Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, May 17, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 16.05.2013 gÀAzÀÄ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ, ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð, eÁ-F½UÉÃgï, mÁæöåPÀÖgï £ÀA. J¦-24-n©-0902 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á-ªÀÄÄQðzÉÆrØ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï £ÀÄß aPÀ̪ÀÄAZÁ° PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ V¯Éè¸ÀÆUÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà, ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð, eÁ-ªÀqÀØgï, G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-UÁtzsÁ¼À FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀÆfvÁ ªÀAiÀiÁ-3 ªÀµÀð FPÉUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgï£À ªÀÄÄA¨sÁUÀ vÀUÀÄ° PɼÀUÉ ©zÀÄÝ wêÀȪÁzÀ M¼À¥ÉmÁÖV §®Q«AiÀÄ°è ºÁUÀÆ ªÀÄÆV£À°è gÀPÀÛ¸ÉÆÃj ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀl¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 51/2013 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦gÁå¢ ²æà ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Àà vÀAzÉ CA§tÚ ºÀA¥ÀgÀUÀÄA¢ ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð, eÁ:-zÉêÁAUï, G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À,QgÁt ªÁå¥Ágï,¸Á:-§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ. vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ .FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ PÀĪÀiÁj ZÉÊvÀæ²æà ªÀAiÀiÁ 12 ªÀµÀð, «zÁåyð¤ FPÉAiÀÄÄ ºÁUÀÆ ¦gÁå¢ ¸ÉÆ¸É E§âgÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîPÉÌ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß vÉƼÉAiÀÄ°PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°è ¤Ãj£À°è ªÀÄÈvÀ ZÉÊvÀæ²æà FPÉAiÀÄÄ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß vÉƼÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ DPÀ¹äPÀªÁV ¤Ãj£À vÀVÎgÀĪÀÀ°è PÁ®Ä eÁj ©¢ÝzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV aQvÉì ¥Àr¸ÀĪÀ PÁ®PÉÌ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄÈvÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 12/2013. PÀ®A.174.¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè £ÀqÉzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 16-05-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ PÀAp §¸Àì¥Àà vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà AiÀÄvÀßnÖ ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀAqÁPÀÖgï £ÀA 147 PÉÆ¥Àà¼À r¥ÉÆà ¸Á: ºÀ¼ÀîPÉÃj vÁ: ªÀÄÄAqÀgÀV f: UÀzÀUÀ. ºÁªÀ: §¤ß PÀnÖ KjAiÀiÁ PÉÆ¥Àà¼À. gÀªÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉ §¸ï £ÀA PÉJ-37 J¥sï-470 £ÉÃzsÀÝ£ÀÄß ¤°è¹zÁUÀ ZÀAzÀÄæ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ¸Á: d»ÃgÁ¨ÁzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §¹ì£À°è ¹Ãl EgÀ°¯Áè CAzÀgÉ ¤£Àß vÀ¯É ªÉÄÃ¯É PÀÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀÄrzÀ ¤µÉAiÀÄ°è ¤ªÀÄäªÀ£Á ¹Ãmï J°è LzÁªÀ¯Éà CAvÁ PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀzÀÝPÉÌ UÀÄ¢Ý, §®UÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ PɼÀUÉ PÀqÀÄ«, PÀ°è¤AzÀ §¹ì£À zÉÆqÀØ UÁè¸ï MqÉzÀÄ, PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉ vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ, §¹ì£À UÁè¸ï MqÉzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ 15, 000/- zÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ï ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA £ÀA.130/2013 , PÀ®A 353, 504,323, 427, L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ


 

£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð²vÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦gÁ墲æêÀÄw ®Qëöä UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ 29 ªÀµÀð, PÀÆ°PÉ®¸À,¸Á:-vÀÄgÀPÀnÖ PÁåA¥ï. vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄñÀ ¥ÀªÁgÀ vÀAzÉ ¹ÃvÀgÁªÀÄ 35 ªÀµÀð, mÁæPÀÖgï qÉæöʪÀgÀ ¸Á:-vÀÄgÀPÀnÖ PÁåA¥ï. ºÁ.ªÀ. dƪÀįÁ¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁ vÁ:- UÀAUÁªÀw. FvÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 14 ªÀµÀðzÀ »AzÉ PÀÄ®¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄzÀÄªÉ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ gÀÀªÉÄñÀ E§âjUÉ 3-d£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ d¤¹zÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ4-ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ, vÀzÀ£ÀAvÀgÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À §UÉÎ E®è ¸À®èzÀ DgÉÆÃ¥À ºÉÆj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÉ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ì£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¢£Á®Æ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¦gÁå¢AiÀÄ£ÀÄß zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ¦gÁå¢AiÀÄ ²Ã® ªÀÄvÀÄÛ ZÁjvÁæöåzÀ §UÉÎ C£ÀĪÀiÁ£À ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ.C®èzÉ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀ CqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀUÀqÉ ZÉ®ÄèªÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°è G¥ÀÄà SÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉaÑUÉ ºÁPÀĪÀzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EzÉ®èªÀ£ÀÄß PÉýzÀÝPÉÌ ¦gÁå¢UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §qÉAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ:-20/01/2013 gÀAzÀÄ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ 2).¹ÃvÀgÁªÀÄ vÀA zÁªÁd¥Àà 60 ªÀµÀð,¸Á:dƪÀįÁ¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁ vÁ:UÀAUÁªÀw. 3).®PÀëöät vÀAzÉ zÁªÁd¥Àà 50 ªÀµÀð, ¸Á:-dƪÀįÁ¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁ vÁ:UÀAUÁªÀw. 4).²æêÀÄw ¥ÁªÀðvɪÀÄä UÀAqÀ ®PÀëöät 45 ªÀµÀð, ¸Á:-dƪÀįÁ¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁ vÁ:- UÀAUÁªÀw. 5). «oÉÆ® 45 ªÀµÀð, ¸Á:-dƪÀįÁ¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁ vÁ:- UÀAUÁªÀw 6).²æêÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ «oÉÆî 45 ªÀµÀð,¸Á:-dƪÀįÁ¥ÀÆgÀÄvÁAqÁ-UÀAUÁªÀw. 7).gÁdÄ vÀAzÉ ®PÀëöät 34 ªÀµÀð, ¸Á:-dƪÀįÁ¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁ vÁ:- UÀAUÁªÀ £ÉÃzÀݪÀgÀÄ vÀÄgÀPÀnÖ PÁåA¦UÉ §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ J®ègÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ gÀªÉÄñÀ FvÀ¤UÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¤±ÀÑAiÀÄ ªÀiÁrzÉÝÃªÉ C°èUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ¸À »vÀ HvÀÄ ºÁPÀÄvÉÛêÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ HjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 118/2013. PÀ®A. 498(J),323,504,506, ¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¦gÁå¢ ²æêÀÄw ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ «ÃgÉñÀ 27 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À.¸Á;-FgÀ¯UÀrØ vÁ:-ªÀiÁ¤é. £ÀAd®¢¤ß UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°èAiÀÄ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA.6/*/1 gÀ°èAiÀÄ 5 JPÀgÉ 28 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 1).zÉÆqÀØ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà 70 ªÀµÀð,MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á:-FgÀ¯UÀrØ vÁ:-ªÀiÁ¤é. 2).«ÃgÉñÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ CªÀÄgÀ¥Àà 31 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á:-FgÀ¯UÀrØ vÁ:-ªÀiÁ¤é. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11.05.2013 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À£ÀÄß ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ,¸ÀzÀj d«ÄãÀ£ÀÄß PÉêÀ® zÁR¯ÉUÀ¼À°è ªÀiÁvÀæ PÉÆnÖgÀÄvÉÛêÉ, «£ÀºÀ d«ÄãÀ£ÀÄß ¤£Àß ¸Áé¢ü£ÀPÉÌ ©lÄÖPÉÆnÖ gÀĪÀÅ¢¯Áè F d«Ää£À°è E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj §AzÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À ZÀlĪÀnPÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ vÁQÃvÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. DUÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀjUÉ ¤ÃªÀÅ F jÃw ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀzÀÄ ¸ÀjAiÀįÁè F d«ÄãÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £À£ÀUÉ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀgÀ°è £À£ÀUÉ C£ÁªÀ±ÀåPÀªÁV vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀ¨ÉÃqÀj CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀj§âgÀÄ £ÀªÀÄUÉ JzÀgÀÄvÀÛgÀ PÉÆqÀĪÀµÀÄÖ ¸ÉÆPÉÆÌ §A¢zÉAiÀiÁ ¨ÉÆøÀÆr ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj F d«Ää£À°è §AzÀgÉ ¤£Àß fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 119/2013. PÀ®A.143, 147, 148, 504, 506, 323, 447, L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ: 16-05-2013 gÀAzÀÄ 16-30 UÀAmÉUÉ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ ¹ÃªÀiÁzÀ ªÉÄãïPÉ£Á¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CªÀÄgÉñÀ £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ DzÉtÚ ªÀ:27 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ PÀÆr ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÁgÀ-§ºÁgÀ J£ÀÄߪÀ E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÁUÀÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀÀgÀÄ ¥ÀAZÀÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ E¹áÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 5700/-¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÀÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ E¹àÃl zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 113/2013 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÀÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.05.2013 gÀAzÀÄ 147 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 26,900/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-05-2013


div align="justify">
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-05-2013

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/2013, PÀ®A 302, 201 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄ¥Á® vÀAzÉ «ÃgÁgÉrØ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ, ¸ÀzÀå: PÉÆüÁgÀ (PÉ) UÁæªÀÄ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA. JA-38/Q-2267 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É £Ë¨ÁzÀzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï jÃ¥Éj CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ  AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjZÀvÀ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ MAzÀÄ GzÉÝñÀPÁÌV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄÄR, vÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ°è¤AzÀ dfÓ PÉÆ¯É ªÀiÁr, ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉ ¹UÀ¯ÁgÀzÀ ºÁUÉ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°è MAzÀÄ VqÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ©¸Ár ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀPÉÌ QæÃ«Ä QÃlUÀ¼ÀÄ wAzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, §®¨sÁUÀzÀ PÀÄwÛUɬÄAzÀ ªÀÄÄUÀÄ, ¨Á¬Ä ªÀgÉUÉ ºÀjvÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®UÉÊUÉ CgÀtåzÀ°è£À ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ wAzÀÄ J®Ä§ÄUÀ¼ÀÄ PÁt¹gÀÄvÀÛªÉ, JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀªÀÅ ¸ÀÄ°zÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ, C®èzÉà ±ÀªÀ ©zÀÝ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è CªÀgÀ eÉÆvÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀ ¨ÁåUÀ ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀgÀ eÉé£À°èzÀÝ LrPÁqÀð, ¥Áå£ï PÁqÀð, NlgÀ PÁqÀð ºÁUÀÆ ¨sÁªÀavÀæUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ¥ÀPÀÌzÀ°èAiÉÄà ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-05-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/2013, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16-05-2013 gÀAzÀÄ ¯Áj £ÀA. J¦-28/nJ-9420 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ©ÃzÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DAzÀæ §¸ÀÄìUÀ¼À ¤¯ÁÝtzÀ ¸À«ÄÃ¥À ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ.±ÀÈw vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd GAqÉ, ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj, ©ÃzÀgÀÀ EªÀgÀ ¸ÀÆÌn £ÀA. PÉJ-38/eÉ-2236 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §® ¸ÉÆAlzÀ°è, §® ªÉƼÀ PÁ°UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ¸ÀÆÌn »A¨sÁUÀ PÀĽwÛzÀÝ PÀÄ. «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÉ, ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ, ¸ÀzÀå: ªÀiÁzsÀªÀ £ÀUÀgÀ, ©ÃzÀgÀÀ ªÉÄʪÉÄðAzÀ ¯ÁjAiÀÄ mÉÊgÀÄ ºÁAiÀÄÄÝ vÀ¯É, ªÀÄÄR, ¨É£ÀÄß MqÉzÀÄ ªÀiÁA¸À RAqÀ ºÉÆgÀ §AzÀÄ «£ÉÆÃzÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.    

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2013, PÀ®A 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà UÀÄAqɪÀĤ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÁr EªÀgÀ ºÉaqÀw ¸ÀĤÃvÁ @ ªÀiÁtÂPÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÀÄAqɪÀĤ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÁr EªÀjUÉ gÁeÉñÀégÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄPÀ̼À D¥ÀgÉõÀ£ï (UÀ¨sÀð ¤gÉÆÃzsÀPÀ ±À¸ÀÛç aQvÉì) DVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 16-05-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀĤvÁ EPÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÀzÀj D¥ÀgÉõÀ£ï DVzÀÝjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ GAmÁVzÀÄÝ, D ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è AiÀiÁgÀÆ ªÉÊzÀågÀÄ CªÀ°UÉ ¸ÀÆPÀÛ aQvÉì ¤ÃqÀzÀ PÁgÀt ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ ºÉZÁÑzÁUÀ CªÀ¼À£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀĤvÁ EPÉAiÀÄÄ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, ªÀÄÈvÀ½UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ GAmÁzÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ 1) qÁ|| PÁfêÀÄ C°, 2) qÁ|| DUÁ & 3) qÁ|| gÁªÉÄñÀéj EªÀgÉ®ègÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÁdjgÀzÉà CªÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÆPÀÛ aQvÉì ¤ÃqÀzÉà ¤µÁ̼ÀfvÀ£À vÉÆÃjzÀÝjAzÀ ¸ÀĤvÁ EPÉAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉÃSÁ UÀAqÀ ²ªÀgÁd ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: ¸ÀįÉÃ¥ÉÃmï, ¸ÀzÀå: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ D¢vÀå vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÀAiÀÄ: 08 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ªÀÄ® «¸Àdð£ÉUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ-¥ÉÆ®PÀ¥À½î gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ® «¸Àdð£É ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸À ºÀjd£À NtÂAiÀÄ ¨ÉÆÃgÀªÉÃ¯ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆqÀ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ D¢vÀå EvÀ£ÀÄ §A¢®è CAvÀ ºÀjd£À NtÂAiÀÄ ¨ÉÆÃgÀªÉïï PÀqÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ¯Áj £ÀA: PÉJ-32/J-6495 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà £É®PÉÃj ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: ¸ÀtÚ£ÀÆgÀ, vÁ: f: UÀÄ®âUÁð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÉÄ£ÉUÉ ¸ÀzÀj ¯Áj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÁ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¨ÉÆÃgÀªÉÃ¯ï ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ¯ÉÊn£À PÀA§zÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ DvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¯Áj ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ D¢vÀå EvÀ£À vÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄR dfÓ ºÉÆÃV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 02/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-05-2013 gÀAzÀÄ PËoÁ(©) UÁæªÀÄzÀ JPÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¨Á¯ÁzÉ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁAeÁæ £À¢AiÀÄ ¤Ãj£À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 jAzÀ 25 ªÀµÀð, ªÀAiÀĹì£À M§â C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ¤Ãj£À°è vɯÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¤Ãj£À°è ©¢ÝgÀ§ºÀÄzÀÄ, ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£ÀÄ £À¢AiÀÄ ¤Ãj£À°è ºÉÃUÉ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠩üªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£À§¸À¥Áà ªÀqÉØ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PËoÁ(©) gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15, 16-05-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀgÀPÁjAiÀÄ »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É UÀAd ¨sÁ°Ì ¨ÉÆÃgÀªÉðUÉ C¼ÀªÀr¹zÀ 5 ºÉZï.¦. ªÉÆÃmÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÊ¥À MlÄÖ C.Q. 22,000/- gÀÆ ¨É¯É G¼ÀîzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GªÀiÁä¨Á¬Ä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁªÀ ¨ÉÆÃgÉÆ¼É ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, G: ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸Á: ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ; ಶ್ರೀಮತಿ.  ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪುಲಾರಿ ವಯ:45 ವರ್ಷ ಉ: ಹೊಲ-ಮನೆ ಕೆಲಸ ಜಾತಿ:ಹೂಗಾರ ಸಾ:ಹಿರೋಳಿ ತಾ: ಆಳಂದ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:16/05/2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ  ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಚನ್ನಪ್ಪ ಪುಲಾರಿ ಇತನು ಗಳ್ಯಾ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನು ನಾನು ಗಡ್ಡೆಪ್ಪನಿಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಗಳ್ಯಾ ಹೊಡೆಯಬೇಡ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ಆತನು ಹಾಗೂ ಚನ್ನಪ್ಪ ತಂದೆ ಗಡ್ಡೆಪ್ಪ ಪುಲಾರಿ,ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಚನ್ನಪ್ಪ ಪುಲಾರಿ,ಕಾಶಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಾರಿತಿ ಪುಲಾರಿ,ಸೋಮನಾಥ ತಂದೆ ಹಾವಣ್ಣಾ ಪುಲಾರಿ,ಪುಷ್ಪ ಗಂಡ ಸಂತೋಷ ಪುಲಾರಿ,ಗುಂಡಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಾರುತಿ ಪುಲಾರಿ ರವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಗಳ್ಯಾ ಹೊಡೆದೆ ತಿರುತ್ತೆನೆ. ನೀನು ಏನು ಬೇಕಾದರು ಮಾಡಿಕೊ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಿರುತ್ತಾನೆ.ಚನ್ನಪ್ಪ ಪುಲಾರಿ ಇತನು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಬೆನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 41/2013 ಕಲಂ 143, 147, 323, 324, 341,447,354, 504,506, ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.