Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, February 16, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-02-2017

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 16-02-2017

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2017, PÀ®A 20 (2) J£ï.r.¦.J¸ï PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 15-02-2017 gÀAzÀÄ gÀWÀÄ£ÁxÀ ¦.J¸À.L ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ OgÁzÀ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É dA§V UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ®Ä §¸ï ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ DgÉÆæ £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ gÁªÀĹAUÀ gÁoÉÆqÀ ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ (®ªÀiÁtÂ), ¸Á: ¨sÀAqÁgÀPÀĪÀÄmÁ ªÀiÁºÁzÉêÀ ¥Án vÁAqÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ PÉÊaïÁ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤AwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤UÉ »rzÀÄ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ PÉÊ aî vÉÆÃj¸ÀÄ CAvÀ CAzÁUÀ DvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj aî vÉÆÃj¸À®Ä MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ PÉÊaî«zÀÄÝ £ÉʯÁ£À zÁgÀ¢AzÀ ¸ÀÄwÛzÀÝ ¥É¥ÀgÀ PÀªÀgÀ EzÀÄÝ MAzÀÄ ¥ÉÃ¥Àj£À ¥ÁPÉÃl£À°è CgÉà ºÀ¹ UÁAeÁ EzÀÝzÀÄÝ F UÁAeÁªÀ£ÀÄß J°èAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛ¢Ý ªÀÄvÀÄÛ J°èUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛ¢Ý CAvÀ «ZÁj¹zÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj UÁAeÁ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¤£Àß ºÀwgÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EªÉAiÉÄà CAvÁ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV GvÀÛgÀ ¤ÃrgÀĪÀÅ¢®è £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj UÁAeÁªÀ£ÀÄß vÀÆPÀ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ¥ÁPÉÃlzÀ°è£À JgÀqÀÄ PÉf UÁAeÁ C.Q 4,000/- gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæUÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzsÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2017, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-01-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆúÀ£ï vÀAzÉ »ÃgÁ ¥ÁgÀ¢, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ¥ÁgÀ¢, ¸Á: amÁÖ UÁæªÀÄ, vÁ: f: ©ÃzÀgï gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß vÀAV ±ÁAvÀªÀiÁä gÀªÀgÀ DgÉÆÃUÀå «ZÁgÀuÉUÉAzÀÄ ©ÃzÀgï f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥sÁåµÀ£ï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/PÉ-5450 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ vÀÄvÀÄð WÀlPÀzÀ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ¥ÁQðAUï ¸ÀܼÀzÀ°è ©ÃUÀ ºÁQ ¤°è¹ D¸ÀàvÉæAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV 40 ¤«ÄµÀzÀ £ÀAvÀgÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤°è¹ ºÉÆÃzÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è. AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï «ªÀgÀ 1) »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥sÁåµÀ£ï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/PÉ-5450 2) ZÁ¹¸ï £ÀA. JªÀiï.©.J¯ï.ºÉZï.J.10.E.J¯ï.J.9.J.051013, 3) EAf£ï £ÀA. ºÉZï.J.10.E.©.J.9C.05424,  4) ªÀiÁqÀ¯ï-2010, 5) §t:Ú PÉA¥ÀÄ, 6) C.Q 30,000/- gÀÆ. DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 5-02-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2017, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 15-02-2017 ರಂದು ಸಕ್ಕರಗಂಜ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನಕದಾಸ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಒಂದು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಸರಾಯಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ದತ್ತಾತ್ರೆಯ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸಿಪಿಐ ಹುಮನಾಬಾದ ವೃತ್ತ ರವರಿಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಪಿಐ ರವರು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ಬಾತ್ಮಿಯಂತೆ ಸಕ್ಕರಗಂಜವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನಕದಾಸ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಆರೋಪಿ ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಚೆನ್ನಳ್ಳೆ ವಯ 70 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಟಿ ಗೊಂಡ, ಸಾ: ಸಕ್ಕರಗಂಜ ವಾಡಿ ಇತನು ಒಂದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಸರಾಯಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಲ್ಲರು ಒಮ್ಮೇಲೆ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಸದರಿಯನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಬಿಳಿ ಚೀಲ ತೆಗೆದು ನೋಡಲು ಅದರಲ್ಲಿ 180 ಎಂ.ಎಲ್ ಉಳ್ಳ ಒಟ್ಟು 15 .ಟಿ ವಿಸ್ಕಿ ಸರಾಯಿ ತುಂಬಿದ ಬಾಟಲಗಳು .ಕಿ 932.85 ರೂ. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ಸದರಿ ಆರೋಪಿಗೆ ಸರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಸರಕಾರದ ಯಾವುದಾದರು ಪರವಾನಿಗೆ ವಗೈರೆ ಇದೆಯೆ ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೆ ಪರವಾನಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ತಾನು ಸದರಿ ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಗಳು ಅನಧಿಕ್ರತವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು, ನಂತರ ಸದರಿ ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಗಳನ್ನು ಹಾಗು ಆರೋಪಿತನನ್ನು ತಾಬೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/2017, PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1) (10) J¸ï.¹/J¸ï.n PÁAiÉÄÝ :-
¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À @ PÉÆAr¨Á vÀAzÉ ºÀj¨Á PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ (ºÉÆ°AiÀiÁ), ¸Á: ¨sÉÆøÀUÁ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ NtÂAiÀÄ ºÀwÛgÀ Hj£À £À©¸Á§ vÀAzÉ CPÀâgÀ¸Á§ §qÀÆgÉ EªÀgÀ ºÉÆ® EgÀÄvÀÛzÉ, ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀgÀPÁj d«Ää£À°è ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀ ¸À®ÄªÁV ¨ÉøÀªÉÄAl ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, £À©¸Á§ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ÃªÀÅ ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀ ¸À®ÄªÁV ªÀiÁrzÀ ¨ÉøÀªÉÄAl £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ DUÁUÀ F §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 15-02-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ zsÀªÀÄð ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁrzÀ ¨ÉøÀªÉÄAl ºÀwÛgÀ DgÉÆæ £À©¸Á§ vÀAzÉ CPÀâgÀ¸Á§ §qÀÆgÉ ¸Á: ¨sÉÆøÀUÁ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¨ÉøÀªÉÄAl ªÀÄÆ¯É PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß WÀŬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉqÀ« ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÁgÉÆà J£ÀÄ ªÀiÁqÀPÉÆw ªÀiÁqÀPÉÆà CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV DgÉÆæUÉ ¤£ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£É gÀÄPÁ¹¢ £ÉÆÃqÀj CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÉʬÄzÁ© ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄvÀÄÛ «ÄgÁeÉÆâݣÀ EªÀjUÉ PÀÆV PÀgÉzÁUÀ F 3 d£ÀgÀÄ NqÀÄvÁ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆæ £À©¸Á§ FvÀ£ÀÄ PÉvÀ£Á ¨ÁgÀ ¨ÉÆî£ÁgÉà zsÉÃqÀ ºÀªÀiÁgÉà SÉÃvÀªÉÄ WÀgÀ ªÀÄvÀ §£Àß ¨ÉÆïÉÃvÉÆà ¸ÀÄ£ÀgÁ £À»Ã CAvÁ CAzÀÄ ¥ÀPÀqÉÆÃgÉ CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃgÁeÉƢݣÀ EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÁUÀ £À©¸Á§£ÀÄ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É£Àß°è ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ¸ÉʬÄzÁ©Ã EªÀ¼ÀÄ WÀgÀ ªÀÄvÀ §AzÀgÉ ¨ÉÆïÉvÉÆà ¸ÀªÀÄdªÉÄà DvÁ £À»ÃgÉ ¸ÀĪÀgÀ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ vÀ¯É PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ¼É, E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ £É®èPÉÌ ºÁQ PÁ°¤AzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¸ÀįÉÆÃZÀ£Á ªÀÄvÀÄÛ aPÀ̪ÀÄä V£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ, CtÚ£À ºÉAqÀw ¥ÀAZÀ²Ã¯Á UÀAqÀ zsÉÆÃAr¨Á ªÀÄvÀÄÛ PÀ®à£Á UÀAqÀ CAUÀzÀ gÀªÀgÀÄ £ÉÆÃr dUÀ¼À ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MAzÀÄ PÉÆæÃdgÀ fÃ¥À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄAoÁ¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÉÛ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2017, PÀ®A 353, 504, 506 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 185 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 15-02-2017 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÉëzÁ¸À ¹¦¹ 1528 ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ §AzÁUÀ oÁuÁ¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ÃªÀÅ L© PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¸ÀAZÁgÀ ©AzÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 1400 UÀAmɬÄAzÀ 2100 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÄÝ L© PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¸ÀAZÁgÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ 2030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ L© PÁæ¸À ºÀwÛgÀ a¢æ ¨ÉÊ¥Á¸À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¸Éà¯ÉÃAqÀgÀ ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgï ªÁºÀ£À ¸ÀAB. PÉJ-04/ºÉZïDgï-7532 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¥ÀªÁgÀ ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ £ÀqÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¤ÃªÀÅ £ÀqÀÄ gÉÆÃr ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹zÀgÉ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉ vÀqÉ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ºÉý ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉAiÀÄ®Ä w½¹zÁUÀ DvÀ£ÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°èzÀÄÝ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ K ¥ÉưøÀ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁªÀ£ÉÆà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® vÉUÉ C£ÁߪÀ £Á£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ CAvÀ ¤£ÀUÉ UÉÆwÛ®è ¤Ã£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ°è £ËPÀj ºÉÃUÉ ªÀiÁqÀÄwÛ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É £À£Àß JzÀÄjUÉ ¤AvÀÄ ºÉüÀĪÀ zsÉÊAiÀÄð AiÀiÁjUÀÆ EgÀĪÀÅ¢¯Áè ¤Ã£ÀÄ Cl°¸ÀÖ PÁ£ÀìmÉç® E¢Ý ¤£ÀUÉ PÀrzÀÄ ºÁQ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¥ÀªÁgÀ ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÀ EzÀÄÝ ¨ÉÃPÁzÀgÉ ºÉ¸ÀgÀÄ §gÉzÀÄPÉƼÀÄî CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝgÀÄ PÉÊ »rzÀÄ £ÀÆQ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, C¯Éè ¥ÀPÀÌzÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ°PÀ §¸ÀªÀgÁd gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ¸ÁºÉçgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è KPÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ CAzÁUÀ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ ªÀÄzsÀå ºÉüÀĪÀªÀ CAvÀ CAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÁQ mÁQ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ PÁ¯ï ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ «±Àé£ÁxÀ ¹¦¹ 1015, gÁeÉÃAzÀæ ¹¦¹ 1730, ¨sÀUÀªÀAvÀ ¹¦¹ 1446 gÀªÀgÀÄ L© PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ CAUÀqÀAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀºÀ £ÉÆÃr ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.