Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, July 5, 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಮಹಿಳೆ ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ:

ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಬಿಕಾ ಗಂಡ ತಾನಾಜಿ ಸಾ| ತಿಪ್ಪರಾಂತ ತಾ|| ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಬೀದರ ರವರು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ರಾಜಶ್ರೀ ಇವಳಿಗೆ ಶಿವಾನಂದ ತಂದೆ ದತ್ತಾ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಎಂಬುವನೊಂದಿಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವಳಿಗೆ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಳಿಯ ಇತನು ಕಂಠ ಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿದು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳು 2-3 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ :

ಚೌಕ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಬುಜುರ್ಕೆ ಸಾಃ ಗುರು ಬಸವ ನಗರ ಶೇಖ ರೋಜಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 17/06/2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 2200 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಅಟೊ ನಂ. ಕೆಎ-32-ಎ- 4787 ಅಃಕಿಃ 48000/-ರೂ. ನೇದ್ದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗುರು ಬಸವ ನಗರದ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಅಟೊ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 18/06/2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಲಾಗಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಅಟೊವನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 05-07-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 05-07-2011


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 100/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ. :-
¢£ÁAPÀ : 04/07/2011 gÀAzÀÄ 0915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà UÀĪÀiÁqÉ ªÀAiÀÄ:19 ªÀµÀð, G:PÀÆ°PÉ®¸À, 19 ªÀµÀð. eÁ : PÉƽ, ¸Á: »ÃgÀ£ÁUÁAªÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 13 d£À PÀÆrPÉÆAqÀÄ C¦à CmÉÆ £ÀA PÉJ 39 J.AiÀÄÄ-1414 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄqÀ©¬ÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ EAr¹ÖçAiÀįï KjAiÀiÁ¢AzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ zÁzÁgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ Peaje ªÀAiÀÄ:46 ªÀµÀð G:PÁé°Ã¸À PÁgÀ £ÀA J¦-09, J.AiÀÄÄ-1414 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ vÁ:¨sÁ°Ì, ¸ÀzÀå ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ. EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CmÉÆà »A§¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ CmÉÆ ¥À°ÖAiÀiÁV PɼÀUÉ ©zÀÄÝ CzÀgÀ°è EzÀÝ 14 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzsÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JazÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁvzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2011 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 04/07/2011 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ zÉ«AzÀæ J¸ÉUÀgÀ 30 ªÀµÀð, ºÁgÀªÉƤAiÀÄA j¥ÉÃj PÉ®¸À, ¸Á: zÀAqÉÆÃw vÁ avÁÛ¥ÀÄgÀ. F¯Éè UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ °AUÀgÁd ªÀAiÀÄ : 6 ªÀµÀð EªÀ£ÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄA¥ÁzÀ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ¥ÁåUÉÆà CmÉÆà £ÀA. PÉJ38 2526 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ªÀÄUÀ¤UÉ JzÉAiÀÄ°è, ªÉƼÀPÁ°UÉ, ¨É£Àß°è JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ PÀvÀÛj¹zÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄð£À vÀÄnUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2011 PÀ®A 323,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n :-
¢£ÁAPÀ 04-07-2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀgÁªÀ zÀÆzÀªÀÄAqÉ ªÀAiÀÄ 40 ¸Á: £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¥Á¥À£Á±À UÉÃl ©ÃzÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¢Ã¥À ¸ÀºÀUÀ® vÀAzÉ UÀÄgÀÄ«ÄÃvÀ ¸ÀºÀUÀ® ªÀAiÀÄ 33 ¸Á: ±Á¥À £ÀA 4 gÉrAiÀÄAl ¥Áèd JA.f gÀ¸ÀÛ ¥ÀÄuÉ(JA.J¸ï) 2] UÀÄgÀÄ«ÄÃvÀ ¹AUÀ ¸ÀºÀUÀ® vÀAzÉ ¢Ã¥À ¸ÀºÀUÀ® ªÀAiÀÄ: 55 ¸Á : ±Á¥À £ÀA 4 gÉrAiÀÄAl ¥Áèd JA.f gÀ¸ÀÛ ¥ÀÄuÉ(JA.J¸ï) EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÁUÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 04-07-2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠹zÁæªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ PÀAoÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw 65 ªÀµÀð PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á; ¸ÀAUÉƼÀV. EªÀgÀ HgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉƦ ºÁªÀ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ZÉ£À¸ÉÃnÖ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 38 PÉ. 4026 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¸ÀAUÉÆüÀV EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ vÀgÀavÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 142/2011 PÀ®A 78 ( 3) PÉ ¦ DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 04/07/2011 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì J¸ï©L ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV C°è M§â ªÀåQÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ £À¹Ã©£À ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ eÁåAvÉ ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á : ZËr UÀ°è ¨sÁ°Ì CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£É £ÀAvÀgÀ DvÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 710=00 gÀÆ¥Á¬Ä 2) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn 3) MAzÀÄ n.«.J¸À. 50 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀLPÀ® £ÀA : PÉJ-39-ºÉZÀ-4417 C.Q 10,000=0 EªÀ¼ÀUÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 143/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 04/07/2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠻ÃgÁ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÁ£À PÀ¸À¨É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀ£Àß n«J¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É UÁA¢ü ªÀÈvÀÛ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39 JZÀ-2511 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 101/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 05/07/2011 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ ¨ÁqÀðgÀ ºÀwÛgÀ E½eÁj£À°è DgÉÆæ D¥sÀgÉÆâÝãÀ vÀAzÉ PÀ¤ßSÁ£ï ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G: PÀAmÉãÀgÀ ºÁ¥sï ¨Ár ¯Áj £ÀA DgïeÉ: 02 fJ: 5603 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: C¯ÁégÀ ºÀwÛgÀ £ÁqÀPÁ UÁæªÀÄ gÁd¸ÁÜ£À gÁdå EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀAmÉãÀgÀ ºÁ¥sï ¨Ár ¯Áj £ÀA DgïeÉ: 02, fJ:5603 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÝ ªÀÄzsÀå zsÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢ü D±ÀgÀ¥sÀ SÁ£À vÀAzÉ ¸ÀįÁÛ£À SÁ£À 32 ªÀµÀð PÀAmÉãÀgÀ ¯Áj £ÀA DgïeÉ:02 fJ: 5603 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgÀ PÉ®¸À PÀPÁæ° UÁæªÀÄ vÀºÀ²Ã® gÁªÀÄUÀqsÀ f¯Éè C¯Áégï gÁd¸ÁÛ£À gÁdå. EªÀjUÉ £ÀqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, UÀmÁ¬ÄUÉ gÀPÁÛAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ, JqÀUÁ® gÉÆArUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

    

    ¢£ÁAPÀ:04.07.2011 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÀeÁPï vÀAzÉ ¨Á§gï ªÀÄįÁè 25 ªÀµÀð, vÁ:vÀqÀªÀAUÀ, vÁ:EAr, f¯Áè:«eÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ, ªÀÄ¹Ì ¥ÀlÖtzÀ gÁªÀÄ°AUÉñÀégÀ ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀzÀ ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ¸ÀdÓ£ï EªÀgÀ ªÉƨÉʯï CAUÀrUÉ §AzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¯Áå«Ä£ÉñÀ£ï ªÀiÁr¸ÀĪÀ ºÁUÀÆ PÀgÉ¤ì ºÁQ¸ÀĪÀ £É¥ÀzÀ°è CAUÀrUÉ §AzÀÄ ¥Àæ±ÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸ÀzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ CªÀgÀ PÀtÛ¦à¹, CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ C.Q.gÀÆ:2550/- ªÀiË®åzÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÉƨÉʯïUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¥Àæ±ÁAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:04.07.2011 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĺÀ§Æ§¸Á§ ¸Á:ªÀiÁ£À« EªÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¹gÀªÁgÀ-PÀ«vÁ¼ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¹gÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ «DgïJ¸ï ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ £ÁUÀgÉrØ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà 30 ªÀµÀð ¸Á:PÀqÀ¢¤ß EªÀ¤UÉ §®UÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹ ZÁ®PÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÁUÀgÉrØ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:01.07.2011 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå 50 ªÀµÀð ¸Á:zÁvÁgÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ, n«J¸ï ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ C¹ÌºÁ¼ï UÁæªÀÄzÀ ²æà ªÀiÁgɪÀÄäzÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ GgÀÄPÀÄAzÀ¥Àà vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà EªÀ¤UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀvÀªÉ CAvÁ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð zÀÄUÁð¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á:PÁ¼À wªÀÄä£ÀzÉÆrØ vÁ:UÀzÁé¯ï (DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ) EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:04.07.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ £ÀAd®¢¤ß¤ªÁ¹, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÉÆüÀ¥Àà zÉëPÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¥Àwß UÀAUÀªÀÄä @ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä 28 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:04.07.2011 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀȺÀt UÀAUÀªÀÄä¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ¥Àw, CvÉÛ ¥Á¯ÁPÀëªÀÄä, ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀwAiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÁzÀ CªÀÄgÉñÀ, ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ªÀÄvÁåPÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §A¢¢Ý CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ UÀȺÀt UÀAUÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃtoÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ºÀAa£Á¼ÀPÁåA¥ï¤ªÁ¹, F±ÀégÀAiÀÄå vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀAiÀÄå ºÉÃgÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¥Àwß ¤Ã®ªÀÄä 22 ªÀµÀð EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ d¤¹gÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ªÀÄzsÀå ¸ÉêÀ£É ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV ºÀtPÉÆqÀĪÀAvÉ ¥ÀwßUÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:04.07.2011 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ UÀȺÀt ¤Ã®ªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃtoÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:04.07.2011 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ¸Á:PÉÆvÀÛzÉÆrØ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¸ÀtÚ wªÀÄäAiÀÄå¤UÉ MAzÀÄ JPÀgÉ d«ÄãÀÄ ©lÄÖPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ E®èªÁzÀgÉ ªÀÄ£É PÀnÖ¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤°è¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ¸ÀtÚ wªÀÄäAiÀÄå£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀÄAqÀªÀÄä½UÀÆ ¸ÀºÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸ÀtÚwªÀÄäAiÀÄå PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:03.07.2011 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CA¨ÉæñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÀ¥Àà®zÉÆrØ ªÀÄvÀÄÛ ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà E§âgÀÄ ¸Á: PÀ«vÁ¼ï EªÀgÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ²æà ²ªÀ¥Àà£À ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ®VzÀÝ ²ªÀzÉÆqÀØ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà 20 ªÀµÀð ¸Á:PÀ«vÁ¼À EªÀ£À ªÉÄð£À ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ªÀÄ®VzÀݪÀ£À£ÀÄß J©â¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ²ªÀzÉÆqÀØ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:23.06.2010 gÀAzÀÄ ©.£ÁUÉñÀégÀgÁªï wgÀĪÀÄ® mÁæPÀÖgï ±ÉÆÃgÀƪÀiï ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ, £ÀgÀ¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄåUËqÀ ¸Á:ªÀÄÄPÀÌ£Á¼ï vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð EªÀgÀ ºÀ¼ÉmÁæPÀÖgï ¸ÀASÉå:PÉJ.36,nJ.7207 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÀÆ:3,43,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É PÀnÖ, ¨ÁåAPï£À¸Á®zÀ ¨ÁQºÀt:3,50,000/- mÁæPÀÖgï±ÉÆÃ-gÀƪÀiï£ÀªÀgÀÄ vÀÄA©, ±ÉÆÃgÀƪÀiï £À°ègÀĪÀ ºÉƸÀ mÁæPÀÖgï£ÀÄß gÀÆ:5,38,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV M¥ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ gÀÆ:2,43,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½UÉ Rjâ¹zÀAvÉ ¨ÁAqï§gÉzÀÄ ¸ÀļÀÄîzÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶ׹, £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁr, £ÀgÀ¸À£ÀUËqÀ¤UÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ gÀÆ:1,00,000/- PÉÆqÀzÉ ºÉƸÀ mÁæPÀÖgï£ÀÄß PÉÆqÀzÉ 6 wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ vÀªÀÄä ±ÉÆÃ-gÀƪÀiï£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:04.07.2011 gÀAzÀÄ £ÀgÀ¸À£ÀUËqÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ »gÉÃPÉÆmÉßPÀ¯ï UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹ «dAiÀÄ®Qëöäà UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà 22 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ, §ºÀ¼À ¢£ÀUÀ½AzÀ ¦ümïì gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ PÀrªÉÄ DUÀzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ, ¢£ÁAPÀ:04.07.2011 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¼À£ÀÄß 108 CA§Äå¯É£ïì ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ©üêÀĪÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁeï ¸Á:»gÉÃPÉÆmÉßÃPÀ¯ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ PÉÆÃoÁUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 40 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzsÀå¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:16.06.2011 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è aªÀÄt¢åÀ¢AzÀ ©Ãr ºÀaÑPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV eÉÆðºÉÆÃV aªÀÄtªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ aªÀÄt GgÀĽ©zÀÄÝ aªÀÄtÂAiÀÄ°èAiÀÄ JuÉÚAiÀÄÄ CªÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨ÉAQvÀUÀÄ° ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà CªÀ£À£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉìPÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ:04.07.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¢£ÁAPÀ:04.07.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß zÀÄgÀÄUÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ «ÃgÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹ ¸ÀÆUÀAiÀÄå vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå 19 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ DUÁUÉÎ ZÀPÀæ§AzÀÄ vÀ¯É¸ÀÄvÀÄÛªÀÅzÀÄ EzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁV®èªÉAzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:03.07.2011 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¢£ÁAPÀ:04.07.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ §¸ÀAiÀÄå ºÀnÖ a£ÀßzÀUÀt £ËPÀgÀ ¸Á:«ÃgÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

        

¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ zsÁ½ªÀiÁr zÁR°¹gÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À «ªÀgÀ:

    ²æà JA.¥ÁµÀ ¹¦L ¥ÀƪÀð ªÀÈvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æÃJA.eÉ.zÀAiÀiÁ£ÀAzï ¦J¸ïL(PÁ&¸ÀÄ), ²æà n.PÉ.ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ¦J¸ïL (C«)¸ÀzÀgÀ§eÁgÀoÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:04.07.2011 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¨ÉæøÀÛªÁgÀ¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉAiÀÄ C¤Ã¥sï PÁA¥ÉèPïì »AzÀÄUÀqÉ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ NªÀð£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀĺÀäzï E°AiÀiÁ¸ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï E¨Áæ»A, E«ÄÛAiÀiÁeï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï E¨Áæ»A, £ÀgÀ¹AºÀ®Ä @ zÀħâtÚ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ §¸ÀtÚ J®ègÀÄ ¸Á:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï, JgÀqÀÄ PÁå®ÄPÀÄå¯ÉÃlgïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt: 32,750/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà PÉ.¦.gÀÄzÉæÃ±ï ¦J¸ïL AiÀÄgÀUÉÃgÁoÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:04.07.2011 gÀAzÀÄ 17.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ »ÃgÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ M§â£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ FgÀtÚ 25 ªÀµÀð, ¸Á:»ÃgÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÀ£ÀÄß §A¢ü¹, 30 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ NrºÉÆÃzÀªÀ£À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV zÀ§è §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ¸Á:«ÃgÁ¥ÀÆgÀÄ CAvÁ w½zÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ E§âgÀ «gÀÄzÀÝ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    
 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 05.07.2011 gÀAzÀÄ 69 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr :13,500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 

GULBARGA DIST ADDL SP CHARGE TAKEN


ಶ್ರೀ ಕಾಶಿನಾಥ ತಳಕೇರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 05-07-2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಎ.ಡಿ. ಬಸಣ್ಣನವರ್ ಡಿ.ಎಸ ಪಿ (ಬಿ) ಉಪ-ವಿಭಾಗ ರವರ ವತಿಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಕುರಕುಂಟಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ಯಾಮರಯ ತಂದೆ ರೇವಣಪ್ಪಾ ಹೈದ್ರಬಾದಿ ಸಾ|| ಯಡ್ಡಳ್ಳಿ ರವರು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಹಾಘು ಅವರ ಮಗಳಾದ ಇಷ್ಟಮಳಿಗೆ ಹಾಗು ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ತಕರಾರು ಆಗಿತ್ತು , ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ರಾಜು ಇತನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಬ್ಲೇಡ್ ನಿಂದ ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಕುರಕುಂಟಾ ಠಾಣೆ :
ಇಷ್ಟಮ್ಮ ಗಂಡ ರುಜು ಸಂದಿಮನಿ ಸಾ|| ಯಡ್ಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಂ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹಾಗು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಭಾರತಿ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಶ್ಯಾಮರಾಯ ಇತನು ತಕರಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಹೊಡೆದು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರಿ ಸೈಯದ್ ಖಾಜಾ ನಾಸಿರೋದ್ದಿನ ತಂದೆ ನಾಸಿರೋದ್ದಿನ ತಂದೆ ಸೈಯದ್ ಖಾಜಾ ಮೈನೊದ್ದಿನ ಸಾ|| ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಚೌಕ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗನಾದ ಸೈಯ್ಯದ ಖಾಜಾ ಪರಿದೊದ್ದಿನ ಇತನು ಟ್ಯೂಷನ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮೊಘಲ್ ಪಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಎದುರಿನ ರಿಂಗ ರೋಡ ಮೇಲೆ ಎಡಬದಿಯಿಂದ ಹೋರಟಾಗ ಮೋಟಾರ ರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆಎ 32 ಎನಟಿ ಟಿಆರ ನಂ 8289-11 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಮಹಮದ ಹಬೀಬ ಸಾ|| ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಇತನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ, ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಹುಡಗನಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಐ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಬಸಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಪಾಂಡಪ್ಪಾ ಕಾಳೆ ಉ|| ಜೆ.ಟಿ.ಓ. ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 2/7/2011 ರಂದು 6 ಪಿ.ಎಮ್ ದಿಂದ 3/11/2011 9 ಎ.ಎಮ್ ದ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಳಗಿ ಟೇಲಿ ಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್ ಜೇಂಜ್ ಟವರದ 180 ಮೀಟರ್ ಕೇಬಲ್ ವೈರನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರೊ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.