀàgÀUÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zsÀ£ÀÆßgÀ xÁAqÁzÀ ²ªÁgÀzÀ°è §AzÁUÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ §AzÀ fÃ¥À £ÀA: :¦.©-19-¹-3999 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CvÀªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆ.¸ÉÊ.UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ §®PÁ°£À vÉÆqÉUÉ ªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, §®UÀqÉ ¸ÉÆAqÀzÀ ªÉÄïÁâUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀjAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ D¸ÀàvÀæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁjªÀÄzsÉåAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå PÁgÀt ¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ PÉÆ¯É :-

zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢ 22-11-2009 gÀAzÀÄ C£ÁªÀÄzÉAiÀÄ ªÀåQÛ oÁuÉUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À ºÉtªÀÅ, ZÀªÀqÁ¥ÀÆgÀ-C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è §gÀĪÀ ¨ÁzÀ£À½î UÁæªÀÄ zÁn ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ ¨ÁdÄ ©¢ÝzÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ £Á£ÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ J¸ï. PÀĸÀÄUÀ¯ï ¦.J¸ï.L zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ. ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr ±ÀªÀ ¥Àj²Ã°¹zÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ «oÀ® mÁPÀ¼É ¸Á: ©¯ÁéqÀ [©] EªÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÀ¼É zÉéõÀ¢AzÀ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ CªÀ£À UÀ®èPÉÌ, ºÀuÉUÉ, §®UÀqÉ ªÀÄÆVUÉ, JzÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀPÉÌ, ¨É¤ß£À »AzÉ,vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ §gÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¸ÀgÀPÁgÀzÀ vÀ¥sÉÃð zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉ : F »AzÉ £ÀqÉzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuɬÄAzÀ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä ¨Á§Ä §AqÀUÁgÀ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ «oÀ×® mÁPÀ¼É EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÉÊ ªÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝ CzÉ ªÉÊ ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ £À£Àß vÀªÀÄäA¢ÝgÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆr ºÉÆzÀ ªÀµÀð «oÀ×® mÁPÀ¼É EªÀ£À ªÀÄPÀ̽UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁr eÉÊ°£À°è EzÀÄÝ DzÀgÉ EAzÀÄ ¢ 22-11-09 gÀAzÀÄ «oÀ×® mÁPÀ¼É EvÀ¤UÉ ¨ÁzÀß½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £À£Àß vÀªÀÄäA¢ÝgÀÄ ªÀiÁr¹zÁÝgÉ CAvÀ «oÀ×® mÁPÀ¼É EªÀ£À ªÀÄUÀ AiÀıÀªÀAvÀ mÁPÀ¼É ºÁUÀÆ CªÀ£À ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ PÀÆr PÉÊAiÀÄ°è PÉÆrè §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉ £À£Àß vÀªÀÄä ¨Á§Ä §AqÀUÁgÀ EvÀ£À ºÉAqÀw PÀȵÁÚ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ PÉÆÃrè¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ CªÀ¼À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ UÀuÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ C¤® EªÀjUÉ PÉÆÃrè¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä AiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æêÀÄw ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ©üêÀıÁå ªÁUÉÆäÃqÉ ¸Á|| ©¯ÁéqÀ(©) vÁ|| C¥sÀd®¥ÀÆgÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C¥Àd®¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ :¢ 22-11-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æà £ÁUÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄgÉÃ¥Áà ºÉƸÀªÀĤ ¸Á: UÀgÀÆgÀ(©) UÁæªÀÄ vÁ:f: UÀÄ®§UÁð ºÉÆ®zÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è PÀlÄÖwÛgÀĪÁUÀ 1.¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ 2.gÁd¥Áà 3.¥sÀvÀÄæ 4.PÀ¯Áåt 5.ªÉÄ»§Æ§ ¸ÀAUÀqÀ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ©zÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ: C¥sÀd®¥ÀÆgÀ f: UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ PÉÆnÖUÉUÉ §AzÀªÀgÉ «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ºÉÆqÉ §zÉ ªÀiÁr UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢ 22-11-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä §dAwæ ¸Á|| UËgÀ(©) vÁ|| C¥sÀd®¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ°è £Á£ÀÄ FUÀ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ aPÀ£ï (PÉÆý ªÀiËA¸À) ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ £À£ÀßAvÉ ¢PÀìAUÁ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ §AzÀV¸Á§ @ §AzÉãÀªÁd vÀAzÉ E¨Áæ»A ZËzsÀj EªÀgÀÄ ªÀiËA¸À ªÀiÁgÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è «:£Á PÀ¯ÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr zÀÄ:SÁ¥ÀvÀÛUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

DPÀæªÀÄ UÁAeÁ ªÀ±À E§âgÀ §AzsÀ£À :-

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ 23-11-09 gÀAzÀÄ C®ÆègÀ(©) UÁæªÀÄzÀ°è zÀÄUÀð¥Àà §Æ¤ ªÀÄvÀÄÛ F±ÀégÀ¥Àà UÀÄAqÀ¨ÉÆà gÀªÀgÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV UÁAeÁzÀ VqÀUÀ¼ÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ RavÀ ¨ÁwäAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ C®ÄègÀ(©) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV zÀÄgÀUÀ¥Àà §Æ¤ gÀªÀjUÉ ¸ÉÃjzÀ mÉƪÀiÁåmÉÆ ºÀaÑzÀ ¥ÀqÀzÀ zÀAqÉAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÁAeÁ VqÀUÀ¼ÀÄ ¨É¼É¹zÀÄÝ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ UÉeÉmÉqÀ C¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è CAzÁdÄ 30 PÉ.f ºÀ¹ vÀ¥Àà®zÀ UÁAeÁ CQ: 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À ªÀiÁ®Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ zÀÄgÀUÀ¥Àà£ÉÆA¢UÉ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁªÀÅ :-

±ÁºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢ 22-11-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¹zÀÝAiÀÄå¸ÀÁé«Ä vÀAzÉ ±ÀAiÀÄtAiÀÄå¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ ¸Á:±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ-©ÃUÀÄr gÀÀ¸ÉÛVgÀĪÀ ªÀÄ®èAiÀÄå£À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©æÃqïÓ PɼÀUÉ CAzÁdÄ 40-45 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ªÀÄ£ÀĵÀå ºÀjAiÀÄĪÀ ¤j£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖzÀÄÝ PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ JJªÀiïE. zÀAvÀ ªÀĺÁ «zsÁå®AiÀÄzÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÉÆæ¥sÉøÀgï ¸ÁªÀÅ, ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ¤UÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:24.11.2009 gÀAzÀÄ 0040 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ mÁåAPÀgï¸ÀASÉå:PÉJ.01, ©.5724 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-PÀ«vÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÀlUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ²æà §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ EArPÁ PÁgÀĸÀASÉå: PÉJ.36,JA.5596 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁgÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ qÁ: ¸ÀAfêï¹AUï vÀAzÉ ©üêÀĹAUï ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÉÆæ¥sÉøÀgï J.JªÀiï.E. zÀAvÀ ªÀĺÁ «zsÁå®AiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀ«vÁ¼À D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzsÀåzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ qÁ: gÀWÀÄ vÀAzÉ zÉêÀtÚ PÁgÀ®PÀÄAn, zÀAvÀ ªÉÊzsÀågÀÄ, ¸Á: KPÀ«Ä£Ágï ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ mÁåAPÀgï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹, Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ qÁ: gÀWÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: C£À¢üPÀÈvÀªÁV ©vÀÛ£É ©üÃd ªÀiÁgÁl, NªÀð£À §AzsÀ£À, 63,250/- ¨É¯ÉAiÀÄ ¸ÉÃAUÁ ©üÃd d¦Û :

¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÀȶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æà ªÀiÁgÀÄw UÀļÁîj ¦J¸ïL ªÀÄzÀÄUÀ¯ï oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:23.11.2009 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ J¦JA¹AiÀÄ°è CªÀÄgÉñÀégÀ mÉæÃqÀ¸Àð CAUÀrAiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ©üvÀÛ£É ©üÃdUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 ElÄÖ PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ªÀiÁlÆgÀÄ, ¸Á: ªÀÄÄzÀUÀ¯ï EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:63,250/- ¨É¯ÉAiÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ 50 PÉ.f vÀÆPÀªÀżÀî ¸ÉÃAUÁ ©üÃdzÀ MlÄÖ 23 aîUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÀȶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl, NªÀð£À §AzsÀ£À, 30 °Ãlgï¸ÉÃA¢ü d¦Û :

²æà n.FgÀtÚ ¦J¸ïL EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:23.11.2009 gÀAzÀÄ 0915 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £À¢UÀrØ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢üAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ gÁUÀtÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå 35 ªÀµÀð, ¸Á: £À¢UÀrØ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, 30 °Ãlgï ¸ÉÃA¢üAiÀÄ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 276/2009 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ U˽ vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ U˽, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: U˽ G: gÁqï ¨ÉArAUï ªÉÄùÛç PÉ®¸À ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¤£Éß ¢ªÀ¸À ¢: 22-11-2009 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß zÉÆqÀتÀÄäA¢gÁzÀ (1) CA§ªÀÄä UÀAqÀ ¢: ®PÀëöät¥Àà U˽ 56 ªÀµÀð (2) AiÀıÉÆÃzsÀªÀÄä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀÅ, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð¸À (3) CgÀÄt¨Á¬Ä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà U˽, 55 ªÀµÀð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ E®PÀ¯ïUÉ ¤²ÑvÁxÀð PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢: 23-11-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07:00 UÀAmÉUÉ E®PÀ¯ï¢AzÀ §¸ï£À°è §AzÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ïUÉ §AzÀÄ E½zÀÄPÉÆAqɪÀÅ. C°èAzÀ C°èAiÉÄà ¤AwzÀÝ MAzÀÄ mÁmÁ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£ÀzÀ°è £ÁªÉ®ègÀÆ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄäAvÉAiÉÄà ªÁºÀ£ÀzÀ°è EvÀgÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ ¸ÀºÀ EzÀÝgÀÄ. PÉÆ¥Àà¼À-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è aPĄ̀ÉtPÀ¯ï PÁæ¸ï zÁn §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆgÀnzÀÝ £Á«zÀÝ ªÁºÀ£ÀzÀ §®UÀqÉ »A¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ wêÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. £À£ÀUÉ JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ, JqÀ ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖzÀªÀÅ. C®èzÉà CA§ªÀÄä EªÀjUÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §® vÉÆýUÉ ¨sÁjà M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, AiÀıÉÆÃzsÀªÀÄä EªÀjUÉ UÀzÀÝPÉÌ, JqÀ ¸ÉÆAlPÉÌ, JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. CgÀÄt ¨Á¬Ä EªÀjUÉ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ M§â ªÀåQÛUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®UÉÊUÉ ªÀÄÄjzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¯ÁjAiÀÄ £ÀA: J.¦-21/ JPÀì-4451 CAvÁ EzÀÄÝ, ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ §qÉ«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãï, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ£ÀÆð¯ï CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. £ÁªÀÅ ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£À mÁmÁ ªÀiÁåfPï £ÀA: PÉ.J-37/ 7789 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀw ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁzɪÀÅ. £ÀªÉÆäA¢UÉ D¸ÀàvÉæUÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÉÊzÀågÀÄ £ÉÆÃr DvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ C°èUÉ §AzÀAvÀºÀ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà ¨É®èzÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà 45 ªÀµÀð, ºÀjd£À ¸Á: ªÀÄĤgÁ¨Ázï EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr UÀÄgÀÄw¹ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ N§¼ÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, ºÀjd£À G: ªÉÄøÀ£ï ¸Á: ªÀÄĤgÁ¨Ázï CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥Ánïï. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 277/2009 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¦.¹. £ÀA: 66 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, ¢: 23-11-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ £À£ÀUÉ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ£À §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀåPÉÌ £ÉëĹzÀ ¥ÀæPÁgÀ £Á£ÀÄ gÁwæ 10:30 UÀAmÉUÉ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀmÉ£ÀÄ. gÁwæ 10:45 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ C°è UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è G¸ÀÄV£À UÀÄqÉØAiÀÄ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÀæeÁջãÀ ¹ÜwAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ, ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV DvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. ¸ÀܼÀzÀ°è ©¢ÝzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï £ÀA: PÉ.J-37/ PÉ-1440 CAvÁ EzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀåQÛ AiÀiÁgÉA§ÄzÀgÀ §UÉÎ ¸ÁܤPÀªÁV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÁUÉ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ gÀÄzÀæAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå ¸Áé«Ä dAUÀªÀÄgÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, ©.J¸ï.J£ï.J¯ï. ¯ÉÊ£ïªÉÄ£ï ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀÄ ¸Á: PÁgÀlV CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. DvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ PÁgÀlVUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ£ÉAzÀÄ w½zÀħA¢vÀÄ. 108 UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀ¯ÁV CA§Äå¯É£ïì §A¢zÀÄÝ, CzÀgÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÀj gÀÄzÀæAiÀÄå ¸Áé«Ä FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ PÁgÀlVUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢: 23-11-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ G¸ÀÄV£À UÀÄqÉØAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ ¹Ìqï DV ©zÀÄÝ, vÀ¯ÉUÉ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.